English

Оперативна програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG65AMNP001-3.001-0001-C05
"Разработване и прилагане на унифицирани стандарти за мониторинг на принудителното връщане"
==> Фонд "Убежище, миграция и интеграция"
16.08.2016
16.08.2016
25.12.2018
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Целите на настоящото проектно предложение са дефинирани в съответствие с приоритетите на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2015-2020), а именно осъществяване на политика за връщане, вкл. възможността за прилагане на принудително връщане като крайна мярка, като важен инструмент за намаляване на незаконната имиграция. Целите на настоящото проектно предложение са дефинирани в съответствие и с целите на Националната програма на България за подпомагане от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода от 2014 до 2020 г„ по-конкретно Дейност 1 - „Изграждане на устойчива система за мониторинг на принудителното връщане“, национална цел I „Съпътстващи мерки“, специфична цел 3 „Връщане“: „Да допринесе за развитието на общата политика на Съюза в областта на убежището и миграцията, при прилагане на принципите на солидарност и споделяне на отговорностите между държавите членки и на сътрудничеството с трети държави“.
Дейности
 • Разработване на унифицирани стандарти за осъществяване на наблюдение на принудителното връщане и включването им в Ръководството за наблюдение.: В рамките на тази дейност ще се направи кабинетно проучване, което има за цел да идентифицира добри европейски практики за мониторинг на принудителното връщане. На база на направеното проучване, ще бъде идентифицирана страна-членка на ЕС, в която да се организира посещение за обмяна на опит и запознаване с добри практики от екип с представители на ЦИД, Си Ви Ес и Дирекция „Миграция“ на МВР. В допълнение, ще бъдат проведени експертни интервюта с представители на национални институции (като МВР, Дирекция „Миграция“, Омбудсман), неправителствени организации и други заинтересовани страни, които имат отношение към операциите по връщане и тяхното наблюдение. На база събраната и обобщена информация ще бъдат разработени унифицирани стандарти за осъществяване на мониторинг на принудителното връщане, които ще бъдат включени в Ръководството за наблюдение. Ръководството има за цел да служи за наблюдение на принудителното връщане на ГТД от независими наблюдатели.
 • Осъществяване на независимо наблюдение на етапите на принудително извеждане независимостта на мониторинговия процес.: В рамките на проекта е предвидено обучение за наблюдателите (Център за изследване на демокрацията, Си Ви Ес и външен експерт), които ще участват в тестването на унифицираните стандарти и в операциите по връщане. Целта на това обучение е да запознае наблюдателите с правата на ГТД, процедурите, механизмите и стандартите за наблюдение по време на операциите и да ги подготви за трудности и предизвикателства, които биха могли да срещнат във всяка отделна фаза на операцията. За да споделят своя опит от проведената обмяна на добри практики, представители на Дирекция „Миграция“ също ще се включат в обучението. То ще бъде организирано от Центъра за изследване на демокрацията, ще бъде полудневно във формат до 15 души. Осъществяване на независимо наблюдение на 6 операции, които обхващат всички етапи на принудителното връщане, а именно подготовка на връщането (pre-return), преди заминаване (pre¬departure), по време на полета (in-flight), транзит (transit) и пристигане в страната на дестинация (arrival at destination). Предвижда се 4 от тях да бъдат извършени от наблюдатели на Си Ви Ес, а оставащите 2 операции от екипа на Центъра за изследване на демокрацията и външния експерт. След всяко извършено наблюдение, наблюдателите ще изготвят мониторингов доклад. За тази дейност се предвиждат 5 месеца (април - юни, септември - октомври 2017). Осъществяване на независимо наблюдение на първите два етапа на принудителното извеждане - подготовка на връщането (pre¬return) и преди заминаване (pre-departure). Предвижда се да бъдат наблюдавани общо 18 операции, обхващащи само първите два етапа на извеждане, които да бъдат равномерно разпределни през целия период на проекта и да бъдат изпълнени в рамките на б месеца (февруари - април, октомври - декември 2017). От тях 12 наблюдения ще извърши Си Ви Ес, а останалите 6 ще извършат Центъра за изследване на демокрацията и външният експерт. След всяко извършено наблюдение, наблюдателят ще изготви мониторингов доклад
 • Разработване на аналитични доклади за осъществените наблюдения: Наблюденията, извършени по време на операциите, ще бъдат анализирани в систематичен вид. Анализите ще покриват както описание на процедурите, така и ще идентифицират вероятни точки на напрежение или ситуации, които биха могли да представляват предизвикателство за ефективното п независимо наблюдение и да доведат до нарушаване на правата на ГТД. Предвижда се разработването на два аналитични доклада - съответно за осъществения мониторинг през първата година (обобщение на мониторинговите доклади за периода), придружен от препоръки за оптимизация на дейностите през месец 13 от началото на проекта, и за осъществения мониторинг през следващите 5 месеца (обобщение на мониторинговите доклади за периода), придружен от препоръки за оптимизация на дейностите през месец 17 от началото на проекта. Ще бъде разработен и заключителен аналитичен доклад, покриващ целия период на наблюдението и отразяващ резултатите и заключенията от двата аналитични доклада през месеци 17-18 от началото на проекта.
 • Укрепване на националния капацитет за наблюдение на принудителното връщане: В рамките на проекта се предвижда осъществяването на заключителна експертна среща с представители на МВР и други институции и неправителствени организации, които имат отношение към операциите за принудително връщане. На срещата ще бъдат обсъдени резултатите от проведените наблюдения, обобщени в рамките на двата аналитични доклада и ще бъдат консултирани отправените препоръки. Резултатите от срещата ще бъдат обобщени и включени при разработването на полиси бриф с препоръки за развитие на националните политики и регулаторната рамка в областта на принудителното връщане. Събитието ще бъде организирано от Си Ви Ес и ще бъде полудневно във формат до 15 души.

Партньори

Партньори
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Брой наблюдавани операции по принудително връщане - минимум 24 операции, в минимум 6 от които, наблюдението следва да обхващат всички етапи на принудителното връщане, Целева стойност: 24.00, Достигната стойност: 15.00
Разработени минимум два аналитични доклада за осъществения мониторинг за период от 1 година, придружени от препоръки за оптимизация на дейностите, ако е необходимо, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00

Финансова информация

145 104.32 BGN
145 104.32 BGN
111 251.54 BGN
75.00 %
 • [1] Не се прилага
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ФУМИ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 36 276.08 0.00 108 828.24 145 104.32
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 36 276.08 0.00 108 828.24 145 104.32

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.