English

Оперативна програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG65AMNP001-2.002-0001-C01
"Предоставяне на подкрепа, като административна и правна помощ, медицинска, психологическа и социална помощ за граждани на трети държави и лица, получили международна закрила"
==> Фонд "Убежище, миграция и интеграция"
27.09.2016
27.09.2016
27.09.2017
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Проектното предложение, както е описано по-горе в целите е НАПЪЛНО В СЪОТВЕТСТВИЕ с изискванията посочени в насоките за кандидатстване и е НАСОЧЕНО ЕДИНСТВЕНО към постигане на целите на ФУМИ и националната програма на България за подпомагането на фонда за периода 2014 - 2020.
Предвидените дейности са в съответствие с посоченото в Националната програма на България по ФУМИ, одобрена с РЕК 9396/14.12.2015 г. за изменение на РЕК 1685/2015, където дейност 2 „Предоставяне на подкрепа, като административни и правни консултации медицинска, психологическа и социална помощ за граждани на трети държави и лица, получили международна закрила” от Национална цел 2 „Интеграция“, Специфична цел 2 - Интеграция/законна миграция от Национална програма на България за подпомагане на ФУМИ за периода 2014 — 2020.
Проектното предложение е насочено именно към дейности за предоставяне на подкрепа за интеграция на граждани на трети държави, законно пребиваващи в България и получили международна закрила. Планираните по проекта дейности ще улеснят адаптацията на тази група лица, като им осигурят достъп до консултации, интеграционни информационни сесии и социална ориентация.
Дейности
 • Управление на проекта: В рамките на дейността ще бъде осъществена цялостна координация ма дейностите на партньорите от БЧК и Асоциация „ФОРУМ", наблюдение и контрол по отношение изпълнението на проекта. Дейностите по управление на проекта ще гарантират: - съгласуваност и координация между партньорите; - спазване на времевия график; изпълнение на предвидените дейности при осигурена хронологична съгласуваност; своевременно оценяване на възникналите рискове и критични моменти при изпълнението на дейностите и предприемане на мерки за тяхното преодоляване; - изпълнение на проектните дейности при пълно спазване на предвидения бюджет и правила за допустимост на разходите; спазване на правилата за избор на подизпълнители и всички приложими към проектните дейности национални и европейски правила; - правилно и точно документиране на извършените дейности и отчитане на разходите и подготовка на необходимите междинни и окончателни технически и финансови отчети; Екипът за организация и управление на проекта включва ръководител, супервайзор и финансист за БЧК, координатор, оперативен счетоводител и технически асистент за Асоциация „ФОРУМ“.
 • Административни н правни консултации: Предвижда се да бъдат предоставени административно-правни консултации на представителите на целевата група лица в много широк диапазон, който е съобразен със спецификите на техните потребности, по теми като: - събиране на семейство - социално осигуряване и данъчно облагане; - трудова заетост, вкл. регистриране в бюрото по труда; - издаване на лични документи, вкл. лична карта и документ за пътуване; - съдействие в служба ЕСГРАОН; - нотариално заверена адресна регистрация към община; - легализация на документи; - възможности за включване в образователната система на страната на всички нива; - регистрация на юридическо лице и стартиране на собствен бизнес; - правни норми за свободно предвижване в рамките на ЕС; - сключване / разтрогване на граждански брак; - кандидатстване на българско гражданство; - насочване към програми по обучение по български език и други професионални компетенции; - продължаване срока на българските документи за пребиваване по Закона за чужденците; - процедура при изтичане на срока на документите за самоличност (подновяване); - възможности и условия за бизнес инвестиране в страната, при инвестиционен интерес от страна на консултираните лица; - други възникнали административно-правни въпроси.
 • Социални и психологически консултации/помощ : Непознаването на институционалното устройство на българската държава и административно- правните специфики на социалната, здравната, образователната и др. системи, както съществуващата езикова бариера, създават трудно преодолими пречки пред успешната интеграция иа лица, получили международна закрила и гражданите на грети страни /ГТС/. Настоящата дейност ще осигури консултиране и предоставяне на правилна информация на тези лица, поднесена по ясен и разбираем за тях начин. Предоставяне на социални консултации и при необходимост психологическа помощ ще се осъществяват в информационните центровете за бежанци на БЧК в София и Хасково, както и на терен в РПЦ при ДАБ гр. Харманли, Информацията за лицата, получили международна закрила и ГТС ще бъде изчерпателна, но така също и индивидуално адаптирана, касаеща основните аспекти от живота в България, като пребиваване, работа, предприемачество, здравно осигуряване и здравеопазване, образование, жилищно настаняване, социално осигуряване, гражданство, обществен живот и т.н. Консултациите ще бъдат извършвани индивидуално от съответни социални консултанти на БЧК. Ще се осигурява и превод, устен и писмен. Психологическата помощ ще се предоставя от психолог .Този тип услуги ще засилят чувството на доверие и готовност за диалог по въпросите на интеграцията и ще увеличи и удовлетворението на бенефициентите по проекта. Включването в пазара на труда и придобиването на икономическа независимост е основната предпоставка за успешното интегриране на имигрантите в българското общество. Част от гражданите на трети страни срещат пречки и ограничения в това отношение по редица причини, като езиковата бариера, трудности при доказване на квалификация, както и възможни прояви на дискриминация от страна на потенциални работодатели. При необходимост ще се предоставя помощ при попълването на различни видове документи свързани с интеграционния процес на ГТС и лицата, получили международна закрила при търсенето на работа и достъпа до образование, социални услуги, здравни грижи и др. В рамките на дейността ще се прилагат иновативни подходи за информиране и консултиране на бенефициентите по проекта. Специален иновативен елемент в рамките на дейността ще бъде модерирането и обслужването на Фейсбук страница на проекта, посветена на интеграцията на граждани на трети държави в България. С този проактивеи подход ще се използват възможностите на съвременните комуникационни канали и ще се привлече най- младата аудитория, както от имигрантските общности, така и от българското общество. Поддържането и модерирането на Фейсбук страницата ще има добавена стойност и за адресиране на неангажираността на младите българи към проблемите на имигрантите и редуциране на възможните ксенофобски настроения. Аналогичен ефект ще има и върху общностите от младежи от имигрантските среди, като ще допринесе за ограничаване на самосегрегирането в тесни групи и ще улесни комуникацията на младите имигранти с връстниците им от приемащото общество. Социалната мрежа дава възможност за свободен обмен на информация, снимки, мнения, он лайн консултации и по този начин осигурява широки възможности за използването й в процеса на подобряване на интеграцията на гражданите на трети страни.
 • Публичност и информация: Реализирането на тази дейност е задължително според насоките на процедурата н е неразделна част от целия комплекс мерки, конто са предвидени за да се постигнат заложените цели. Съгласно чл. 53 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 514/2014: Всички материали, разработени в хода на проекта ще бъдат брандирани и обозначени с текстове за източника на финансиране. Всички участници от целевата група ще бъдат подробно информирани за дейността на ФУМИ, проектът, неговите цели и резултати. Проектното предложение съдържа мерки за изпълнение на изискванията за информиране и публичност съгласно чл. 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 1048/2014 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1049/2014 на Комисията.
 • Информационно-консултативни кампании за гарантиране па лична сигурност на ГТС в България: Организиране и провеждане на групови консултативно - информационни кампании (събития), фокусирани върху общността на целевата група лица на тема "Норми на поведение спрямо местното население, гарантиращи личната сигурност на ГТС, пребиваващи законно на територията на Република България". Асоциация „ФОРУМ“ ще осигури превод от и на арабски език. Особено внимание отново ще бъде обърнато на лицата попадащи в категорията „уязвими“.
 • Одит: В рамките на дейността ще бъде извършена независима одитна проверка относно спазването на правилата за финансово-счетоводно отчитане на разходите по проекта и допустимостта ма разходите, в съответствие с договора и бюджета към него. Независимата одитиа проверка от специализиран външен одитор ще представи информация, позволяваща да се удостовери, че разходите, заявени от БЧК и Асоциация „ФОРУМ“във финансовия отчет са действително извършени, точни и допустими в съответствие с договора и приложимите правила. Одитната проверката ще установи дали: - декларираните разходи са действително извършени и допустими; - първичните счетоводни документи и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни; - всички транзакции по проекта са осчетоводени по подходящ начин и в съответствие с приложимите правила, както и че счетоводните системи са в компютъризирана форма и отговарят на изискванията за сигурност и надеждност.

Партньори

Партньори
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Брой подпомогнати лица - минимум 900 души., Целева стойност: 900.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

436 397.65 BGN
436 397.65 BGN
295 112.35 BGN
75.00 %
 • [1] Не се прилага
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ФУМИ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 109 099.40 0.00 327 298.25 436 397.65
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 109 099.40 0.00 327 298.25 436 397.65

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.