English

Оперативна програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG65AMNP001-2.004-0006-C01
Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила
==> Фонд "Убежище, миграция и интеграция"
11.10.2017
11.10.2017
11.10.2021
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Проектът ще предостави подкрепа на граждани на трети страни (ГТС), пребиваващи законно в България, както и на лица, търсещи международна закрила или получили международна закрила за улесняване на социалната, икономическата и културната им интеграция. ГТС ще получат информация за законните права и задължения, свързани с пребиваването им в България, и ще повишат знанията си за услугите и компетентните органи в социалната, образователната, здравната, трудовата и други области. Ще се предоставя подкрепа за професионално ориентиране за улесняване на заетостта. Специално внимание ще бъде обърнато на потребностите на уязвимите ГТС, като непридружени деца, лица със здравословни проблеми, бременни жени и др.
Ще се предостави обучение по български език за ГТС. 
Проектът ще подпомогне ГТС за преодоляване на интеграционните предизвикателства в областта на заетостта, образованието, културна адпатация и т.н. 
Проектът ще се реализира, чрез следните дейности:
1.	Информиране, консултиране и улесняване на културната адаптация на ГТС, в рамките на която ще се осъществи:
 Подкрепа на ГТС за социална ориентация и културна адаптация, запознаване със социалната система в страната, политическото устройство, културните традиции и др.;
 Подкрепа за професионална ориентация за улесняване намирането на заетост;
 Консултиране и насочване на ГТС към съответната служба в зависимост от нуждите;
 Предоставяне на информация, подпомагаща достъпа на ГТС до публични и частни услуги;
 Провеждане на информационни събития и разпространение на информационни материали;
 Предоставяне на информация чрез интернет страницата и Facebook страница на МОМ относно интеграцията и културната адаптация на ГТС в България;
2.	Провеждане на обучение по български език.
Очаква се 2600 ГТС да бъдат улеснени в процеса на интеграция и достъп до услуги, заетост и образование, включително 600 ГТС, които ще подобрят способността си да разбират и общуват на български език.
Дейности
 • Управление на проекта: С изпълнението на дейност "Управление на проекта" ще бъде осигурено ефективно управление на проекта, координация, мониторинг и контрол на изпълнението на дейностите, идентифициране и преодоляване на евентуални трудности, които биха подложили на риск очакваните резултати. Дейността ще доведе до изпълнение на проекта при пълно спазване на приложимите европейски и национални правила. В рамките на дейността ще бъде осъществена цялостна координация , наблюдение и контрол по отношение изпълнението на проекта. Дейностите по управление на проекта ще гарантират: - съгласуваност и координация на изпълнението на отделните етапи и работата на екпертите от екипа на проекта и подизпълнителите; - спазване на времевия график; - изпълнение на предвидените дейности при осигурена хронологична съгласуваност; - своевременно оценяване на възникналите рискове и критични моменти при изпълнението на дейностите и предприемане на мерки за тяхното преодоляване; - изпълнение на проектните дейности при пълно спазване на предвидения бюджет и правила за допустимост на разходите; - спазване на правилата за избор на подизпълнители и всички приложими към проектните дейности национални и европейски правила; - правилно и точно документиране на извършените дейности и отчитане на разходите и подготовка на необходимите междинни и окончателни технически и финансови отчети;
 • „Информиране, консултиране и улесняване на културната адаптация на гражданите на трети страни и подпомагане намирането на заетост”: С изпълнението на тази дейност ще се постигне подобряване на условията за интеграция на граждани на трети страни, които пребивават законно в Република България, включително лица, търсещи убежище и лица на които е предоставена международна закрила, в особена степен уязвимите лица, с цел социалното им включване и успешна реализация Непознаването на институционалното устройство на българската държава и административни специфики на социалната, здравната, образователната и др. системи, както съществуващата езикова бариера, създават трудно преодолими пречки пред успешната интеграция на имигрантите. Настоящата дейност ще осигури консултиране и предоставяне на правилна информация на ГТС, поднесена по ясен и разбираем за тях начин. Консултирането по проблемите на интеграцията на граждани от трети страни ще бъде основната услуга, която МОМ ще предоставя в центровете за имигранти в София и Бургас. Информацията за ГТС ще бъде изчерпателна, но така също и индивидуално адаптирана, касаеща основните аспекти от живота на имигрантите в България, като пребиваване, работа, предприемачество, здравно осигуряване и здравеопазване, образование, жилищно настаняване, социално осигуряване, гражданство, обществен живот и т.н. Консултациите ще бъдат извършвани индивидуално от съответни експерти на МОМ, при посещения на имигранти в центровете на МОМ в София и Бургас. Този подход ще засили чувството на доверие и готовност за диалог по въпросите на интеграцията и ще увеличи и удовлетворението на ГТС от предоставяните услуги от информационните центрове на МОМ. За да подпомогне включването в пазара на труда, МОМ ще осигури на имигрантите консултиране по въпросите за трудова интеграция. Ще се предоставят услуги по професионално ориентиране. Ще се предоставя помощ при попълването на различни видове документи свързани с интеграционния процес на имигрантите при търсенето на работа и достъпа до образование, социални услуги, здравни грижи и др. В допълнение към индивидуалното консултиране ще се актуализира постоянно интернет страницата за интеграция на МОМ, с което ще се подпомогнат имигрантите за достъп до информация, свързана с тяхната интеграция. Иновативен елемент ще бъде модерирането и обслужването на Фейсбук страница на проекта, посветена на интеграцията на ГТС. С този проактивен подход ще се използват възможностите на съвременните комуникационни канали и ще се привлече най-младата аудитория от имигрантските общности, като ще допринесе за ограничаване на самосегрегирането в тесни групи. Предвидено е разработване на мобилна апликация за информиране на ГТС по интеграционни теми, като средство за достигане на широк кръг от ГТС, ползващи интернет и мобилен телефон. Социалната мрежа дава възможност за свободен обмен на информация, снимки, мнения, он лайн консултации и по този начин осигурява широки възможности за използването й в процеса на подобряване на интеграцията на гражданите на трети страни. Ще бъдат провеждани и изнесени консултации в центровете за настаняване на лица търсещи международна закрила на ДАБ, като по този начин ще се облекчи достъпа на лица от целевата група до подкрепа и ще се мултиплицира ефектът от консултирането по проекта. Ще се организират и информационни събития за лица от целевата група, които живеят извън центровете на ДАБ особено законно пребиваващи ГТС и лица, получили международна закрила. Допълнителна част от услугите за улесняване на интеграцията ще са насочени към подкрепа за улесняване на намирането на заетост на ГТС, включително чрез провеждане на сесии с работодатели, професионално ориентиране.
 • Провеждане на обучение по български език: С изпълнението на тази дейност ще се постигне подобряване на способностите на граждани на трети страни, които пребивават законно в Република България, включително лица, търсещи убежище и лица на които е предоставена международна закрила за разбиране и комуникиране на български език. Съществуващата езикова бариера, с която се сблъскват законно пребиваващите ГТС и лицата, търсещи или получили международна закрила създава трудно преодолими пречки пред успешната интеграция на имигрантите. Настоящата дейност ще осигури подкрепа за придобиване на начална езикова грамотност/компетентност от ГТС, вкл. лица, търсещи международна закрила и лица, получили международна закрила и развиване на умение за комуникация на български език с оглед улесняване на интеграцията им в българското общество. Дейността предвижда организиране и провеждане на специализирани курсове по български език на територията на гр.София и гр.Бургас по програми и учебни материали насочени към обучение на чужденци. Курсовете за обучение ще се провеждат в малки групи с до 15 обучаеми с цел интерактивност и фокус към всеки обучаем. В рамките на курса обучаемите ще се явят на финален тест за проверка придобитите знания. Обучаемите ще придобият удостоверение за завършен курс по български език. Предвижда се на обучаемите да се осигурят набор от учебни пособия и помагала с цел ефективно осъществяване на учебния процес. Обучението ще се извършва от висококвалифицирани обучители по български език. Придобиването на езикови познания по български език ще подпомогне социалното включване на ГТС, включително лицата търсещи и получили международна закрила и ще им осигури равни възможности при достъпа до заетост.
 • Осигуряване на информация и публичност: С изпълнението на тази дейност ще се постигне повишаване информираността на целевите групи и осигуряване на публичност на дейностите на проекта, видимост на неговите резултати и популяризиране на приноса на ЕС, чрез ФУМИ 2014-2020.. В рамките на дейността ще бъдат:  Разработени информационна брошура и информационен плакат, отпечатани съответно в 5000 и 500 бр. на различни езици  Проведена кампания за разпространение на тези информационни материали на територията на България сред представители на целевата група; С цел популяризиране на възможностите за подкрепа за улесняване на интеграцията и осигуряване на публичност и повишаване на информираността на целевите групи ще бъдат разработени информационна брошура и плакат на български, английски и арабски език. Брошурата и плакатът ще бъдат разпространени до институции и организации, посещавани от граждани от целевата група,чрез информационна кампания за тяхното разпространение, в това число във всички центрове за мигранти на ДАБ и дирекция „Миграция”-МВР, ВКБООН, Български хелзинкски комитет и други организации, регулярно работещи с мигранти в България. В допълнение екипът по проекта ще осъществява пряко разпространение на информационни материали на лица от целевата група по проекта, при посещения в центровете за настаняване на граждани на трети страни на ДАБ, както и при индивидуални срещи с лица от целевата група в Информационните центрове на МОМ. Част от информационните материали ще се разпространят, чрез мигрантски организации в България на базата на дългогодишните партньорски отношения на МОМ с тези организации. Така ще се осигури по-голяма степен на доверие на ГТС към информацията в материалите по проекта, тъй като им се предоставят пряко от техни сънародници. Друга част от материалите ще се разпространят със съдействието на НПО и международни организации , които работят регулярно с мигранти и с които МОМ има трайни партньорски отношения. Така ще се гарантира прилагането на методи, осигуряващи фокусиран подход към целевите групи и разпространение на информацията сред общността на ГТС. На всички материали и документи създавани и използвани в рамките на проекта ще бъде поставяно логото на ЕС, с информация че проектът е финансиран по Националната програма на България, с подкрепата на ФУМИ 2014-2020 и българското правителство, при пълно спазване на изискванията и указанията за мерките за информация и публичност, съгласно чл. 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 1048/2014 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1049/2014 на Комисията. Тази информация ще бъде отразявана също и във във вътрешни и годишни доклади, както и в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на дадена процедура за избор на подизпълнител или документи за подкрепа, предоставена на лица от целевите групи. Информация за целите, дейностите и резултатите от проекта ще бъде публикувана на интернет страницата на МОМ за подкрепа за интеграция на имигранти. Всички проведени дейности и информационни сесии и събития ще се отразяват с новини и снимков материал на уеб-сайта на проекта на страницата на МОМ, както и на специализираната страница на проекта във Фейсбук, като се спазват изискванията на информация и публичност по ФУМИ. Ще бъдат изготвени информационни табели за ИЦ на МОМ в София и Бургас, указващи наименованието на проекта и подкрепата по националната програма, осигурена от ФУМИ и българското правителство. Всяка публикация на МОМ под каквато и да е форма и в каквото и да е средство за осведомяване, в това число и интернет, ще съдържа следното заявление: “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МОМ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.”
 • Одит: С изпълнението на дейността ще се гарантира спазването на приложимите европейски и национални правила за законосъобразно разходване на средствата по проекта. В рамките на дейността ще бъде извършена независима одитна проверка относно спазването на правилата за финансово-счетоводно отчитане на разходите по проекта и допустимостта на разходите, в съответствие с договора и бюджета към него. Независимата одитна проверка от специализиран външен одитор ще представи информация, позволяваща да се удостовери, че разходите, заявени от МОМ във финансовия отчет са действително извършени, точни и допустими в съответствие с договора и приложимите правила. Одитната проверката ще установи дали: - декларираните разходи са действително извършени и допустими; - първичните счетоводни документи и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни; - всички транзакции по проекта са осчетоводени по подходящ начин и в съответствие с приложимите правила, както и че счетоводните системи са в компютъризирана форма и отговарят на изискванията за сигурност и надеждност.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Образование и обучение на ЛТМЗ и ЛПМЗ..индикатор за дейност 2 съгл. Насоки за кандидатстване, Целева стойност: 2 600.00, Достигната стойност: 176.00

Финансова информация

1 302 450.28 BGN
1 302 450.28 BGN
325 612.00 BGN
75.00 %
 • [1] Не се прилага
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ФУМИ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 325 612.57 0.00 976 837.71 1 302 450.28
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 325 612.57 0.00 976 837.71 1 302 450.28

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Провеждане на обучение по български език на законно пребиваващи граждани на трети страни, включително лица търсещи или получили международна закрила" , Стойност: 293 370.00
 • Обособена позиция 1: Провеждане на обучение по български език на законно пребиваващи граждани на трети страни, включително лица търсещи и получили международна закрила по проект № BG65AMNP001-2.004-0006-C01 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017 г.
Предмет на предвидената процедура: "Провеждане на информационни събития за информиране на граждани на трети страни за улесняване на интеграцията им в България", Стойност: 142 530.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Проект „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“
Предмет на предвидената процедура: Доставка на ИТ техника, Стойност: 8 500.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на превод от арабски и други езици на страни на произход , Стойност: 16 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 11 Наименование: преводач с арабски език по проект BGAMNP001-2.004 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017г
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 12 Наименование: преводач с арабски език по проект BGAMNP001-2.004 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017г
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция № 13 Наименование: преводач с кюрдски език по проект BGAMNP001-2.004 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017г
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция № 14 Наименование: преводач с кюрдски език по проект BGAMNP001-2.004 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017г
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция № 15 Наименование: преводач с персийски език/дари по проект BGAMNP001-2.004 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017г
 • Обособена позиция 6: Обособена позиция № 16 Наименование: преводач с персийски език/дари по проект BGAMNP001-2.004 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017г
 • Обособена позиция 7: Обособена позиция № 17 Наименование: преводач с пащу по проект BGAMNP001-2.004 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017г
 • Обособена позиция 8: Обособена позиция № 18 Наименование: преводач с пащу по проект BGAMNP001-2.004 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017г
 • Обособена позиция 9: Обособена позиция № 19 Наименование: преводач с урду по проект BGAMNP001-2.004 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017г
 • Обособена позиция 10: Обособена позиция № 20 Наименование: преводач с панджаби по проект BGAMNP001-2.004 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017г
 • Обособена позиция 11: Обособена позиция № 21 Наименование: преводач с английски език по проект BGAMNP001-2.004 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017г
 • Обособена позиция 12: Обособена позиция № 22 Наименование: преводач с руски език по проект BGAMNP001-2.004 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017г
Предмет на предвидената процедура: Външен одит, Стойност: 12 200.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 2 Външен одит по проект BGAMNP001-2.004 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017 г.
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне, отпечатване и разпространение на информационни материали и обозначителна табела, Стойност: 5 580.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 4 Изготвяне и отпечатване на информационни табели, брошури и плакати по проект BGAMNP001-2.004 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017 г.
Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали, Стойност: 10 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 4 Kанцеларски материали по проект BGAMNP001-2.004 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017г
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на общи услуги – електроенергия , Стойност: 3 888.00
Предмет на предвидената процедура: Изработване на уеб базирано приложение с информация за интеграцията на имигранти, вкл. ЛТМЗ и ЛПМЗ, Стойност: 12 000.00
Предмет на предвидената процедура: Промотиране на публикации за интеграцията на мигранти и уеб базираното приложение с информация за интеграцията на имигранти, вкл. ЛТМЗ и ЛПМЗ в социалните мрежи, Стойност: 7 040.00
Предмет на предвидената процедура: Превод и легализация на дипломи и квалификационни сертификати на имигранти, Стойност: 3 200.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на посетителски столове, Стойност: 750.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на превод от арабски и други езици на страни на произход II, Стойност: 8 500.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 4 Наименование: преводач с арабски език по проект BGAMNP001-2.004 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017г
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 5 Наименование: преводач с кюрдски език по проект BGAMNP001-2.004 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017г
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция № 6 Наименование: преводач с персийски език/дари по проект BGAMNP001-2.004 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017г
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция № 7 Наименование: преводач с пащу по проект BGAMNP001-2.004 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017г
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция № 8 Наименование: преводач с панджаби по проект BGAMNP001-2.004 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017г
 • Обособена позиция 6: Обособена позиция № 9 Наименование: преводач с руски език по проект BGAMNP001-2.004 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017г
Предмет на предвидената процедура: „Провеждане на обучение по български език на законно пребиваващи граждани на трети страни, включително лица търсещи или получили международна закрила" II, Стойност: 293 370.00
 • Обособена позиция 1: Провеждане на обучение по български език на законно пребиваващи граждани на трети страни, включително лица търсещи и получили международна закрила по проект № BG65AMNP001-2.004-0006-C01 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017 г.
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на превод от арабски и други езици на страни на произход III, Стойност: 20 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 06 Наименование: преводач с арабски език по проект BGAMNP001-2.004 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017г
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 07 Наименование: преводач с кюрдски език по проект BGAMNP001-2.004 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017г
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция № 08 Наименование: преводач с пащу по проект BGAMNP001-2.004 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017г
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция № 09 Наименование: преводач с руски език по проект BGAMNP001-2.004 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017г
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция № 10 Наименование: преводач с английски език по проект BGAMNP001-2.004 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017г
 • Обособена позиция 6: Обособена позиция № 11 Наименование: осигуряване на писмен превод и легализация на дипломи и квалификационни документи от руски, английски, украински и молдовски на законно пребиваващи лица в България по проект BGAMNP001-2.004 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017г
Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали II, Стойност: 9 200.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на общи услуги – почистване, Стойност: 1 296.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на общи услуги – охрана, Стойност: 1 296.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на общи услуги – комуникационни разходи, Стойност: 3 888.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на общи услуги – вода, Стойност: 648.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на общи услуги – куриерски, Стойност: 648.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на гориво за транспорт със служебни автомобили, Стойност: 4 800.00
Предмет на предвидената процедура: "Провеждане на информационни събития за информиране на граждани на трети страни за улесняване на интеграцията им в България" II, Стойност: 142 530.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Проект „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“
Предмет на предвидената процедура: „Провеждане на обучение по български език на законно пребиваващи граждани на трети страни, включително лица търсещи или получили международна закрила" III, Стойност: 293 370.00
 • Обособена позиция 1: Провеждане на обучение по български език на законно пребиваващи граждани на трети страни, включително лица търсещи и получили международна закрила по проект № BG65AMNP001-2.004-0006-C01 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017 г.
Предмет на предвидената процедура: Външен одит, Стойност: 12 200.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 2 Външен одит по проект BGAMNP001-2.004-0006-С01 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017 г.
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за длъжността експерт – координатор в Информационен център за мигранти гр.София по проект BGAMNP001-2.004-0006-C01 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“, Стойност: 76 276.20
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за длъжността експерт – координатор в Информационен център за мигранти гр.София по проект BGAMNP001-2.004-0006-C01 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“
Предмет на предвидената процедура: Външен одит, Стойност: 12 200.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 2 Външен одит по проект BGAMNP001-2.004-0006-С01 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017 г.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.