English

Оперативна програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
831189628 СДРУЖЕНИЕ "КАРИТАС-СОФИЯ" България, гр.София, 1309, ж.к. ИЛИНДЕН бл. 55 вх.В ет.1 ап.47
  • България
„Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“ 1 414 096.24 1 414 096.24 0.00 200 000.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
175166154 Фондация "Проджекта" България, гр.Враца, 3000, ул. "Иванка Ботева" №18
  • България
Заедно в борбата срещу предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД 218 713.88 196 842.51 21 871.37 49 210.63 30 В изпълнение (от дата на стартиране)

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.