English

Оперативна програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG65AMNP001-1.006-0002-C01
Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България
==> Фонд "Убежище, миграция и интеграция"
11.10.2017
11.10.2017
11.10.2021
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

В рамките на този проект МОМ ще предоставя социална и психологическа подкрепа на лица търсещи международна закрила във фазата на начална адаптация както и идентификация и подкрепа на уязвими лица. Екип от експерти, съставен от психолог, социален работник и културен медиатор ще предоставя услуги в РПЦ на ДАБ (София, Баня, Харманли и Пъстрогор) и в офисите на МОМ. С цел подобряване на координацията и комуникацията с институциите, консултиращият екип ще бъде подкрепен от експерти, които ще подпомагат планирането и насрочването на консултации, връзка с институции, достъп до здравни и социални услуги. 
Експертите по проекта ще извършват първоначална оценка на уязвимостта във фазата на начална адаптация за ЛТМЗ, настанени в РПЦ и на външни адреси и последващи индивидуални консултации (психологически и/или социални) и подкрепа в достъпа до услуги. Психологическите консултации ще адресират проблеми, свързани с емоции като тревожност, липса на мотивация, апатия, неудовлетвореност от изхода на процедурата и/или забавянето на процедурата, както и кризисни интервенции, подкрепа на ДАБ в изготвяне на психологически оценки, оценка на риска и/или най-добрия интерес на детето, работа с уязвими лица. Социалната работа ще адресира трудности с достъпа до социални и здравни услуги, неразбиране на социалната и/или административна рамка, помощ при гледане на деца, подпомагане на уязвими лица вкл. непридружени деца. Експертите ще бъдат подкрепени от културен медиатор, който ще помага в общуването с гражданите на трети страни, ще работи за преодоляване на социалните и културни разлики и ще подпомага изграждането на доверие. Екип от преводачи от редки езици ще подкрепя процеса на работа. Част от работата ще включва и рефериране към други услуги на МОМ и/или организации предоставящи помощ. 
Предвижда се най-малко 1500 лица (ЛТМЗ) да получат социална и психологическа помощ с цел подобряване на достъпа им до услуги във фазата на начална адаптация на базата на оценка на уязвимостта.
Дейности
 • Управление на проекта: С изпълнението на дейност "Управление на проекта" ще бъде осигурено ефективно управление на проекта, координация, мониторинг и контрол на изпълнението на дейностите, идентифициране и преодоляване на евентуални трудности, които биха подложили на риск очакваните резултати. Изпълнение на проекта при пълно спазване на приложимите европейски и национални правила.В рамките на дейността ще бъде осъществена цялостна координация , наблюдение и контрол по отношение изпълнението на проекта. Дейностите по управление на проекта ще гарантират: - съгласуваност и координация на изпълнението на отделните етапи и работата на екпертите от екипа на проекта; - спазване на времевия график; - изпълнение на предвидените дейности при осигурена хронологична съгласуваност; - своевременно оценяване на възникналите рискове и критични моменти при изпълнението на дейностите и предприемане на мерки за тяхното преодоляване; - изпълнение на проектните дейности при пълно спазване на предвидения бюджет и правила за допустимост на разходите; - спазване на правилата за избор на подизпълнители и всички приложими към проектните дейности национални и европейски правила; - правилно и точно документиране на извършените дейности и отчитане на разходите и подготовка на необходимите междинни и окончателни технически и финансови отчети;
 • Социална и психологическа помощ, идентификация и подкрепа на уязвими лица и осигуряване на превод на лица търсещи международна закрила (ЛТМЗ) във фазата на начална адаптация в България: С изпълнението на тази дейност ще се оказва социална и психологическа подкрепа, достъп до превод и идентификация на уязвими групи във фазата на начална адаптация на ЛТМЗ в България. Непознаването на институционалното устройство на българската държава и административните специфики на социалната, здравната, образователната и др. системи, както и съществуващата езикова бариера, създават трудно преодолими пречки пред ЛТМЗ за достъп до услуги. В резултат, те изпитват сериозни трудности за записване при лекар, хоспитализация и/или посещение при специалист, получаване на информация за правилата за живот в РПЦ на ДАБ/ на външен адрес, записване на децата на училище, както и при цялостната адаптация към новата среда. Консултирането от екип от експерти ще осигури така нужната подкрепа, поднесена с помощта на културен медиатор и/или преводач и адаптирана към нуждите на целевата група в първите месеци на техния престой в България. Индивидуални консултации, оценка на уязвимостта, реферирането към социални и здравни услуги, придружаване и помощ при достъп до различни институции на централно и местно ниво ще бъдат основните услуги, които МОМ ще предоставя на мигранти в РПЦ София, Харманли, Пъстрогор и Баня, както и в офисите на МОМ в София и Харманли. Консултациите ще бъдат мултидисциплинарни, предоставяни от екип от социален работник, психолог и медиатор подкрепени от двама експерти, отговарящи за решаване на административни въпроси и контакт с институциите: медицински учреждения, общопрактикуващи лекари, социални структури, училища, и други структури на централно и местно ниво. Този подход ще засили чувството на доверие и ще успокои ЛТМЗ, които ще получат достатъчно информация и подкрепа във всекидневието си, както и ще отличи уязвимите лица, които имат нужда от допълнителна помощ, насочване към служби, партньорски организации и услуги на МОМ в началния период на адаптация. Като част от работата в РПЦ и в общността, екипът от експерти ще прави оценки на нуждите от подкрепа и предлага таргетирани решения, организира информационни сесии, води женски и детски групови консултации, раздава дарения от частни дарители, осигурява помощ при хоспитализация или медицинско консултиране, придружава по институции, предоставя квалифицирана подкрепа от преводачи.
 • Осигуряване на информация и публичност: С изпълнението на тази дейност ще се постигне повишаване информираността на целевата група и осигуряване на публичност на дейностите на проекта, видимост на неговите резултати и популяризиране на приноса на ЕС, чрез ФУМИ 2014-2020.. В рамките на дейността ще бъдат:  Разработени информационна брошура и информационен плакат, отпечатани съответно в 5000 и 500 бр. на различни езици  Проведена кампания за разпространение на тези информационни материали на територията на България сред представители на целевата група; С цел популяризиране на възможностите за подкрепа за лица, търсещи международна закрила и осигуряване на публичност и повишаване на информираността на целевите групи ще бъдат разработени информационна брошура и плакат на различни езици, в това число най-малко на български, английски и арабски език. Брошурата и плакатът ще бъдат разпространени до институции и организации, посещавани от граждани от целевата група,чрез информационна кампания за тяхното разпространение, в това число във всички центрове за мигранти на ДАБ, ВКБООН, Български хелзинкски комитет и други организации, регулярно работещи с лица, търсещи убежище в България. В допълнение екипът по проекта ще осъществява пряко разпространение на информационни материали на лица от целевата група по проекта, при посещения в центровете за настаняване на граждани на трети страни на ДАБ, както и при индивидуални срещи с лица от целевата група в офиса на проекта в София и изнесения офис в Харманли. Част от информационните материали ще се разпространят, чрез мигрантски организации в България на базата на дългогодишните партньорски отношения на МОМ с тези организации. Така ще се осигури по-голяма степен на доверие на ГТС към информацията в материалите по проекта, тъй като им се предоставят пряко от техни сънародници. Друга част от материалите ще се разпространят със съдействието на НПО и международни организации , които работят регулярно с мигранти и с които МОМ има трайни партньорски отношения. Така ще се гарантира прилагането на методи, осигуряващи фокусиран подход към целевите групи и разпространение на информацията сред общността на ГТС. На всички материали и документи създавани и използвани в рамките на проекта ще бъде поставяно логото на ЕС, с информация че проектът е финансиран по Националната програма на България, с подкрепата на ФУМИ 2014-2020 и българското правителство, при пълно спазване на изискванията и указанията за мерките за информация и публичност, съгласно чл. 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 1048/2014 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1049/2014 на Комисията. Тази информация ще бъде отразявана също и във във вътрешни и годишни доклади, както и в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на дадена процедура за избор на подизпълнител или документи за подкрепа, предоставена на лица от целевите групи. Информация за целите, дейностите и резултатите от проекта ще бъде публикувана на интернет страницата на МОМ и ще бъде споделяна чрез страниците на МОМ в социалните мрежи. Всички проведени дейности и събития ще се отразяват с новини и снимков материал на уеб-сайта на МОМ, като се спазват изискванията на информация и публичност по ФУМИ. Ще бъде изготвени информационни табели за офиса на проекта в София и изнесения офис в Харманли, указващи наименованието на проекта и подкрепата по националната програма, осигурена от ФУМИ и българското правителство. Всяка публикация на МОМ под каквато и да е форма и в каквото и да е средство за осведомяване, в това число и интернет, ще съдържа следното заявление: “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МОМ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.”
 • Одит: С изпълнението на дейността ще се гарантира спазването на приложимите европейски и национални правила за законосъобразно разходване на средствата по проекта. В рамките на дейността ще бъде извършена независима одитна проверка относно спазването на правилата за финансово-счетоводно отчитане на разходите по проекта и допустимостта на разходите, в съответствие с договора и бюджета към него. Независимата одитна проверка от специализиран външен одитор ще представи информация, позволяваща да се удостовери, че разходите, заявени от МОМ във финансовия отчет са действително извършени, точни и допустими в съответствие с договора и приложимите правила. Одитната проверката ще установи дали: - декларираните разходи са действително извършени и допустими; - първичните счетоводни документи и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни; - всички транзакции по проекта са осчетоводени по подходящ начин и в съответствие с приложимите правила, както и че счетоводните системи са в компютъризирана форма и отговарят на изискванията за сигурност и надеждност.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Брой подпомогнати лица - минимум 1500 души за дейност 3, Целева стойност: 1 500.00, Достигната стойност: 189.00
Брой подпомогнати с финансовата подкрепа на ФУМИ лица от целевата група..- общ индикатор, Целева стойност: 1 500.00, Достигната стойност: 189.00

Финансова информация

643 276.04 BGN
643 276.04 BGN
160 819.00 BGN
75.00 %
 • [1] Не се прилага
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ФУМИ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 160 819.01 0.00 482 457.03 643 276.04
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 160 819.01 0.00 482 457.03 643 276.04

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Наемане на експерт - лингвист/и, Стойност: 20 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 37 Наименование: преводач с арабски език по проект BGAMNP001-1.006 “Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България“ по договор № 8122108-81/11.10.2017
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 38 Наименование: преводач с арабски език по проект BGAMNP001-1.006 “Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България“ по договор № 8122108-81/11.10.2017
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция № 39 Наименование: преводач с кюрдски език по проект BGAMNP001-1.006 “Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България“ по договор № 8122108-81/11.10.2017
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция № 40 Наименование: преводач с кюрдски език по проект BGAMNP001-1.006 “Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България“ по договор № 8122108-81/11.10.2017
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция № 41 Наименование: преводач с персийски език/дари по проект BGAMNP001-1.006 “Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България“ по договор № 8122108-81/11.10.2017
 • Обособена позиция 6: Обособена позиция № 42 Наименование: преводач с персийски език/дари по проект BGAMNP001-1.006 “Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България“ по договор № 8122108-81/11.10.2017
 • Обособена позиция 7: Обособена позиция № 43 Наименование: преводач с пащу по проект BGAMNP001-1.006 “Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България“ по договор № 8122108-81/11.10.2017
 • Обособена позиция 8: Обособена позиция № 44 Наименование: преводач с пащу по проект BGAMNP001-1.006 “Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България“ по договор № 8122108-81/11.10.2017
 • Обособена позиция 9: Обособена позиция № 45 Наименование: преводач с урду по проект BGAMNP001-1.006 “Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България“ по договор № 8122108-81/11.10.2017
 • Обособена позиция 10: Обособена позиция № 46 Наименование: преводач с панджаби по проект BGAMNP001-1.006 “Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България“ по договор № 8122108-81/11.10.2017
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне, отпечатване и разпространение на информационни материали и обозначителни табели, Стойност: 5 580.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 3 Изготвяне и отпечатване на информационни табели, брошури и плакати по проект BGAMNP001-1.006 “Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България“ по договор № 8122108-81/11.10.2017 г.
Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали, Стойност: 7 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 Kанцеларски материали по проект BGAMNP001-1.006 “Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България“ по договор № 8122108-81/11.10.2017
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на общи услуги – електроенергия , Стойност: 2 160.00
Предмет на предвидената процедура: Извършване на външен одит, Стойност: 5 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 5 Външен одит по проект BGAMNP001-1.006 “Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България“ по договор № 8122108-81/11.10.2017 г.
Предмет на предвидената процедура: Наемане на експерт - лингвист/и II, Стойност: 10 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 19 Наименование: преводач с арабски език по проект BGAMNP001-1.006 “Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България“ по договор № 8122108-81/11.10.2017
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 20 Наименование: преводач с кюрдски език по проект BGAMNP001-1.006 “Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България“ по договор № 8122108-81/11.10.2017
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция № 21 Наименование: преводач с персийски език/дари по проект BGAMNP001-1.006 “Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България“ по договор № 8122108-81/11.10.2017
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция № 22 Наименование: преводач с пащу по проект BGAMNP001-1.006 “Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България“ по договор № 8122108-81/11.10.2017
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция № 23 Наименование: преводач с панджаби по проект BGAMNP001-1.006 “Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България“ по договор № 8122108-81/11.10.2017
Предмет на предвидената процедура: Наемане на експерт - лингвист/и III, Стойност: 20 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 20 Наименование: преводач с арабски език по проект BGAMNP001-1.006 “Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България“ по договор № 8122108-81/11.10.2017
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 21 Наименование: преводач с кюрдски език по проект BGAMNP001-1.006 “Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България“ по договор № 8122108-81/11.10.2017
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция № 22 Наименование: преводач с персийски език/дари по проект BGAMNP001-1.006 “Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България“ по договор № 8122108-81/11.10.2017
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция № 23 Наименование: преводач с пащу по проект BGAMNP001-1.006 “Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България“ по договор № 8122108-81/11.10.2017
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция № 24 Наименование: преводач с панджаби по проект BGAMNP001-1.006 “Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България“ по договор № 8122108-81/11.10.2017
 • Обособена позиция 6: Обособена позиция № 25 Наименование: преводач с урду по проект BGAMNP001-1.006 “Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България“ по договор № 8122108-81/11.10.2017
Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали II, Стойност: 7 400.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на общи услуги – почистване, Стойност: 540.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на общи услуги – охрана, Стойност: 540.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на общи услуги – комуникационни разходи , Стойност: 1 620.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на общи услуги – вода, Стойност: 270.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на общи услуги – куриерски , Стойност: 270.00
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на гориво за транспорт със служебни автомобили , Стойност: 5 450.00
Предмет на предвидената процедура: Външен одит, Стойност: 5 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 5 Външен одит по проект BGAMNP001-1.006-0002-С01 “Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България“ по договор № 8122108-81/11.10.2017 г.
Предмет на предвидената процедура: Външени одит, Стойност: 5 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 5 Външен одит по проект BGAMNP001-1.006-0002-С01 “Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България“ по договор № 8122108-81/11.10.2017 г.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.