English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG06RDNP001-9.001-0021-C01
Подпомагане на организация на производители "Веджи Фрост" ООД, чрез безвъзмездна финансова помощ по Мярка 9.
07.02.2019
07.02.2019
09.02.2022
Сключен
Местонахождение
  • България, Северна и югоизточна България (BG3), Северозападен (BG31), Плевен (BG314), Долни Дъбник, гр.Долни Дъбник

Описание

Дружеството „Веджи Фрост” ООД е дружество с ограничена отговорност,, регистрирано през месец май 2016г. Съдружници в дружеството са юридически лица, регистрирани като земеделски производители, а именно: "Мира 88" ЕООД, "Криси 85" ЕООД, "Тани 91" ЕООД, "Йоана 14" ЕООД, "Анета 10" ЕООД и ЕТ "Мирена 99 - Любомир Василев". На 10.02.2017г. със заповед на Министъра на земеделието и храните дружеството е признато като организация на производители на зеленчуци, включително предназначени за преработка. Целта на проекта е развиване дейността на организацията, чрез обмяна на опит между членовете, извършване на общи покупки на суровини и материали, улесняване на достъпа до пазара на всички членове, както и с чиждестраани организации, признати в същия сектор.
Дейности
  • Съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро.: Членовете на организацията ще доставят своята продукцията до тяхната база, където продукцията ще бъде сортирана и съхранена, а при подходяща продажна цена ще бъде доставяна на едро до големите вериги.
  • Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси: Повишаване на знанията на членовете на организацията, чрез обмяна на опит с други организации признати в сектор зеленчуци

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Финансова информация

551 134.45 BGN
551 134.45 BGN
0.00 BGN
90.00 %
  • [1] Не се прилага
  • [2] Безвъзмездни средства
  • [3] Не се прилага
  • [4] Не се прилага
  • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
  • [6] Не се прилага
  • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕЗФРСР Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 55 113.45 0.00 496 021.00 551 134.45
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 55 113.45 0.00 496 021.00 551 134.45

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.