English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG06RDNP001-9.001-0023-C01
Учредяване и устойчиво развитие на група на производители
21.12.2018
21.12.2018
13.08.2023
Сключен
Местонахождение
 • България

Описание

Вярвайки, че правилният път за развитие е този на сдружаването четирима фермери се обединяват в група на производители Войводи-2018 ООД. Целта на групата е да подпомага членовете си с дейности по обучения, международни обмени и посещения за обмяна на опит, консултации свързани с производствения процес, посредничество при реализацията на суровото мляко, изготвяне на проекти за привличане на БФП и др. За тази цел организацията ще наема специалисти и експерти, които да предложат съответните услуги на членовете й. Друга цел на групата ще бъде да се подобрят селекционните показатели на притежаваните животни. В периода на изпълнение на БП ще бъдат организиране обучения и обмени на опит, вкл. посещение на призната в сектор мляко група/организация на производители от Австрия или Германия
Дейности
 • Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси : Осигуряване на експерти, които да консултират членовете на организацията по предложени от тях теми. Действието е свързано с цел Насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор
 • Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси : След направено проучване сред членовете на органзиацията ще бъде организирано посещение на изложение по животновъдство в България и/или Европа. Дейността води до постигане на цел Насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор
 • Съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро: Насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор е целта, която се постига с настоящата дейност. Посредничеството ще гарантира постигане на икономическа изгода от членството в подобен род обединение и ще гарантира изкупуване на продукцията от фермерите. С тази задача ще бъде ангажиран управителя или специално наето лице
 • Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси : За постигане на цел Насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор ще се реализира посещение на реално работеща група/организация на производители от България, с която да се обмени опит и добри практики в полето на сдружаването и други теми.
 • Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси : В настоящия и следващ програмен период се отделя изключително голямо внимание на екологията и опазването на околната среда. Това е причината да се планира обучение в тази посока, което да подготви фермерите за промените, които до голяма степен касаят тяхната земеделак дейност. с тази дейност се постига цел Насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор
 • Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси : Опитът в сдружаването в България е изключително малък и поради тази причина на членовете на организацията ще бъде организирано посещение с обмяна на опит с чуждестранна група или органзиация, призната в сектор мляко. Тази дейност е свързана с изпълнение на цел Насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Финансова информация

977 900.00 BGN
977 900.00 BGN
0.00 BGN
90.00 %
 • [1] Не се прилага
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕЗФРСР Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 97 790.00 0.00 880 110.00 977 900.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 97 790.00 0.00 880 110.00 977 900.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.