English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG06RDNP001-19.085-0013-C01
Предприемачество за устойчиво развитие на нашите селски територии
09.07.2019
09.07.2019
09.01.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България (BG3), Северозападен (BG31), Монтана (BG312), Лом, гр.Лом

Описание

Проектът "Предприемачество за устойчиво развитие на нашите селски територии" на СНЦ "МИГ-ЛОМ" на стойност 48 832.24 лв. цели подготовка на транснационално проектно предложение, насочено към устойчиво развитие на територията на МИГ на базата на обменен опит и съвместно сътрудничество с двама потенциални партньори от две стани на ЕС - Италия и Испания. 
 Проектната цел ще бъде реализирана с изпълнението на предвидените дейности: Сформиране на екип и стартиране на проекта; Публичност и визуализация на проекта; Провеждане на процедури за избор на изпълнители; Проучване и анализ на местната идентичност на трите партньора; Провеждане на 2 онлайн работни срещи с потенциалните партньори за дебатиране получените резултати от проучването и анализа за местната идентичност; Организиране на 2 служебни пътувания на членове на КВО и екипа на МИГ-ЛОМ в страните на партньорите - Италия и Испания;	Преводачески услуги на български език от и на италиански, испански и английски език; Подготовка на проектно предложение за кандидатстване по BG06RDNP001-19.083 - Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020.
Спецификата в разработването на транснационалния проект ще се състои в намиране на пресечните точки за взаимен интерес на партньорите и методите и начините за въздействие за постигане на целите на ВОМР в европейски аспект. Това е завършващата дейност през шестия месец , съгласно плана за провеждане на дейностите и е своеобразен цялостен резултат от проведените предварителни дейности по настоящия проект.Той ще осигури активизиране на местната общност и разгръщане на предприемаческия й потенциал за устойчиво развитие на селските територии в трите европейски страни.
Дейности
 • Сформиране на екип и стартиране на проекта: След сключване на административен договор с УО на ПРСР и ДФЗ УС на МИГ ще проведе свое заседание , на което членовете му ще бъдат запознати в детайли с ангажиментите на МИГ , както и с целите, дейностите и очакваните резултати по проекта. На база утвърден бюджет управителният съвет ще избере ръководител, координатор и финансист по проекта, с които Председателя на УС ще сключи договор за услуга в рамките на срока за изпълнение. На първата работна среща екипа за управление ще се запознае с нормативната база, касаеща управлението на проекта, инструкцията за работата по отчитането на дейностите в платформата ИСУН 2020 и разпределението на конкретните ангажименти за целия период за реализация. Координатора по проекта ще осъществи връзка с партньорските МИГ-ове от Италия и Испания и ще поиска от тях да определят лице за контакти, определено да работи по настоящия проект. Така ще бъде осъществена връзката с партньоритеи те ще бъдат запознати с одобрения план за действие за периода за реализация.
 • Публичност и визуализация на проекта : Съгласно изготвения план за действие по проекта се организират и провеждат задължителни действия по публичност и визуализация - две публикации в мести медии за старта и финала на проекта, поставяне на информационна табела пред офиса на МИГ-ЛОМ и отпечатване на 200 бр. флаери с проучените добри практики на партньорите от Италия и Испания
 • Провеждане на 4 бр. процедури за избор на изпълнители, съгласно ЗОП : МИГ-Лом, който е кандидат и водещ партньор по проекта е публично-правна организация и като такава е Възложител, съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП). С цел постигане на прозрачност, ефикасност и ефективност в работата на публичните организации и особено при ползване на безвъзмездни средства от европейските фондове, съгласно ЗУСЕСИФ при избор на външни изпълнители за услуги и доставки задължително се провеждат обществени поръчки, съгласно правилника за прилагане на ЗОП. За целта на проекта е необходимо осигуряването на изпълнители за 4 бр. услуги, които се явяват като външна за кандидата експертиза. Това налага провеждане на 4 бр. обществени поръчки и след провеждане на избор на изпълнител трябва да бъдат сключени 4 бр. договора за извършване на следните услуги:. 1. проучване и анализ на местната идентичност на трите партньора и подготовка на проектно предложение; 2. организиране на 2 бр. служебни пътувания на членове на КУО и екипа на МИГ-ЛОМ в страните на партньорите - Италия и Испания; 3. публичност и визуализация по проекта; 4. преводачески услуги - писмен и симулантен превод при посещенията;
 • Проучване и анализ на местната идентичност на трите партньора: Дейността е особено необходима, заради факта, че потенциалните партньори не се познават в детайли. Информацията от сайтовете им дава обща картина за всяка МИГ, но извеждането на спецификите и силните страни в определени области на развитие могат да бъдат направени само след по-детайлно проучване на територията, управлението й и опита от вече реализирани проекти в двата програмни периода. Не по-маловажни са и факторите, които определят и влияят на оформянето на местната и национална идентичност на всяка партньорска МИГ. Разглеждането им в перспектива и очертаването на унификация в подходите към разрешаването на местните проблеми и конфликти за достигане на европейски унисон е важен елемент при извършването на анализа на събраните по различни начини база данни. Основната задача на дейността и избрания външен изпълнител е да бъдат очертани зоните за взаимен интерес за партньорите, както и евентуалните резултати, които могат да се очакват от изпълнението на съвместен проект в следващите 2 години.
 • Провеждане на 2 бр. онлайн работни срещи с потенциалните партньори за дебатиране получените резултати от проучването и анализа за местната идентичност: При развиване на партньорски взаимоотношения в, особено в дългосрочен аспект, е необходимо партньорите да постигнат съгласие по въпроси от общ интерес. В конкретния случай с подготовката на проектно предложение, касаещо развитието и дейността на трите местни инициативни групи е абсолютно наложително да бъдат проведени работни срещи, които да доведат до търсения транснационален резултат. Поради ограничението за ползване на финансов ресурс от страна на партньорите, личните работни срещи ще бъдат заменени с виртуални, благодарение на използваните нови технологии. Изпълнението на дейността предвижда всяка работна среща да се състои от две фази - предварителна подготвителна работа и провеждане на онлайн работна среща, която ще бъде документирана. Работният език е английски и това ще бъде уточнено предварително.
 • Организиране на 2 бр. служебни пътувания на членове на КВО и екипа на МИГ-ЛОМ в страните на партньорите - Италия и Испания : Срещите с потенциалните партньори от Италия и Испания, заедно с провеждането на заседания за планиране на бъдещата дейност ще бъдат проведени по време на организираните 2 бр. служебни пътувания на членове на КВО и екипа на МИГ-ЛОМ в страните на партньорите - Италия и Испания. Тази дейност се явява резултат на цялостната работа проекта за предварителни дейности по мярка 19,3 на ПРСР 2014-2020. Затова и предвидения ресурс за нея е най-голям - за организиране на срещи с потенциални партньори са заделени 29800,00 лв., а за командировки на пътуващите - 5 476.24 лв. На пътуващите групи ще бъде осигурен превод от лицензиран преводач за страната, която се посещава с цел осъществяване на пряка връзка с потенциалните партньори и пълен комфорт на членовете на КВО на МИГ-ЛОМ.
 • Преводачески услуги на български език от и на италиански, испански и английски език.: Дейността е особено важна, тъй като е свързана с комуникацията между потенциалните партньори и усвояването на добрите европейски практики. Тя е свързана и с информирането и публичността на изявата на МИГ в страната и чужбина. В ангажимента на изпълнителя е подготовка и превод на споразумение за партньорство, което трябва да се подпише от трите партньорски организации и е задължителен документ за представяне към формуляра за кандидатстване по по BG06RDNP001-19.083 - Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.
 • Подготовка на проектно предложение за кандидатстване по BG06RDNP001-19.083 - Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.: Спецификата в разработването на транснационалния проект от изпълнителя ще се състои в намиране на пресечните точки за взаимен интерес на партньорите и методите и начините за въздействие за постигане на целите на ВОМР в европейски аспект. Това е завършващата дейност през шестия месец , съгласно плана за провеждане на дейностите и е своеобразен цялостен резултат от проведените предварителни дейности по настоящия проект.

Партньори

Партньори
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Брой реализирани дейности, Целева стойност: 8.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

48 568.00 BGN
48 568.00 BGN
0.00 BGN
90.00 %
 • [1] Инициативи за водено от общностите местно развитие в градски и селски райони
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Инициативи за водено от общностите местно развитие
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕЗФРСР Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 4 856.80 0.00 43 711.20 48 568.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 4 856.80 0.00 43 711.20 48 568.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.