English

Оперативна програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG65AMNP001-1.005-0001-C04
Подобряване на инфраструктурата за настаняване на лицата, търсещи международна закрила
==> Фонд "Убежище, миграция и интеграция"
05.10.2017
05.10.2017
05.01.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Извършване на СМР за изграждане и реновиране на спортни съоръжения в РПЦ-София, кв."Военна рампа" и РПЦ-с.Баня. Предвидени са дейности, свързани с полагане на асфалтови и акрилни настилки, изграждане на оградa и прокарване на осветление. Ще се изградят спортни площадки, игрища за волейбол, баскетбол и мини футбол; 
Чрез изграждане на пречиствателна станция със съпътсваща хидрофорна инсталация ще се обезпечи изискването, което е в съответствие с Директива 91/271/EEC, свързана с третиране на градски отпадъчни води и защита на естествените водни ресурси. 
Ще се обособи помещение за медицински нужди (изолатор) с осигурени необходими санитарно-битови условия и оборудване, в което ще се настаняват лица със здравословни заболявания и лица, за които се предполага наличие на заразни и инфекциозни заболявания.
Дейности
 • Управление и организация на проекта: Целта на тази дейност е да се гарантира ефективно управление, организация и координация на дейностите по проекта и да се създадат условия за планиране на дейностите и успешно организационно, документално и финансово финализиране на проекта. Предвид спецификата и обемността на дейностите в проекта Екипът за управление и организация/ЕУО/ ще се състои от: - Ръководител проект – ръководи, координира и контролира дейностите по проекта. Основните функции са свързани с ръководене и контролиране на осъществяваните дейности, поддържане на постоянен контакт с финансиращия орган и управление на работата на екипа на проекта. - Координатор –1 бр. - ще координира и отговаря за изпълнението на планираните дейности, като подпомага работата на ръководителя. В подкрепа специфичните дейности се включват още: - Счетоводител - 1 бр. – отговаря по изготвяне на междинните и финалния финансови доклади, текущ мониторинг върху разходваните средства, осчетоводяване на първични счетоводни документи, проверка и контрол на движението на разходите по бюджетните пера. - Технически сътрудник – 2 бр. - водят цялостната документация и кореспонденция по Проекта, събират, класират и отговарят за съхранението на документацията. - Юрист - 1 бр. - отговаря за провеждането на обществените поръчки за избор на изпълнители по ЗОП.
 • Изграждане на пречиствателна станция и съпътстваща хидрофорна инсталация в РПЦ - Баня.: Необходимостта от изпълнение на локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) на Регистрационно-приемателен център (РПЦ), с. Баня, община Нова Загора се обуславя от необходимостта от предотвратяването на замърсяване с концентрирани оттпадъчни води на водните потоци и речните басейни и в съответствие с Директива 91/271/EEC свързана с третиране на градски отпадъчни води и защита на естествените водни ресурси чрез реализиране на гореспоменатия проект. Необходима е и подмяна на водоснабдителната хидрофорна помпена станция за топла минерална вода осигуряваща обезпечаването на РПЦ с води за ползване в баните на комплекса. Към момента Регистрационно-приемателният център за лица, търсещи международна закрила в село Баня няма изградено пречиствателно съоръжение за отпадъчните води (ПСОВ). Битово-фекалните води от тоалетните и баните, както и от столовата на центъра преминават през изгребен резервоар, проектиран като такъв когато сградата е била построена и към момента действащ като утаител, и заустват в съществуващ тръбопровод за отвеждането на битово-фекалните води с диаметър DN200, откъдето се изтичат в дере, заустващо в р. Тунджа, преминаваща през с. Баня. Река Тунджа в района на с. Баня е нечувствителна зона съгласно класификацията на Басейнова дирекция Източно-беломорски район. Село Баня няма централизирана канализационна система за отвеждане и пречистване на битово-фекалните отпадъчни води. Съществуващият канализационен тръбопровод е въведен в експлоатация през 1999 г. Хидрофорната помпена станция (ХПС) за минерални води се състои от една помпа „Метабо“ за водно количестово Q=4 500 l/h и напор H=48m свързана със системата за водоснабдяване с топла вода на центъра и датчик за предпазване на помпата за работа на сухо. Към момента помпата е дефектирала поради заливане с вода и е необходимо да се подмени с подобна помпа, която да изпълнява същата функция.
 • Изграждане на спортна площадка в РПЦ-София, кв. „Военна рампа“: Извършва на СМР по изграждане на спортни съоръжения и подобряване на инфраструктурата на определените места. Ще бъдат изградени настилки, ограда, игрища за мини-футбол и баскетбол.
 • Изграждане на спортна площадка в РПЦ - с.Баня: Спортната площадка ще бъде изградена, за да обезпечи наличието на съоръжения, които да допринасят за подобряване на условията на живот, чрез реализиране на спортни мероприятия и рекреативни дейности за настанените в центъра лица,търсещи международна закрила. Съоръжението ще бъде мултифункционално с включено игрище за волейбол, баскетбол, мини-футбол. Ще се изгради ограда и цялостно осветление на площадката. Ще бъдат изградени настилки, ограда, осветление,, игрища за мини-футбол, волейбол и баскетбол.
 • Изграждане на медицински изолатор в РПЦ-гр.София, кв. "Враждебна" : При наличие на лица с влошено здравословно състояние и при съмнения за наличие на заразни болести е необходимо да се осигури помещение със статут и функционалност на медицински изолатор. За целта се предвижда трансформиране на помещение в РПЦ – София ОПМЗ кв. „Враждебна“ в медицински изолатор. Ще се извършат следните строително-монтажни работи: * изграждане на самостоятелен санитарен възел на етажа; * нова саморазливна замазка по подове, хидроизолация във тоалетната, гипсови мазилки и шпакловка по стени и тавани; * доставка и монтаж на фаянс и теракот в баните и санитарните помещения; * доставка и монтаж на нова ПВЦ дограма за прозорци и врати * алуминиеви врати с термопанели и секретни брави за санитарните помещения; * изработване и монтиране ново ел. табло; * прокарване на кабели за пожароизвестяване, интернет и телефон * нови канализационни тръби за хоризонтална и вертикална канализация със заустване в най–близката шахта; * оборудване. * възстановяване на пожароизвестителната система на РПЦ-гр.София, кв. Враждебна

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Процент от целия изграден капацитет за настаняване - общ индикатор за дейност 1, Целева стойност: 22.00, Достигната стойност: 0.00
Изграден капацитет (брой места) на нова инфраструктура…общ индикатор за дейност 1, съгл.т.2.1. от Насоките за кандидатстване, Целева стойност: 1 240.00, Достигната стойност: 0.00
Подобрена инфраструктура за настаняване…(индикатор по дейност 1 от т.2.1. от Насоките за кандидатстване), Целева стойност: 1 240.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

645 414.00 BGN
645 414.00 BGN
258 165.60 BGN
75.00 %
 • [1] Не се прилага
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ФУМИ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 161 353.51 0.00 484 060.49 645 414.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 161 353.51 0.00 484 060.49 645 414.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Трансформиране на помещение в РПЦ-София, кв. „Враждебна“, отдел „Производство за международна закрила в медицински изолатор., Стойност: 88 011.00
Предмет на предвидената процедура: Изграждане на пречиствателна станция и съпътстваща хидрофорна инсталация в РПЦ Баня., Стойност: 251 632.00
Предмет на предвидената процедура: Изграждане на спортна площадка в РПЦ-София, кв. „Военна рампа“., Стойност: 88 011.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 2 „Изграждане на спортна площадка в РПЦ – гр. София, кв. „Военна рампа“;
Предмет на предвидената процедура: Изграждане на спортна площадка в РПЦ - с.Баня, Стойност: 156 464.00
 • Обособена позиция 1: Изпълнение на строително-монтажните работи за Обособена позиция - 1. Изграждане на спортна площадка в РПЦ – с. Баня.
 • Обособена позиция 2: Авторски надзор за изпълнение на строително-монтажните работи за Обособена позиция - 1. Изграждане на спортна площадка в РПЦ – с. Баня.
Предмет на предвидената процедура: Авторски надзор по всички части на проекта при реализиране на строително-монтажните работи на следните два обекта: Изграждане на спортна площадка в РПЦ - гр. София, кв. "Военна рампа" и Изграждане на спортна площадка в РПЦ - гр. София, с. Баня. , Стойност: 4 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.