English

Оперативна програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG65AMNP001-1.001-0001-C07
"Подобряване на инфраструктурата и условията за живот в териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет"
==> Фонд "Убежище, миграция и интеграция"
13.10.2015
13.10.2015
13.10.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Подобряване на условията за живот в териториалните поделения на ДАБ за настаняване на лица, потърсили международна закрила, на територията на Република България.
Дейности
 • Организация и управление на проекта: Дейността ще гарантира спазване на времевия график, изпълнение на дейностите, заложени в проектното предложение, при пълно спазване на предвидения бюджет и правила за допустимост на разходи; спазване на правилата за избор на подизпълнители; документиране на дейностите и отчитането на разходите; изготвяне на доклади и др.
 • Разрушаване на 11 (единадесет) сгради, негодни за ползване и застрашени от самосрутване; сортиране, извозване и депониране на строителни отпадъци и възстановяване на околното пространство в Регистрационно-приемателен център - гр. Харманли, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при МС.: Изготвяне на техническо задание. Изготвяне на документация и провеждане на процедура за избор на изпълнител. Изпълнение и контрол *на дейността. Съгласно изготвено конструктивно становище сградите са негодни за ползване и застрашени от самосрутване. Същите са станали опасни за здравето и живота на чужденците, търсещи закрила, настанени в центъра. Видно от графа „Забележки“ на АДС № 6547/23.01.2014г., със Заповед № ДС-06- 9/11.03.2014г. на Областния управител на Област Хасково, описаният в посочения акт за държавна собственост имот се отнема от Министерство на отбраната и се предоставя в управление на Държавна агенция за бежанците при МС. Приложено, предоставяме заверено копие на Договор № 01-4046/31.03.2014г., сключен между Областния управител на Област Хасково и ДАБ при МС за предоставяне безвъзмездно в управление на недвижими имоти - частна държавна собственост и Заповед № РД-14- 7/17.03.2014г. на Областния управител на Област Хасково за фактически действия по предаване и приемане на имотите. Относно срока за предоставяне на горните имоти - съгласно чл. 2 от горецитирания договор, същите се предоставят за управление на ДАБ 1гри МС безвъзмездно за изпълнение на функциите му, във връзка със засилената бежанска вълна и недостатъчния капацитет за настаняване на лица, търсещи закрила. За сгради с ид. № 77181.6.479.1, № 77181.6.479.2, № 77181.6.479.3, № 77181.6.479.6 - Акт за държавна собственост № 6547/23.01.2014 г. 1. Сграда 77181.6.479.1 - 2 етажа; ЗП - 1757,00 кв.м; РЗП - 3154,00 кв. м.; предназначение - казарма; год. на постр. - 1950г., МК; 2. Сграда 77181.6.479.2 - 3 етажа; ЗП -741,00 кв.м; РЗП - 2223,00 кв. м.; предназначение - казарма; год. на постр. - 1950г., МК; 3. Сграда 77181.6.479.3 - 1 етаж; ЗП -36,00 кв.м; РЗП - 36,00 кв. м.; предназначение - казарма; год. на постр. - 1950г., МК; 4. Сграда 77181.6.479.6 - 1 етаж; ЗП -117,00 кв.м; РЗП - 117,00 кв. м.; предназначение - склад; год. на постр. - 1951 г., МК. За сгради с ид. № 77181.6.480.2, № 77181.6.480.6, №77181.6.480.7, №77181.6.480.8 и № 77181.6.480.9 - Акт за държавна собственост № 6546/23.01.2014 г. 1. Сграда 77181.6.480.2. - 2 етажа; ЗП - 259, 00 кв.м; РЗП - 518, 00 кв.м.; предназначение - лечебница; год. на постр. - 1960 г., МК; 2. Сграда 77181.6.480.6. - 1 етаж; ЗП - 1001.00 кв.м.; РЗП - 1001, 00 кв. м.; предназначение - склад; год. на постр. - 1951 г., МК; 3. Сграда 77181.6.480.7. - 1 етаж, ЗП - 300, 00 кв.м.; РЗП - 300, 00 кв.м.; предназначение - склад; година на построяване - 1980 г., МК; 4. Сграда 77181.6.480.8. - 1 етаж; ЗП - 84,00 кв.м; РЗП - 84,00 кв. м.; предназначение - склад; год.на постр. - 1951., МК. 5. Сграда 77181.6.480.9 - 2 етажа; ЗП - 385, 00 кв. м.; РЗП - 716,00 кв.м.; предназначение - клуб; год. на постр. - 1951 г., МК. За сгради с ид.№77181.6.483.16 и №77181.6.483.17 - Акт за държавна собственост №6544/22.01.2014 г. 1. Сграда 77181.6.483.16 - 1 етаж; ЗП -143,00 кв.м; РЗП - 143,00 кв. м.; предназначение - караулно; год. на постр. - 1960г., МК; 2. Сграда 77181.6.483.17 - 1 етаж; ЗП -33,00 кв.м; РЗП - 33,00 кв. м.; предназначение - караулно; год. на постр. - 1960г., МК. За сгради с идентификатори №№ 77181.6.480.9; 77181.6.480.8; 77181.6.480.6; 77181.6.480.2; 77181.6.479.6; 77181.6.483.16 и 77181.6.483.17 е издадена Заовед № 404/20.05.2015г. на кмета на Община Харманли - за премахване на гореописаните сгради поради това, че са опасни. За сгради с идентификатори №№ 77181.6.479.1; 77181.6.479.2; 77181.6.479.3 и 77181.6.480.7 - през месец септември 2014 г. е изготвено конструктивно становище от правоспособно лице - сградите са опасни и е необходимо да бъдат премахнати. За тази дейност ще са необходими 2 бр. командировки за двама експерти по два дни
 • Ремонтиране на 2 бр. физкултурни салона в РПЦ - София - места за настаняване "Враждебна" и "Военна рампа": Изготвяне на техническо задание. Изготвяне на документация и провеждане на процедура за избор на изпълнител. Изпълнение и контрол на дейността. След извършване на ремонтните дейности, ще се подобрят условията за живот на търсещите закрила граждани на трети страни, като се осигурят условия за спортуване. Физкултурен салон в РПЦ - гр. София, „Враждебна“ Акт за държавна собственост № 07757/29.06.2011г. Описание - сграда, представляваща „спортна сграда, база" с идентификатор №68134.8554.570.4., надояща се в обл. София град, общ. Столична, гр. София, р-н "Кремиковци" в поземлен имот с идентификатор №68134.8554.570, административен адрес - бул. "Ботевградско шосе" №270, гр. София. Застроена площ - 774 кв. м., на един етаж, година на построяване - 1966 г., конструкция - стоманенобетонна. Основните видове СМР обезпечават финализиране на настилката на физкултурния салон чрез антистатично PVC покритие, изграждане на три броя лампени излаза и аварийно осветление. Обектът е пета категория. След приключване на процедурата ще се пристъпи към изпълнение на СМР. Разрешение за строеж не се изисква на основание чл. 151, ал. 1, т. 1 и т. За от ЗУТ, а Възложителят ще уведоми съответната служба за ремонта. Физкултурен салон в РПЦ - гр. София, „Военна рампа“ Акт за държавна собственост № 08328/17.12.201 Зг. Описание - сграда, представляваща „сграда за образование“ с идентификатор № 68134.505.32.4, находяща се в обл. София град, общ. Столична, гр. София, р-н „Сердика“ в поземлен имот с идентификатор № 68134.505.32, административен адрес - ул. „Локомотив“ № 11, гр. София. Застроена площ - 279 кв. м., на един етаж, година на построяване - 1975г., конструкция - монолитна. Описание на подобренията с ориентировъчни количествени данни - подмяна на 9 бр. врати, 14 бр. прозорци от PVC дограма, основен ремонт на два броя санитарни възли с умивални помещения, основен ремонт на помещение спортен салон, изцикляне с боядисване подово дюшеме /170 кв. м./, основно боядисване на стени и таван /310 кв. м./, доставка на спортно оборудване - 2 броя, шведски стени, 1 бр. успоредка, 1 бр. волейболна мрежа. Обектът е пета категория. След приключване на процедурата ще се пристъпи към изпълнение на СМР. Разрешение за строеж не се изисква на основание чл. 151, ал. 1, т. 1 и т. За от ЗУТ, а Възложителят ще уведоми съответната служба за ремонта.
 • Изграждане на една спортна площадка в Регистрационно-приемателен център - гр. Харманли.: Изготвяне на техническо задание по готов инвестиционен обект. Издадено разрешение за строеж. Изготвяне на документация и провеждане на процедура за избор на изпълнител. Изпълнение и контрол на дейността. След извършване на строително-ремонтните дейности ще се подобрят условията за живот на търсещите закрила граждани на трети страни, като се осигурят условия за спортуване, чрез изграждане на игрище за волейбол, игрище за баскетбол и мини-футбол и площадка с фитнес уреди. Акт за държавна собственост №6544/22.01.2014г., поземлен имот с идентификатор № 77181.6.483 по кадастралната карта на гр. Харманли. Застроена площ и други технически количествени характеристики - 1152,06 кв. м., от нея - 1064,70 кв. м. - открита спортна площадка; 87,36 кв. м. - открита фитнес площадка. Вид на конструкцията на настилката: За спортната площадка: първи пласт - акрилна настилка - 0,2 см.; втори пласт - асфалтова настилка - 4 см.; трети пласт - трошен камък - 30 см. За открита фитнес площадка: - първи пласт - каучукови плочи - 2 см.; втори пласт - подложен бетон - 10 см.; трети пласт - трошен камък - 20 см. След приключване на обекта с изготвяне на Акт- образец 15 по надлежния ред, се оформя екзекутивна документация. Приетият строеж, който е пета категория по надлежния ред се нанася в кадастъра. Средствата за горното са за сметка на бюджета на ДАБ при МС. За тази дейност ще са необходими 2 бр. командировки за двама експерти по два дни.
 • Изграждане на външна ограда в място за настаняване към РПЦ - гр. Харманли; отводняване и ремонт на нарушената цялост на бетоновите настилки в района около 9, 10 и 11 хале в РПЦ-Харманли. Изграждане на парк и открити места за почивка в РПЦ - гр. Харманли: Изготвяне на проект. Изготвяне на техническо задание. Изготвяне на документация и провеждане на процедура за избор на изпълнител. Изпълнение и контрол на дейността. Ще се повиши сигурността на настанените в центровете граждани на трети страни, търсещи закрила, и ще се подобри инфраструктурата. Ще се изгради парк, и открити места за почивка в РПЦ – гр. Харманли. Акт за държавна собственост № № 6547/22.01.2014г. – за РПЦ – гр. Харманли. За оградата – частично възстановяване и укрепване на съществуващата ограда в РПЦ – гр. Харманли при запазване на същестуващата стоманобетонова основа и метална ограда. За отводняване, благоустрояване и ремонт на нарушената цялост на бетоновите настилки – отнася се за отвеждането на дъждовната вода в ПИ с идентификатор № 77181.6.483, касаещо района на халета № 9,10 и 11. За горното е възложено геодезическо заснемане и изготвяне на инвестиционен проект, за което има разрешение от главния архитект на гр. Харманли. Изготвеният проект ще бъде заложен в документацията на процедурата. За изграждане на парки открити места за почивка – касае се за освежаване и възстановяване на съществуващата зона за отдих. За тази дейност ще са необходими 2 бр. командировки за двама експерти по два дни.
 • Изграждане на една детска площадка в РПЦ - гр. Харманли.: Изготвяне на техническо задание за инженеринг /проектиране и строителство/. Изготвяне на документация и провеждане на процедура за избор на изпълнител. Изпълнение и контрол на дейността. Получаване на разрешение за ползване. Подобряване на условията на живот за децата, настанени в центъра. Акт за държавна собственост № 6547/22.01.2014г., поземлен имот с идентификатор № 77181.6.479 по кадастралната карта на гр. Харманли. За детската площадка има издадена виза за проектиране от гл. архитект на Община Харманли за поземлен имот с идентификатор № 77181.6.479 по кадастралната карта на гр. Харманли с възможност за изпълнение на площ 18м./20м, т. е. площ от 360 кв. м. В резултат на реализираните детски площадки във „Военна рампа“, „Враждебна“ и с. Баня, становището на ДАБ при МС е горната процедура да бъде възложена като инженеринг /проект и строителство/. Горният обект е пета категория и съгласно чл. 163, ал. 2 от ЗУТ, функциите на НСН ще се изпълняват от техническия ръководител на строежа. Авторският надзор е елемент от процедурата по инженеринга за строежа, както и оформянето на екзекутивната документация и нанасяне на реализирания обект в Агенцията по кадастъра. За тази дейност ще са необходими 2 бр. командировки за двама експерти по два дни.
 • Подмяна на канализационни щрангове със съпътстващ ремонт на прилежащите помещения в Транзитен център - с. Пъстрогор.: Изготвяне на техническо задание. Изготвяне на документация и провеждане на процедура за избор на изпълнител. Изпълнение и контрол на дейността. Дейността е необходима за поддръжка на сградата и подобряване на санитарно-хигиенните условия. Акт за държавна собственост № 6521/28.10.2013г. Обектът Транзитен център - с. Пъстрогор е изпълнен от фирма „СИКОНКО“ ООД и е въведен в експлоатация през 2012 г., инвеститор на изпълнението е МФ. В резултат на неудачния вариант на инвестиционния проект в част „ВиК“ и недоброкачественото укрепване на вертикалните канализационни щрангове, се явяват течове от същите. В резултат на горното в момента в ТЦ - с. Пъстрогор неизползваеми са 4 броя канцеларии и 17 броя санитарни възли в сграда В; 2 броя санитарни възли в сграда С, както и 2 броя жилищни помещения. Горната ситуация е предпоставка в цялата сграда да бъде забранено използването й по предназначение от органите на РЗИ. Изпълнителят „СИКОНКО“ не може да бъде призован за отстраняване на дефектите, тъй като фирмата е обявена в несъстоятелност. На наша покана за съставяне на протокол за констатиране на проблемите, не се явяват на срещата. Във връзка с горното, представител на Техническа служба - Свиленград и независим експерт - строителен инженер, изготвят подробна количествено-стойностна сметка на лошокачествените канализационни дейности и възстановяване на архитектурните щети от течовете /подмяна на окачени тавани, подови настилки, мухъл и пребоядисване/. За тази дейност ще са необходими 2 бр. командировки за двама експерти по два дни.
 • Изграждане на външна ограда в място за настаняване към РПЦ - гр. Харманли; отводняване, благоустрояване и ремонт на нарушената цялост на бетоновите настилки в района около 9,10 и 11 хале в РПЦ-Харманли. изграждане на парк, летен кинотеатър и открити места за почивка в РПЦ - гр. Харманли.: Изготвяне на проект. Изготвяне на техническо задание. Изготвяне на документация и провеждане на процедура за избор на изпълнител. Изпълнение и контрол на дейността. Ще се повиши сигурността на настанените в центровете граждани на трети страни, търсещи закрила, и ще се подобри инфраструктурата. Ще се изгради парк, и открити места за почивка в РПЦ – гр. Харманли. Акт за държавна собственост № № 6547/22.01.2014г. – за РПЦ – гр. Харманли. За оградата – частично възстановяване и укрепване на съществуващата ограда в РПЦ – гр. Харманли при запазване на същестуващата стоманобетонова основа и метална ограда. За отводняване, благоустрояване и ремонт на нарушената цялост на бетоновите настилки – отнася се за отвеждането на дъждовната вода в ПИ с идентификатор № 77181.6.483, касаещо района на халета № 9,10 и 11. За горното е възложено геодезическо заснемане и изготвяне на инвестиционен проект, за което има разрешение от главния архитект на гр. Харманли. Изготвеният проект ще бъде заложен в документацията на процедурата. За изграждане на парки открити места за почивка – касае се за освежаване и възстановяване на съществуващата зона за отдих. За тази дейност ще са необходими 2 бр. командировки за двама експерти по два дни.
 • Доизграждане на лицевата част на оградата във Военна рампа и прилежащия към нея портал: Изготвяне на техническо задание. Изготвяне на документация и провеждане на процедура за избор на изпълнител. Изпълнение и контрол на дейността. Ще се повиши сигурността на настанените в центровете граждани на трети страни, търсещи закрила, и ще се подобри инфраструктурата Акт за държавна собственост № 08328/17.12.2013г. – за РПЦ – гр. София, кв. „Военна рампа“

Индикатори

Подобрена инфраструктура за настаняване на минимум 1500 лица съобразно минималните условия за прием и настаняване, установени в Европейското законодателство, Целева стойност: 1 500.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

825 347.60 BGN
825 347.60 BGN
742 812.84 BGN
75.00 %
 • [1] Не се прилага
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ФУМИ Общо
2015 206 336.90 0.00 619 010.70 825 347.60
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 206 336.90 0.00 619 010.70 825 347.60

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Изграждане и възстановяване на външна ограда в РПЦ - Харманли, Стойност: 42 840.00
 • Обособена позиция 1: По обособена позиция № 1 „Изграждане на 162 метра ограда от стоманобетонна основа с метални пана и надстройка с 3 реда бодлива тел с височина 2.90 м. Разчистване на терен и направа на просеки.“
Предмет на предвидената процедура: Разрушаване на 11 (единадесет) сгради, негодни за ползване и застрашени от самосрутване; сортиране, извозване и депониране на строителни отпадъци и възстановяване на околно пространство в РПЦ - гр. Харманли., Стойност: 211 226.40
 • Обособена позиция 1: Разрушаване на сгради, негодни за ползване и застрашени от самосрутване, сортиране, извозване и депониране на строителните отпадъци и възстановяване на околното пространство в Регистрационно-приемателен център-Харманли – териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Предмет на предвидената процедура: Ремонт на 2/два/ физкултурни салона в РПЦ - София, места за настаняване кв. "Враждебна" и кв."Военна рампа", Стойност: 50 479.20
 • Обособена позиция 1: УС-632
Предмет на предвидената процедура: Изграждане на спортна площадка - РПЦ - Харманли, Стойност: 136 906.00
 • Обособена позиция 1: „Изграждане на една спортна площадка (открита спортна площадка за волейбол, открито мултифункционално игрище за баскетбол и мини футбол и открита фитнес площадка) в Регистрационно-приемателен център - гр. Харманли, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет”
Предмет на предвидената процедура: Проектиране и изграждане на комбинирана детска площадка в РПЦ - гр.Харманли, Стойност: 48 895.00
 • Обособена позиция 1: Изграждане на една детска площадка в РПЦ – гр. Харманли
Предмет на предвидената процедура: Подмяна на канализационни щрангове със съпътстваш ремонт на прилежащите помещения в Транзитен център - Пъстрогор., Стойност: 117 348.00
 • Обособена позиция 1: Подмяна на канализационни щрангове и изграждане на два вертикални щранга със съпътстващ ремонт на прилежащите помещения в Транзитен център – с. Пъстрогор, общ. Свиленград“
Предмет на предвидената процедура: Изграждане на парк и зона за отдих в РПЦ - гр. Харманли, Стойност: 149 308.80
Предмет на предвидената процедура: Бетониране на района около хале 9, 10 и 11 в РПЦ - Харманли, Стойност: 172 030.80
Предмет на предвидената процедура: Осъществяване на независим строителен надзор за обект "Изграждане на парк и зона за отдих в РПЦ - Харманли, Стойност: 6 451.20
Предмет на предвидената процедура: Ремонт на лицевата част на оградата и тротоара и асфалтовата настилка около прилежащия портал на РПЦ - гр. София, кв. Военна рампа, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Ремонт на лицевата част на оградата, тротоара и асфалтовата настилка около прилежащия портал на РПЦ – гр. София, кв. Военна рампа
Предмет на предвидената процедура: Отводняване и ремонт на нарушената цялост на бетоновите настилки в района около 9-то, 10-то и 11-то хале и изграждане на парк и открити места за почивка в РПЦ - гр. Харманли, Стойност: 264 559.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.