English

Оперативна програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG65AMNP001-1.003-0002-C02
Превод и консултиране по време на производството за международна закрила
==> Фонд "Убежище, миграция и интеграция"
26.07.2017
26.07.2017
26.04.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Проектът е разработен в отговор на необходимостта за предоставяне на устен и писмен превод и консултации на търсещите закрила лица по време на процедурата за предоставяне на международна закрила. Тъй като търсещите закрила рядко владеят друг език освен родния си, първоначалната регистрация, провеждането на интервюта и събирането на допълнителна информация зависят от наличния превод на постъпващата информация, което е особено видно, когато става дума за редки езици.
Предвидените дейности обхващат подбиране и назначаване на работа на професионални преводачи, които ще предоставят двупосочен писмен и устен превод на лицата търсещи закрила.
Сред акцентите на проекта е създаването на пул от професионални преводачи с които ДАБ при МС да може да работи във всеки момент когато е необходимо, което значително ще повиши ефективността на процедурата за предоставяне на международна закрила. От друга страна, това ще разшири и възможностите пред получилите закрила лица, благодарение на подобрената възможност за получаване на информация.
Дейности
 • Управление и организация на проекта: Целта на тази дейност е да се гарантира ефективно управление, организация и координация на дейностите и да се създадат условия за планиране на дейностите и успешно организационно, документално и финансово финализиране на проекта. Предвид спецификата и обемността на дейностите в проекта Екипът за управление и организация /ЕУО/ ще се състои от Ръководител проект – ръководи, координира и контролира дейностите по проекта. Основните функции са свързани с ръководене и контролиране на осъществяваните дейности, поддържане на постоянен контакт с финансиращият орган и управление на работата на екипа на проекта. Координатор - координира изпълнението на планираните дейности по избор и наемане на преводачи. В подкрепа специфичните дейности се включват още: Счетоводители - 2 – отговарят за изготвяне на междинните и финалния финансови доклади, текущ мониторинг върху разходваните средства, осчетоводяване на първични счетоводни документи, проверка и контрол на движението на разходите по бюджетните пера. Технически сътрудник – 3 бр. - водят цялостната документация и кореспонденция по Проекта, събират, класират и отговарят за съхранението на документацията. Юрист – 2 бр. – отговарят за провеждането на обществените поръчки за избор на външни изпълнители по ЗОП.
 • Осигуряване на двупосочен писмен и устен превод при провеждането на процедура за предоставяне на международна закрила и правни консултации: Основните цели на тази дейност са свързани с осигуряването на преводачи от основните езикови групи на търсещите закрила, както и на редки езици. Един от основните проблеми с който се сблъскват търсещите закрила е езиковата бариера. Хора принудени да напуснат родните си места поради различни заплахи рядко владеят повече от един език. По тази причина при провеждането на процедурите за получаване на закрила е необходим ясен двупосочен превод при провеждане на интервюта и обработване на различни документи за максимална прозрачност и ефективност на процедурата. Преводаческите услуги следва да изпълняват: - Подробно информиране на лицата за правата и задълженията им; - Съдействие при извършване на първоначална регистрация, провеждане на интервюта, събиране на допълнителна информация и връчване на решения; - Съдействие при спешни и неотложни случаи, в това число и медицински. Предвижда се и отпечатване на информационни материали на различните езици на лицата търсещи закрила, чрез което ще бъдат информирани за правата си в рамките на процедурата за предоставяне на международна закрила.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Брой подпомогнати с финансовата подкрепа на ФУМИ лица от целевата група в процеса на предоставяне на международна закрила., Целева стойност: 11 000.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

780 000.00 BGN
780 000.00 BGN
0.00 BGN
75.00 %
 • [1] Не се прилага
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ФУМИ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 195 000.00 0.00 585 000.00 780 000.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 195 000.00 0.00 585 000.00 780 000.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.