English

Оперативна програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG65AMNP001-1.002-0001-C02
"Подпомагане на процеса на първоначална адаптация на търсещи международна закрила чрез социална медиация, образователни дейности и психологическа помощ и правно консултиране"
==> Фонд "Убежище, миграция и интеграция"
27.11.2015
27.11.2015
27.11.2016
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България

Описание

Настоящото проектно предложение е разработено в съответствие с приоритетите и целите залегнали в Националната програма на България за подпомагане от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ /2014 - 2020г./. както и Националната стратегия за интеграция на лицата, получили международна закрила в Република България /2014 - 2020г./.
В рамките на проектните дейности са включени 4 неправителствени организации с дългогодишен опит в консултирането и подкрепата на бежанци и търсещи закрила на територията на страната и взели участие в разработването на Националната стратегия за интеграция на лицата, получили международна закрила в Република България.
Всяка една от организациите включени в проекта: „Каритас София“, Български червен кръст; „Съвет на жените бежанки в България“; „Център Надя“ се фокусират в своята работа върху следните цели и задачи: гарантиране на свобода, сигурност и правосъдие в променящия се и изпълнен с предизвикателства свят; защита на гражданите и обществата. Създаването на мрежа от неправителствени организации/институции, уеднаквяването на практиките за работа с бежанци и търсещи закрила, ще продължат усилията за адекватна грижа и подкрепа на целевата група. Създаването на минимум стандарти за грижа, консултиране и подкрепа на граждани от трети страни, търсещи международна закрила, е един от основните принципи на ЕС и следва да получи конкретен израз в държави членки, изправени пред кризисна ситуация, каквато е България.
Политиката на България в областта на интеграцията към момента се основава на националните интереси и на европейските принципи за управление на миграционните процеси - спазване на законите и защита на правата на човека, координация и партньорство, прозрачност, анализ, равни възможности, подобряване на условията за прием, насърчаване на интеграцията, грижа за уязвимите групи, закрила и др. Принципи следвани и развивани в настоящото проектно предложение.
Дейности
 • Управление на проекта: Проектът се управлява от ръководител /Карнтас София/, координатори /Български червен кръст, Съвет на жените бежанки в България; Цепгьр Надя/ и счетоводители /Български червеи кръст, Съвет на жените бежанкн в България; Център Надя/ Този персонал се ангажира с оперативното управление на проекта. Всяко едно лице, участващо в управлението иа проекта, има предварително определени и конкретни отговорности. Управлението включва - подбор на експертите; методически насоки; възможност за адекватна реакция и взимане на решения при нужда от промени; спазване иа сроковете; осигуряване на механизъм за вътрешен контрол на проекта, включващ периодично наблюдение на индикаторите за изпълнение и резултат; осигуряване на прозрачност и отчетност на проекта пред заинтересованите страни и др.
 • Провеждане на информационни кампании: Провеждане на информационна среща с медни, НПО н представители на отговорния орган други институции за обявяване стартирането на проекта и запознаване с цели и дейности. В рамките на първия месец на проекта ще бъде организирана и проведена 1 пресконференция с участието на медии и заинтересовани страни; Провеждане на заключителна кръгла маса с медни, НПО и представители на финансиращия орган, други институции за отчитане на резултатите; Съставяне и разпространение на информационни материали сред целевата група; Регулярно публикуване на информация за проекта на интернет страниците на всички включени в проекта организации, фейсбук н други платформи иа ВО и ПО; Провеждане на шест информационни срещи с целевата група за запознаване с цели, дейности и услуги и мотивиране за участие.
 • Предоставяне на социална медиация н консултиране.: Провеждане на социални консултации за събиране на информации за конкретния случай, идентифициране на уязвими групи, изграждане на профил на нуждите на бенефициента, съставяне на план за по-нататъшната подкрепа и насочване към социални услуги н психологическа помощ; Насочване, превод и придружаване до здравно заведение, подходящ лекар, държавна институция и др.; Невладеенето на българския език, непознаването на културата и структурите на местни и държавни институции е сериозна пречка пред справянето с ежедневни проблеми и изграждане на лична или семейна стабилност. Придружаването и преводът пред съответните институции ще улесни достъпа на целевата група до социални услуги и ще даде вьзможност за изграждане на известна социално н икономическа стабилност. Методическата подкрепа на социалните медиатори е изключително необходима, защото те ще се сблъскват с множество случаи, изискващи специално внимание и подход.
 • Провеждане на курсове по български език.: Невладеенето на български език затруднява комуникацията с търсещите закрила и възпрепятства адаптация им към живота и ежедневието в България. Провеждане на курсове по български език начално пиво с хорариум 80 учебни часа. Прилагане на подходяща методика на преподаване: иитерактивни методи с практическа насоченост иа езика, ситуативни респ. контекстуални уроци и ролеви игри;
 • Предоставяне на психилогична помощ, емоционална подкрепа, както и регулярна супервизия на екипа на проекта.: Оказването на адекватна и навременна психологична помощ и подкрепа спомага за по- пълноценна и безпроблемна адаптация на търсещите международна закрила. Това, което помага при индивидуалното консултиране е споделянето, при липса на оценка, даването на обективна обратна връзка, изследване на връзката минало-настояще и намиране на нови стратегии за справяне. Супервизията позволява на професионалиста да прогресира в конструирането на своята професионална идентичност и да се връща към смисъла на своята професионална дейност. Тя проверява адекватността между извършваната дейност и общата рамка на мисията и етичните въпроси. Супервизията осигурява постоянство на използваните методологиически средства и оценява ефекта от извършваната работа. Така тя помага на професионалистите да интегрират необходимото познание в интервенцията но най-адекватен начин, като съхранява емоционалното равновесие и е превенция за професионалното прегаряне, burn out syndrome. По време и а проекта всеки психолог ще осъществява както индивидуално психологично консултиране, така и групова работа с бенефициентите. Всеки психолог ще подпише и ще се придържа към декларация за конфиденциалност..
 • Юридически консултации.: Република България е правова държава, а върховенството на закона е водещ принцип. Всеки един човек, намиращ се на територията ма страната, и в зависимост от своя статут притежава определени права и задължения, регламентирани в Закопа за убежището и бежанците, Закона за чужденците в Република България и Правилника за неговото прилагане и други нормативни актове. Осигуряване на правна информация за правата н задълженията на търсещите закрила в различните видове производства, както и по време на съответните производства пред ДАБ и техния възможен изход е фундаментална предпоставка за реализацията на права и задължения на търсещите международна закрила в Република България.

Партньори

Индикатори

Брой подкрепени лица - минимум 500 души, Целева стойност: 500.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

193 486.26 BGN
193 486.26 BGN
166 426.09 BGN
75.00 %
 • [1] Не се прилага
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ФУМИ Общо
2015 48 371.57 0.00 145 114.69 193 486.26
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 48 371.57 0.00 145 114.69 193 486.26

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.