English

Оперативна програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG65AMNP001-1.006-0001-C01
Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България
==> Фонд "Убежище, миграция и интеграция"
11.10.2017
11.10.2017
11.10.2021
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Целта на проекта е да осигури услуги за правна помощ и превод на граждани на трети страни, които са подали молба за международна закрила в България по смисъла на Директива 2011/95/ЕС, но още не са получили окончателно решение. Ще се предлагат и услуги за информиране и повишаване на осведомеността по отношение на правата и отговорностите на гражданите на трети страни (ГТС).
Предвидените дейности ще допринесат за разбирането на процеса на кандидатстване за международна закрила в България, ще осигурят подкрепа за подготовката за интервю на лицата, търсещи международна закрила и за последващите действия по съдебното производство в случай на отказ/одобрение на молбата. По този начин ще се намали напрежението и тревожността на търсещите международна закрила, докато изчакват решението. Специално внимание в проекта ще бъде отделено на осигуряването на правна помощ, предоставена с помощта на обучени преводачи, във форма достъпна и разбираема за ГТС. Предоставянето на превод и правни услуги се очаква да бъде от полза не само по отношение на процедурната помощ, но и с оглед на това търсещите убежище да бъдат информирани за развитието на техния случай.
Проектът ще осигури набор от преводачи, които да бъдат използвани по искане на Държавна агенция за бежанците (ДАБ) и на други партньорски организации, предоставящи помощ на лицата, търсещи международна закрила, като постоянно се надграждат уменията на преводачите и се увеличава техния брой с цел да се сведат до минимум рисковете от неразбиране поради липса на подходящ за превод.
Ръководни принципи при изпълнението на проекта ще бъдат зачитането на правата на мигрантите, информирането им за всички етапи на правните процедури и осигуряване на тяхното съдействие при събирането на необходимите документи за подкрепа на случая им.
Дейности
 • Управление на проекта: С изпълнението на дейност "Управление на проекта" ще бъде осигурено ефективно управление на проекта, координация, мониторинг и контрол на изпълнението на дейностите, идентифициране и преодоляване на евентуални трудности, които биха подложили на риск очакваните резултати. Изпълнение на проекта при пълно спазване на приложимите европейски и национални правила.В рамките на дейността ще бъде осъществена цялостна координация , наблюдение и контрол по отношение изпълнението на проекта. Дейностите по управление на проекта ще гарантират: - съгласуваност и координация на изпълнението на отделните етапи и работата на екпертите от екипа на проекта; - спазване на времевия график; - изпълнение на предвидените дейности при осигурена хронологична съгласуваност; - своевременно оценяване на възникналите рискове и критични моменти при изпълнението на дейностите и предприемане на мерки за тяхното преодоляване; - изпълнение на проектните дейности при пълно спазване на предвидения бюджет и правила за допустимост на разходите; - спазване на правилата за избор на подизпълнители и всички приложими към проектните дейности национални и европейски правила; - правилно и точно документиране на извършените дейности и отчитане на разходите и подготовка на необходимите междинни и окончателни технически и финансови отчети;
 • Предоставяне на правни консултации и осигуряване на превод за търсещи закрила граждани на трети страни: С изпълнението на тази дейност се оказва подкрепа за достъп до административна и правна помощ на ГТС, търсещи закрила в Република България, т.е. които са подали молба за предоставяне на международна закрила по смисъла на Директива 2011/95/ЕС, но още не са получили окончателно решение. Подкрепата в особена степен ще фокусира уязвимите лица, с цел улесняване на процеса по кандидатстване за международна закрила и последващите съдебно-административни процедури в случай на одобрение или отказ на молбата. Дейността ще покрие нуждите на търсещите международна закрила от информация относно процеса по получаване на международна закрила и за всички етапи на правно-административната процедура. Информацията ще бъде предоставяна на мигрантите по достъпен за тях начин и на език, който говорят и разбират. Нуждата от информация от страна на търсещите закрила се очаква да остане постоянна, предвид мигрантските потоци към България, които, макар и намалели през последните месеци, остават сравнително високи като брой. Услугите ще се предоставят основно в регистрационно-приемателните центрове (РПЦ) на ДАБ, но и на други места, където се намират търсещи закрила ГТС, включително и в офиса на проекта в София за лица, търсещи закрила, които са настанени на свободен адрес. Правните консултанти, ангажирани по проекта, ще бъдат придружавани през цялото време от набор от преводачи. МОМ ще осигури набор от преводачи от редки езици, говорени от търсещите закрила, напр. арабски, кюрдски, дари, фарси, пущу, урду, пенджабски и др. Всички преводачи ще са на разположение и ще могат да предоставят услуги по превод на ЛТМЗ при контактите им с ДАБ, ДАЗД, АСП, Националната комисия за борба с трафика на хора и др. Освен това наборът от преводачи ще гарантира, че търсещите убежище ще могат да се свържат с МОМ и да поискат пояснения или повече информация, когато това е необходимо. По-добрата информация за правата и отговорностите на търсещите закрила и адекватни услуги за превод помагат на мигрантите да планират своя живот и бъдеще в съответствие с българските и международните правни процедури и да са наясно със сроковете, в които биха могли да очакват решението за международна закрила. Информирането на мигрантите за правата и отговорностите им на език, който говорят и разбират, може значително да допринесе и за намаляване на напрежението и минимизиране на рисковете от бунтове и безредици в приемните центрове. Практиката и опитът на МОМ досега в приемните центрове на ДАБ показва, че необходимостта от информация за хората, настанени там, е постоянна. Проектът предвижда тази нужда да бъде покрита по адекватен начин и на език, който ЛТМЗ говорят и разбират, от първия ден на откриване на процедурата по търсене на международна закрила. Наличието на информация за ГТС ще им позволи също така да се чувстват овластени за собствения си живот и бъдеще и да преценят по-добре възможностите, които имат. Проектът ще се стреми да засилва доверието на търсещите убежище в правните процедури, провеждани от българските власти; да намалява натрупаното сред мигрантите напрежение поради дългия период на чакане на окончателното решение и да дава възможност на мигрантите да участват в процеса, като допринесат с повече документи и доказателства, че се нуждаят от международна закрила.
 • Осигуряване на информация и публичност: С изпълнението на тази дейност ще се постигне повишаване информираността на целевата група и осигуряване на публичност на дейностите на проекта, видимост на неговите резултати и популяризиране на приноса на ЕС, чрез ФУМИ 2014-2020.. В рамките на дейността ще бъдат:  Разработени информационна брошура и информационен плакат за правата и отговорностите на търсещите убежище и за възможностите за достъп до правна помощотпечатани съответно в 20000 и 500 бр. на различни езици  Проведена кампания за разпространение на тези информационни материали на територията на България сред представители на целевата група; С цел популяризиране на възможностите за подкрепа за лица, търсещи международна закрила и осигуряване на публичност и повишаване на информираността на целевите групи ще бъдат разработени информационна брошура и плакат на различни езици, в това число най-малко на български, английски, и арабски език. Брошурата и плакатът ще бъдат разпространени до институции и организации, посещавани от граждани от целевата група,чрез информационна кампания за тяхното разпространение, в това число във всички центрове за мигранти на ДАБ, ВКБООН, Български хелзинкски комитет и други организации, регулярно работещи с лица, търсещи убежище в България. В допълнение екипът по проекта ще осъществява пряко разпространение на информационни материали на лица от целевата група по проекта, при посещения в центровете за настаняване на граждани на трети страни на ДАБ, както и при индивидуални срещи с лица от целевата група в офиса на проекта в София и изнесения офис в Харманли. Част от информационните материали ще се разпространят, чрез мигрантски организации в България на базата на дългогодишните партньорски отношения на МОМ с тези организации. Така ще се осигури по-голяма степен на доверие на ГТС към информацията в материалите по проекта, тъй като им се предоставят пряко от техни сънародници. Друга част от материалите ще се разпространят със съдействието на НПО и международни организации , които работят регулярно с мигранти и с които МОМ има трайни партньорски отношения. Така ще се гарантира прилагането на методи, осигуряващи фокусиран подход към целевите групи и разпространение на информацията сред общността на ГТС. На всички материали и документи създавани и използвани в рамките на проекта ще бъде поставяно логото на ЕС, с информация че проектът е финансиран по Националната програма на България, с подкрепата на ФУМИ 2014-2020 и българското правителство, при пълно спазване на изискванията и указанията за мерките за информация и публичност, съгласно чл. 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 1048/2014 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1049/2014 на Комисията. Тази информация ще бъде отразявана също и във във вътрешни и годишни доклади, както и в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на дадена процедура за избор на подизпълнител или документи за подкрепа, предоставена на лица от целевите групи. Информация за целите, дейностите и резултатите от проекта ще бъде публикувана на интернет страницата на МОМ и ще бъде споделяна чрез страниците на МОМ в социалните мрежи. Всички проведени дейности и събития ще се отразяват с новини и снимков материал на уеб-сайта на МОМ, като се спазват изискванията на информация и публичност по ФУМИ. Ще бъде изготвени информационни табели за офиса на проекта в София и изнесения офис в Харманли, указващи наименованието на проекта и подкрепата по националната програма, осигурена от ФУМИ и българското правителство. Всяка публикация на МОМ под каквато и да е форма и в каквото и да е средство за осведомяване, в това число и интернет, ще съдържа следното заявление: “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МОМ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.”
 • Одит: С изпълнението на дейността ще се гарантира спазването на приложимите европейски и национални правила за законосъобразно разходване на средствата по проекта. В рамките на дейността ще бъде извършена независима одитна проверка относно спазването на правилата за финансово-счетоводно отчитане на разходите по проекта и допустимостта на разходите, в съответствие с договора и бюджета към него. Независимата одитна проверка от специализиран външен одитор ще представи информация, позволяваща да се удостовери, че разходите, заявени от МОМ във финансовия отчет са действително извършени, точни и допустими в съответствие с договора и приложимите правила. Одитната проверката ще установи дали: - декларираните разходи са действително извършени и допустими; - първичните счетоводни документи и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни; - всички транзакции по проекта са осчетоводени по подходящ начин и в съответствие с приложимите правила, както и че счетоводните системи са в компютъризирана форма и отговарят на изискванията за сигурност и надеждност.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Брой подпомогнати с финансовата подкрепа на ФУМИ лица от целевата група..- общ индикатор, Целева стойност: 10 000.00, Достигната стойност: 1 578.00
Брой подпомогнати лица, от които: Брой лица, търсещи международна закрила, които са получили правни консултации- минимум 10 000 за дейност 2, Целева стойност: 10 000.00, Достигната стойност: 1 578.00
Брой подпомогнати лица, от които: Брой лица, търсещи международна закрила, на които е осигурен превод- минимум 9 000 за дейност 2, Целева стойност: 9 000.00, Достигната стойност: 720.00

Финансова информация

686 750.77 BGN
686 750.77 BGN
171 687.00 BGN
75.00 %
 • [1] Не се прилага
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ФУМИ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 171 687.68 0.00 515 063.09 686 750.77
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 171 687.68 0.00 515 063.09 686 750.77

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Наемане на експерт - лингвист/и, Стойност: 30 200.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 23 Наименование: преводач с арабски език по проект BG65AMNP001-1.006 “Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 24 Наименование: преводач с арабски език по проект BG65AMNP001-1.006 “Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция № 25 Наименование: преводач с кюрдски език по проект BG65AMNP001-1.006 “Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция № 26 Наименование: преводач с кюрдски език по проект BG65AMNP001-1.006 “Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция № 27 Наименование: преводач с персийски език/дари по проект BG65AMNP001-1.006 “Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017
 • Обособена позиция 6: Обособена позиция № 28 Наименование: преводач с персийски език/дари по проект BG65AMNP001-1.006 “Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017
 • Обособена позиция 7: Обособена позиция № 29 Наименование: преводач с пащу по проект BG65AMNP001-1.006 “Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017
 • Обособена позиция 8: Обособена позиция № 30 Наименование: преводач с пащу по проект BG65AMNP001-1.006 “Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017
 • Обособена позиция 9: Обособена позиция № 31 Наименование: преводач с урду по проект BG65AMNP001-1.006 “Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017
 • Обособена позиция 10: Обособена позиция № 32 Наименование: преводач с панджаби по проект BG65AMNP001-1.006 “Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017
 • Обособена позиция 11: Обособена позиция № 33 Наименование: преводач с хинди по проект BG65AMNP001-1.006 “Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017
 • Обособена позиция 12: Обособена позиция № 34 Наименование: преводач с украински език по проект BG65AMNP001-1.006 “Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017
 • Обособена позиция 13: Обособена позиция № 35 Наименование: преводач с тибетски език по проект BG65AMNP001-1.006 “Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017
 • Обособена позиция 14: Обособена позиция № 36 Наименование: преводач с турски език по проект BG65AMNP001-1.006 “Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне, отпечатване и разпространение на информационни материали и обозначителни табели, Стойност: 13 080.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 2 Изготвяне и отпечатване на информационна табела, плакати и брошури по проект BG65AMNP001-1.006 “Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017 г.
Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали, Стойност: 10 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 3 Канцеларски материали по проект BG65AMNP001-1.006 “Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на общи услуги – електроенергия , Стойност: 2 880.00
Предмет на предвидената процедура: Извършване на външен одит, Стойност: 5 860.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 3 Външен одит по проект BG65AMNP001-1.006 “Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017 г.
Предмет на предвидената процедура: Наемане на експерт - лингвист/и II, Стойност: 15 200.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 10 Наименование: преводач с арабски език по проект BG65AMNP001-1.006 “Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 11 Наименование: преводач с кюрдски език по проект BG65AMNP001-1.006 “Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция № 12 Наименование: преводач с персийски език/дари по проект BG65AMNP001-1.006 “Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция № 13 Наименование: преводач с пащу по проект BG65AMNP001-1.006 “Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция № 14 Наименование: преводач с панджаби по проект BG65AMNP001-1.006 “Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017
 • Обособена позиция 6: Обособена позиция № 15 Наименование: преводач с хинди по проект BG65AMNP001-1.006 “Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017
 • Обособена позиция 7: Обособена позиция № 16 Наименование: преводач с украински език по проект BG65AMNP001-1.006 “Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017
 • Обособена позиция 8: Обособена позиция № 17 Наименование: преводач с тибетски език по проект BG65AMNP001-1.006 “Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017
 • Обособена позиция 9: Обособена позиция № 18 Наименование: преводач с турски език по проект BG65AMNP001-1.006 “Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на гориво за транспорт със служебни автомобили , Стойност: 6 440.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на общи услуги – почистване, Стойност: 720.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на общи услуги – охрана, Стойност: 720.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на общи услуги – комуникационни разходи, Стойност: 2 160.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на общи услуги – куриерски , Стойност: 360.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на общи услуги – вода, Стойност: 360.00
Предмет на предвидената процедура: Наемане на експерт - лингвист/и III, Стойност: 19 200.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 12 Наименование: преводач с арабски език по проект BG65AMNP001-1.006 “Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 13 Наименование: преводач с кюрдски език по проект BG65AMNP001-1.006 “Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция № 14 Наименование: преводач с персийски език/дари по проект BG65AMNP001-1.006 “Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция № 15 Наименование: преводач с пащу по проект BG65AMNP001-1.006 “Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция № 16 Наименование: преводач с урду по проект BG65AMNP001-1.006 “Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017
 • Обособена позиция 6: Обособена позиция № 17 Наименование: преводач с панджаби по проект BG65AMNP001-1.006 “Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017
 • Обособена позиция 7: Обособена позиция № 18 Наименование: преводач с украински език по проект BG65AMNP001-1.006 “Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017
 • Обособена позиция 8: Обособена позиция № 19 Наименование: преводач с тибетски език по проект BG65AMNP001-1.006 “Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017
Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали II, Стойност: 9 200.00
Предмет на предвидената процедура: Външен одит, Стойност: 5 860.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 3 Външен одит по проект BG65AMNP001-1.006-0001-С01“Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017 г.
Предмет на предвидената процедура: Външен одит, Стойност: 5 860.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 3 Външен одит по проект BG65AMNP001-1.006-0001-С01“Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017 г.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.