English

Оперативна програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG65AMNP001-2.001-0001-C02
"Консултиране и обучение на граждани на трети страни и лица, получили международна закрила"
==> Фонд "Убежище, миграция и интеграция"
02.03.2016
02.03.2016
02.03.2017
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Изпълнението на проекта ще има съществен принос за постигане специфична цел 2 „Интеграция/законна миграция“, Национална цел 2 „Интеграция“ от Националната програма на България за подпомагане от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2014-2020. Дейностите по проекта са пряко свързани с изпълнението на Дейност 1 - „Образование и обучение на граждани на трети страни и лица, получили международна закрила “, одобрена в рамките на Национална цел 2 — „Интеграция“ от Националната програма на България по ФУМИ. Дейностите по проектното предложение са в пълно съответствие с описаните в Националната програма мерки за разработване на информационни материали и организиране на кампании за тяхното разпространение, както и за предоставяне на подкрепа за улесняване на интеграцията на законни мигранти и лица, получили международна закрила.
Целта на настоящото проектно предложение, предвидените дейности и очакваните резултати са изцяло насочени към улесняване на интеграцията на граждани на трети страни, чрез осигуряване на подкрепа за повишаване на техните знания и умения да разбират български език и да комуникират на български, както и с всеобхватна подкрепа за информиране и консултиране по административно-правни въпроси, социална ориентация и културна адаптация.
С постигането на общата и специфичните цели и очакваните резултати проектът ще допринесе пряко за реализиране на Национална цел 2 — „Интеграция“ към специфична цел 2 „Интеграция/законна миграция“ от Националната програма на България и по- конкретно за целите в Дейност 1 - „Образование и обучение на граждани на трети страни и лица, получили международна закрила“.
При изпълнението на проекта ще се осигури подкрепа информиране и консултиране за улесняване на интеграцията на лица от целевите групи, в резултат на което през интеграционни мерки ще преминат най-малко 550, в това число минимум 120 лица, преминали курсове по български език.
Дейности
 • Управление на проекта: В рамките на дейността ще бъде осъществена цялостна координация на дейностите на партньорите от МОМ и БЧК, наблюдение и контрол по отношение изпълнението на проекта. Дейностите по управление на проекта ще гарантират: - съгласуваност и координация между партньорите; - спазване на времевия график; - изпълнение на предвидените дейности при осигурена хронологична съгласуваност; - своевременно оцяняване на възникналите рискове и критични моменти при изпълнението на дейности и предприемане на мерки за тяхното преодоляване; - изпълнение на проектните дейности при пълно спазване на предвидения бюджет и правила за допустимост на разходите; - спазване на правилата за избор на подизпълнители и всички приложими към проектните дейности национални и европейски правила; - правилно и точно документиране на извършените дейности и отчитане на разходите и подготовка на необходимите междинни и окончателни технически и финансови отчети; Екипът за организация и управление на проекта включва ръководител, координатор за МОМ, координатор за БЧК, счетоводител за МОМ и счетоводител за БЧК.
 • "Информиране, консултиране и улесняване на културната адаптация на гражданите на трети страни и повишаване толерантността на приемащото общество": Непознаването на институционалното устройство на българската държава и административно-правните специфики на социалната, здравната, образователната и дру системи, както и самата езикова бариера, създават трудно преодолими преки пред успешната интеграция на имигрантите. Настоящата дейност ще осигури консултиране и предоставяне на правилна информация на ГТС, поднесена в по-ясен и разбираем за тяхн начин. Консултирането по проеблемите на интеграцията на граждани от трети страни ще бъде основната услуха, която МОМ и БЧК ще предоставят в центровете за имигранти в София и Бургас. Информацията за ГТС ще бъде изчерпателна, но така също и индивидуално адаптирана, касаеща основните аспекти от живота на имигрантите в България, като пребививане, работа, предприемачество, здравно осигуряване и здравеопазване, образование, жилищно настаняване, социално осигуряване, гражданство, обществен живот и т.н. Консултациите ще бъдат извършвани индивидуално от съответни експерти на МОМ и БЧК, при посещения на имигранти в центровете на МОМ в София и Бургас и Информационния център на БЧК в гр.София за лица, получили международна закрила. Този подход ще засили чувството на доверие и готовност за диалог по въпросите на интеграцията и ще увеличи и удовлетворението на ГТС от предоставяните услуги от информационните центрове на МОМ и БЧК. Включването в пазара на труда и придобиването на икономическа независимост е основната предпоставка за успешното интегриране на имигрантите в българското общество. Част от гражданите на трети страни срещат пречки и ограничения в това отношение по редица причини, като езиковата бариера, трудности при доказване на квалификация, както и възможни прояви на дискриминация от страна на потенциални работодатели. За да подпомогне включването в пазара на труда, МОМ ще осигури на имигрантите консултиране по въпросите за трудова интеграция. Специално внимание ще бъде отделено на интеграцията на жените имигранти на пазара на труда, тъй като те често се намират в по-уязвимо положение по отношение на намирането на работа. При необходимост ще се предоставя помощ при попълването на различни видове документи свързани с интеграционния процес на имигрантите при търсенето на работа и достъпа до образование, социални услуги, здравни грижи и др. В рамките на дейността ще се укрепят и развият възможностите на Информационните центрове на МОМ в София и Бургас да прилагат иновативни подходи за информиране и консултиране на имигранти и да насърчават имигрантските общности в страната активно да използват всички съвременни методи за общуване и достъп до институциите. В допълнение към индивидуалното консултиране ще се актуализира постоянно интернет страницата за интеграция на МОМ, с което информационните центрове ще подпомогнат имигрантите за достъпа им до информация, свързана с тяхната интеграция в България. Специален иновативен елемент в рамките на дейността ще бъде модерирането и обслужването на Фейсбук страница на проекта, посветена на интеграцията на граждани на трети държави в България. С този проакгивен подход ще се използват възможностите на съвременните комуникационни канали и ще се привлече най-младата аудитория, както от имигрантските общности, така и от българското общество.
 • Провеждане на обучение по български език: Съществуващата езикова бариера, с която се сблъскват законно пребиваващите ГТС и лицата, получили международна закрила създава трудно преодолими пречки пред успешната интеграция на имигрантите. Настоящата дейност ще осигури подкрепа за придобиване на начална езикова грамотност/компетентност от ГТС, вкл. лица, получили международна закрила и развиване на умение за комуникация на български език с оглед улесняване на интеграцията им в българското общество. Дейността предвижда организиране и провеждане на курсове по български език на територията иа гр.София и гр.Бургас. На територията на гр.София дейността ще бъде осъществена от БЧК, който ще проведе 4 курса по български език, всеки с продължителност от 120 учебни часа за по 15 бенефициенти. Курсовете ще се провеждат 3 пъти седмично в Информационния център за бежанци към БЧК - София, който ще бъде предоставен от БЧК без да е необходимо заплащане със средства от проекта. В рамките на курса обучаемите ще се явят на междинен и финален тест за проверка придобитите знания. Обучаемите ще придобият удостоверение за завършен курс по български език. На територията на гр.Бургас дейността ще бъде осъществена от Информационния център на МОМ в Бургас, който ще проведе 6 курса по български език, всеки с продължителност от 50 учебни часа за по 10 обучаеми. В рамките на курса обучаемите ще положат тест за проверка придобитите знания. Предвижда се на обучаемите да се осигурят набор от учебни пособия и помагала с цел ефективно осъществяване на учебния процес. Обучението ще се извършва от висококвалифицирани обучители по български език, които са доказали уменията си за работа с ГТС в предходни проекти, изпълнявани от МОМ и БЧК. Придобиването на езикови познания по български език ще подпомогне социалното включване на ГТС, включително лицата получили международна закрила и ще им осигури равни възможности при достъпа до заетост.
 • „Осигуряване на информация публичност”: В рамките на дейността ще бъдат: gt; Разработени информационна брошура и информационен плакат, отпечатани съответно в 4000 и 100 бройки на различни езици gt; Проведена кампания за разпространение на тези информационни материали на територията на Република България сред представители на целевата група и приемащото общество; С цел популяризиране на възможностите за подкрепа за улесняване на интеграцията по проекта и осигуряване на публичност и повишаване на информираността на целевите групи ще бъдат разработени информационна брошура и информационен плакат най-малко на български, английски и арабски език. Брошурата и плакатът ще бъдат изготвени от експерт по информационни материали и ще бъдат отпечатани в 4000 екземпляра за брошурата и 100 екземпляра за плаката (като ще бъдат отпечатани бройки на различни езици: най-малко на български, английски и арабски език), които ще бъдат разпространени до институции и организации, посещавани от граждани от целевата група по проекта в рамките на информационна кампания за тяхното разпространяване, в това число всички центрове за настаняване на мигранти на ДАБ на територията на гр.София и страната, дирекция „Миграция”-МВР, ВКБООН, Български хелзинкски комитет и други организации, регулярно работещи с мигранти в България. В допълнение екипите по проекта от МОМ и БЧК ще к осъществяват пряко разпространение на информационни материали на лица от целевата група по проекта, при посещения в центровете за настаняване на граждани на трети страни на ДАБ, както и при индивидуални срещи с лица от целевата група. Част от информационните материали ще се разпространят, чрез мигрантски организации в България на граждани на трети страни, на базата на дългогодишните партньорски отношения на МОМ и БЧК с тези организации. Така ще се осигури по-голяма степен на доверие на ГТС към информацията в материалите по проекта, тъй като им се предоставят пряко от техни сънародници. Друга част от материалите ще се разпространят чрез информационните кампании със съдействието на НПО и международни организации в България, които работят регулярно с мигрантите и с които МОМ и БЧК имат трайни партньорски отношения. Така ще се гарантира прилагането на методи, осигуряващи фокусиран подход към целевите групи и разпространение на информацията сред общността на ГТС, попадащи в целевата група. На всички материали и документи създавани и използвани в рамките на проекта ще бъде поставяно логото на ЕС, с информация че проектът е финансиран по националната програма, с подкрепата на ФУМИ и българското правителство, при пълно спазване на изискванията и указанията за мерките за информация и публичност, съгласно чл. 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 1048/2014 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1049/2014 на Комисията. Информация за целите, дейностите и резултатите от проекта, както и информация за насърчаване на доброволното връщане на граждани на трети страни ще бъде публикувана на специалната интернет страницата на МОМ за подкрепа за интеграция на имигранти, създадена с подкрепата на ЕИФ събития ще се отразяват с новини и снимков материал на уеб-сайта на проекта на страницата на МОМ, както и на специализираната страница на проекта във Фейсбук, като се спазват изискванията на информация и публичност по ФУМИ. Информация за проекта ще бъде публикувана и на интернет страницата на БЧК, включително с посочване на подкрепата от ФУМИ и българското правителство. Ще бъдат изготвени информационни табели за ИЦ на МОМ в София и Бургас и центъра на БЧК в София, указваща наименованието на проекта и подкрепата по националната програма, осигурена от ФУМИ и българското правителство.
 • Одит: В рамките на дейността ще бъде извършена независима одитна проверка относно спазването на правилата за финансово-счетоводно отчитане на разходите по проекта и допустимостта на разходите, в съответствие с договора и бюджета към него. Независимата одитна проверка от специализиран външен одитор ще представи информация, позволяваща да се удостовери, че разходите, заявени от МОМ и БЧК във финансовия отчет са действително извършени, точни и допустими в съответствие с договора и приложимите правила. Одитната проверката ще установи дали: - декларираните разходи са действително извършени и допустими; - първичните счетоводни документи и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни; - всички транзакции по проекта са осчетоводени по подходящ начин и в съответствие с приложимите правила, както и че счетоводните системи са в компютъризирана форма и отговарят на изискванията за сигурност и надеждност

Партньори

Партньори
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Брой преминали през интеграционните мерки лица - минимум 450 души, Целева стойност: 550.00, Достигната стойност: 916.00

Финансова информация

293 336.52 BGN
293 336.52 BGN
152 242.32 BGN
75.00 %
 • [1] Не се прилага
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ФУМИ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 73 334.14 0.00 220 002.38 293 336.52
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 73 334.14 0.00 220 002.38 293 336.52

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.