English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG06RDNP001-20.001-0002-C01
Техническа помощ за Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. чрез финансиране на разходи за: анализи,проучвания и изследвания;обучение на администрацията,ангажирана с ПРСР;изготвяне и разпространение на информация; обучения на (потенциални) бенефициенти по ПРСР;оценки от Раздел „План за оценки" от ПРСР;наемане на независими консултанти/организации/експерти за изпълнение на задачи,свързани с ПРСР.
16.03.2018
16.03.2018
16.03.2021
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Югозападен (BG41), София-Град (BG411), Столична, гр.София

Описание

Чрез конкретната бюджетна линия ще бъдат финансирани допустими по мярка 20 "Техническа помощ" от ПРСР дейности/разходи, които са необходими на Управляващия орган в процеса на управлението и прилагането на ПРСР, както следва:
1. Анализи, проучвания, изследвания и др. от външни изпълнители, необходими на УО, КН и/или неговите работни групи за целите на ефективното управление, наблюдение и прилагане на ПРСР 2014–2020 г., вкл. анализи, изследвания и проучвания за изпълнение на предварителните условия.
2. Организиране и участие в обучение на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР 2014 – 2020 г. (включително и специализирани обучения за държавни помощи), в т.ч. сътрудничество между УО и подобни структури в държавите - членки на ЕС (в т.ч. разходи за организиране на обученията и разходи за участие - пътни, дневни, нощувки и такси за обучение).
3. Изготвяне и разпространение на информация относно наблюдението, контрола, прилагането и оценките на ПРСР 2014–2020 г. чрез: а) Разходи за изготвяне, разпространение и публикуване на материали за информираност и публичност; и б) Разходи за подпомагане на подготовката и изпълнението на комуникационния план на ПРСР 2014 – 2020 г. (вкл. и наемане на външна експертна помощ за неговото разработване и/или допълнително прецизиране), в т.ч. предвидените дейности за публичност на програмата, включващи начините за кандидатстване по мерките на ПРСР 2014 - 2020 г., популяризиране на добри практики и др., както и изпълнението на нейните цели и приоритети.
4. Извършване на обучения на (потенциални) бенефициенти по ПРСР (2014 - 2020 г.);
5. Изготвяне на оценките, описани в Раздел 9 „План за оценки" на ПРСР 2014 – 2020 г.;
6. Наемане на независими консултанти (организации/експерти) за изпълнение на краткосрочни и дългосрочни задачи, свързани с управлението и прилагането на ПРСР 2014 – 2020 г.
Дейности
 • Организиране и участие в обучение на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР 2014 – 2020 г. (вкл. специализирани обучения за държавни помощи), в т.ч. сътрудничество между УО и подобни структури в държавите-членки на ЕС (в т.ч. разходи за организиране на обученията и разходи за участие - пътни, дневни, нощувки и такси за обучение): Дейността обхваща организиране и участие в обучение на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР 2014 – 2020 г. (включително и специализирани обучения за държавни помощи), в т.ч. сътрудничество между УО и подобни структури в държавите - членки на ЕС.
 • Изготвяне и разпространение на информация относно ПРСР чрез: изготвяне, разпространение и публикуване на материали за информираност и публичност; и подпомагане на подготовката и изпълнението на комуникационния план на ПРСР, в т.ч. дейности за публичност на програмата, начините за кандидатстване, популяризиране на добри практики, както и изпълнението на нейните цели и приоритети: Дейността обхваща изготвяне и разпространение на информация относно наблюдението, контрола, прилагането и оценките на ПРСР 2014–2020 г. чрез: а) Разходи за изготвяне, разпространение и публикуване на материали за информираност и публичност; и б) Разходи за подпомагане на подготовката и изпълнението на комуникационния план на ПРСР 2014 – 2020 г. (вкл. и наемане на външна експертна помощ за неговото разработване и/или допълнително прецизиране), в т.ч. предвидените дейности за публичност на програмата, включващи начините за кандидатстване по мерките на ПРСР 2014 - 2020 г., популяризиране на добри практики и др., както и изпълнението на нейните цели и приоритети.
 • Анализи, проучвания, изследвания и др. от външни изпълнители, необходими на УО, КН и/или неговите работни групи за целите на ефективното управление, наблюдение и прилагане на ПРСР 2014–2020 г., вкл. анализи, изследвания и проучвания за изпълнение на предварителните условия.: Дейността обхваща извършването на анализи, проучвания, изследвания и др. от външни изпълнители, необходими на УО, КН и/или неговите работни групи за целите на ефективното управление, наблюдение и прилагане на ПРСР 2014–2020 г., вкл. анализи, изследвания и проучвания за изпълнение на предварителните условия.
 • Изготвяне на оценките, описани в Раздел 9 „План за оценки" на ПРСР 2014 – 2020 г.: Дейността обхваща изготвяне на оценките, описани в Раздел 9 „План за оценки" на ПРСР 2014 – 2020 г.
 • Наемане на независими консултанти (организации/експерти) за изпълнение на краткосрочни и дългосрочни задачи, свързани с управлението и прилагането на ПРСР 2014 – 2020 г.: Дейността обхваща наемане на независими консултанти (организации/експерти) за изпълнение на краткосрочни и дългосрочни задачи, свързани с управлението и прилагането на ПРСР 2014 – 2020 г.
 • Извършване на обучения на (потенциални) бенефициенти по ПРСР (2014 - 2020 г.): Дейността обхваща извършване на обучения на (потенциални) бенефициенти по ПРСР (2014 - 2020 г.)

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Брой проведени семинари и обучения в страната и чужбина в областта на обществените поръчки (брой семинари и обучения), Целева стойност: 30.00, Достигната стойност: 0.00
Брой служители на УО и РА, преминали семинари и обучения в страната и чужбина с цел подобряване на административния капацитет (вкл. в областта на обществените поръчки), Целева стойност: 300.00, Достигната стойност: 0.00
Брой бенефициенти и потенциални кандидати по ПРСР 2014 – 2020 г., успешно преминали обучения с цел подобряване на капацитета в страната и чужбина, Целева стойност: 5 000.00, Достигната стойност: 0.00
Брой въведени/изпълнени дейности за намаляване на административната тежест за бенефициентите и потенциалните кандидати по ПРСР 2014 – 2020 г., Целева стойност: 75.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

4 276 000.00 BGN
4 276 000.00 BGN
0.00 BGN
85.00 %
 • [1] Не се прилага
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕЗФРСР Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 641 400.00 0.00 3 634 600.00 4 276 000.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 641 400.00 0.00 3 634 600.00 4 276 000.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.