English

Оперативна програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG65AMNP001-3.002-0001-C06
"Изпълнение на принудителни административни мерки, спрямо граждани от трети страни и осигуряване на превод"
==> Фонд "Убежище, миграция и интеграция"
14.10.2015
14.10.2015
31.12.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
  • България

Описание

Ефективно управление на процедурите по връщането на граждани на трети страни с наложени принудителни административни мерки в Република България, в съответствие с общите стандарти в областта на връщането и по конкретно изискванията на Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
Дейности
  • „Изпълнение на принудителни административни мерки, спрямо граждани от трети страни и осигуряване на превод“: Закупуване па самолетни билети. 1.1. Закупуване на еднопосочни самолетни билети на граждани на трети страни с наложени принудителни административни мерки по Закона за чужденците в Република България. 1.2. Закупуване на двупосочни самолетни билети на служители от МВР при осъществяване на съпроводи до трети страни. 2. Издаване на визи. В случай на необходимост при транзитно преминаване се издават визи както за гражданите на трети страни с наложени мерки, така и за съпровождащите служители от МВР. 3. Документи за завръщане в страна на произход. При издаване на документ за завръщане в страна на произход от съответната консулска служба, същият се заплаща. 4. Медицински застраховки. При осъществяване на пътуване се правят медицински застраховки както на гражданите па трети страни, така и на съпровождащите служители от МВР. 5. Даваме на еднократни суми ма гражданите на трети страни. При изпълнение ма принудителните административни мерки на всеки чужденец се дава еднократна финансова помощ в размер на 50 евро. 6. Медицински преглед при освобождаване от Специален дом за временно настаняване на чужденци. 7. Лечение в Медицински институт на МВР. В случай на необходимост ще се ползва МИ м МВР за лечение. 8. Осигуряване на превод.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Минимум 700 върнати лица, Целева стойност: 700.00, Достигната стойност: 599.00

Финансова информация

1 953 346.98 BGN
1 953 346.98 BGN
1 758 012.28 BGN
75.00 %
  • [1] Не се прилага
  • [2] Безвъзмездни средства
  • [3] Не се прилага
  • [4] Не се прилага
  • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
  • [6] Не се прилага
  • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ФУМИ Общо
2015 488 336.74 0.00 1 465 010.24 1 953 346.98
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 488 336.74 0.00 1 465 010.24 1 953 346.98

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж за нуждите па дирекция „Миграция” - МВР”., Стойност: 1 393 792.85
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на превод, Стойност: 19 558.00
Предмет на предвидената процедура: "Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при изпълнение на решения за връщане и осъществяване на прехвърляне на чужденец от Република България към друга държава и обратно", Стойност: 2 540 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.