English

Оперативна програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG65AMNP001-3.003-0001-C01
Подкрепа за доброволно връщане и реинтеграция на граждани на трети страни.
==> Фонд "Убежище, миграция и интеграция"
13.10.2015
13.10.2015
13.10.2017
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Изпълнението на проекта ще има съществен принос за постигане специфична цел 3 „Връщане“, национална цел 2 „Мерки за връщане“ от Националната програма на България за подпомагане от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2014-2020. Дейностите по проекта са пряко свързани с изпълнението на Дейност 1 „Прилагане на мерки за асистирано доброволно връщане, включително мерки по връщане и помощ след завръщането“, одобрена в рамките на национална цел 2 „Мерки за връщане“ от Националната програма на България по ФУМИ. Дейностите по проектното предложение са в пълно съответствие с описаните в Националната програма мерки за подкрепа по време на процеса на подготовка на доброволното връщане, финансирането на пътуването до страната на произход, предоставяне на реинтеграционна помощ в страните на произход след връщането с цел постигане на трайно и достойно завръщане на лицата, посочени в чл.11 от Регламент (ЕС) №516/2014 на Европейския парламент и на Съвета.
Целта на настоящото проектно предложение, предвидените дейности и очакваните резултати са изцяло свързани подпомагане на доброволното връщане и последващи реинтеграционна мерки за граждани на трети страни, пребиваващи без правно основание в Република България.
С постигането на общата и специфичните цели и очакваните резултати проектът ще допринесе пряко за реализиране на национална цел 2 „Мерки за връщане“ към специфична цел 3 „Връщане“ от Националната програма на България и по-конкретно за целите в Дейност 1 „Прилагане на мерки за асистирано доброволно връщане, включително мерки по връщане и помощ след завръщането“.
Дейности
 • Управление на проекта: В рамките на дейността ще бъде осъществена цялостна координация, наблюдение и контрол по отношение изпълнението на проекта. Дейностите по управление на проекта ще гарантират: - спазване на времевия график; - изпълнение на предвидените дейности при осигурена хронологична съгласуваност; - своевременно оценяване на възникналите рискове и критични моменти при изпълнението на дейностите и предприемане на мерки за тяхното преодоляване; - изпълнение на проектните дейности при пълно спазване на предвидения бюджет и правила за допустимост на разходите; - спазване на правилата за избор на подизпълнители и всички приложими към проектните дейности национални и европейски правила; - правилно и точно документиране на извършените дейности и отчитане на разходите и подготовка на необходимите междинни и окончателни технически и финансови отчети; - Екипът за организация и управление на проекта включва ръководител, координатор и счетоводител.
 • Информиране и консултиране на граждани на трети страни нередовно пребиваващи в България за възможността за доброволно връщане и реинтеграция и разработване на индивидуални планове за доброволно връщане.: При изпълнението на тази дейност ще бъдат: - предоставени индивидуални консултации на граждани на трети страни за запознаване с възможностите за доброволно връщане и реинтеграционни мерки и насърчаване на доброволно вземане на решение за връщане в страната на произход. При предоставяне на индивидуалните консултации ще бъде изграден механизъм, гарантиращ предоставяне на консултации през целия период на изпълнение на проекта, при зачитане на достойнството и спазване на човешките права на гражданите на трети страни; - осъществена координация и обмен на информация с представителствата на МОМ в страните на произход на консултираните граждани на трети страни за обсъждане организирането и изпълнението на възможните реинтеграционни мерки - разработени индивидуални планове за доброволно връщане и последващи реинтеграционни мерки на лица от целевата група по проекта, като се вземат предвид консултациите с мрежата от представителства на МОМ в страните по произход и националните органи за управление на миграционните потоци. Дейността ще бъде изпълнена, като се прилага натрупаният опит на МОМ в областта на доброволното завръщане. В глобален мащаб МОМ има повече от 30 годишен опит, като само през последните 10 години са подпомогнати над 300 000 доброволни връщания. Добрите практики и опитът на МОМ ще бъдат приложени при разработването на индивидуалните планове за доброволно връщане и реинтеграция. Съществен елемент в изпълнението на дейността е координацията с представителствата на МОМ в страните на произход на подпомаганите граждани на трети страни и съвместното планиране на възможните реинтеграционни мерки. Разработените индивидуални планове за доброволно завръщане и реинтеграция ще имат за цел ефективно и трайно завръщане на лица от целевата група, чрез дейности като осигуряване на полезна информация преди заминаването, организиране и финансиране на пътуването и помощ при транзит и посрещане в страната на произход и реинтеграционна подкрепа с помощта на мисиите на МОМ в страната на произход след завръщането. При разработването на индивидуалните планове за доброволно връщане и реинтеграция Мисията на МОМ в България ще съгласува възможните мерки за реинтеграция с представителствата на МОМ в съответните страни на връщане и ще се отчита позицията на националните компетентни органи в България, с което ще се подпомогне утвърждаването на интегриран управленски подход при доброволните завръщания на граждани на трети страни от България. При разработването на индивидуалните планове за доброволно завръщане и реинтеграция ще се отчитат индивидуалните потребности на лицата от целевата група и конкретните нужди от реинтеграционна помощ на всеки гражданин на трета страна, подпомаган по проекта. Основата на всеки проект за доброволно завръщане изпълняван от МОМ е свободно взетото решение от гражданите на трети страни. Решението за доброволно завръщане има два ключови елемента: свобода на избор, който се определя от липсата на всякакъв физически или психологически натиск върху лицето и информирано решение, което изисква време и наличие на достатъчно точна и обективна информация, върху която да се основава решението. С цел адресиране на тези принципи, в рамките на дейността ще се предоставят индивидуални консултации от експертите на МОМ и ще се набележат във взаимодействие с подпомаганите лица, комплекс от мерки, които обхващат всички необходими действия преди заминаването, по време на пътуване и транзит, и пристигането в страната на произход, както и най-удачните реинтеграционни мерки в зависимост от потребностите на даденото лице. Тези мерки гарантират успеха на доброволното завръщане и неговата устойчивост. Поради техническата допустимост на ИСУН 2020 да подържа 4000 символи по дейността не е включено цялото описание. Последното ще бъде видимо в пълния му вариант в системата на ИСУН 2020 в Модул "Договори" за съответната процедура.
 • Изпълнение на разработените индивидуални планове за подпомогнато доброволно връщане: Дейността ще обхваща всички фази на подготовката и изпълнението на пътуването за доброволно връщане и изпълнение на реинтеграционни мерки, в съответствие с разработените по предходната дейност индивидуални планове за подпомогнато доброволно връщане и реинтеграционна подкрепа. Настоящата дейност ще бъде изпълнена от Мисията на МОМ в България въз основа на добрите практики и опита натрупан при изпълнението на предишни проекти и изготвените методически наръчници с подкрепата на ЕФВ 2008-2013, за оптимизиране на програмите за доброволно завръщане и реинтеграцня, при спазване на хуманитарните принципи и правата и достойнството на гражданите на трети страни. Финансова подкрепа за ефективно доброволно връщане на дадено лице от целевата група {закупуване на билет и т.н.) ще се предоставя само ако е налице изрично заявената самостоятелна воля, на базата на свободно и информирано взето решение за доброволно завръщане от страна на лицето, както и ако състоянието на лицето позволява то да пътува и са предприети всички необходими мерки осигуряващи заминаването, транзита и пристигането в страната на произход. В рамките на дейността ще бъде осигурена помощ и финансиране на лицето през целия процес на подготовка и осъществяване на доброволното връщане и последващите реинтеграционни мерки: - осигуряване на необходимите документи за пътуване и съдействие пред представителства на трети страни и национални компетентни органи; - осигуряване на транспорт в рамките на България при дейности, свързани с подготовката на връщането; - закупуване на билет до страната на произход; - осигуряване на медицинска застраховка по време на пътуването; - осигуряване на временен подслон на гражданите на трети страни за кратък период от административното време, определено за доброволно напускане на България на уязвими лица при необходимост; - медицински прегледи/лечение преди заминаване на уязвими лица при необходимост; - предоставяне на джобни пари на доброволно връщащите се мигранти, непосредствено преди заминаването; - осигуряване на транспорт до летище София и помощ при изпращане. - осигуряване на помощ при транзит; - осигуряване на помощ при посрещане; - осигуряване на помощ от представител на мисията на МОМ в страната на произход при организиране и изпълнение на мерките за подкрепа на реинтеграцията на лицето. Мерките за реинтеграция ще се изпълняват на базата на одобрените индивидуални планове за подпомогнато доброволно връщане и реинтеграция и могат да включват: - помощ при намиране на работа; - оказване на помощ за започване на собствен малък бизнес; - повишаване на професионалната квалификация - оказване на помощ при намиране на подслон следзавръщане; както и други мерки за реинтеграция, допустими по ФУМИ 2014-2020. При изпълнението на мерките за реинтеграция, планирани в индивидуалните планове ще се прилага гъвкав подход, така че да се осигури максимална ефективност на реинтеграционната подкрепа и устойчивост на връщането. След пристигане в страната на произход, планираните мерки. ... Поради техническата допустимост на ИСУН 2020 да подържа 4000 символи по дейността не е включено цялото описание. Последното ще бъде видимо в пълния му вариант в системата на ИСУН 2020 в Модул "Договори" за съответната процедура.
 • Повишаване информираността на целевите групи и осигуряване на публичност на дейностите на проекта, видимост на неговите резултати и популяризиране на приноса на ЕС, чрез ФУМИ 2014 - 2020 г.: В рамките на дейността, експертите по проекта ще разработят кратък информационен лист на български и арабски език, който ще бъде предоставян на граждани на трети страни с цел тяхното информиране за проекта и възможностите за подкрепа на доброволно връщане и реинтеграция в страните на произход. На всички материали и документи създавани и използвани в рамките на проекта ще бъде поставяно логото на ЕС, с информация че проектът е финансиран по националната програма, с подкрепата на ФУМИ и българското правителство, при пълно спазване на изискванията и указанията за мерките за информация и публичност, съгласно чл. 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 1048/2014 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1049/2014 на Комисията. Информация за целите, дейностите и резултатите от проекта, както и информация за насърчаване на доброволното връщане на граждани на трети страни ще бъдат публикувани на интернет страницата на MOM http://www. iom.bg/. Ще бъде изготвена информационна табела за офиса на проекта, указваща наименованието на проекта и подкрепата по националната програма, осигурена от ФУМИ и българското правителство. При провеждане на процедура с публична покана за избор на подизпълнител за доставка на самолетни билети ще бъде публикувана обява в национален ежедневник, която ще съдържа информация за финансирането от ЕС, чрез ЕФВ, името на проекта и логото на ЕС. Тази информация също ще бъде публикувана на интернет страницата на мисията на МОМ в България. Всяка публикация на МОМ под каквато и да е форма и в каквото и да е средство за осведомяване, в това число и интернет, ще съдържа следното заявление: “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МОМ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.” Осигурена информираност сред гражданите па трети страни на възможностите, предоставяни от ФУМИ за подпомагане на доброволното завръщане и реинте грацията след връщането в страните на произход. Осигурена публичност и видимост на дейностите и резултатите от проекта и предоставената подкрепа от ЕС, чрез ФУМИ 2014-2020 и бюджета на Република България
 • Одит: В рамките на дейността ще бъде извършена независима одитна проверка относно спазването на правилата за финансово-счетоводно отчитане на разходите по проекта и допустимостта на разходите, в съответствие с договора и бюджета към него. Независимата одитна проверка от специализиран външен одитор ще представи информация, позволяваща да се удостовери, че разходите, заявени от МОМ във финансовия отчет са действително извършени, точни и допустими в съответствие с договора и приложимите правила. Одитната проверката ще установи дали: - декларираните разходи са действително извършени и допустими; - първичните счетоводни документи и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни; - всички транзакции по проекта са осчетоводени по подходящ начин и в съответствие с приложимите правила, както и че счетоводните системи са в компютъризирана форма и отговарят на изискванията за сигурност и надеждност

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Минимум 500 граждани на трети страни, индивидуално консултирани по процедурата за доброволното връщане и реинтеграция, от които минимум 30 уязвими лица, Целева стойност: 500.00, Достигната стойност: 248.00
Минимум 350 доброволно завърнали се граждани на трети страни в резултат на изпълнение на разработените индивидуални планове, от които минимум 15 уязвими лица, Целева стойност: 350.00, Достигната стойност: 200.00
Минимум 350 разработени индивидуални планове за подпомогнато доброволно връщане, от които минимум 15 индивидуални планове за подпомогнато доброволно връщане на уязвими лица, Целева стойност: 350.00, Достигната стойност: 176.00
Минимум 70 граждани на трети страни, получили реинтеграционна подкрепа след тяхното доброволно връщане в страната им на произход или трета сигурна страна, от които минимум 10 уязвими лица, Целева стойност: 70.00, Достигната стойност: 62.00

Финансова информация

1 369 056.64 BGN
1 369 056.64 BGN
991 131.66 BGN
75.00 %
 • [1] Не се прилага
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ФВС Общо
2015 342 264.14 0.00 1 026 792.50 1 369 056.64
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 342 264.14 0.00 1 026 792.50 1 369 056.64

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.