English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG06RDNP001-19.013-0002-C01
"Изграждане на цех за производство на тахан"
205041843 „ТУБИКОМ” ООД
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2022
Сключен
Местонахождение
  • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), Хасково (BG422), Харманли, с.Остър камък

Описание

Проектът е свързан със създаване на ново предприятие за производство на тахан и кореспондира с възможността за развитие на преработвателната промишленост на територията на МИГ – Харманли. Той цели повишаване на конкурентоспособността в сектора на местното таханопроизводство, чрез модернизиране на процеса на преработка, разнообразяване на продукцията, създаване на къси вериги за доставка, повишаване на качеството на продукта и утвърждаването му като здравословна и пълноценна храна.
Чрез осъществяване на проекта ще се задоволи потребността на местните земеделски стопани за по- лесно и удовлетворяващо ги реализиране на собствената им продукция, както и ще се подобри сътрудничеството с тях.
Дейности
  • Изграждане на сграда - цех за производство на тахан: Според изработеният инвестиционен проект, в едно с всички строителни книжа и технически проект, включващ: Част Архитектурна; Част Конструктивна; Част ВиК; Част Електро; Част ОВК /24 месеца/

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Брой проекти, финансирани по мярката, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Създадени работни места, Целева стойност: 4.00, Достигната стойност: 0.00
Брой предприятия, въвели нов продукт или технология, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Общ размер на инвестициите (със съфинансиране), Целева стойност: 195 385.67, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

195 385.67 BGN
73 471.49 BGN
0.00 BGN
90.00 %
  • [1] Инициативи за водено от общностите местно развитие в градски и селски райони
  • [2] Безвъзмездни средства
  • [3] Селски райони (слабонаселени)
  • [4] Инициативи за водено от общностите местно развитие
  • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
  • [6] Не се прилага
  • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕЗФРСР Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 7 347.14 121 914.18 66 124.35 195 385.67
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 7 347.14 121 914.18 66 124.35 195 385.67

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.