English

Оперативна програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG65AMNP001-5.001-0001-C01
"Трансфер и преместване"
==> Фонд "Убежище, миграция и интеграция"
25.08.2017
25.08.2017
25.03.2018
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
  • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София

Описание

"Трансфер и преместване"
Дейности
  • Трансфер и преместване: Транфер и преместване

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Брой преместени лица, Целева стойност: 1 302.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

3 819 677.40 BGN
3 819 677.40 BGN
176 022.00 BGN
100.00 %
  • [1] Не се прилага
  • [2] Безвъзмездни средства
  • [3] Не се прилага
  • [4] Не се прилага
  • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
  • [6] Не се прилага
  • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ФУМИ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 3 819 677.40 3 819 677.40
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 0.00 0.00 3 819 677.40 3 819 677.40

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.