English

Оперативна програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG65AMNP001-3.004-0001-C02
Предоставяне на информация и консултации за доброволно връщане
==> Фонд "Убежище, миграция и интеграция"
13.10.2015
13.10.2015
13.10.2017
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Изпълнението на проекта ще има съществен принос за постигане специфична цел 3 „Връщане44, Национална цел 1 — „Съпътстващи мерки“ от Националната програма на България за подпомагане от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2014-2020. Дейностите по проекта са пряко свързани с изпълнението на Дейност 2 -„Консултиране и насърчаване на доброволното връщане“, одобрена в рамките на национална цел 1 „Съпътстващи мерки от Националната програма на България по ФУМИ. Дейностите по проектното предложение са в пълно съответствие с описаните в Националната програма мерки за разработване на информационни материали и организиране на кампании за тяхното разпространение, както и за предоставяне на индивидуални консултации на ГТС за да бъдат запознати с възможностите за доброволно връщане и реинтеграционни мерки и специализирани правни консултации, и да бъдат насърчени за вземане на решение за доброволно връщане с цел постигане на трайно и достойно завръщане на лицата, посочени в чл.11 от Регламент (ЕС) №516/2014 на Европейския парламент и на Съвета.
Целта на настоящото проектно предложение, предвидените дейности и очакваните резултати са изцяло свързани информиране и консултиране, в това число правни консултации за насърчаване на доброволното връщане и последващи реинтеграционна мерки за граждани на трети страни, пребиваващи без правно основание в Република България.
С постигането на общата и специфичните цели и очакваните резултати проектът ще допринесе пряко за реализиране на национална цел 1 — „Съпътстващи мерки“ към специфична цел 3 „Връщане" от Националната програма на България и по-конкретно за целите в Дейност 2 „Консултиране и насърчаване на доброволното връщане“.
Дейности
 • Управление на проекта : В рамките на дейността ще бъде осъществена цялостна координация, наблюдение и контрол по отношение изпълнението на проекта. Дейностите по управление на проекта ще гарантират: - спазване на времевия график; - изпълнение на предвидените дейности при осигурена хронологична съгласуваност; - своевременно оценяване на възникналите рискове и критични моменти при изпълнението на дейностите и предприемане на мерки за тяхното преодоляване; - изпълнение на проектните дейности при пълно спазване на предвидения бюджет и правила за допустимост на разходите; - спазване на правилата за избор на подизпълнители и всички приложими към проектните дейности национални и европейски правила; - правилно и точно документиране на извършените дейности и отчитане на разходите и подготовка на необходимите междинни и окончателни технически и финансови отчети; - Екипът за организация и управление на проекта включва ръководител, координатор и счетоводител.
 • "Предоставяне на индивидуални консултации относно възможностите за доброволно връщане и реинтеграция на граждани на трети страни и специализирани правни консултации: При осъществяването на тази дейност ще се извърши: - Предоставяне на индивидуални консултации на граждани на трети страни за запознаване с възможностите за доброволно връщане и реинтеграционни мерки и насърчаване на доброволно вземане на решение за връщане в страната на произход или трета сигурна страна. - Предоставяне на специализирани правни консултации; Дейностите по настоящото проектно предложение са насочени към предоставяне на информация относно възможностите за доброволно завръщане на граждани на трети страни от целевите групи по чл.11 от Регламент № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета. Дейностите са фокусирани върху предоставяне на достатъчно информация за доброволното връщане и специализирана правна помощ относно административните процедури в тази сфера на националното законодателство с цел да насърчат гражданите на трети страни да се завърнат доброволно в страните си на произход, в резултат на предоставените индивидуални консултации и специализирана правна помощ. Информация за насърчаване на доброволното връщане и реннтеграцня и правни консултации ще бъдат предоставяни на граждани на трети страни от всички целеви групи по чл.11 на Регламент 516/2014 г., като специално внимание ще бъде отделено на подкрепата на уязвими лица, като се отчитат техните специфични нужди и необходимост от специализирана помощ. Всички дейности по проекта ще бъдат изпълнени при стриктно спазване на при пълно спазване на принципа на хуманитарния подход, съблюдаване на правата и зачитане на достойнство на гражданите на трети страни. Дейността ще бъде изпълнена, като се прилага натрупаният опит на МОМ в областта на доброволното завръщане. В глобален мащаб МОМ има повече от 30 годишен опит, като само през последните 10 години са подпомогнати над 300 000 доброволни връщания. Добрите практики и опитът на МОМ ще бъдат приложени при осигуряването на актуална информация за страните на произход със съдействието на съответните представителства на МОМ, както и при предоставянето на индивидуални консултации на граждани на трети страни за запознаване с възможностите за доброволно връщане и реинтеграционни мерки и насърчаване на доброволно вземане на решение за връщане на правата и достойнството на гражданите на трети страни. Наемането на офис пространство за изпълнение на дейностите по индивидуално информиране и консултиране и/или предоставяне на правна консултация е от съществено значение за изпълнението на проекта и е ясно свързано с неговите цели. Наемането на офис е от ключово значение за осъществяване на дейностите по проекта в дискретна среда и при пълно спазване на хуманитарните принципи при изпълнението на дейности, свързани с процеса по връщане на граждани на трети страни. Индивидуалните консултации и специализираната правна помощ ще бъдат предоставени в офиса на проекта, с цел осигуряване на комфорт и спокойна атмосфера за дискусия на проблемите на гражданите на трети страни и техните специфични нужди и потребности. Разговорите ще се провеждат с помощта на експерт оперативна дейност с арабски език, който ще осигури нормална комуникация с по~ голямата част от нелегално пребиваващите граждани на трети страни, а експертите по проекта в допълнение ще провеждат консултациите на английски, френски, руски или друг език в зависимост от познанията на експертите и гражданите на трети страни. В резултат на консултирането в хода на проекта, гражданите на трети страни ще бъдат насърчени, чрез правна помощ и достатъчно информация и консултации за доброволното връщане да вземат самостоятелно решение за доброволно връщане и ако е приложимо за прекратяване на неприюпочили процедури за статут в ДАБ или за оттегляне на молбата за съдебно обжалване на отказ за статут и за попълване на молба/декларация за доброволно връщане. Поради техническата допустимост на ИСУН 2020 да подържа 4000 символи по дейността не е включено цялото описание. Последното ще бъде видимо в пълния му вариант в системата на ИСУН 2020 в Модул "Договори" за съответната процедура.
 • Разработване и разпространение на информационни материали на доброволно връщане и реинтеграция и осигуряване на публичност.: В рамките на дейността ще бъдат: - Разработени информационни материали информационна брошура и информационен плакат, отпечатани съответно в 4000 и 200 бройки на различни езици; - Проведени 2 кампании за разпространение на тези информационни материали на територията на Република България. Още първите дни на изпълнение на проекта, експертите по проекта ще разработят кратък информационен лист на български и арабски език, който ще бъде предоставян на граждани на трети страни с цел тяхното информиране за проекта и възможностите за подкрепа на доброволно връщане и реинтеграция в страните на произход. С цел популяризиране на възможностите за подкрепа за подпомогнато доброволно връщане по проекта и осигуряване на публичност и повишаване на информираността на целевите групи ще бъдат разработени информационна брошура и информационен плакат за възможностите за доброволно завръщане и реинтеграция на най-малко на български, английски и арабски език. Брошурата и плакатът ще бъдат изготвени от художествен и творчески консултант и ще бъдат отпечатани в 4000 екземпляра за брошурата и 200 екземпляра за плаката (като ще бъдат отпечатани бройки на различни езици: най-малко на български, английски и арабски език), които ще бъдат разпространени до институции и организации, посещавани от граждани от целевата група по проекта в рамките на информационна кампания за тяхното разпространяване, в това число всички центрове за настаняване на мигранти на ДАБ и ДМ на територията на гр.София и страната, дирекция „Миграция”-МВР и регионалните й звена, ВКБООН, Български хелзинкски комитет, Български червен кръст и други организации, регулярно работещи с мигранти в България. Ще бъдат проведени 2 информационни кампании, разпределени в периода на изпълнение на проекта, както следва: - Първата информационна кампания, проведена в началото на 2016 г., след разработване и отпечатване на информационните материали и • Втора информационна кампания, проведена в началото на 2017 г. С този подход ще се осигури систематично и постоянно информиране на лицата от целевата група по проекта през целия период на неговото изпълнение. В допълнение екипът по проекта ще осъществява пряко разпространение на информационни материали на лица от целевата група по проекта, при посещения в центровете за настаняване на граждани на трети страни на ДАБ и дирекция „Миграция“, както и на лица, посетили офиса на проекта за индивидуални срещи с експерти по проекта. Част от информационните материали ще се разпространят, чрез мигрантски организации в България на граждани на трети страни, на базата на дългогодишните партньорски отношения на МОМ с тези организации. Така ще се осигури по-голяма степен на доверие на ГТС към информацията в материалите по проекта, тъй като им се предоставят пряко от техни сънародници. Друга част от материалите ще се разпространят чрез информационните кампании със съдействието на НПО и международни организации в България, които работят регулярно с мигрантите и с които МОМ има трайни партньорски отношения. Така ще се гарантира прилагането на методи, осигуряващи фокусиран подход към целевите групи и разпространение на информацията сред общността на ГТС, попадащи в целевата група, които ще гарантират ефективност на информационните кампании. .... Поради техническата допустимост на ИСУН 2020 да подържа 4000 символи по дейността не е включено цялото описание. Последното ще бъде видимо в пълния му вариант в системата на ИСУН 2020 в Модул "Договори" за съответната процедура.
 • Одит: В рамките на дейността ще бъде извършена независима одитна проверка относно спазването на правилата за финансово-счетоводно отчитане на разходите по проекта и допустимостта на разходите, в съответствие с договора и бюджета към него. Независимата одитна проверка от специализиран външен одитор ще представи информация, позволяваща да се удостовери, че разходите, заявени от МОМ във финансовия отчет са действително извършени, точни и допустими в съответствие с договора и приложимите правила. Одитната проверката ще установи дали: - декларираните разходи са действително извършени и допустими; - първичните счетоводни документи и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни; - всички транзакции по проекта са осчетоводени по подходящ начин и в съответствие с приложимите правила, както и че счетоводните системи са в компютъризирана форма и отговарят на изискванията за сигурност и надеждност.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Минимум 200 граждани на трети страни, получили индивидуални и/или правни консултации и информация за насърчаване на доброволно връщане и реинтеграция, от които минимум 20 уязвими лица, Целева стойност: 200.00, Достигната стойност: 201.00
Минимум 70 граждани на трети страни, от които минимум 15 уязвими лица, взели решение за доброволно връщане и подписали декларация/молба за доброволно връщане, Целева стойност: 70.00, Достигната стойност: 122.00
Минимум 2 информационни кампании за повишаване на информираността на гражданите на трети страни, пребиваващи в Република България, относно възможностите за доброволно връщане и реинтеграция в страните им на произход или трета сигурна стана. Информационните кампании следва да се осъществят с методи, осигуряващи фокусиран подход към целевите групи и разпространение на информацията сред общността на ГТС, попадащи в целевата група, като изборът на методи следва да доведе до ефективност на информационните кампании, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00

Финансова информация

156 456.18 BGN
156 456.18 BGN
57 514.80 BGN
75.00 %
 • [1] Не се прилага
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ФУМИ Общо
2015 39 114.05 0.00 117 342.13 156 456.18
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 39 114.05 0.00 117 342.13 156 456.18

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.