English

Оперативна програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG65AMNP001-2.004-0007-C01
Повишаване на информираността на българското общество и мигрантските общности в България
==> Фонд "Убежище, миграция и интеграция"
11.10.2017
11.10.2017
11.10.2021
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Предвидените по проекта дейности ще допринесат за подобряване на обществената солидарност и толерантност на българското общество, в качеството му на приемащо общество, към законни мигранти, лица търсещи международна закрила или получили международна закрила в България. Специално внимание ще бъде обърнато на запознаване на българското общество с проблемите и потребностите на мигрантите и в особена степен на уязвимите мигранти, като непридружени деца, лица със здравословни проблеми, бременни жени, жертви на трафик на хора и др.
Проектът ще предостави подкрепа на гражданите на трети страни (ГТС), пребиваващи законно в България, както и на лица, търсещи убежище или получили международна закрила за улесняване на културната им интеграция и преодоляване на междукултурните различия с цел улеснаване на тяхната интеграция в българското общество.
Дейностите по проекта ще допринесат за изграждане на мултикултурна компетентност и реално участие в интеграционния процес на гражданското общество в България, социалните партньори, централните и местните органи на властта и международни и неправителствени организации. Проектът ще допринесе за повишаване на информираността на българското общество относно положителния принос на имигрантите за развитие на страната и ще съдейства за изграждане на климат на толерантност, като необходим елемент за успешното интегриране на гражданите на трети страни в България. 
 При изпълнение на всички дейности по проекта водещ принцип ще бъде спазване на правата на мигрантите и запазване на тяхната етническа, културна и религиозна идентичност. 
 С дейностите по проекта ще се насърчи и активното включване на българското общество в интеграционния процес.
Ще бъдат проведени 4 информационни кампании с най-малко 3 различни дейности във всяка от тях. Предвижда се най-малко 3500 ГТС да бъдат обхванати от проведените информационни дейности за повишаване на информираността на българското общество и мигрантските общности в България.
Дейности
 • Управление на проекта: С изпълнението на дейност "Управление на проекта" ще бъде осигурено ефективно управление на проекта, координация, мониторинг и контрол на изпълнението на дейностите, идентифициране и преодоляване на евентуални трудности, които биха подложили на риск очакваните резултати. Дейността ще осигури изпълнение на проекта при пълно спазване на приложимите европейски и национални правила. В рамките на дейността ще бъде осъществена цялостна координация , наблюдение и контрол по отношение изпълнението на проекта. Дейностите по управление на проекта ще гарантират: - съгласуваност и координация на изпълнението на отделните етапи и работата на експертите от екипа на проекта; - спазване на времевия график; - изпълнение на предвидените дейности при осигурена хронологична съгласуваност; - своевременно оценяване на възникналите рискове и критични моменти при изпълнението на дейностите и предприемане на мерки за тяхното преодоляване; - изпълнение на проектните дейности при пълно спазване на предвидения бюджет и правила за допустимост на разходите; - спазване на правилата за избор на подизпълнители и всички приложими към проектните дейности национални и европейски правила; - правилно и точно документиране на извършените дейности и отчитане на разходите и подготовка на необходимите междинни и окончателни технически и финансови отчети;
 • „Информиране на българското общество и на гражданите на трети страни и провеждане на мултикултурни събития”: С изпълнението на тази дейност ще се постигне подобряване на условията за интеграция на граждани на трети страни, които пребивават законно в Република България, включително лица, търсещи убежище и лица на които е предоставена международна закрила, в особена степен уязвимите лица, както и повишаване нивото на информираност на приемащото общество относно гражданите на трети страни и повишаване на толерантността и преодоляване на предубеждения и формиране на позитивни нагласи към гражданите на трети страни. С тази дейност ще се адресират основни пречки пред ефективната интеграция на ГТС в българското общество, породени от: - непознаване от страна на ГТС на нормативната рамка и правилата и процедурите на българската правна и административна система.; - непознаване на българските обичаи, култура, история и др. характерни особености на българското общество, което е от ключово значение за успешно интегриране на имигрантите в обществото и културната адаптация; - самосегрегиране на имигрантските общности и осъществяване на социални контакти в тесни общностни групи предимно от ГТС; - усещане за негативно отношение на част от представителите на приемащото общество и липса на съпричастност от страна на институции и организации от публичния и частния сектор. С организирането и провеждането на дейности за повишаване на информираността и толерантността, в това число проведените информационни кампании и мултикултурните събития в рамките на дейността ще се постигне повишаване на информираността на представителите на българското общество и ще се повиши толерантността и съпричастността към имигрантите, като цяло от страна на българското общество. Така ще се допринесе към адресиране на недоверието и редуциране на ксенофобски тенденции, които се проявиха в в България във връзка със засиления миграционен натиск към България. При изпълнението на тази дейност ще се осъществят минимум 4 национални и/или регионални информационни кампании в областта на интеграцията на ЛТМЗ и ЛПМЗ, като в рамките на всяка кампания ще се реализират по 3 различни дейности. Предвижда се във всяка една от годините на изпълнение на проекта да се провежда по 1 информационна кампания с оглед постигане на ситематично и хронологично балансирано повишаване на инфромираността на ГТС и българското общество. Ще бъде изготвено уеб базирано приложение с информация за културата, историята и традициите на България, което ще внесе иноватиовен елемент в изпълнението на интеграционни мерки; Аналогичен ефект ще има и изготвянето и разпространение, включително излъчване по национална телевизия на видео клип за начините и възможностите да бъдат подпомогнати чрез интеграционни мерки и за повишаване нивото на информираност и толерантност. В рамките на събитията, проведени при изпълнение на дейността ще се обхванат най-малко 3500 ЛТМЗ/ЛПМЗ, които ще бъдат информирани за начините и възможностите да бъдат подпомогнати чрез интеграционни мерки. Изпълнението мултикултурните събития с участието на ГТС и български граждани в рамките на дейността ще допринасе за подобряване на обществената солидарност и толерантност на приемащото общество към ЛПМЗ при запазване на тяхната идентичност (етническа, културна, религиозна и др.), както и ще се насърчи и активното включване на българското общество в интеграционния процес.
 • Осигуряване на информация и публичност: С изпълнението на тази дейност ще се постигне повишаване информираността на целевите групи и осигуряване на публичност на дейностите на проекта, видимост на неговите резултати и популяризиране на приноса на ЕС, чрез ФУМИ 2014-2020.. В рамките на дейността ще бъдат:  Разработени информационна брошура и информационен плакат, отпечатани съответно в 22000 и 500 бр. на български, английски, арабски и други езици;  разпространение на тези информационни материали сред представители на целевите групи в рамките на информационните кампании по проекта - минимум по 5000 броя за една кампания - общо 22500 за периода на изпълнение на проекта; Брошурата и плакатът ще бъдат разпространени до институции и организации, посещавани от граждани от целевата група,чрез информационни кампании за тяхното разпространение, в това число във всички центрове за мигранти на ДАБ и дирекция „Миграция”-МВР, ВКБООН, Български хелзинкски комитет и други организации, регулярно работещи с мигранти в България. В допълнение екипът по проекта ще осъществява пряко разпространение на информационни материали на лица от целевата група по проекта, при посещения в центровете за настаняване на граждани на трети страни на ДАБ, както и при индивидуални срещи с лица от целевата група в офиса на проекта в МОМ, както и при провеждането на мултикултурни дейности, работни срещи и конференции по проекта. Част от информационните материали ще се разпространят, чрез мигрантски организации в България на базата на дългогодишните партньорски отношения на МОМ с тези организации. Така ще се осигури по-голяма степен на доверие на ГТС към информацията в материалите по проекта, тъй като им се предоставят пряко от техни сънародници. Друга част от материалите ще се разпространят със съдействието на НПО и международни организации , които работят регулярно с мигранти и с които МОМ има трайни партньорски отношения. Така ще се гарантира прилагането на методи, осигуряващи фокусиран подход към целевите групи и разпространение на информацията сред общността на ГТС. На всички материали и документи създавани и използвани в рамките на проекта ще бъде поставяно логото на ЕС, с информация че проектът е финансиран по Националната програма на България, с подкрепата на ФУМИ 2014-2020 и българското правителство, при пълно спазване на изискванията и указанията за мерките за информация и публичност, съгласно чл. 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 1048/2014 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1049/2014 на Комисията. Тази информация ще бъде отразявана също и във във вътрешни и годишни доклади, както и в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на дадена процедура за избор на подизпълнител или документи за подкрепа, предоставена на лица от целевите групи. Информация за целите, дейностите и резултатите от проекта ще бъде публикувана на специалната интернет страницата на МОМ за подкрепа за интеграция на имигранти. Всички проведени дейности и информационни сесии и събития ще се отразяват с новини и снимков материал на уеб-сайта на проекта на страницата на МОМ, както и на специализираната страница на проекта във Фейсбук, като се спазват изискванията на информация и публичност по ФУМИ. Ще бъде изготвена информационна табела за офиса на проекта, указваща наименованието на проекта и подкрепата по националната програма, осигурена от ФУМИ и българското правителство. Всяка публикация на МОМ под каквато и да е форма и в каквото и да е средство за осведомяване, в това число и интернет, ще съдържа следното заявление: “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МОМ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.”
 • Одит: С изпълнението на дейността ще се гарантира спазването на приложимите европейски и национални правила за законосъобразно разходване на средствата по проекта. В рамките на дейността ще бъде извършена независима одитна проверка относно спазването на правилата за финансово-счетоводно отчитане на разходите по проекта и допустимостта на разходите, в съответствие с договора и бюджета към него. Независимата одитна проверка от специализиран външен одитор ще представи информация, позволяваща да се удостовери, че разходите, заявени от МОМ във финансовия отчет са действително извършени, точни и допустими в съответствие с договора и приложимите правила. Одитната проверката ще установи дали: - декларираните разходи са действително извършени и допустими; - първичните счетоводни документи и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни; - всички транзакции по проекта са осчетоводени по подходящ начин и в съответствие с приложимите правила, както и че счетоводните системи са в компютъризирана форма и отговарят на изискванията за сигурност и надеждност.

Индикатори

Дейност 4: Проведени национални/регионални информационни кампании в областта на интеграцията на ЛТМЗ и ЛПМЗ- 8 кампании с минимум 3 различни дейности, Целева стойност: 4.00, Достигната стойност: 0.00
Дейност 4: Брой обхванати ЛТМЗ/ЛПМЗ, информирани за начините и възможностите да бъдат подпомогнати чрез интеграционни мерки - минимум 7 000 лица, Целева стойност: 3 500.00, Достигната стойност: 17.00

Финансова информация

839 904.20 BGN
839 904.20 BGN
209 976.00 BGN
75.00 %
 • [1] Не се прилага
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ФУМИ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 209 976.05 0.00 629 928.15 839 904.20
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 209 976.05 0.00 629 928.15 839 904.20

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Провеждане на мултикултурни дейности за улесняване на културната адаптация и повишаване на толерантността”, Стойност: 80 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 02 Наименование: „Провеждане на 16 мултикултурни дейности за улесняване на културната адаптация на мигранти и повишаване на толерантността на българското общество и 8 конференции, семинари и кръгли маси по въпросите на интеграцията в България“ по проект BG65AMNP001-2.004 “Повишаване на информираността на българското общество и мигрантските общности“ по договор № 812108-77/11.10.2017 г.
Предмет на предвидената процедура: "Провеждане на конференции, семинари, кръгли маси по въпросите на интеграцията в България" , Стойност: 64 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 02 Наименование: „Провеждане на 16 мултикултурни дейности за улесняване на културната адаптация на мигранти и повишаване на толерантността на българското общество и 8 конференции, семинари и кръгли маси по въпросите на интеграцията в България“ по проект BG65AMNP001-2.004 “Повишаване на информираността на българското общество и мигрантските общности“ по договор № 812108-77/11.10.2017 г.
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на превод от арабски и други езици на страни на произход, Стойност: 10 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 01 Наименование: Преводач с арабски език по проект „BG65AMNP001-2.004 “Повишаване информираността на българското общество и мигрантските общности“ по договор № 812108-77/11.10.2017“
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 02 Наименование: Преводач с арабски език по проект „BG65AMNP001-2.004 “Повишаване информираността на българското общество и мигрантските общности“ по договор № 812108-77/11.10.2017“
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция № 03 Наименование: Преводач с кюрдски език по проект „BG65AMNP001-2.004 “Повишаване информираността на българското общество и мигрантските общности“ по договор № 812108-77/11.10.2017“
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция № 04 Наименование: Преводач с кюрдски език по проект „BG65AMNP001-2.004 “Повишаване информираността на българското общество и мигрантските общности“ по договор № 812108-77/11.10.2017“
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция № 05 Наименование: Преводач с персийски език/дари по проект „BG65AMNP001-2.004 “Повишаване информираността на българското общество и мигрантските общности“ по договор № 812108-77/11.10.2017“
 • Обособена позиция 6: Обособена позиция № 06 Наименование: Преводач с персийски език/дари по проект „BG65AMNP001-2.004 “Повишаване информираността на българското общество и мигрантските общности“ по договор № 812108-77/11.10.2017“
 • Обособена позиция 7: Обособена позиция № 07 Наименование: Преводач с пащу по проект „BG65AMNP001-2.004 “Повишаване информираността на българското общество и мигрантските общности“ по договор № 812108-77/11.10.2017“
 • Обособена позиция 8: Обособена позиция № 08 Наименование: Преводач с урду по проект „BG65AMNP001-2.004 “Повишаване информираността на българското общество и мигрантските общности“ по договор № 812108-77/11.10.2017“
 • Обособена позиция 9: Обособена позиция № 09 Наименование: Преводач с панджаби по проект „BG65AMNP001-2.004 “Повишаване информираността на българското общество и мигрантските общности“ по договор № 812108-77/11.10.2017“
 • Обособена позиция 10: Обособена позиция № 10 Наименование: Преводач с английски език по проект „BG65AMNP001-2.004 “Повишаване информираността на българското общество и мигрантските общности“ по договор № 812108-77/11.10.2017“
Предмет на предвидената процедура: Външен одит, Стойност: 7 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 Външен одит по проект „BG65AMNP001-2.004 “Повишаване информираността на българското общество и мигрантските общности“ по договор № 812108-77/11.10.2017 г.
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне, отпечатване и разпространение на информационни материали и обозначителна табела, Стойност: 18 290.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 04 Наименование: „Дизайн, предпечат и печат на информационни материали (22 000 брошури и 500 плакати) и обозначителна табела“ по проект „BG65AMNP001-2.004 “Повишаване информираността на българското общество и мигрантските общности“ по договор № 812108-77/11.10.2017
Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали, Стойност: 6 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 5 Kанцеларски материали по проект BG65AMNP001-2.004 “Повишаване информираността на българското общество и мигрантските общности по договор № 812108-77/11.10.2017
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на общи услуги – електроенергия , Стойност: 2 880.00
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на уеб базирано приложение с информация за културата, историята и традиците на България на английски език, Стойност: 10 000.00
Предмет на предвидената процедура: Изработване на видеоклип - 3 броя, Стойност: 33 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 03 Наименование: „Изготвяне на 3 видео клипа за начините и възможностите да бъдат подпомогнати ГТС чрез интеграционни мерки и за повишаване нивото на информираност и толерантност на българското общество и излъчване на изготвени видео клипове по национални телевизионни канали“ по проект BG65AMNP001-2.004“Повишаване на информираността на българското общество и мигрантските общности“ по договор № 812108-77/11.10.2017 г.
Предмет на предвидената процедура: Излъчване на видео клип за повишаване на нивото на информираност и толерантност на българското общество по БНТ или друга национална телевизия, Стойност: 140 000.00
 • Обособена позиция 1: “Обособена позиция № 03 Наименование: „Изготвяне на 3 видео клипа за начините и възможностите да бъдат подпомогнати ГТС чрез интеграционни мерки и за повишаване нивото на информираност и толерантност на българското общество и излъчване на изготвени видео клипове по национални телевизионни канали“ по проект BG65AMNP001-2.004Повишаване на информираността на българското общество и мигрантските общности“ по договор № 812108-77/11.10.2017 г.
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на комуникационна стратегия , Стойност: 5 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 01 Наименование: „Изготвяне на комуникационна стратегия за провеждане на информационни кампании“ по проект BG65AMNP001-2.004 “Повишаване на информираността на българското общество и мигрантските общности“ по договор № 812108-77/11.10.2017 г.
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на превод от арабски и други езици на страни на произход II, Стойност: 3 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 01 Наименование: Преводач с кюрдски език по проект „BG65AMNP001-2.004 “Повишаване информираността на българското общество и мигрантските общности“ по договор № 812108-77/11.10.2017“
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 02 Наименование: Преводач с персийски език/дари по проект „BG65AMNP001-2.004 “Повишаване информираността на българското общество и мигрантските общности“ по договор № 812108-77/11.10.2017“
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция № 03 Наименование: Преводач с панджаби по проект „BG65AMNP001-2.004 “Повишаване информираността на българското общество и мигрантските общности“ по договор № 812108-77/11.10.2017“
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на превод от арабски и други езици на страни на произход III, Стойност: 5 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 01 Наименование: Преводач с арабски език по проект „BG65AMNP001-2.004 “Повишаване информираността на българското общество и мигрантските общности“ по договор № 812108-77/11.10.2017“
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 02 Наименование: Преводач с кюрдски език по проект „BG65AMNP001-2.004 “Повишаване информираността на българското общество и мигрантските общности“ по договор № 812108-77/11.10.2017“
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция № 03 Наименование: Преводач с персийски език/дари по проект „BG65AMNP001-2.004 “Повишаване информираността на българското общество и мигрантските общности“ по договор № 812108-77/11.10.2017
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция № 04 Наименование: преводач с английски език по проект „BG65AMNP001-2.004 “Повишаване информираността на българското общество и мигрантските общности“ по договор № 812108-77/11.10.2017 “
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция № 05 Наименование: преводач с пащу по проект „BG65AMNP001-2.004 “Повишаване информираността на българското общество и мигрантските общности“ по договор № 812108-77/11.10.2017 “
Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали II, Стойност: 6 000.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на общи услуги – почистване, Стойност: 720.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на общи услуги – охрана, Стойност: 720.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на общи услуги – комуникационни разходи, Стойност: 2 160.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на общи услуги – вода, Стойност: 360.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на общи услуги – куриерски, Стойност: 360.00
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на гориво за транспорт със служебни автомобили , Стойност: 3 800.00
Предмет на предвидената процедура: Избор на експерт за осъществяване на дейности по информиране за улесняване на интеграцията и културната адаптация на гражданите на трети страни и повишаване информираността на българското общество , Стойност: 77 472.00
 • Обособена позиция 1: Определяне на изпълнител за длъжността експерт за осъществяване на дейности по информиране за улесняване на интеграцията и културната адаптация на гражданите на трети страни и повишаване информираността на българското общество по проект BG65AMNP001-2.004-0007-C1 “Повишаване на информираността на българското общество и мигрантските общности“ по договор № 812108-77/11.10.2017 г., финансиран от Националната програма на България за подпомагане от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г. на ЕС
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на комуникационна стратегия , Стойност: 5 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 „Изготвяне на комуникационна стратегия за провеждане на информационни кампании“
Предмет на предвидената процедура: Излъчване на видео клип за повишаване на нивото на информираност и толерантност на българското общество по БНТ или друга национална телевизия, Стойност: 140 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 2 „Изготвяне на 3 видео клипа за начините и възможностите да бъдат подпомогнати ГТС чрез интеграционни мерки и за повишаване нивото на информираност и толерантност на българското общество и излъчване на изготвени видео клипове по национални телевизионни канали“
Предмет на предвидената процедура: Изработване на видеоклип - 3 броя, Стойност: 33 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 2 „Изготвяне на 3 видео клипа за начините и възможностите да бъдат подпомогнати ГТС чрез интеграционни мерки и за повишаване нивото на информираност и толерантност на българското общество и излъчване на изготвени видео клипове по национални телевизионни канали“
Предмет на предвидената процедура: Външен одит, Стойност: 7 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 Външен одит по проект „BG65AMNP001-2.004-0007-С01 “Повишаване информираността на българското общество и мигрантските общности“ по договор № 812108-77/11.10.2017 г.
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на комуникационна стратегия , Стойност: 5 000.00
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на комуникационна стратегия за провеждане на информационни кампании“ по проект BG65AMNP001-2.004.0007 “Повишаване на информираността на българското общество и мигрантските общности“
Предмет на предвидената процедура: Външен одит, Стойност: 7 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 Външен одит по проект „BG65AMNP001-2.004-0007-С01 “Повишаване информираността на българското общество и мигрантските общности“ по договор № 812108-77/11.10.2017 г.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.