English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG06RDNP001-20.001-0009-C01
Разходи в размер до 80% от индивидуалните основни месечни заплати, дължими данъци, осигуровки и възнаграждения за платен отпуск на щатния персонал, изпълняващ дейности, пряко свързани с управлението, наблюдението, оценката и контрола на ПРСР (2014-2020 г.) и разписани в длъжностните им характеристики; Изплащане на разходи за ДВПР,определени в съответствие с националното законодателство.
06.02.2019
01.01.2019
31.12.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
  • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Югозападен (BG41), София-Град (BG411), Столична, гр.София

Описание

Съгласно Раздел 15.6 на ПРСР и Раздел 15.2 на Условия за кандидатстване за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 20 „Техническа помощ“ от ПРСР допустими за изплащане по линия на техническа помощ са разходи в размер до 80% от индивидуалните основни месечни заплати, дължими данъци, осигуровки и възнаграждения за платен отпуск на щатния персонал, изпълняващ дейности, пряко свързани с управлението, наблюдението, оценката и контрола на ПРСР (2014-2020 г.) и разписани в длъжностните им характеристики, както и разходи за допълнително възнаграждение с непостоянен характер, определени в съответствие с националното законодателство. Изплащането на тези разходи няма да дублира други подобни национални схеми за стимулиране на персонала и ще бъде съпроводено с необходимите счетоводни документи до края на прилагане на Програмата.
Дейности
  • Разходи в размер до 80% от индивидуалните основни месечни заплати, дължими данъци, осигуровки и възнаграждения за платен отпуск на щатния персонал, изпълняващ дейности, пряко свързани с управлението, наблюдението, оценката и контрола на ПРСР (2014-2020 г.) и разписани в длъжностните им характеристики; Изплащане на разходи за ДВПР,определени в съответствие с националното законодателство.: Съгласно Раздел 15.6 на ПРСР и Раздел 15.2 на Условия за кандидатстване за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 20 „Техническа помощ“ от ПРСР допустими за изплащане по линия на техническа помощ са разходи в размер до 80% от индивидуалните основни месечни заплати, дължими данъци, осигуровки и възнаграждения за платен отпуск на щатния персонал, изпълняващ дейности, пряко свързани с управлението, наблюдението, оценката и контрола на ПРСР (2014-2020 г.) и разписани в длъжностните им характеристики, както и разходи за допълнително възнаграждение с непостоянен характер, определени в съответствие с националното законодателство. Изплащането на тези разходи няма да дублира други подобни национални схеми за стимулиране на персонала и ще бъде съпроводено с необходимите счетоводни документи до края на прилагане на Програмата.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Брой проведени семинари и обучения в страната и чужбина в областта на обществените поръчки (брой семинари и обучения), Целева стойност: 30.00, Достигната стойност: 0.00
Брой служители на УО и РА, преминали семинари и обучения в страната и чужбина с цел подобряване на административния капацитет (вкл. в областта на обществените поръчки), Целева стойност: 300.00, Достигната стойност: 0.00
Брой бенефициенти и потенциални кандидати по ПРСР 2014 – 2020 г., успешно преминали обучения с цел подобряване на капацитета в страната и чужбина, Целева стойност: 5 000.00, Достигната стойност: 0.00
Брой въведени/изпълнени дейности за намаляване на административната тежест за бенефициентите и потенциалните кандидати по ПРСР 2014 – 2020 г., Целева стойност: 75.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

1 500 000.00 BGN
1 500 000.00 BGN
0.00 BGN
85.00 %
  • [1] Не се прилага
  • [2] Безвъзмездни средства
  • [3] Не се прилага
  • [4] Не се прилага
  • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
  • [6] Не се прилага
  • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕЗФРСР Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 225 000.00 0.00 1 275 000.00 1 500 000.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 225 000.00 0.00 1 275 000.00 1 500 000.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.