English

Оперативна програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG65AMNP001-2.004-0003-C01
Помощ за интеграция
==> Фонд "Убежище, миграция и интеграция"
11.10.2017
11.10.2017
11.10.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Хасково, Харманли, гр.Харманли
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Хасково, Хасково, гр.Хасково

Описание

Проектът "Помощ за интеграция" предвижда изпълнение на целия комплекс от дейности, заложени в Насоките за кандидатстване за дейност 3 „Предоставяне на подкрепа, като административна и правна помощ, медицинска психологическа и социална помощ за ЛТМЗ и ЛПМЗ“ , гарантиращи постигането на общата и специфичните цели на проекта. 
Проектът се състои от три основни дейности, насочени към лицата от целевата група по проекта: 
1. Административни и правни консултации, включително предоставяне на помощни услуги като писмен и устен превод. 
2. Предоставяне на медицинска, психологическа и социална помощ.
3. Мерки за информираност на целевата група.
Основните дейности ще бъдат реализирани от експерти с възможност директно да комуникират с представителите на целевата група на разбирам за тях език, вкл. на техния майчин такъв. Дейност 2 е насочена изцяло към уязвимите лица сред лицата, търсещи международна закрила (ЛТМЗ) и лицата, получили международна закрила (ЛПМЗ). 
Проектът включва и дейностите по Организация и управление на проекта и задължителните съгласно чл. 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 1048/2014 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1049/2014 на Комисията. и чл. 53 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 514/2014 дейности по Публичност и визуализация.
Проектът предвижда изцяло да достигне заложения индикатор за дейност 3 в Насоките за кандидатстване от минимум 1300 ЛТМЗ и ЛПМЗ, подпомогнати чрез интеграционни мерки.
Дейности
 • В качеството си на бенефициер по проекта БЧК задължително ще изпълнява ангажиментите си съобразно сключения договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, при спазване на принципите на икономичност, ефикасност, ефективност, публичност и прозрачност, в съответствие с най-добрите практики в съответната област. С оглед изпълнение на дейностите и постигане на целите на проекта се изисква създаване на добра организация, координация и управление на проекта. Във връзка с успешното реализиране на проекта, в рамките на дейността ще бъде сформиран Екип за организация и управление. Дейността ще включва оперативното изпълнение, текуща отчетност и мониторинг, и финално отчитане по проекта. Проектът ще бъде управляван и администриран според изискванията и насоките за изпълнение на проекти, финансирани от Националната програма за подпомагане от ФУМИ за периода 2014-2020 година, както и според вътрешните правила и процедури на БЧК и нормативните изисквания за счетоводна отчетност. Екипът ще изпълнява следните задачи: ще организира и отговаря изпълнение на проекта съгласно одобреното проектно предложение и сключения договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, ще гарантира извършване на разходите по проекта в съответствие с одобрения бюджет и при спазване на европейското и националното законодателство, ще предоставя на ОтО цялата изискана информация относно изпълнението на проекта в предвидените срокове, ще отговаря за изготвянето и представянето на исканията за междинно/окончателно плащане, междинен/окончателни доклади, във връзка с извършване на междинни/окончателни плащания след верифициране на изпълнените дейности и извършените разходи. (чл.60-64 от ЗУСЕСИФ), ще отговаря за изготвянето на междинни доклади и заключителен доклад, ще отговаря за представянето на финансови и технически доклади, ще отговаря за прилагането на процедурите за финансово изпълнение и за системите за финансова отчетност; ще отговаря за воденето на точна и редовна документация на проекта и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на договора, ще организира съхранението на документите съгласно нормативните изисквания, ще отговаря за прилагането на мерки за информиране и публичност и за разгласяване на факта, че проектът се финансира от ФУМИ, ще отговаря за избора на подизпълнител на предвидените дейности в съответствие с действащото национално законодателство. При изпълнение на дейностите по проекта, екипът задължително ще спазва съответните указания за финансовата рамка 2014-2020 г. Всички разходи по проекта подлежат на одит при периодичните отчети и искания за плащане. Разходите за одит по проекта в размер на 1% от общата стойност на проекта в размер на 5940,00 лева са включени в бюджета т. 6.1. Проектното предложения съдържа мерки за изпълнение на изискванията за информиране и публичност съгласно чл. 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 1048/2014 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1049/2014 на Комисията. Мерките са подробно разписани в т.11 от проектното предложение. Общо разходи - 8 100,00 лева, бюджет т.6.1 Екипът ще следи за запазване поверителността на всички поверително предоставени документи, информация и други материали. При изпълнение на проекта екипът ще гарантира спазване от страна на бенефициента на изискванията за защита на личните данни съобразно разпоредбите на чл. 5 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (EO, Евратом) №1605/2002 на Съвета и приложимото национално законодателство. Цялата документация по проекта се съхранява или под формата на оригинали, или в заверени копия верни с оригинала, на общоприети носители на данни. Съхранението се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, като счетоводната система и документация са налични до изтичане на сроковете за съхранение на документацията, указани в чл.140 от Регламент (ЕС) №1303/2013 г.
 • Дейността по предоставяне на Административни и правни консултации изрично е посочена като основна за проектните предложения по настоящата процедура. Консултациите ще се предоставят от експерти владеещи основните езици на целевата група - арабски, персийски, дари, пущу и английски. Особено внимание ще бъде обърнато на лицата попадащи в категорията „уязвими“, като те ще се ползват с предимство спрямо другите. Целта на дейността напълно се покрива с общата и специфични цели подробно описани в раздел 1 на проектното предложение. Информацията за лицата, получили международна закрила и ГТС търсещи такава ще бъде изчерпателна, но така също и индивидуално адаптирана, касаеща основните аспекти от живота в България, като пребиваване, работа, здравно осигуряване и здравеопазване, образование, жилищно настаняване, социално осигуряване, гражданство, обществен живот и т.н. Включването в пазара на труда и придобиването на икономическа независимост е основната предпоставка за успешното адаптиране и последващо интегриране на имигрантите в българското общество. Част от гражданите на трети страни срещат пречки и ограничения в това отношение по редица причини, като езиковата бариера, трудности при доказване на квалификация, както и възможни прояви на дискриминация от страна на потенциални работодатели. При необходимост ще се предоставя помощ при попълването на различни видове документи свързани с интеграционния процес на ГТС при търсенето на работа и достъпа до образование, социални услуги, здравни грижи и др. Предвижда се да бъдат предоставени административно-правни консултации на представителите на целевата група лица в много широк диапазон, който е съобразен със спецификите на техните потребности, по теми като: - събиране на семейство - социално осигуряване и данъчно облагане - трудова заетост, вкл. регистриране в бюрото по труда - издаване на лични документи, вкл. лична карта и документ за пътуване - съдействие в служба ЕСГРАОН - нотариално заверена адресна регистрация към община - легализация на документи - възможности за включване в образователната система на страната на всички нива - регистрация на юридическо лице и стартиране на собствен бизнес - правни норми за свободно предвижване в рамките на ЕС - насочване към програми по обучение по български език и други професионални компетенции - продължаване срока на българските документи за пребиваване по Закона за чужденците - записване в детска градина/ учебно заведение - намиране на личен лекар - намиране на лекуващ лекар/ болнично заведение - други възникнали административно-правни въпроси. Дейността включва и осигуряване на писмен и устен превод, когато възникне необходимост от такъв при предоставянето на услугите вкл. при посещението при лекар/ болнично заведение. Предвид факта, че разстоянието Хасково - Харманли е 40 км /80 км при отиване и връщане/, като в същото време основно консултациите ще се предоставят от експерти намиращи се в Хасково на бенефициенти намиращи се в Харманли, считаме за необходимо закупуването на лек автомобил - товаро пътнически, тип "баничарка". Автомобилът ще се използва и за предоставянето на социалните помощи по дейност 3.
 • Непознаването на институционалното устройство на българската държава и административно-правните специфики на социалната, здравната, образователната и др. системи, както съществуващата езикова бариера, създават трудно преодолими пречки пред успешната адаптация и интеграция на лица, търсещи международна закрила (ЛТМЗ) и лица, получили международна закрила (ЛПМЗ). Настоящата дейност ще осигури предоставяне на помощ на тези лица от целевата група, които попадат в категорията "уязвими лица". Предоставяне на социална и медицинска помощ ще се предоставя в София и Хасково/Харманли, а при необходимост психологическа помощ ще се предоставя единствено в град София. Помощта ще се предоставя индивидуално от съответни социални консултанти на БЧК. Психологическата помощ ще се предоставя от експерт - дипломиран психолог .Този тип услуги ще засилят чувството на доверие и готовност за диалог по въпросите на интеграцията и ще увеличи и удовлетворението на бенефициентите по проекта. Дейността ще се реализира, чрез: 1. Предоставяне на медикаменти и адаптирани детски млека, само съгласно предписани по рецепта от лекуващите лекари /медицинска помощ. 2. Предоставяне на памперси за семействата на представителите на целевата група с малки деца/ социална помощ. 3. Предоставяне на психологически консултации на лицата от целевата група, нуждаещи се от подобен тип помощ/ психологическа помощ. Специален фокус при изпълнението на дейността, ще бъде предоставянето на подкрепа на уязвими лица от целевата група по проекта. По този начин ще се акцентира върху специфичните нужди и потребности на най-засегнатите от предизвикателствата на миграционния феномен групи хора. Отчитайки особено тежкото положение на гражданите на трети страни, попадащи в категорията уязвими лица, при изпълнението на проекта, експертите ще предоставят индивидуални консултации и помощ с комплекс от мерки, които съблюдават индивидуалния подход и хуманитарните принципи, като се фокусират специфичните нужди и потребности на всяко уязвимо лице и неговото физическото и психологическото състояние.
 • Допълнителна дейност, свързана с постигането на общата и специфичните цели на проекта е и дейността свързана с допълнителните мерки за информираност на целевата група. Целта е: - да се подобрят условията за гарантиране на личната сигурност на лицата, търсещи международна закрила (ЛТМЗ) и лицата, получили международна закрила (ЛПМЗ) - да се изгради механизъм за ефективно взаимодействие на представителите на целевата група с различните административни органи имащи отношение към проблемите им. Организиране и провеждане на групови консултативно - информационни кампании (събития), фокусирани върху общността на целевата група лица на тема "Норми на поведение спрямо местното население, гарантиращи личната сигурност на ГТС, пребиваващи законно на територията на Република България". Особено внимание отново ще бъде обърнато на лицата попадащи в категорията „уязвими“. Подобни групови събития ще се провеждат по 4 годишно - два в София и два в Харманли или общо 12 за цялата продължителност на проекта.

Индикатори

Предоставяне на подкрепа, като административна и правна помощ..индикатор за дейност 3 съгл. т.2.1. от Насоки за кандидатстване, Целева стойност: 1 300.00, Отчетена стойност: 0.00
Предоставяне на подкрепа, като административна и правна помощ..индикатор за дейност 3 съгл. т.2.1. от Насоки за кандидатстване, Целева стойност: 1 300.00, Отчетена стойност: 0.00
Предоставяне на подкрепа, като административна и правна помощ..индикатор за дейност 3 съгл. т.2.1. от Насоки за кандидатстване, Целева стойност: 1 300.00, Отчетена стойност: 0.00
Предоставяне на подкрепа, като административна и правна помощ..индикатор за дейност 3 съгл. т.2.1. от Насоки за кандидатстване, Целева стойност: 1 300.00, Отчетена стойност: 0.00
Предоставяне на подкрепа, като административна и правна помощ..индикатор за дейност 3 съгл. т.2.1. от Насоки за кандидатстване, Целева стойност: 1 300.00, Отчетена стойност: 0.00
Предоставяне на подкрепа, като административна и правна помощ..индикатор за дейност 3 съгл. т.2.1. от Насоки за кандидатстване, Целева стойност: 1 300.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

594 855.80 BGN
594 855.80 BGN
22 821.38 BGN
75.00 %
 • [1] Не се прилага
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ФУМИ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 148 713.95 0.00 446 141.85 594 855.80
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 148 713.95 0.00 446 141.85 594 855.80

Тръжни процедури

Наименование: Наем зала откриващо информационно събитие 02.11.2017, Предмет на предвидената процедура: Публичност и визуализация, Стойност: 8 100.00
Наименование: Кетъринг за откриващо информационно събитие, Предмет на предвидената процедура: Публичност и визуализация, Стойност: 8 100.00
Наименование: Одит на проекта, Предмет на предвидената процедура: Одит на проекта, Стойност: 5 940.00
Наименование: ОП 1 Предоставяне на Административни консултации в рамките на град София, Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на административни и правни консултации., Стойност: 355 200.00
Наименование: ОП 2 Предоставяне на Административни консултации в рамките на град София, Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на административни и правни консултации., Стойност: 355 200.00
Наименование: ОП 3 Предоставяне на Административни консултации в рамките на град София, Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на административни и правни консултации., Стойност: 355 200.00
Наименование: ОП 4 Предоставяне на Административни консултации в рамките на град София, Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на административни и правни консултации., Стойност: 355 200.00
Наименование: ОП 5 Предоставяне на Правни консултации в рамките на град София, Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на административни и правни консултации., Стойност: 355 200.00
Наименование: ОП 6 Предоставяне на Административни консултации в рамките на област Хасково, Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на административни и правни консултации., Стойност: 355 200.00
Наименование: ОП 7 Предоставяне на Административни консултации в рамките на област Хасково, Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на административни и правни консултации., Стойност: 355 200.00
Наименование: ОП 8 Предоставяне на Правни консултации в рамките на област Хасково, Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на административни и правни консултации., Стойност: 355 200.00
Наименование: ОП 1 Предоставяне на Административни консултации в рамките на град София, Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на административни и правни консултации , Стойност: 260 100.00
Наименование: ОП 2 Предоставяне на Административни консултации в рамките на град София, Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на административни и правни консултации , Стойност: 260 100.00
Наименование: ОП 3 Предоставяне на Административни консултации в рамките на град София, Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на административни и правни консултации , Стойност: 260 100.00
Наименование: ОП 4 Предоставяне на Административни консултации в рамките на град София, Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на административни и правни консултации , Стойност: 260 100.00
Наименование: ОП 5 Предоставяне на Правни консултации в рамките на град София, Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на административни и правни консултации , Стойност: 260 100.00
Наименование: ОП 6 Предоставяне на Административни консултации в рамките на област Хасково, Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на административни и правни консултации , Стойност: 260 100.00
Наименование: ОП 7 Предоставяне на Правни консултации в рамките на област Хасково, Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на административни и правни консултации , Стойност: 260 100.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.