English

Оперативна програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG65AMNP001-5.001-0001-C01
"Трансфер и преместване"
==> Фонд "Убежище, миграция и интеграция"
25.08.2017
25.08.2017
25.03.2018
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
  • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София

Описание

"Трансфер и преместване"
Дейности
  • Транфер и преместване

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Брой преместени лица, Целева стойност: 1 302.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

3 819 677.40 BGN
3 819 677.40 BGN
146 685.00 BGN
100.00 %
  • [1] Не се прилага
  • [2] Безвъзмездни средства
  • [3] Не се прилага
  • [4] Не се прилага
  • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
  • [6] Не се прилага
  • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ФУМИ Общо
2015 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 3 819 677.40
2018 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00
Общо 0.00 0.00 3 819 677.40 3 819 677.40

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.