English

Оперативна програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG65AMNP001-5.002-0002-C01
Проектно предложение по т. 6.1 от Рамката на националния механизъм за изпълнение на ангажиментите на Р България по презаселване
==> Фонд "Убежище, миграция и интеграция"
02.10.2018
02.10.2018
02.12.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
  • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Югозападен (BG41), София-Град (BG411), Столична, гр.София

Описание

Resettlement
Дейности
  • Презаселване

Индикатори

Брой презаселени лица, Целева стойност: 0.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

287 502.60 BGN
287 502.60 BGN
287 502.60 BGN
100.00 %
  • [1] Не се прилага
  • [2] Безвъзмездни средства
  • [3] Не се прилага
  • [4] Не се прилага
  • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
  • [6] Не се прилага
  • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ФУМИ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 287 502.60 287 502.60
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 0.00 0.00 287 502.60 287 502.60

Тръжни процедури

Наименование: режийните за апартамента, Предмет на предвидената процедура: режийни разходи на апартамент за семейството, Стойност: 6 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.