English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG06RDNP001-19.027-0001-C01
Оборудване за модернизиране на кравеферма и телчарник
108567786 "РАЯН" ООД
09.09.2019
09.09.2019
09.09.2021
Сключен
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), Кърджали (BG425), Джебел, с.Вълкович

Описание

	Фирма „Раян” ООД се занимава със земеделие от 2004г. Основно дейността е съсредоточена в животновъдството. Натрупаният от фирмата опит показва, че е необходимо да се премине на нов етап от развитието, като за целта се изготви настоящият проект за съществено развитие на производствените възможности, подобряване на условията за оглеждане на добитък, подобряване условията на труд на персонала и на хуманното отношение към животните. Проектното ни предложение е за закупуване на гумени покрития в зоните на чакалнята и доилната зала,гумени матраци за леглата на кравите -118броя, фуражен модул за приемане и дозиране на зърно (верижен елеватор за приемна шахта, коритен шнек, клетки за зърно,транспортиращ шнек, кантар към приемните бункери,управление на фуражния модул).
С реализирането на настоящата инвестиция фирмата рязко ще повиши качеството и рентабилността си,което ще доведе до подобряване на цялостния цикъл в земеделското стопанство, включващ процеси като снабдяване и съхранение на суровини и материали.
Дейности
 • 1.Доставка и монтаж на фуражна система за приемане на фуражи,RIELA,Германия 2.Доставка и монтаж на гумено покритие KURA Flex в зоните на доилната зала 3.Доставка и монтаж на гумен матрак за крави , модел WELA с размер 120/183см. - 78 броя,KRAIBURG,Германия 4.Доставка и монтаж на гумен матрак за крави , модел WELA с размер 115/183см. - 40 броя,KRAIBURG,Германия: 1.Фуражната система за приемане на фуражи се състои от: -Верижен елеватор от приемна шахта,височина 8.0м.,мощност 4.0 kw, производителност 20т./ч. -Свързващ коритен шнек, дължина 9.0м.,мощност 2.2 kw.,производителност 20т/ч. -кубична клетка за зърно,размери 3.0х2.0м.,височина 4.40м., обем 18куб.м./13.5т. -1 брой -кубична клетка за зърно,размери 20х2.0м.,височина 4.0м., обем 12куб.м./ 9т.- 2 броя. -текстилна клетка за насипни материали ,размери 2.2х2.2м.височина 3.65м.,капацитет 6.5т. -1брой -тръбен шнек диам.102,дължина 8м,мощност 2.2kw.-1брой -тръбен шнек диам.102,дължина 6м,мощност 1.5kw.-3брой -тръбен шнек диам.102,дължина 5м,мощност 1.5kw.-1брой -Тегловна система с дисплей -Обезпрашителна филтърна система -Контролно табло -Тръбни връзки 2. Гумено покритие KURA Flex в зоните на доилната зала, 30кв.м.,дебелина 24мм, 3. Гумен матрак за крави , модел WELA с размер 120/183см. - 78 броя,дебелина 50мм. 4. гумен матрак за крави , модел WELA с размер 115/183см. - 40 броя, дебелина 50мм.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Стойност на инвестициите: по вид - материални, Целева стойност: 139 462.17, Достигната стойност: 0.00
Брой създадени работни места: по пол, възраст, уязвими, малцинствени групи, Целева стойност: 4.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

139 462.17 BGN
83 677.30 BGN
0.00 BGN
90.00 %
 • [1] Инициативи за водено от общностите местно развитие в градски и селски райони
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Селски райони (слабонаселени)
 • [4] Инициативи за водено от общностите местно развитие
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Селско и горско стопанство

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕЗФРСР Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 8 367.73 55 784.87 75 309.57 139 462.17
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 8 367.73 55 784.87 75 309.57 139 462.17

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.