English

Оперативна програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG65AMNP001-2.004-0008-C02
ДА ОПОЗНАЕМ ДРУГИЯ
==> Фонд "Убежище, миграция и интеграция"
03.01.2018
03.01.2018
31.12.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

В рамките на проекта се цели разработване и осъществяване на Комуникационна стратегия за формиране на положителни обществени нагласи спрямо лицата търсещи и получили международна закрила в България, запознаване на тези лица с възможностите за интеграция в страната и като цяло повишаване на толерантността на местно ниво. С оглед спецификата на проекта се предвижда създаването на Консултативен медиен съвет от петима експерти, който да подпомага изпълнението на дейностите по проекта . Привлечените експерти щебъдат и в ролята на обществени застъпници на кампаниите.
Етапи на изпълнение на проекта: 
1.Проучвателно -аналитичен етап, който включва национално представително проучване на обществените нагласи към ЛТМЗ и ЛПМЗ, очертаване на ефективни комуникационни послания, разработване на комуникационна стратегия и план за нейното прилагане.
 2. Провеждане на първа национална информационна кампания с компоненти - телевизионна кампания, радио-кампания, кампания в социалните медии-създаване на фейсбук-страница и инстаграм профил с хаштаг, отпечатване на 3 вида информационни брошури и един вид детска книжка за оцветяване , 2 инициативи, в които да участват представители на приемащото общество и лица, търсещи и получили международна закрила. 
3. Провеждане на три регионални кампании - в София, Сливен и Хасково, като региони, в които пребивават най-голям брой ЛТМЗ и ЛПМЗ. Регионалните кампании ще се проведат единен модел, но ще се отчитат конкретните характеристики и нужди на съответния регион. За провеждане на регионалните кампаниище се идентифицират медийни партньори по места и ще се сътрудничи с местната власт.
4. Провеждане на втора национална информационна кампания с компоненти - телевизионна кампания, радио-кампания, кампания в социалните мрежи.
5. Финално проучване на обществените нагласи с оглед определяне нивото на въздействие от проведените информационни кампании.
Дейности
 • Организация и управление на проекта: В качеството си на бенефициер по проекта БЧК задължително ще изпълнява ангажиментите си съобразно сключения договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, при спазване на принципите на икономичност, ефикасност, ефективност, публичност и прозрачност, в съответствие с най-добрите практики в съответната област. С оглед изпълнение на дейностите и постигане на целите на проекта се изисква създаване на добра организация, координация и управление на проекта. Във връзка с успешното реализиране на проекта, в рамките на дейността ще бъде сформиран Екип за организация и управление. Дейността ще включва оперативното изпълнение, текуща отчетност и мониторинг, и финално отчитане по проекта. Проектът ще бъде управляван и администриран според изискванията и насоките за изпълнение на проекти, финансирани от Националната програма за подпомагане от ФУМИ за периода 2014-2020 година, както и според вътрешните правила и процедури на организацията и нормативни изисквания за счетоводна отчетност. Екипът ще изпълнява следните задачи: ще организира и отговаря изпълнение на проекта съгласно одобреното проектно предложение и сключения договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, ще гарантира извършване на разходите по проекта в съответствие с одобрения бюджет и при спазване на европейското и националното законодателство, ще предоставя на ОтО цялата изискана информация относно изпълнението на проекта в предвидените срокове, ще отговаря за изготвянето и представянето на исканията за междинно/окончателно плащане, междинен/окончателни доклади, във връзка с извършване на междинни/окончателни плащания след верифициране на изпълнените дейности и извършените разходи. (чл.60-64 от ЗУСЕСИФ), ще отговаря за изготвянето на междинни доклади и заключителен доклад, ще отговаря за представянето на финансови и технически доклади, ще отговаря за прилагането на процедурите за финансово изпълнение и за системите за финансова отчетност; ще отговаря за воденето на точна и редовна документация на проекта и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на договора, ще организира съхранението на документите съгласно нормативните изисквания, ще отговаря за прилагането на мерки за информиране и публичност и за разгласяване на факта, че проектът се финансира от ФУМИ, ще отговаря за избора на под изпълнител на предвидените дейности в съответствие с действащото национално законодателство. При изпълнение на дейностите по проекта, екипът задължително ще спазва съответните указания за финансовата рамка 2014-2020 г. Всички разходи по проекта подлежат на одит при периодичните отчети и искания за плащане. Разходите за одит по проекта в размер на 1% от общата стойност на проекта в размер на 8 000,00 лева са включени в бюджета т. 6.1. Проектното предложения съдържа мерки за изпълнение на изискванията за информиране и публичност съгласно чл. 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 1048/2014 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1049/2014 на Комисията. Мерките са подробно разписани в т.11 от проектното предложение. Екипът ще следи за запазване поверителността на всички поверително предоставени документи, информация и други материали. При изпълнение на проекта екипът ще гарантира спазване от страна на бенефициента на изискванията за защита на личните данни съобразно разпоредбите на чл. 5 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (EO, Евратом) №1605/2002 на Съвета и приложимото национално законодателство. Цялата документация по проекта се съхранява под формата на оригинали на общоприети носители на данни. Съхранението се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството като счетоводната система и документация са налични до изтичане на сроковете за съхранение на документацията, указани в чл.140 от Регламент (ЕС) №1303/2013 г.
 • Провеждане на национално представително проучване на обществените нагласи спрямо граждани на трети страни и ЛТМЗ / ЛПМЗ: Изготвяне, провеждане и анализиране на резултатите от представително проучване на обществените нагласи спрямо граждани на трети страни , ЛПМЗ/ЛТМЗ. Проучването включва: негативни нагласи , демографски профил на негативно настроените, социален профил, регионална карта на негативните нагласи, механизми за комуникация на подобен род нагласи, лидери на мнения, позитивни нагласи,идентифициране на работещи позитивни послания, демографски и социален профил, регионална карта на позитивните нагласи, както и способи за разпространение на позитивни нагласи, проучване нагласите на целевите групи по региони, идентифициране на работещи медийни канали по места, анализ на резултатите от проучването, набелязване на последващи ефективни комуникационни дейности. Изготвя се профил на респондентите по пол, възраст, образователен ценз, тип населено място. Проучването трябва да представи заключения и препоръки по отношение на възможни комуникационни канали за формиране на положителни обществени нагласи в българското общество спрямо лицата, търсещи и получили международна закрила.
 • Разработване на комуникационна стратегия и оперативен план за нейното прилагане: На база на първоначалното проучване на обществените нагласи и тези на ЛТМЗ и ЛПМЗ ще се разработи Комуникационна стратегия и план за нейното изпълнение. Под внимание при нейното разработване ще се вземат препоръките на експертите, които формират създадения по проекта Консултативен медиен съвет. При разработването ще се прилагат следните подходи: 1. Специфичен подход, отчитащ характеристиките и нуждите на целевите групи по проекта - език, културни особености, подходящи послания за достигане. 2. Емоционален подход, който да послужи за база, върху която да се надградят рационалните послания - фундаментални народопсихологични цености в търсене на емоционално достигане до различните аудитории. 3.Информационен рационален подход, който да образова различните аудитории по посока на преодоляване на стигмата и негативното отношение към ЛТМЗ и ЛПМЗ, както и към мерките за интеграция на тези лица в приемащото българско общество. 4. Локален подход , който да въвлича местния капацитет - местна власт и местни медийни центрове и информационни канали.Адекватното използване на регионалните медии и информационни канали, както и пресконференции , информационни срещи и информационни материали е в основата на активно въвличане на местната общност и заинтересованите страни. 5. Синергичен подход, който обединява различните информационни канали и инструменти, така че всеки един от тях да допълва, надгражда и увеличава ефекта си във взаимодействие с останалите. Комуникационната стратегия синхронизира информационните усилия/ дейности/ по посока на информираност на приемащото общество и на ЛТМЗ и ЛПМЗ относно процеса на интеграция в България. В оперативния план за прилагането на тази стратегия ще се разпишат дейностите, сроковете и параметрите.
 • Провеждане на първа национална информационна кампания: С тази дейност започва прилагането на Комуникационната стратегия съгласно оперативния план за нейното изпълнение. Провежда се откриващо събитие - пресконференция за медии, представители на отговорните институции, местна власт и граждански сектор ,на което се представят резултатите от направеното проучване на обществените нагласи. Разработват се 3 телевизионни клипа, които представят емоционалния подход към темата като разказват историите на деца попаднали в чужда за тях среда. Трите видеоклипа са обединени от посланието"Да бъдем съпричастни". Телевизионната кампания има три популярни лица, които са обществени застъпници на Националната информационна кампания. Привличат се медийни партньори.Изработените видеоклиповете ще се разпространяват по зададен медиен план Първата национална кампания включва и кампания в социалните медии чрез създаване и поддържане на фейсбук -страница, инстаграм профил със специфичен хаштаг. На фейсбук -страницата се планира да се организират игри, представящи различните култури и страни на произход на ЛТМЗ и ЛПМЗ. Националната информационна кампания включва и радио клип на базата на посланията от телевизионните клипове, който да се излъчва по договорени радиоканали. За целите на кампанията ще се разработят и разпространяват печатни материали, предназначени за българските граждани - 2 вида брошури и за лицата търсещи и получили международна закрила - 2 вида. Брошурите ще имат следните специфики: Брошура 1 - насочена към възрастната целева аудитория в приемащото общество под мотото "Бъди толерантен". Брошурата се разпространява на обществени места като магазини, банки, заведения за хранене, офис сгради и други. Брошура 2 - насочена към детската аудитория, която се разпространява из училищата . Брошура 3 - насочена към ЛТМЗ и ЛПМЗ, която предоставя информация за България като приемаща страна в контекста на права и задължения на ЛТМЗ и ЛПМЗ. . Брошура 4 - насочена към ЛТМЗ и ЛПМЗ, която ще представлява своеобразен наръчник за културата, традициите и начина на живот в България. Брошури 3 и 4 ще бъдат отпечатани на български, арабски, английски Детска книжка за оцветяване - насочена към децата , търсещи и получили международна закрила, която да представя традиционни символи, продукти, обичаи , герои и други характерни за България неща. Книжката ще има и кратък текст, който обяснява какво е това, което се оцветява. Тя ще се раздава на децата заедно с комплект цветни моливи. Предвижда се да бъдат достигнати както децата, пребиваващи в приемателните центрове на ДАБ при МС , така и на външни адреси. Елемент на Комуникационната стратегия е провеждането на обучителен семинар за журналисти - еднодневен ,последван от кръгла маса по отношение интеграцията на ЛПМЗ с представители на отговорните институции, НПО, международни организации, бежански общности. По време на обучителния семинар се представя проблематиката, споделят се добри практики, представят се целите и идеите на Националната информационна кампания, очертават се според спецификите на различните медийни канали/ медии журналистическите форми и послания, възможен кръг от теми и говорители по тези теми.Вторият ден е провеждането на кръглата маса, като на нея са поканени и журналистите. Ще се организира спортно състезание за деца с участието на деца бежанци. Ще се проведе и кръгла маса с представители на отговорните институции,местна власт , НПО, страните-членове на ЕС.
 • Подготовка и провеждане на 3 регионални кампании: На базата на проведеното проучване на обществените нагласи в трите региона , избрани за изпълнение на проектните дейности се организират регионални кампании по единен модул с идентифицирани местни партньори .Кампаниите ще включват еднодневно обучение за представители на регионални медии, създаване на тематична рубрика в тези медии, организиране на публични събития - фестивал или подобен тип инициатива, провеждане на срещи на местната общност, местна власт, и представители на бежанските общности с т.н. обществени застъпници - популярни личности в ролята на лица на кампанията, разпространение на информационни материали.Трите региона за провеждане на тези кампании са избрани поради наличието на приемателни центрове на Държавна агенция за бежанците при МС, както и поради установяване на ЛПМЗ на територията на тези региони .При изпълнение на тази дейност се предвижда да бъдат привлечени за партньори по различните инициативи общините, регионалните медии, НПО, гражданското общество. Във всички инициативи на регионалните кампании ще участват и ЛТМЗ и ЛПМЗ. Предвиждат се и кино вечери трите региона с прожекции за ЛТМЗ и ЛПМЗ на български филми, запознаващи с културата и традициите на приемащото общество, със субтитри на арабски. "Описание На базата на проведеното проучване на обществените нагласи в три региона , избрани за изпълнение на проектните дейности се организират регионални кампании по единен модул с идентифицирани местни партньори .Кампаниите ще включват еднодневно обучение за представители на регионални медии – 6000 лева (бюджет т.5.7. ), създаване на тематична рубрика в тези медии – 9000 лева (бюджет т.5.7. , организиране на публични събития - фестивал или подобен тип инициатива във всеки от трите региона – 15 000 лева (бюджет т.5.7., провеждане на срещи на местната общност, местна власт, и представители на бежанските общности с т.н. обществени застъпници - популярни личности в ролята на лица на кампанията – 9000 лева (бюджет т.5.7., разпространение на информационни материали,организиране на тематични кино вечери – 15 000 лева (бюджет т.5.7. )."
 • Подготовка и провеждане на втора национална информационна кампания: Провеждане на откриващо събитие - пресконференция за медии и представители на институции, на което се представят посланията на кампанията, предвидените дейности,лицата на кампанията, лица, търсещи и получили международна закрила, желаещи публично да споделят своите лични истории. Следва втора телевизионна кампания посредством видеоклипове , он-лайн кампания, радио кампания. По дейността се предвижда и отпечатване на сборник с въздействащи лични истории на ЛТМЗ и ЛПМЗ в тираж от 5000 бройки. Сборникът ще се представи на организирано за целта събитие пред медиите, като се предвижда отделни откъси от този сборник, интервюта с автора/ авторите и с някои от лицата споделили личните си истории да бъдат излъчени по национални и регионални медии. Сборникът ще се разпространява сред приемащото общество на публични места. В края на втората национална медийна кампания ще се направи отново проучване на обществените нагласи след осъществените 2 национални и 3 регионални информационни кампании.Това проучване ще се проведе по методология подобна на приложената при първото проучване с оглед на съпоставяне на резултатите от двете проучвания за да се измери въздействието на прилагането на Комуникационната стратегия върху обществените нагласи. "Провеждане на откриващо събитие 1 500 лева (бюджет т.6.2. ), - пресконференция за медии и представители на институции, на което се представят посланията на кампанията, лицата на кампанията, лица, търсещи и получили международна закрила с техните лични истории - последвано от телевизионна кампания - 100000 лева (бюджет т.5.8. ), създаване и отпечатване на сборник с въздействащи лични истории на бежанци – 10 000лева (бюджет т.5.9. ), организиране на събитие за медиите за представяне на сборника – 3 000 лева (бюджет т.5.9. ), изработване на социологическо проучване на нагласите след проведените информационни кампании – 15 000 лева (бюджет т.5.10. ), провеждане на събитие за представяне на финалното проучване на обществените нагласи – 3000 лева (бюджет т.5.10.)."
 • Създаване на Консултативен медиен съвет : Консултативният медиен съвет ще дава насоки за провеждане на двете национални и трите регионални кампании, ще консултира провеждането на отделните инициативи, заложени в тези кампании. Привлечените в този съвет експерти ще бъдат лица на кампаниите и съответно в ролята на застъпници пи провеждане на инициативите . Консултативният медиен съвет ще проведе 12 заседания в рамките на проекта, по време на които ще обсъжда изпълнението на заложените по проекта дейности, дава насоки на екипа да управление на проекта за подготовка на отделните компоненти по процедурата по възлагане на тези дейности на базата на ПМС 118/2014 г. Членовете на този съвет ще участват като обществени застъпници в двете национални и трите регионални кампании, като в зависимост от съответната инициатива един или повече от експертите ще взимат участие.

Партньори

Партньори Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Дейност 4: Брой обхванати ЛТМЗ/ЛПМЗ, информирани за начините и възможностите да бъдат подпомогнати чрез интеграционни мерки - минимум 7 000 лица, Целева стойност: 7 000.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

832 567.00 BGN
832 567.00 BGN
36 238.02 BGN
75.00 %
 • [1] Не се прилага
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ФУМИ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 208 141.74 0.00 624 425.26 832 567.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 208 141.74 0.00 624 425.26 832 567.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Участие в Консултативен медиен съвет, Стойност: 75 000.00
 • Обособена позиция 1: ОП 1 Участие в Консултативен медиен съвет и съпътстващи дейности – Експерт в областта на „Медии и връзки с обществеността”
 • Обособена позиция 2: ОП 2 Участие в Консултативен медиен съвет и съпътстващи дейности – Експерт в областта на „Графичен дизайн, анимация и режисура”
 • Обособена позиция 3: ОП 3 Участие в Консултативен медиен съвет и съпътстващи дейности – Експерт в областта на ”Организация на обществени и културни прояви”
 • Обособена позиция 4: ОП 4 Участие в Консултативен медиен съвет и съпътстващи дейности – Експерт в областта на „ Културни обществени практики и инициативи ”
 • Обособена позиция 5: ОП 5 Участие в Консултативен медиен съвет и съпътстващи дейности – Експерт в областта на „ Медии и комуникации”
Предмет на предвидената процедура: Провеждане на национално представително проучване на обществените нагласи спрямо граждани на трети страни, Стойност: 15 000.00
Предмет на предвидената процедура: Разработване на комуникационна стратегия, Стойност: 50 000.00
 • Обособена позиция 1: Разработване на комуникационна стратегия
Предмет на предвидената процедура: Провеждане на първа национална комуникационна кампания, Стойност: 338 900.00
Предмет на предвидената процедура: Провеждане на 3 регионални кампании, Стойност: 54 000.00
Предмет на предвидената процедура: Провеждане на втора национална кампания, Стойност: 131 000.00
Предмет на предвидената процедура: Одит на проекта, Стойност: 8 000.00
Предмет на предвидената процедура: Участие в консултативен медиен съвет 2 , Стойност: 15 000.00
 • Обособена позиция 1: ОП 1 Участие в Консултативен медиен съвет и съпътстващи дейности – Експерт в областта на „ Културни обществени практики и инициативи
Предмет на предвидената процедура: Разработване на комуникационна стратегия 2, Стойност: 50 000.00
 • Обособена позиция 1: Разработване на Комуникационна стратегия за създаване на положителни обществени нагласи в българското общество към граждани на трети страни и лица, търсещи и получили международна закрила и оперативен план за нейното прилагане

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.