English

Оперативна програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
831189628 Сдружение "Каритас София" България, гр.София, 1309, ж.к. "Илинден", бл.5, вх.В, ап. 47
  • България
"Подпомагане на процеса на първоначална адаптация на търсещи международна закрила чрез социална медиация, образователни дейности и психологическа помощ и правно консултиране" 193 486.26 193 486.26 0.00 166 426.09 12 Приключен (към датата на приключване)

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.