English

Оперативна програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG65AMNP001-1.003-0001-C01
Развитие на административния капацитет на ДАБ
==> Фонд "Убежище, миграция и интеграция"
26.07.2017
26.07.2017
26.01.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Проектът е разработен в отговор на необходимостта от надграждане и повишаване на институционалния капацитет на Държавната агенция за бежанците към Министерски съвет за реализиране на публичната й роля за изпълнение на държавната политика в областта на международна закрила, като специализиран държавен орган по предоставяне на закрила на бежанците и организация на дейностите по осигуряване на социална, медицинска, психологическа подкрепа на чужденците търсещи закрила. 
Предвижданите дейности обхващат служителите на специализираната администрация на ДАБ, представители на три общини и други държавни институции и неправителствени организации, които с присъщата си дейност са ключови участници в процесите на предоставяне на услуги на лицата, търсещи международна закрила. 
Предвидените специализирани обучения и дейности по обмяна на опит ще повишат професионалната компетентност за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията на служителите на ДАБ. Чрез целенасочените обучения ще бъдат развити техните знания, умения и нагласи, които са им необходими, за да определят и предприемат мерки за задоволяване на специалните потребности на уязвими лица; ще бъде поставен акцент върху правните и практическите развития в областта на международната закрила в ЕС, ще се повиши качеството на работата им чрез развиване и надграждане на умения за справяне с ежедневни затруднения и намаляване нивото на стрес на работното място; ще се развият познанията им относно страните на произход на бежанците и умения за позитивна комуникация и толерантност. 
Друг акцент на проекта е именно и осигуряване на постоянен обмен на актуална информация и опит между служителите на ДАБ и всички заинтересовани страни – представители на общински администрации, държавни институции и неправителствен сектор, ангажирани в предоставянето на услуги на лицата, търсещи международна закрила и затвърждаване на механизми за междуинституционално взаимодействие и сътрудничество.
Дейности
 • Управление и организация на проекта : Целта на тази дейност е да се гарантира ефективно управление, организация и координация на дейностите по проекта и да се създадат условия за планиране на дейностите и успешно организационно, документално и финансово финализиране на проекта. Предвид спецификата и обемността на дейностите в проекта Екипът за управление и организация/ЕУО/ ще се състои от Ръководител проект – ръководи, координира и контролира дейностите по проекта. Основните функции са свързани с ръководене и контролиране на осъществяваните дейности, поддържане на постоянен контакт с финансиращият орган и управление на работата на екипа на проекта. Координатор –1 бр. - ще координира и отговаря за изпълнението на планираните дейности по направления - обученията на служителите на ДАБ и организирането на планираните събития, като подпомага работата на ръководителя. В подкрепа специфичните дейности се включват още: Счетоводител - 1 бр. – отговаря по изготвяне на междинните и финалния финансови доклади, текущ мониторинг върху разходваните средства, осчетоводяване на първични счетоводни документи, проверка и контрол на движението на разходите по бюджетните пера. Технически сътрудник – 1 бр. - водят цялостната документация и кореспонденция по Проекта, събират, класират и отговарят за съхранението на документацията. Юрист - 1 бр. - отговаря за провеждането на обществените поръчки за избор на изпълнители по ЗОП.
 • Обучение на служители на ДАБ, за идентификация и работа с уязвими лица, търсещи международна закрила : Положението на лицата, търсещи международна закрила, се характеризира с присъщ елемент на уязвимост. С оглед на конкретните обстоятелства на своето положение обаче някои кандидати са особено уязвими в процеса на определяне на необходимостта от международна закрила. Ранната идентификация на уязвимост на кандидатите за закрила и на специфичните им нужди е от изключително значение. Според установените стандарти такава идентификация следва да бъде извършвана на най-ранния възможен етап, което в контекста на бежанската процедура означава, че идентификацията на уязвимостта трябва да се направи по време или непосредствено след личната регистрация в центровете на ДАБ. Поради което възниква основна необходимост от решаващо значение за служителите на ДАБ, работещи с тях, да развиват знанията, уменията и нагласите, които са им необходими, за да определят и предприемат мерки за задоволяване на специалните потребности на такива лица.
 • Обучение на целевите групи в областта на националното и европейското законодателство в областта на убежището, с акцент върху непридружени малолетни и непълнолетни и правата на търсещите международна закрила: Основната цел на това обучение е участниците да се запознават с общ преглед на общата европейска система за убежище (ОЕСУ), като се поставя акцент върху правните и практическите развития в областта на международната закрила в ЕС. Обучението е насочено към повишаване на осведомеността на служителите на ДАБ, определените представители на общините – София град, Харманли и Нова Загора и представители на ОЗД към ДСП на АСП, работещи в областта на убежището и развитие на общото разбиране за тяхната роля като основни действащи лица за практическото прилагане на националното и европейското законодателство в областта на убежището. Ще бъдат засегнати и теми, относно основните права на търсещите международна закрила от гледна точка на процедурата за предоставяне на убежище. Съответните правни разпоредби ще се представят на обучаваните лица в рамките на последователните етапи на процедурите за международна закрила и прием, както от правна, така и от практическа гледна точка - достъп до процедурата, разглеждане на молбите за международна закрила, допустимост, право на правна помощ и представителство, взимане на решение, ефективни правни средства за защита или специални процедури. Акцент в обучението ще бъде поставен и върху усвояването на знания и умения за основните въпроси, свързани с Регламента „Дъблин III“ и прилагане на специфични аспекти на този регламент в сценарии, свързани със събиране на непридружени непълнолетни/малолетни лица със семействата им.
 • Обучение за справяне със стреса на служители на ДАБ: Целта на настоящата дейност е да се подкрепят служителите на ДАБ за развиване на специфични умения и повишаване качеството на работата им чрез осигуряване на обучение. Потребностите от обучение се обяснява с липсата на достатъчно специализиран опит, високо психическо натоварване при директна работа с маргинализирани групи и уязвими лица, силна емоционална ангажираност и многото отговорности в ежедневната работа. Обученията за справяне със стреса са задължителен компонент при подпомагащите професии и имат основна роля за поддържане на компетентността на специалистите, работещи с маргинализирани групи и уязвими лица. Целта е да се окаже квалифицирана подкрепа на специализирания и управленски персонал на ДАБ. Обучението за справяне със стреса е насочено към информиране и презентиране на синдрома на професионалното прегаряне, запознаване със симптомите и признаците на стреса, техники за справяне и преодоляване.
 • Обучение на служители на ДАБ за мултиетническа толерантност и различия в културите на народите: Ежедневната работа на служителите на ДАБ е свързана с търсещи или получили международна закрила лица с различна етническа принадлежност, култура, религия, ценности. Професионализма на служителите и ефективността на работата им се състои именно в това, да бъде възпрепятствана появата на негативни предразсъдъци и стереотипи и да се развиват познанията за различните културни особености на дадени етнически общности. Понякога поради липсата на достатъчно знания и неосъзнаването на собствените негативни стереотипи и предразсъдъци, може да не се използва правилният подход, което да се отрази върху пълноценната комуникация и работа с бежанците. Ето защо доброто познаване на определени особености, свързани с историята, културата, традиционните обичаи и език на всяка етническа общност или малцинство е допълнително умение, което е много полезно и подпомага служителите при изпълнение на служебните им задачи и разбирането на евентуални конфликти. Обучението е насочено към повишаване на познанията относно страните на произход на бежанците – социални, икономически, културни, образователни и религиозни особености и развиване на умения за позитивна комуникация и толерантност.
 • Организация на събития (конференции, кръгли маси, семинари, работни срещи) с участието на служители на ДАБ, държавни органи, органи на местното самоуправление и местната администрация и организации от неправителствения сектор работещи с лица търсещи международна закрила за обмяна на опит и разпространение на добри практики: Чрез реализацията на тази дейност се цели да се осигури постоянен обмен на актуална информация и опит между служителите на ДАБ и всички заинтересовани страни – представители на общински администрации, държавни институции и неправителствен сектор. В рамките на дейността е планирано и провеждането на: - 6 изнесени двудневни семинари - с участието на общо 120 представители на общинските администрации, ДАБ, НПО, АСП, МОН и други институции по прилагане на интегриран подход към проблемите на бежанците, отчитащ всички аспекти на техния живот – правни, социални, религиозни, културни и икономически особености - 1 пресконференция в началото на проекта, 1 заключителна пресконференция, изработване на 1 банер и 1 табела.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Брой обучени лица с финансовата подкрепа на ФУМИ по теми в областта на убежището., Целева стойност: 210.00, Достигната стойност: 0.00
Брой обучени лица като процент от общия брой обучени лица по теми в областта на убежището., Целева стойност: 43.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

196 105.01 BGN
196 105.01 BGN
49 026.25 BGN
75.00 %
 • [1] Не се прилага
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ФУМИ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 49 026.25 0.00 147 078.76 196 105.01
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 49 026.25 0.00 147 078.76 196 105.01

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Логистика на събития и обучения и провеждане на обучения, Стойност: 144 166.67
 • Обособена позиция 1: „Осигуряване на логистика за провеждане на събития, за организация и провеждане на обучения и обучения по проект „Развитие на административния капацитет на ДАБ при МС”
Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали и консумативи, Стойност: 833.33
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на информационни материали, Стойност: 416.66

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.