English

Оперативна програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG65AMNP001-1.005-0002-C02
Подобряване на процедурите за предоставяне на международна закрила чрез обучение
==> Фонд "Убежище, миграция и интеграция"
05.10.2017
05.10.2017
05.10.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Проектът е разработен в отговор на необходимостта от надграждане и повишаване на институционалния капацитет на Държавната агенция за бежанците към Министерски съвет за реализиране на публичната й роля за изпълнение на държавната политика в областта на международна закрила, като специализиран държавен орган по предоставяне на закрила на граждани на трети страни.
Предвижданите дейности обхващат служителите на ДАБ при МС, които с възложените им дейности и отговорности са ключови участници в процедурите за предоставяне на услуги на лицата, търсещи международна закрила. Обученията и дейностите по обмяна на опит ще повишат професионалната компетентност за по-ефективно изпълнение на задълженията им. Чрез целенасочено обучение ще бъдат развити техните знания и практически умения; акцент ще бъде поставен в областта на международната закрила, повишаване на качеството на работа чрез развиване и надграждане на умения за справяне с ежедневни затруднения и намаляване нивото на стрес на работното място; развитие на познанията и уменията за позитивна комуникация и толерантност.
Друг акцент на проекта е осигуряване на постоянен обмен на актуална информация и опит между служителите на ДАБ и всички заинтересовани страни, чрез изготвяне и разпространение на информационни материали.
Дейности
 • Управление и организация на проекта: Целта на тази дейност е да се гарантира ефективно управление, организация и координация на дейностите по проекта и да се създадат условия за планиране на дейностите и успешното организационно, документално и финансово финализиране на проекта. Предвид спецификата и обема на дейностите, екипът за управление ще се състои от: 1. Ръководител на проекта - ръководи, координира и контролира изпълнението на дейностите по проекта. Основните му функции са да ръководи и контролира изпълнението на предвидените за изпълнение дейности, поддържане на постоянен контакт с финансиращия орган и управление на работата на екипа на проекта. 2. Координатор на проекта - координира изпълнението на дейностите по направления. Основните му функции са координирането на предвидените за изпълнение дейности, координиране на действията с партньорите по проекта и подпомагане на работата на ръководителя на проекта. 3. Технически сътрудници - основните им функции са да водят цялостната документация и кореспонденция по Проекта, да събират, класират и отговарят за съхранението на техническата документация. 4. Счетоводител - основните му функция е по изготвяне на междинните и финалния финансови доклади, текущ мониторинг върху разходваните средства, осчетоводяване на първични счетоводни документи, проверка и контрол на движението на разходите по бюджетните пера. 5. Юрист - основните му функции са във връзка с провеждането на обществените поръчки за избор на изпълнители по ЗОП.
 • Обучение на служители на ДАБ при МС с цел повишаване практическата и теоретична подготовка по прилагането на националната и европейската правна рамка в областта на убежището: Целта на тази дейност е да се повиши ефикасността и ефективността на извършената от служителите работа, при прилагането на националната и европейска правна рамка в областта на убежището. Много често, при възникване на комплицирани казуси, експертите изпитват затруднения относно начините по които конкретния казус трябва да бъде разрешен. Чрез организиране на периодични обучения, по време на които се разглеждат различни видове казуси и тяхното разрешаване, експертите на ДАБ при МС ще постигат високи резултати за кратко време при изпълнение на служебните си задължения. Това от своя страна ще се отрази положително върху качеството на процедурата за предоставяне на международна закрила. Обучението има за цел да разшири познанията на служителите на ДАБ при МС чрез разглеждане на проблематични практики по ЗУБ, решаване на казуси от практиката, актуализиране на информацията по провеждане на производство за предоставяне на международна закрила, както и разясняване на мерките, прилагани на кандидатите за международна закрила съгласно Закона за убежището и бежанците.
 • Обучение на служители от териториалните поделения на ДАБ при МС, във връзка с подобряване на качеството при провеждане на производството за предоставяне на международна закрила и провеждане на обучение на медицински персонал от центровете на агенцията.: При провеждане на производството за предоставяне на международна закрила, от съществена важност е добрата квалификация на служителите, които имат пряка връзка и контакт с кандидатите за закрила. В този смисъл е необходимо извършване на обучение, чрез което служителите имащи пряк контакт с търсещите закрила лица ще придобият необходимите познания за различните групи кандидат бежанци, както и ще придобият специфични познания и тънкости, необходими за провеждането на производството. Чрез обсъждане на добри практики, служителите ще имат възможност да усвоят теоретични познания, които ще бъдат прилагани в ежедневната им работа. С оглед поддържане доброто здраве на лицата, намиращи се в производство за предоставяне на международна закрила, е необходимо повишаване квалификацията на медицинския персонал във всички териториални поделения на ДАБ при МС. Много често лицата, чието постоянно пребиваване до скоро е било в държава извън Европа страдат от някои специфични заболявания, за чиято идентификация и адекватно лечение са необходими допълнителни медицински познания.
 • Обмяна на добри практики при провеждане на производство на международна закрила, чрез посещения в други държави членки: Република България не е единствената държава в ЕС засегната от бежанската вълна. Различни държави, които са се сблъскали с производство за международна закрила на голям брой лица едновременно са разработили собствени практики и методически ръководства, имат свои виждания за това как следва да се процедира по различни казуси, възникващи в процеса на предоставяне на международна закрила. Обменът на такъв опит е от ключово значение за вникването в начина, по който другите държави членки виждат решаването на проблеми и казуси, както и допринася за обмяна на необходимия опит в областта на работата с лица търсещи закрила и процедурата за предоставяне на международна закрила.
 • Обучение на служителите на ДАБ при МС, касаещо промени в нормативната база на европейската правна рамка.: Основната цел на това обучение е участниците задълбочено да се запознаят с настоящата реформа на общата европейска система за убежище, както и да се провокират дискусии относно прилагането на европейската правна рамка в съответствие с националното законодателство и относно необходими законодателни инициативи в тази връзка. Обучението има за цел да бъде направен преглед на новите правни положения, с цел да се актуализират познанията на целевата група и да се дискутира законосъобразното прилагане на достиженията на европейското право в националния контекст. Акцент в обучението ще бъде поставен върху важните изменения в основните актове в област убежище, касаещи правните положения относно процедурите по предоставяне и отнемане на международна закрила, определяне на статута на лицата, търсещи закрила, условията на прием на търсещите закрила лица, определяне на отговорната за разглеждането на молбата за закрила държава-членка на ЕС и др. Обучението цели още да повиши познанията на целевата група относно законодателните процедури по изготвяне на законодателните актове на ЕС, включително и чрез симулации.
 • Изготвяне на информационни материали за правата и задълженията на лицата търсещи закрила, настанени в териториалните поделения на ДАБ при МС: Търсещите закрила току-що пристигнали в дадено териториално поделение на ДАБ при МС се намират в изключително уязвимо положение. Допълнителен проблем е, че болшинството от тях рядко владеят друг език освен родния си. За да може максимално бързо да се ускори процедурата по регистрация, обработка на документите и настаняване, търсещите закрила следва предварително да бъдат информирани както за правата, така и за задълженията си в максимално сбита и максимално достъпна за тях форма. По настоящата дейност се предвижда разработването на информационни материали не само под формата на брошури, но и под формата на аудиовизуални информационни табла, които в сбит и достъпен вид ще могат да предоставят необходимата информация на лицата за минимално време. Информацията следва да е структурирана по такъв начин, че да е достъпна и за лица не можещи да четат, както и за малолетни.
 • Доставяне на канцеларски материали и консумативи за нуждите на проекта: За целите на управлението и администрирането на проекта е необходимо осигуряването на основни канцеларски материали и консумативи (хартия, тонери и т.н.). Дадените материали са необходими за административните дейности по управлението и отчитането на дейностите по проекта.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Брой обучени служители на ДАБ при МС за Дейност 2, Целева стойност: 190.00, Достигната стойност: 0.00
Брой служители от ДАБ – МС взели участие в срещи за обмяна на добри практики при провеждане на производството за международна закрила за Дейност 2, Целева стойност: 15.00, Достигната стойност: 0.00
Намален период на престой на лица, кандидатстващи за международна закрила за дейност 2, Целева стойност: 105.00, Достигната стойност: 0.00
Намалено време за обработка на молбите за предоставяне на международна закрила за дейност 2, Целева стойност: 105.00, Достигната стойност: 0.00
Брой лица, обучени по теми в областта на убежището с финансиране, осигурено от ФУМИ - общ индикатор по дейност 2, Целева стойност: 60.00, Достигната стойност: 0.00
Процент на лицата, обучени по теми в областта на убежището с финансиране, осигурено от ФУМИ, от общо всички обучени лица - общ индикатор по дейност 2, Целева стойност: 32.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

156 464.00 BGN
156 464.00 BGN
80 585.60 BGN
75.00 %
 • [1] Не се прилага
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ФУМИ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 39 115.99 0.00 117 348.01 156 464.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 39 115.99 0.00 117 348.01 156 464.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на визуализация на указания под формата на аудиовизуални информационни материали, определящи правата и задълженията на лицата в производство за предоставяне на международна закрила, Стойност: 20 000.00
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на аудиовизуални материали
Предмет на предвидената процедура: „Осигуряване на логистика при реализиране на обученията, предвидени в проект „Подобряване на процедурата за предоставяне на международна закрила чрез обучение“, Стойност: 51 570.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.