English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG06RDNP001-9.001-0025-C01
Създаване на устойчива организация на производители
21.12.2018
21.12.2018
15.08.2023
Сключен
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), Пловдив (BG421)

Описание

Колеги животновъди с близко разположени стопанства вземат решение да се обединят и резултатът е организация на производители Ривър милк. Нейната цел е да подпомага учредителите и с дейности по обучения, международни обмени, консултации, посредничество при реализацията на суровото мляко, консултиране за възможности за привличане на европейско и национално финансиране и др. За тази цел организацията ще наема специалисти и експерти, които да предложат съответните услуги на членовете й. За укрепване ан пазарни позиции ще бъдат привлечени нови членове, а настоящите ще подобрят продуктивните качества на притежаваните от тях животни. Друга основна дейност ще бъде организиране на обучения и обмени на опит, вкл. посещение за обмяна на опит с работещи групи/организации на производители признати в сектор мляко от България и чужбина
Дейности
 • Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси : Осигуряване на експерти, които да консултират членовете на организацията по предложени от тях теми. Действието е свързано с цел Насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор
 • Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси : След направено проучване сред членовете на органзиацията ще бъде организирано посещение на изложение по животновъдство в България и/или Европа. Дейността води до постигане на цел Насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор
 • Съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро: Насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор е целта, която се постига с настоящата дейност. Посредничеството ще гарантира постигане на икономическа изгода от членството в подобен род обединение и ще гарантира изкупуване на продукцията от фермерите. С тази задача ще бъде ангажиран управителя или специално наето лице
 • Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси : За постигане на цел Насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор ще се реализира посещение на реално работеща група/организация на производители от България, с която да се обмени опит и добри практики в полето на сдружаването и други теми.
 • Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси : В настоящия и следващ програмен период се отделя изключително голямо внимание на екологията и опазването на околната среда. Това е причината да се планира обучение в тази посока, което да подготви фермерите за промените, които до голяма степен касаят тяхната земеделак дейност. с тази дейност се постига цел Насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор
 • Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси : Опитът в сдружаването в България е изключително малък и поради тази причина на членовете на организацията ще бъде организирано посещение с обмяна на опит с чуждестранна група или органзиация, призната в сектор мляко. Тази дейност е свързана с изпълнение на цел Насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор
 • Съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро: С цел Насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор организацията на производители ще повиши броя притежавани животни с увеличаване на членския си състав

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Финансова информация

813 583.00 BGN
813 583.00 BGN
0.00 BGN
90.00 %
 • [1] Не се прилага
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕЗФРСР Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 81 358.30 0.00 732 224.70 813 583.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 81 358.30 0.00 732 224.70 813 583.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.