English

Оперативна програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
831601932 Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет България, гр.София, 1233, бул. "Княгиня Мария Луиза" 114 Б
  • България
"Презаселване" 645 414.00 645 414.00 0.00 205 359.00 26 В изпълнение (от дата на стартиране)
0006963270633 РАЙОН "ВИТОША" България, гр.София, 1618, ул. СЛЪНЦЕ № 2
  • гр.София
Проектно предложение по т. 6.1 от Рамката на националния механизъм за изпълнение на ангажиментите на Р България по презаселване 383 336.80 383 336.80 0.00 287 502.60 26 В изпълнение (от дата на стартиране)
0006963270526 Столична община район "Красно село" България, гр.София, 1612, гр. София, бул. Цар Борис III № 124
  • България
Презаселване 82 143.60 82 143.60 0.00 82 143.60 26 В изпълнение (от дата на стартиране)

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.