English

Оперативна програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
131181915 МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ България, гр.София, 1463, ул. ЦАР АСЕН № 77 ет.3
  • България
Повишаване на информираността на българското общество и мигрантските общности в България 839 904.20 839 904.20 0.00 209 976.00 48 В изпълнение (от дата на стартиране)
131181915 МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ България, гр.София, 1463, ул. ЦАР АСЕН № 77 ет.3
  • България
Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила 1 302 450.28 1 302 450.28 0.00 325 612.00 48 В изпълнение (от дата на стартиране)
131181915 МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ България, гр.София, 1463, ул. ЦАР АСЕН № 77 ет.3
  • България
Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица търсещи или получили международна закрила 606 034.33 606 034.33 0.00 151 508.58 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000703415 Сдружение "Български Червен кръст" България, гр.София, 1407, бул. Джеймс Баучер № 76
  • гр.София
  • гр.Харманли
  • гр.Хасково
Помощ за интеграция 594 855.80 594 855.80 0.00 28 412.09 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000703415 Сдружение "Български Червен кръст" България, гр.София, 1407, бул. Джеймс Баучер № 76
  • България
ДА ОПОЗНАЕМ ДРУГИЯ 832 567.00 832 567.00 0.00 36 238.02 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
121893100 ФОНДАЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ" България, гр.София, 1000, ул. Г.С. РАКОВСКИ № 101
  • България
Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила 222 222.00 199 999.80 22 222.20 109 692.09 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
121893100 ФОНДАЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ" България, гр.София, 1000, ул. Г.С. РАКОВСКИ № 101
  • България
Подобряване на координационния механизъм за интеграция чрез добри практики и модели 222 000.00 199 800.00 22 200.00 103 283.06 23 В изпълнение (от дата на стартиране)

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.