English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG06RDNP001-9.001-0003-C01
Подобряване дейността на Организация на производители "Група Овощари Карнобат" ООД, чрез по доброто им интегриране, и популяризиране дейността на организацията на производители
31.01.2019
31.01.2019
24.11.2019
Сключен
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България (BG3), Югоизточен (BG34), Бургас (BG341), Карнобат, гр.Карнобат
 • България, Северна и югоизточна България (BG3), Югоизточен (BG34), Сливен (BG342), Сливен, гр.Сливен

Описание

Дружеството „Група Овощари Карнобат“ ООД е призната организация на производители на плодове. Със заложените в настоящото проектно – предложение разходи съответстващи на чл. 27 от Регламент 1305/2013 дава посоката на развитие на Дружеството с дейностите заложени в мярката е насочено към подобряване и стабилно функциониране на веригата на предлагането на плодове произведени от организацията на производители. Съществуващите проблеми са свързани с цените по веригата на доставки на плодове. От една страна изкупните цени на първичните продукти от плодове, които получават земеделските стопани, са много ниски. От друга страна се констатира, че цените, които плащат потребителите на плодове са високи. Анализите ясно показват, че основната част от добавената стойност по веригата за доставки на храни отива при търговците и преработвателите и много малка част остава за земеделските стопани. Като основна причина за това се сочи разпокъсаността на земеделското производство, в резултат, на което в процеса на договаряне на изкупните цени, земеделските стопани се оказват икономически по-слабата страна. Необходимо е да се подобри сътрудничеството между стопаните, за да се повиши конкурентоспособността едновременно и на земеделието производителите на плодове. Един от основните механизми за регулиране на отношенията по веригата на доставки на плодове е учредяването на групи и организации на производители. Очаква се след започване на работа на групи и организации на производители на плодове да допринесе за увеличаване на производството и доставките на висококачествени продукти, които отговарят на европейските стандарти и пазарните изисквания. Съвместният маркетинг на селскостопанските продукти ще подпомогне достъпа на малки и средни стопанства до пазара.В проекта за заложени разходи за теоретично, и практично обучение на представители на членовете на организацията. По обстойно разходите са представени в бюджета.
Дейности
 • Адаптиране към пазарните изисквания на продукцията и производството на членовете на такива групи или организации: Необходимо е да се подобри сътрудничеството между стопаните, за да се повиши конкурентоспособността едновременно и на земеделието производителите на плодове. Един от основните механизми за регулиране на отношенията по веригата на доставки на плодове е учредяването на групи и организации на производители.
 • Съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажбите и доставки към търговци на едро: Придобиване на умения за подготовка на продукцията на членове от организацията на производители за пускане в продажба към търговците на едро и популярезиране дейността на организацията на производители посредством придобитите умения.
 • Установяване на общи правила за информация за продукцията, в частност за прибиране на реколтата и наличностите: Придобиване на практически умения за търговски умения при предлагане на продукция от плодове на търговци на едро. Предлагане на окачествени и стандартизирани плодове съответстващи на стандарти, и по изисквания на търговците на едро. Получаване на умения за прилагане на екологични практики. Придобиване на умения за планиране разходи по транспорт и намаляване на разходите за логистика.
 • Изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси: Предвижда се обучени, и ползване на опита на други организации на производители на плодове. Осъществяване на контакти и обмяна на опит с групи производители от страни като Италия, Полша или Гърция

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Финансова информация

195 580.00 BGN
195 580.00 BGN
0.00 BGN
90.00 %
 • [1] Не се прилага
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕЗФРСР Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 19 558.00 0.00 176 022.00 195 580.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 19 558.00 0.00 176 022.00 195 580.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.