English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG06RDNP001-9.001-0033-C01
Концепция и дейности за развитие на Организация на производителите " Апис Мелифера България" ООД.
21.12.2018
21.12.2018
27.03.2023
Сключен
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България (BG3), Североизточен (BG33), Търговище (BG334), Търговище, гр.Търговище

Описание

„АПИС МЕЛИФЕРА БЪЛГАРИЯ ” ООД е организация на производителите / ОП / на пчелен мед и пчелни продукти създадена през 2018 г. Създадена е съгласно изискванията на Наредба № 12/2015 г. на МЗХ за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители и е призната за Организация на производителите на земеделски продукти в сектор „Мед и пчелни продукти“ през 2018 със заповед РД09- 278 от 28.03.2018г. 
Организацията има  8 члена –всичките физически лица, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители с основна дейност отглеждани на пчелни семейства и производство на пчелни продукти.                                                                                                             Основната цел заложена в създаването на „Апис Мелифера България” ООД е да подпомогне и подобри дейността на земеделските стопани, съдружници в нея, чрез реализиране на продукцията им на външни пазари и подобряване тяхната конкурентоспособност.
Дейности
 • Установяване на общи правила за информация за продукцията, в частност за прибиране на реколтата и наличностите: Планирането на производството е ключова дейност за една организация на производители и цели да постигне максимална рентабилност на стопанствата членуващи в нея и задоволяване на нуждите на пазара. Действията насочени към планиране на производството в „Апис Мелифера България" ООД, имат за цел създаване на обща производствена програма на членовете на организацията, базирана на следните 6 компонента: -определяне на пазарното търсене и предварително договаряне на количества, видове и качество на продукцията; - планиране на необходимите материали за производството и опаковането на продукцията в стопанствата; - оценка на производството на индивидуалните стопанствата в организацията на база капацитет, налично оборудване, производителност и качество на продуктите; - планиране на необходимата работна ръка в стопанствата; - унифициране на производствения процес в стопанствата; - задаване на производствени цели на членовете на организацията и периодично следене на тяхното постигане;
 • Адаптиране към пазарните изисквания на продукцията и производството на членовете на такива групи или организации.: Действия, насочени към подобряване или запазване на качеството на продуктите. В последните години, търсенето на биологичен мед и пчелни продукти в световен мащаб расте. Купувачите на едро, все по често търсят производители които прилагат все по строги стандарти за качество, проследимост на продукта, отговорност към опазване на околната среда, използване на безвредни материали в преработката и пакетирането на продуктите и други. Основната цел на дейността е да се подпомогнат членовете на организацията да отговорят на завишените пазарни изисквания, като запазят своята сертификация за биологично производство и въведат в своята производствена практика допълнителни стандарти за качество.
 • Съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро. : Действия, насочени към подобряване на предлагането на пазара Съвместният маркетинг на продукцията на производителите ще подобри тяхната устойчивост и конкурентоспособност. В рамките на дейността са планирани посещения на едни от най-големите международни търговски изложения в областта на биологичните храни и хранителната индустрия, където ще се търсят контакти с купувачи на едро на които ще се предлага съвместно продукцията на членовете на организацията на производители.
 • Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията: В рамките на изпълнение на бизнесплана е планирано посещение с обмяна на опит с европейска група или организация на производители, признати в същия сектор. Целта на посещението е обмяна на опит, трансфериране на добри практики и сътрудничество.
 • Съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро: Външния пазар е доста капризен от гледна точка на разнообразие в търсенето на отделните видове пчелен мед и осигуряване на определени количества. С оглед на това на общо събрание бе приета стратегия за разширяване на организацията , чрез приемане на нови членове както и увеличение на произвежданата от тях продукция, чрез повишаване на производителността в отделните стопанства на база сътрудничеството им по между си, чрез оптимизиране на труда и споделяне на част от производствените операции в тях . Приемането на нови членове, ще доведе до стабилност и увереност при разработването на пазара и сигурност при подписването на договори за доставка. От членове на организациата бе проведена кампания за разясняване на предимства да се членува в нея, в резултат от което имаме 5 заявления за членство
 • Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процес: Назначаване на административен персонал - технически сътрудник с цел намаляване на административните задължения на членовете на организациата, съдействие при изготвяне на документи за стопанствата, държавната администрация и т.н

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Финансова информация

255 571.63 BGN
255 571.63 BGN
0.00 BGN
90.00 %
 • [1] Не се прилага
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕЗФРСР Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 25 557.16 0.00 230 014.47 255 571.63
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 25 557.16 0.00 230 014.47 255 571.63

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.