English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG06RDNP001-9.001-0028-C01
Създаване и подкрепа на група на производители Дружина млечна ООД
21.12.2018
21.12.2018
30.08.2023
Сключен
Местонахождение
 • България

Описание

Фермерите с млечно направление на национално и европейско ниво са изправени пред много предизвикателства. Основните са колебание в доходите и ниска печалба. Това обединява четирима фермери в група на производители Дружина млечна ООД. Главната цел в случая е не получаване на субсидия, която естествено ще бъде в помощ, а да развиват и надграждат своите стопанства, с цел получаване на по-високи доходи.  През годините групата ще се развива като предоставя на членовете си консултации, обучения, обмяна на опит с Български и чуждестранни групи с млечно направление и други необходими за нормалния производствен и търговски процес услуги. Основната роля на групата ще бъде предлагане на услуга по посредничество при договаряне на продажбите на мляко. С цел обмяна на добри практики ще се реализира посещения на успешна група/организация на производители от чужбина, която е призната в сектора на млекото.
Дейности
 • Адаптиране към пазарните изисквания на продукцията и производството на членовете на такива групи или организации: Реализиране на дейности за повишаване на квалификацията и консултиране на членовете, представени от групата на производители. Изпълнението им е свързано с цел Подпомагане производството и доставките на висококачествени земеделски продукти, отговарящи на европейските стандарти и на пазарните изисквания, тъй-като с получените консултации ще се подобри качество и/или количество продукция според пазарните изисквания и европейски стандарти. В периода на изпълнение на БП групата ще бъде в постоянен контакт с членовете си и при идентифицирана потребност от консултация, която да подпомага произвдството спрямо пазарните изисквания и европейски стандарти, ще се осигури съответен специалист/органзиация, които да я предоставят.
 • Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси: Членовете на групата ще подобрят своите знания и създадат полезни контакти, чрез посещение на специализирано животновъдно събитие, където се презентират иновативни решения, животни със високи селекционни показатели и фирми, обслужващи сектор животновъдство. Изпълнението на тази дейност е свързано с цел Насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор, тъй-като ще засили желанието за коопериране и обяна на информация между членовете на групата. След направена вътрешна анкета ще се избере кое изложение да бъде посетено и какви конкретни цели следва да бъдат постигнати.
 • Съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро: Действия, насочени към подобряване на предлагането на пазара, чрез водене на преговори и договаряне на условия по доставка на произведеното от съдружниците мляко. Действието е свързано с цел Насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор, тъй-като мотивира членовете да участват в организацията, водени от икономически ползи.
 • Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси. : След направено проучване ще се органзира посещение на успешна група/органзиация на производители в сектор мляко от България, за обмяна на опит и добри практики. По този начин се изпълнява цел Насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор, тъй-като членовете ще видят потенциално поле за развитие на групата в бъдеще.
 • Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси : Във връзка с изпълнение на цел Насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор ще се органзира посещение с обмяна на опит с чуждестранна група/организация призната в сектор мляко, за да се изследват добри практики и получат практически съвети за развитие на групата. По този начин членовете на Дружина млечна ще повишат своята мотивация и ще задълбочат кооперирането по между си. Дейността е избрана, тъй-като сдружаването в България е още в начален етап на развитие, а за насърчаване на развитието на групата е необходимо да се изучи опита на успешни сдружения с дългогодишна история

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Финансова информация

977 900.00 BGN
977 900.00 BGN
0.00 BGN
90.00 %
 • [1] Не се прилага
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕЗФРСР Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 97 790.00 0.00 880 110.00 977 900.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 97 790.00 0.00 880 110.00 977 900.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.