English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG06RDNP001-9.001-0018-C01
1. Създаване и стабилизиране на организация на производители Средец милк
28.01.2019
28.01.2019
18.10.2022
Сключен
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България (BG3), Югоизточен (BG34), Бургас (BG341), Средец

Описание

През последните години в сектора на кравето и овчето мляко изпитват сериозни трудности. Ниски изкупни цени, несигурен пазар и постоянно нарастващи разходи са част от тях. В България положението е още по-сериозно поради липсата на организираност в сектора. Точно поради тази причина съдружниците в Средец милк се събират и решават да се обединят в организация на производители. Основен фокус на организацията ще бъде да поеме всички дейности, извън прякото производство, а именно обучения, международни обмени консултации, посредничество при договаряне и органзиране на продажбата на сурово мляко, съдействие на членовете при контактите им с държавни и общински служби и др. За тази цел организацията ще наема специалисти и експерти, които да предложат съответните услуги на членовете й. С цел развитие на органзиацията ще се работи в посока увеличаване на млечността на стадата на членовете, както и броя притежавани животни. В подкрепа на това цел ще се организират посещения на изложения в България и Европа. Синхрона при работата в екип е много важен и поради тази причина ще се организира посещение за обмяна на опит с работеща група/органзиация на производители призната в сектор мляко от България и ЕС.
Дейности
 • Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси: Дейности за повишаване на квалификацията и консултиране на членовете, представени от организацията на производители. Реализацията им е свързана с цел Насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор, тъй-като ще засили чувството на екипност и мотивира членовете да работят за стабилизиране на органзиацията във времето
 • Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси: Дейности за повишаване на ефективността на групата/ организацията на производители, чрез посещения на специализирани животновъдни събития. Изпълнението на тази дейност е свързано с цел Насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор
 • Съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро: Водене на преговори и договаряне на условия по доставка на произведеното от съдружниците мляко. Действието е свързано с цел Насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор, тъй-като мотивира членовете да участват в организацията, водени от икономически ползи
 • Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси. : След направено проучване ще се органзира посещение на успешна група/органзиация на производители от България за обмяна на опит и добри практики. По този начин се изпълнява цел Насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор, тъй-като членовете ще видят потенциално поле за развитие на организацията в бъдеще
 • Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси : Във връзка с изпълнение на цел Насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор ще се органзира посещение с обмяна на опит с чуждестранна група/организация призната в сектор мляко, за да се изследват добри практики и получат практически съвети за развитие на организацията
 • Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси : за постигане на цел Насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор всички членове на организацията ще преминат през обучение свързано с по-доброто използване на природните ресурси, за натрупаване на знания в областта на околната среда, иновациите и климата. Целта на тази дейност е да подобри знанията и уменията и да затвърди позицията на организацията, като проводник на добри практики към членовете и.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Финансова информация

782 320.00 BGN
782 320.00 BGN
0.00 BGN
90.00 %
 • [1] Не се прилага
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕЗФРСР Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 78 232.00 0.00 704 088.00 782 320.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 78 232.00 0.00 704 088.00 782 320.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.