English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG06RDNP001-9.001-0027-C01
Бизнес развитие на "Бългериан органик фуудс" ООД като призната организация на производители в сектор мед и пчелни продукти
11.01.2019
11.01.2019
21.05.2022
Сключен
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България (BG3), Североизточен (BG33), Търговище (BG334), Търговище, гр.Търговище

Описание

„Бългериан Органик Фуудс“ ООД е организация на производителите на биологичен пчелен мед и пчелни продукти създадена през 2013 г. След признаването си, организацията увеличи своите членове, като към момента в нея съдружници са 10 земеделски стопани – 9 физически и 1 юридическо лица. Основната цел заложена в създаването на „Бългериан органик фуудс“ ООД е да подпомогне и подобри дейността на земеделските стопани, съдружници в нея, чрез реализиране на продукцията им на външни пазари и подобряване тяхната конкурентоспособност.
От 2016 г. до момента, организацията успява да реализира непреработената продукция на своите членове, като основното количество биологичен пчелен мед е реализирано като вътрешно-общностни доставки в страни от ЕС.
Концепцията за развитие на организацията е създаване на дълготрайни партньорства с малки и средни потребители на биологичен мед и пчелни продукти чрез предлагане на висококачествени партиди биологичен мед и пчелни продукти, акцентирайки върху европейския произход и качеството на продуктите.
Организацията планира да въведе допълнителни стандарти за качество които да надградят сертификацията за биологично производство и подаване на заявка за ЗГУ.
Друга посока в която организацията ще работи усилено е внедряване на система за планиране на производствения процес и проследимост на продуктите, чрез използване на интернет на нещата.
Членовете на организацията планират да увеличат произвежданата от тях продукция чрез повишаване на производителността в отделните стопанства на база сътрудничеството им по между си, чрез оптимизиране на труда и споделяне на част от производствените операции в тях.
Дейности
 • Установяване на общи правила за информация за продукцията, в частност за прибиране на реколтата и наличностите: Действия, насочени към планиране на производството Планирането на производството е ключова дейност за една организация на производители и цели да постигне максимална рентабилност на стопанствата членуващи в нея и задоволяване на нуждите на пазара. Действията насочени към планиране на производството в "Бългериан органик фуудс" ООД, имат за цел създаване на обща производствена програма на членовете на организацията, базирана на следните 6 компонента: -определяне на пазарното търсене и предварително договаряне на количества, видове и качество на продукцията; - планиране на необходимите материали за производството и опаковането на продукцията в стопанствата; - оценка на производството на индивидуалните стопанствата в организацията на база капацитет, налично оборудване, производителност и качество на продуктите; - планиране на необходимата работна ръка в стопанствата; - унифициране на производствения процес в стопанствата; - задаване на производствени цели на членовете на организацията и периодично следене на тяхното постигане;
 • Адаптиране към пазарните изисквания на продукцията и производството на членовете на такива групи или организации: Действия, насочени към подобряване или запазване на качеството на продуктите В последните години, търсенето на биологичен мед и пчелни продукти в световен мащаб расте. Купувачите на едро, все по често търсят производители които прилагат все по строги стандарти за качество, проследимост на продукта, отговорност към опазване на околната среда, използване на безвредни материали в преработката и пакетирането на продуктите и други. Основната цел на дейността е да се подпомогнат членовете на организацията да отговорят на завишените пазарни изисквания, като запазят своята сертификация за биологично производство и въведат в своята производствена практика допълнителни стандарти за качество.
 • Съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро: Действия, насочени към подобряване на предлагането на пазара Съвместният маркетинг на продукцията на производителите ще подобри тяхната устойчивост и конкурентоспособност. В рамките на дейността са планирани посещения на едни от най-големите международни търговски изложения в областта на биологичните храни и хранителната индустрия, където ще се търсят контакти с купувачи на едро на които ще се предлага съвместно продукцията на членовете на организацията на производители.
 • Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията. : Действия по обучение В рамките на изпълнение на бизнесплана е планирано посещение с обмяна на опит с европейска група или организация на производители, признати в същия сектор. Целта на посещението е обмяна на опит, трансфериране на добри практики и сътрудничество.
 • Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като улесняването на иновационните процеси: Други действия Една от целите на организацията на производители е стимулиране на иновационните процеси в производството на мед и пчелни продукти. За тази цел организацията планира създаване на сътрудничество с различни учебни заведения и развойни фирми. Действието има за цел създаване на устойчива и прозрачна верига на доставки на пчелен мед от фермата до масата и едновременно с това подобряване на производителността и качеството на продуктите на отделните членове на организацията, като по-този начин подобри и тяхната конкурентоспособност.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Финансова информация

211 768.04 BGN
211 768.04 BGN
0.00 BGN
90.00 %
 • [1] Не се прилага
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕЗФРСР Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 21 176.80 0.00 190 591.24 211 768.04
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 21 176.80 0.00 190 591.24 211 768.04

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.