English

Оперативна програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
831601932 ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ България, гр.София, 1233, бул. "Княгиня Мария Луиза" 114 Б
  • България
Подобряване на инфраструктурата за настаняване на лицата, търсещи международна закрила 645 414.00 645 414.00 0.00 258 165.60 27 В изпълнение (от дата на стартиране)
831601932 ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС България, гр.София, 1635, 1233 СОФИЯ, БУЛ. "КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА" 114Б
  • България
Подобряване на процедурите за предоставяне на международна закрила чрез обучение 156 464.00 156 464.00 0.00 80 585.60 24 В изпълнение (от дата на стартиране)

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.