English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG06RDNP001-20.001-0010-C01
Техническа помощ за Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) чрез финансиране на организиране и участие в непланирани публични събития; международни прояви и технически срещи със службите на ЕК/комитети/работни групи към ЕК през календарната 2019 г.
14.03.2019
08.02.2019
31.12.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Югозападен (BG41), София-Град (BG411), Столична, гр.София

Описание

Чрез конкретната бюджетна линия през календарната 2019 г. ще бъдат финансирани допустими по мярка 20 "Техническа помощ" от ПРСР дейности/разходи, които са необходими на Управляващия орган в процеса на управлението и прилагането на ПРСР (2014-2020 г.), както следва:
1. Разходи за организиране (в т.ч. разходи за организация, подготовка/размножаване на информационни и др. материали, пътни, дневни, квартирни) на непланирани публични събития, касаещи наблюдението, контрола, прилагането и оценките на ПРСР 2014 – 2020 г., по инициатива на УО и/или на потенциални бенефициенти и/или социално-икономически партньори, осъществяването на които се поема от МЗХГ;
2. Разходи за участие на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР 2014 – 2020 г., в международни прояви, които са директно свързани с развитието на селските райони (вкл. и такса участие); и 
3. Разходи за участие на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР 2014 – 2020 г., в технически срещи със службите на ЕК и в комитети/работни групи на ЕК, разходите за които не се възстановяват от ЕК.
Дейности
 • Организиране (в т.ч. разходи за организация, подготовка/размножаване на информационни и др. материали, пътни, дневни, квартирни) на непланирани публични събития, касаещи наблюдението, контрола, прилагането и оценките на ПРСР 2014 – 2020 г., по инициатива на УО и/или на потенциални бенефициенти и/или социално-икономически партньори, осъществяването на които се поема от МЗХГ: Дейността обхваща организиране (в т.ч. разходи за организация, подготовка/размножаване на информационни и др. материали, пътни, дневни, квартирни) на непланирани публични събития, касаещи наблюдението, контрола, прилагането и оценките на ПРСР 2014 – 2020 г., по инициатива на УО и/или на потенциални бенефициенти и/или социално-икономически партньори, осъществяването на които се поема от МЗХГ.
 • Участие на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР 2014 – 2020 г., в международни прояви, които са директно свързани с развитието на селските райони (вкл. и такса участие): Дейността обхваща участие на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР 2014 – 2020 г., в международни прояви, които са директно свързани с развитието на селските райони (вкл. и заплащане на такса за участие).
 • Участие на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР 2014 – 2020 г., в технически срещи със службите на ЕК и в комитети/работни групи на ЕК, разходите за които не се възстановяват от ЕК.: Дейността обхваща участие на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР 2014 – 2020 г., в технически срещи със службите на ЕК и в комитети/работни групи на ЕК, разходите за които не се възстановяват от ЕК.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Брой въведени/изпълнени дейности за намаляване на административната тежест за бенефициентите и потенциалните кандидати по ПРСР 2014 – 2020 г., Целева стойност: 75.00, Достигната стойност: 0.00
Брой бенефициенти и потенциални кандидати по ПРСР 2014 – 2020 г., успешно преминали обучения с цел подобряване на капацитета в страната и чужбина, Целева стойност: 5 000.00, Достигната стойност: 0.00
Брой проведени семинари и обучения в страната и чужбина в областта на обществените поръчки (брой семинари и обучения), Целева стойност: 30.00, Достигната стойност: 0.00
Брой служители на УО и РА, преминали семинари и обучения в страната и чужбина с цел подобряване на административния капацитет (вкл. в областта на обществените поръчки), Целева стойност: 300.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

150 000.00 BGN
150 000.00 BGN
0.00 BGN
85.00 %
 • [1] Не се прилага
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕЗФРСР Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 22 500.00 0.00 127 500.00 150 000.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 22 500.00 0.00 127 500.00 150 000.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.