English

Оперативна програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG65AMNP001-1.006-0003-C01
Укрепване на капацитета на национални институции и НПО в областта на убежището
==> Фонд "Убежище, миграция и интеграция"
11.10.2017
11.10.2017
11.10.2021
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Целта на проекта е подобряване на услугите предоставяни на лица търсещи международна закрила (ЛТМЗ) чрез укрепване и повишаване на административния капацитет на национални институции и неправителствени организации (НПО) работещи с тези лица. 
Дейностите ще надграждат и допринесат за повишаването на съществуващия административен капацитет на национални институции и НПО с оглед предоставянето на услуги и подкрепа на ЛТМЗ. Проектът ще се фокусира върху преводачи, социални работници и други служители на Държавна агенция за бежанците (ДАБ), Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД), Агенция за социално подпомагане (АСП), общини, неправителствени и международни организации, които изпълняват задачи, свързани с предоставяне на услуги на ЛТМЗ. 
МОМ България ще проведе 16 обучения свързани с: административен капацитет; работа чрез консекутивен превод; работа с уязвими лица; закрила на човешките права; насилие основано на пола; медиация при конфликти; национално и европейско законодателство в областта на убежището; провеждане на фокус групи и информационни сесии с лица търсещи закрила. 
Наред с 16-те фокусирани обучения, МОМ България ще организира 5 работни срещи и 5 посещения на терен в Регистрационно-приемателните центрове (РПЦ) на ДАБ с участието на представители на национални институции и НПО, експерти от регионалния офис на МОМ в Брюксел и офиси в други страни членки на ЕС, както и експерти в областта на убежището от други страни членки на ЕС, с цел обмен на опит и добри практики и предоставяне на препоръки за подобряване на капацитета на националната система за убежище. 
МОМ България ще ангажира национални институции и НПО и ще разработи стандартни оперативни процедури за предотвратяване на и реакция при случаи на насилие основано на пола в РПЦ, които ще бъдат разпространени сред партньорски организации. 
Най-малко 300 преводачи, социални работници и други служители на национални институции и НПО ще повишат знанията си в рамките на проекта.
Дейности
 • Управление на проекта: С изпълнението на дейност "Управление на проекта" ще бъде осигурено ефективно управление на проекта, координация, мониторинг и контрол на изпълнението на дейностите, идентифициране и преодоляване на евентуални трудности, които биха подложили на риск очакваните резултати. Изпълнение на проекта при пълно спазване на приложимите европейски и национални правила.В рамките на дейността ще бъде осъществена цялостна координация , наблюдение и контрол по отношение изпълнението на проекта. Дейностите по управление на проекта ще гарантират: - съгласуваност и координация на изпълнението на отделните етапи и работата на екпертите от екипа на проекта; - спазване на времевия график; - изпълнение на предвидените дейности при осигурена хронологична съгласуваност; - своевременно оценяване на възникналите рискове и критични моменти при изпълнението на дейностите и предприемане на мерки за тяхното преодоляване; - изпълнение на проектните дейности при пълно спазване на предвидения бюджет и правила за допустимост на разходите; - спазване на правилата за избор на подизпълнители и всички приложими към проектните дейности национални и европейски правила; - правилно и точно документиране на извършените дейности и отчитане на разходите и подготовка на необходимите междинни и окончателни технически и финансови отчети;
 • „Организиране и провеждане на обучения и двустранни и многостранни работни срещи”: Дейността ще надгради и ще допринесе за повишаването на административния капацитет на българските публични и неправителствени организации, относно предоставянето на услуги и подкрепа на лица търсещи международна закрила (ЛТМЗ) намиращи се в регистрационно-приемателни центрове на ДАБ и на външни адреси. Възможностите за използване на комплекса от мерки за подкрепа, които могат да се предоставят на лица търсещи международна закрила, все още не се прилагат достатъчно ефективно в България от една страна, поради липса на достатъчно финансиране, но и поради недостатъчно познаване на добрите практики и опит при оказване на подкрепа на лица, търсещи убежище и в особена степен на уязвими лица от българските публични и неправителствени организации. С оглед гарантиране на устойчиво и ефективно прилагане на мерки за подкрепа на ЛТМЗ в рамките на настоящата дейност ще се осъществят мерки за сътрудничество в сферата на убежището между организации от България и други държави членки с цел повишаване на националния капацитет в тази сфера на базата на добрите европейски практики. В рамките на дейността ще бъдат проведени и 16 обучения по следните теми, пряко свързани с повишване на знанията и уменията на предствители на националните публични и неправителствени организации за оказване на подкрепа на ЛТМЗ: административен капацитет; работа чрез консекутивен превод; работа с уязвими лица търсещи закрила; закрила на човешките права; насилие основано на пола; медиация при конфликти; национално и европейско законодателство в областта на убежището; провеждане на фокус групи и информационни сесии с лица търсещи закрила. За ефективното провеждане на обученията и работните срещи са планирани и разходи за командироване на представители на целевата група - участници от публични и неправителствени организации. Осигуряването на тези разходи е жизнено важно с оглед ограничените бюджети на публичните организации и неправителствения сектор. МОМ България ще приложи дългогодишния си опит при провеждане на обучения, работни срещи и други дейности за повишаване на капацитета, включително и опита по проект „Укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“ съфинансиран от ФУМИ. МОМ ще планира обученията по настоящия проект, така че да не се допусне двойно финансиране, като темите ще разглеждат въпроси на по-високо ниво и ще включват допълнителна информация и практически упражнения, като по този начин ще избегнат дублирането на дейности и ще надграждат и развиват знанията на участниците. Освен обученията, МОМ България ще организира 5 работни срещи и 5 посещения на терен в центровете на ДАБ с участие на представители на национални институции и НПО, както и експерти от регионалния офис на МОМ в Брюксел и други страни членки на ЕС, и експерти в областите на миграция и убежище от други страни членки на ЕС. Целта на работните срещи и посещения на терен ще е обмен на опит и добри практики относно предоставянето на услуги и подкрепа на ЛТМЗ, в това число и уязвими лица, и предлагане на препоръки за подобряване на системата за убежище в България. МОМ ще стартира процес за изготвяне на стандартни операционни процедури (СОП) за предотвратяване на и реакция при случаи на насилие основано на пола в регистрационно-приемателните центрове. МОМ ще ангажира представители на национални институции и НПО в процеса, който ще включва картографиране на различните услуги които съществуват и могат да бъдат предложени на жертви на този тип насилие и изработване на система за насочване. В последствие, процедурите ще бъдат разпорстранени сред партньорски организации на национално ниво.
 • Осигуряване на информация и публичност: С изпълнението на тази дейност ще се постигне повишаване информираността на целевата група и осигуряване на публичност на дейностите на проекта, видимост на неговите резултати и популяризиране на приноса на ЕС, чрез ФУМИ 2014-2020.. В рамките на дейността ще бъдат:  Разработена информационна брошура, отпечатана в 2000 бр. и съответно разпространена сред целевата група от представители на публични и неправителствени организации в България с компетенции и отговорности в сферата на убежището, включително на централно и местно ниво. В допълнение екипът по проекта ще осъществява пряко разпространение на информационни материали на лица от целевата група по проекта, при осъществяването на работните срещи и обученията по проекта. Така ще се гарантира прилагането на методи, осигуряващи фокусиран подход към целевите групи и разпространение на информацията сред институции и организации, ангажирани с проблемите на убежището в България. На всички материали и документи създавани и използвани в рамките на проекта ще бъде поставяно логото на ЕС, с информация че проектът е финансиран по Националната програма на България, с подкрепата на ФУМИ 2014-2020 и българското правителство, при пълно спазване на изискванията и указанията за мерките за информация и публичност, съгласно чл. 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 1048/2014 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1049/2014 на Комисията. Тази информация ще бъде отразявана също и във във вътрешни и годишни доклади, както и в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на дадена процедура за избор на подизпълнител. Информация за целите, дейностите и резултатите от проекта, както и информация за организираните и проведени работни срещи и обучения и за идентифицираните добри практики и опит в сферата на убежището на други държави членки ще бъде публикувана на интернет страницата на МОМ. Всички проведени дейности и събития ще се отразяват с новини и снимков материал на уеб-сайта на страницата на МОМ като се спазват изискванията на информация и публичност по ФУМИ. Ще бъде изготвена информационна табела за офиса на проекта, указваща наименованието на проекта и подкрепата по националната програма, осигурена от ФУМИ и българското правителство. Всяка публикация на МОМ под каквато и да е форма и в каквото и да е средство за осведомяване, в това число и интернет, ще съдържа следното заявление: “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МОМ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.”
 • Одит: С изпълнението на дейността ще се гарантира спазването на приложимите европейски и национални правила за законосъобразно разходване на средствата по проекта. В рамките на дейността ще бъде извършена независима одитна проверка относно спазването на правилата за финансово-счетоводно отчитане на разходите по проекта и допустимостта на разходите, в съответствие с договора и бюджета към него. Независимата одитна проверка от специализиран външен одитор ще представи информация, позволяваща да се удостовери, че разходите, заявени от МОМ във финансовия отчет са действително извършени, точни и допустими в съответствие с договора и приложимите правила. Одитната проверката ще установи дали: - декларираните разходи са действително извършени и допустими; - първичните счетоводни документи и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни; - всички транзакции по проекта са осчетоводени по подходящ начин и в съответствие с приложимите правила, както и че счетоводните системи са в компютъризирана форма и отговарят на изискванията за сигурност и надеждност.

Индикатори

Брой обучени лица с финансовата подкрепа на ФУМИ по теми в областта на убежището - Общ индикатор за Дейност 1, Целева стойност: 300.00, Достигната стойност: 24.00
Брой обучени преводачи, социални работници…индикатор за дейност 1 съгл.2.1 от Насоките за кандидатстване, Целева стойност: 300.00, Достигната стойност: 24.00

Финансова информация

390 406.20 BGN
390 406.20 BGN
97 601.00 BGN
75.00 %
 • [1] Не се прилага
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ФУМИ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 97 601.54 0.00 292 804.66 390 406.20
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 97 601.54 0.00 292 804.66 390 406.20

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Oсъществяване на симултанен и консекутивен превод, Стойност: 12 200.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 47 Наименование: преводач с английски език по проект BG65AMNP001-1.006 „Укрепване на капацитета на национални институции и НПО в областта на убежището“ по договор №812108-80/11.10.2017
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 48 Наименование: преводач с английски език по проект BG65AMNP001-1.006 „Укрепване на капацитета на национални институции и НПО в областта на убежището“ по договор №812108-80/11.10.2017
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция № 49 Наименование: преводач с английски по проект BG65AMNP001-1.006 „Укрепване на капацитета на национални институции и НПО в областта на убежището“ по договор №812108-80/11.10.2017
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция № 50 Наименование: преводач с английски език по проект BG65AMNP001-1.006 „Укрепване на капацитета на национални институции и НПО в областта на убежището“ по договор №812108-80/11.10.2017
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне, отпечатване и разпространение на информационни материали и обозначителна табела, Стойност: 1 290.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 Изготвяне и отпечатване на информационни материали и обозначителна табела по проект BG65AMNP001-1.006 „Укрепване на капацитета на национални институции и НПО в областта на убежището“ по договор №812108-80/11.10.2017 г.
Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали, Стойност: 6 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 2 Kанцеларски материали по проект BG65AMNP001-1.006 „Укрепване на капацитета на национални институции и НПО в областта на убежището“ по договор №812108-80/11.10.2017
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на общи услуги - електроенергия, Стойност: 2 880.00
Предмет на предвидената процедура: Извършване на външен одит, Стойност: 3 520.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 4 Външен одит по проект BG65AMNP001-1.006 „Укрепване на капацитета на национални институции и НПО в областта на убежището“ по договор №812108-80/11.10.2017 г.
Предмет на предвидената процедура: Логистика по организиране и провеждане на обучения и работни срещи, Стойност: 67 057.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 2: Проект „Укрепване на капацитета на национални институции и НПО в областта на убежището“
Предмет на предвидената процедура: Доставка на самолетни билети, Стойност: 19 560.00
Предмет на предвидената процедура: Oсъществяване на симултанен и консекутивен превод II, Стойност: 6 100.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 24 Наименование: преводач с английски език по проект BG65AMNP001-1.006 „Укрепване на капацитета на национални институции и НПО в областта на убежището“ по договор №812108-80/11.10.2017
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 25 Наименование: преводач с английски език по проект BG65AMNP001-1.006 „Укрепване на капацитета на национални институции и НПО в областта на убежището“ по договор №812108-80/11.10.2017
Предмет на предвидената процедура: Oсъществяване на симултанен и консекутивен превод III, Стойност: 6 100.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 27 Наименование: преводач с английски език по проект BG65AMNP001-1.006 „Укрепване на капацитета на национални институции и НПО в областта на убежището“ по договор №812108-80/11.10.2017
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 28 Наименование: преводач с английски език по проект BG65AMNP001-1.006 „Укрепване на капацитета на национални институции и НПО в областта на убежището“ по договор №812108-80/11.10.2017
Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали II, Стойност: 6 000.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на общи услуги – почистване, Стойност: 720.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на общи услуги – охрана, Стойност: 720.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на общи услуги – комуникационни разходи, Стойност: 2 160.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на общи услуги – вода, Стойност: 360.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на общи услуги – куриерски, Стойност: 360.00
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на гориво за транспорт със служебни автомобили , Стойност: 6 324.00
Предмет на предвидената процедура: Логистика по организиране и провеждане на обучения и работни срещи II, Стойност: 67 057.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 2: Проект „Укрепване на капацитета на национални институции и НПО в областта на убежището“
Предмет на предвидената процедура: Външен одит, Стойност: 3 520.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 4 Външен одит по проект BG65AMNP001-1.006-0003-С01 „Укрепване на капацитета на национални институции и НПО в областта на убежището“ по договор №812108-80/11.10.2017 г.
Предмет на предвидената процедура: Външен одит, Стойност: 3 520.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 4 Външен одит по проект BG65AMNP001-1.006-0003-С01 „Укрепване на капацитета на национални институции и НПО в областта на убежището“ по договор №812108-80/11.10.2017 г.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.