English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG06RDNP001-9.001-0017-C01
Създаване на устойчивост на група на производители "ХАРИ АГРОГРУП" ООД
25.01.2019
25.01.2019
09.02.2022
Сключен
Местонахождение
 • България

Описание

Млечния сектор в Европа и България изпитва трудности и се наблюдават много фалити. Точно това е причината за създаване група на производители "ХАРИ АГРОГРУП" ООД. Основен фокус на групата на производители ще бъде да съдейства на членовете си чрез създаване на офис, наемане на специалисти и кола в посока преработка на собствена суровина и изграждане на къси вериги на доставки, счетоводно обслужване, юридически консултации, изготвяне на споразумения и договори, съдействие и представяне на групата и членовете пред институциите, посредничество при продажба на суровото мляко, организиране на обучения и международни обмени и др.
Дейности
 • Адаптиране към пазарните изисквания на продукцията и производството на членовете на такива групи или организации.: Млечният сектор се свързва с голяма заетост на фермерите. В същото време суровото мляко е стока, която изисква незабавна реализация. Това в годините води до засилване на позициите на изкупвачите и до срив в цените, които в по-голямата си степен са равни или по-ниски от себестойността. Точно поради тази причина групата ще предприеме действия, насочени към подобряване на предлагането на пазара, чрез насърчаване на изграждане на къси вериги на доставки на собствени млечни продукти. Действието е пряко свързано с цел Подпомагане производството и доставките на висококачествени земеделски продукти, отговарящи на европейските стандарти и на пазарните изисквания.
 • Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност в организацията и улесняването на иновационните процеси : Основен проблем пред родните земеделски производители е това, че отделят основно внимание на производствената си дейност. В следствие на това изостават в информационно и организационно отношение. Точно поради тази причина групата ще предложи на своите членове дейности за повишаване на квалификацията им и консултиране по зададени от тях теми в сферата на производството. Дейността е свързана с цел Подпомагане производството и доставките на висококачествени земеделски продукти, отговарящи на европейските стандарти и на пазарните изисквания. Представените консултации и повишена квалификация ще доведат до спазване на стандартите на ЕС и производство на качествени земеделски продукти.
 • Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси : Действията по обучение са основен двигател на днешното високотехнологично и иновативно земеделие. В допълнение опитът в България по сдружаване е минимален и точно поради тази причина предвиждаме посещение на група/организация от Италия, където да се изучат добри практики в сферата на по-доброто използване на природните ресурси и иновативни практики в сферата на млечното животновъдство. По този начин ще насърчим развитието на членовете и на групата като цяло. Дейността е свързана с цел Насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор.
 • Съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро.: С цел развитие на групата и заемане на по-голям пазарен дял предвиждаме в периода на изпълнение на БП да приемем нови членове. По този начин ще акомулираме по-голям финансов и материален ресурс, като в следствие на по-големия мащаб на предлагане на мляко ще постигнем по-добра цена. Дейността е свързана с цел Насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор.
 • Установяване на общи правила за информация за продукцията, в частност за прибиране на реколтата и наличностите.: Информацията и нейната коректна обработка са критични за вземане на правилни управленски решения, особенно ако са свързани с планиране на производството и преговори за доставки. За договаряне на по-добри ценови условия е важно да се гарантира постоянно по качество и количество производство, което може да се получи в следствие на добро планиране, която дейност ще предприеме групата на производители. Действието е свързано с цел Насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор, поради причината, че дейността ще подпомогне устойчивото рзвитие на групата.
 • Съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро.: Основната дейност на групата на производители ще бъде да преговаря за по-добри финасови условия за продажба на произежданото от съдружниците мляко. По този начин ще се гарантират по-добри приходи и ще се подсигури оцеляването на земеделските производители. Нещо повече освобождавайки фермера от този ангажимент ще му се даде възможност да отдели повече време на производствения процес. Действието, което е насочени към постигане на по-добри пазарни позиции на членовете на групата е пряко свързано с цел Подпомагане на достъпа до пазара на малки и средни стопанства

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Финансова информация

721 278.81 BGN
721 278.81 BGN
0.00 BGN
90.00 %
 • [1] Не се прилага
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕЗФРСР Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 72 127.88 0.00 649 150.93 721 278.81
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 72 127.88 0.00 649 150.93 721 278.81

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.