English

Оперативна програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG65AMNP001-2.004-0005-C01
Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица търсещи или получили международна закрила
==> Фонд "Убежище, миграция и интеграция"
07.12.2017
07.12.2017
07.12.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

В рамките на този проект МОМ ще предоставя административна, правна, здравна, психологическа и социална помощ на лица търсещи международна закрила (ЛТМЗ) или получили международна закрила в България (ЛПМЗ) със спeциално внимание към нуждите на уязвимите групи. Екипът от експерти, включително психолог, социален работник и юрист ще предоставя услуги в РПЦ на ДАБ и в офисите на МОМ в София и Харманли. С цел подобряване на комуникацията с институциите, предоставящи услуги на целевата група и създаване на механизъм за ефективно взаимодействие и интеграция на бенефициентите, екипът ще включва и експерти предоставящи подкрепа по административни и правни въпроси. Екипът по проекта ще осигури планиране и насрочване на консултации с общини, социални услуги на местно и централно ниво, училища, полиция, бюра по труда и други в зависимост от нужите на целевата група. Екип от преводачи от редки езици ще подкрепя процеса на работа. 
Експертите ще предоставят индивидуални консултации (психологически, социални и правни), оценки на уязвимостта и подкрепа в достъпа до здравни и социални услуги. Опитът на МОМ е доказал, че такава композиция на експерти предлага най-всеoбхватна и комплексна грижа. Правните консултации ще покриват въпроси свързани с подготовка на документи или процедури, предоставяне на информация и правна помощ; психологическата помощ ще адресира психичните нужди на ЛТМЗ и ЛПМЗ, предоставя грижа за непридружени деци и други уязвими лица, и в съдействие със социалния работник, предоставя подкрепа, насоки и промоция на здравословни практики и насочване към специалист. Като част от работата в РПЦ и в общността, екипът от експерти ще организира информационни сесии, промоция на хигиенни практики и други теми от интерес спрямо нуждите на целевата група. 
Предвижда се най-малко 1300 лица (ЛТМЗ и ЛПМЗ) да получат административна, правна, здравна, психологическа и социална помощ с цел подобряване на достъпа им до услуги, социално включване и интеграция в българското общество.
Дейности
 • Управление на проекта: С изпълнението на дейност "Управление на проекта" ще бъде осигурено ефективно управление на проекта, координация, мониторинг и контрол на изпълнението на дейностите, идентифициране и преодоляване на евентуални трудности, които биха подложили на риск очакваните резултати. Изпълнение на проекта при пълно спазване на приложимите европейски и национални правила.В рамките на дейността ще бъде осъществена цялостна координация , наблюдение и контрол по отношение изпълнението на проекта. Дейностите по управление на проекта ще гарантират: - съгласуваност и координация на изпълнението на отделните етапи и работата на екпертите от екипа на проекта; - спазване на времевия график; - изпълнение на предвидените дейности при осигурена хронологична съгласуваност; - своевременно оценяване на възникналите рискове и критични моменти при изпълнението на дейностите и предприемане на мерки за тяхното преодоляване; - изпълнение на проектните дейности при пълно спазване на предвидения бюджет и правила за допустимост на разходите; - спазване на правилата за избор на подизпълнители и всички приложими към проектните дейности национални и европейски правила; - правилно и точно документиране на извършените дейности и отчитане на разходите и подготовка на необходимите междинни и окончателни технически и финансови отчети;
 • „„Подкрепа за улeсняване достъпа до административна, правна, здравна, психологическа и социална помощ с цел социално включване и успешна реализация на гражданите на трети страни“”: С изпълнението на тази дейност се оказва подкрепа за достъп до административна, правна, здравна, психологическа и социална помощ на гражданите на трети страни, които пребивават законно в Република България, включително лица, търсещи убежище и лица, на които е предоставена международна закрила, в особена степен уязвимите лица, с цел социалното им включване и успешна реализация. Непознаването на институционалното устройство на българската държава и административните специфики на социалната, здравната, образователната и др. системи, както съществуващата езикова бариера, създават трудно преодолими пречки пред успешната интеграция на мигрантите и достъп до услуги. В резултат, ГТС изпитват сериозни трудности за намиране на работа, наем на жилище, записване при общопрактикуващ лекар, хоспитализация и/или посещение при специалист, плащане на здравни и социални осигуровки, откриване на банкова сметка, изваждане на лични документи, както и цялостна адаптация към новата среда. Консултирането от екип от експерти ще осигури така нужната подкрепа и предоставяне на информация на ГТС, поднесена с помощта на преводач и адаптирана към нуждите на целевата група. Индивидуални консултации, оценка на уязвимостта, реферирането към услуги на базата на разработен индивидуален план за интеграция, придружаване и помощ при достъп до различни институции на централно и местно ниво ще бъдат основните услуги, които МОМ ще предоставя на мигранти в РПЦ София, Харманли, Пъстрогор и Баня, както и в офисите на МОМ в София и Харманли за живущите в общността. Консултациите ще бъдат мултидисциплинарни, предоставяни от екип от юрист, социален работник, психолог и подкрепени от трима експерти, отговарящи за решаване на административни въпроси и контакт с институциите в София и Харманли: медицински учреждения, общопрактикуващи лекари, социални структури, училища, полиция, бюра по труда, НАП, НОИ и други структури на централно и местно ниво. Този подход ще засили чувството на доверие и готовност за диалог по въпросите на интеграцията и ще увеличи удовлетворението на ГТС от предоставяните услуги,а също така ще помогне на инситуциите, преодставящи услуги да изкомуникират съответни правила и изисквания към ГТС. Индивидуалните консултации ще включват правна помощ по въпросите свързани с подготовка на документи или административни процедури, предоставяне на информация, писане на молби и кореспонденция, превод на документи; психологическата помощ ще адресира психичните нужди на бенефициентите, предоставя грижа за непридружени деци и други уязвими лица, и в съдействие със социалния работник, предоставя подкрепа, насоки и промоция на социално включване и насочване към специалист. Като част от работата в РПЦ и в общността, екипът от експерти ще прави оценки на нуждите от подкрепа и предлага таргетирани решения, организира информационни сесии върху широк спектър от теми от интерес, води женски и детски групови консултации, организира спортни и културни събития, раздава дарения, осугурява помощ при хоспитализация или медицинско консултиране, насочва към услуги на други организации, придружава по институции, предоставя квалифицирана подкрепа от преводачи.
 • Осигуряване на информация и публичност: С изпълнението на тази дейност ще се постигне повишаване информираността на целевите групи и осигуряване на публичност на дейностите на проекта, видимост на неговите резултати и популяризиране на приноса на ЕС, чрез ФУМИ 2014-2020.. В рамките на дейността ще бъдат:  Разработени информационна брошура и информационен плакат, отпечатани съответно в 10000 и 500 бр. на различни езици  Проведена кампания за разпространение на тези информационни материали на територията на България сред представители на целевата група; С цел популяризиране на възможностите за подкрепа за улесняване на интеграцията и осигуряване на публичност и повишаване на информираността на целевите групи ще бъдат разработени информационна брошура и плакат на различни езици, в това число най-малко на български, английски и арабски език. Брошурата и плакатът ще бъдат разпространени до институции и организации, посещавани от граждани от целевата група,чрез информационна кампания за тяхното разпространение, в това число във всички центрове за мигранти на ДАБ и дирекция „Миграция”-МВР, ВКБООН, Български хелзинкски комитет и други организации, регулярно работещи с мигранти в България. В допълнение екипът по проекта ще осъществява пряко разпространение на информационни материали на лица от целевата група по проекта, при посещения в центровете за настаняване на граждани на трети страни на ДАБ, както и при индивидуални срещи с лица от целевата група в офиса на проекта в София. Част от информационните материали ще се разпространят, чрез мигрантски организации в България на базата на дългогодишните партньорски отношения на МОМ с тези организации. Така ще се осигури по-голяма степен на доверие на ГТС към информацията в материалите по проекта, тъй като им се предоставят пряко от техни сънародници. Друга част от материалите ще се разпространят със съдействието на НПО и международни организации , които работят регулярно с мигранти и с които МОМ има трайни партньорски отношения. Така ще се гарантира прилагането на методи, осигуряващи фокусиран подход към целевите групи и разпространение на информацията сред общността на ГТС. На всички материали и документи създавани и използвани в рамките на проекта ще бъде поставяно логото на ЕС, с информация че проектът е финансиран по Националната програма на България, с подкрепата на ФУМИ 2014-2020 и българското правителство, при пълно спазване на изискванията и указанията за мерките за информация и публичност, съгласно чл. 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 1048/2014 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1049/2014 на Комисията. Тази информация ще бъде отразявана също и във във вътрешни и годишни доклади, както и в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на дадена процедура за избор на подизпълнител или документи за подкрепа, предоставена на лица от целевите групи. Информация за целите, дейностите и резултатите от проекта ще бъде публикувана на специалната интернет страницата на МОМ за подкрепа за интеграция на имигранти. Всички проведени дейности и информационни сесии и събития ще се отразяват с новини и снимков материал на уеб-сайта на проекта на страницата на МОМ, като се спазват изискванията на информация и публичност по ФУМИ. Ще бъде изготвена информационна табела за офиса на проекта, указваща наименованието на проекта и подкрепата по националната програма, осигурена от ФУМИ и българското правителство. Всяка публикация на МОМ под каквато и да е форма и в каквото и да е средство за осведомяване, в това число и интернет, ще съдържа следното заявление: “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МОМ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.”
 • Одит: С изпълнението на дейността ще се гарантира спазването на приложимите европейски и национални правила за законосъобразно разходване на средствата по проекта. В рамките на дейността ще бъде извършена независима одитна проверка относно спазването на правилата за финансово-счетоводно отчитане на разходите по проекта и допустимостта на разходите, в съответствие с договора и бюджета към него. Независимата одитна проверка от специализиран външен одитор ще представи информация, позволяваща да се удостовери, че разходите, заявени от МОМ във финансовия отчет са действително извършени, точни и допустими в съответствие с договора и приложимите правила. Одитната проверката ще установи дали: - декларираните разходи са действително извършени и допустими; - първичните счетоводни документи и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни; - всички транзакции по проекта са осчетоводени по подходящ начин и в съответствие с приложимите правила, както и че счетоводните системи са в компютъризирана форма и отговарят на изискванията за сигурност и надеждност.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Предоставяне на подкрепа, като административна и правна помощ..индикатор за дейност 3 съгл. т.2.1. от Насоки за кандидатстване, Целева стойност: 1 300.00, Достигната стойност: 574.00
Общ индикатор за дейности 2, 3 и 4: бр. лица от целевата група, подпом. от ФУМИ чрез интегр. мерки в съотв. с нац., местни и регионални стратегии, Целева стойност: 1 300.00, Достигната стойност: 574.00

Финансова информация

606 034.33 BGN
606 034.33 BGN
151 508.58 BGN
75.00 %
 • [1] Не се прилага
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ФУМИ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 151 508.58 0.00 454 525.75 606 034.33
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 151 508.58 0.00 454 525.75 606 034.33

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали, Стойност: 10 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 6 Kанцеларски материали по проект BG65AMNP001-2.004-0005-C01„Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица, търсещи или получили международна закрила“ договор №812108-99/14.11.2017 г „
Предмет на предвидената процедура: Наемане на експерт - лингвист/и, Стойност: 40 400.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 51 Наименование: преводач с арабски език по проект BGAMNP001-2.004 „Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица, търсещи или получили международна закрила“ договор №812108-99/14.11.2017 г
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 52 Наименование: преводач с арабски език по проект BGAMNP001-2.004 „Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица, търсещи или получили международна закрила“ договор №812108-99/14.11.2017 г
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция № 53 Наименование: преводач с кюрдски език по проект BGAMNP001-2.004 „Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица, търсещи или получили международна закрила“ договор №812108-99/14.11.2017 г
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция № 54 Наименование: преводач с кюрдски език по проект BGAMNP001-2.004 „Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица, търсещи или получили международна закрила“ договор №812108-99/14.11.2017 г
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция № 55 Наименование: преводач с персийски език/дари по проект BGAMNP001-2.004 „Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица, търсещи или получили международна закрила“ договор №812108-99/14.11.2017 г
 • Обособена позиция 6: Обособена позиция № 56 Наименование: преводач с персийски език/дари по проект BGAMNP001-2.004 „Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица, търсещи или получили международна закрила“ договор №812108-99/14.11.2017 г
 • Обособена позиция 7: Обособена позиция № 57 Наименование: преводач с пащу по проект BGAMNP001-2.004 „Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица, търсещи или получили международна закрила“ договор №812108-99/14.11.2017 г
 • Обособена позиция 8: Обособена позиция № 58 Наименование: преводач с пащу по проект BGAMNP001-2.004 „Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица, търсещи или получили международна закрила“ договор №812108-99/14.11.2017 г
 • Обособена позиция 9: Обособена позиция № 59 Наименование: преводач с урду по проект BGAMNP001-2.004 „Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица, търсещи или получили международна закрила“ договор №812108-99/14.11.2017 г
 • Обособена позиция 10: Обособена позиция № 60 Наименование: преводач с урду по проект BGAMNP001-2.004 „Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица, търсещи или получили международна закрила“ договор №812108-99/14.11.2017 г
 • Обособена позиция 11: Обособена позиция № 61 Наименование: преводач с панджаби по проект BGAMNP001-2.004 „Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица, търсещи или получили международна закрила“ договор №812108-99/14.11.2017 г
Предмет на предвидената процедура: Външен одит, Стойност: 5 860.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 6 Външен одит по проект BGAMNP001-2.004 „Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица, търсещи или получили международна закрила“ по договор № 812108-99/14.11.2017 г.
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне, отпечатване и разпространение на информационни материали и обозначителни табели, Стойност: 8 080.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 5 Изготвяне и отпечатване на информационни табели, брошури и плакати по проект BGAMNP001-2.004 „Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица, търсещи или получили международна закрила“ договор №812108-99/14.11.2017 г.
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на общи услуги – електроенергия , Стойност: 2 160.00
Предмет на предвидената процедура: Наемане на експерт - лингвист/и II, Стойност: 21 600.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 26 Наименование: преводач с арабски език по проект BGAMNP001-2.004 „Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица, търсещи или получили международна закрила“ договор №812108-99/14.11.2017 г
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 27 Наименование: преводач с кюрдски език по проект BGAMNP001-2.004 „Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица, търсещи или получили международна закрила“ договор №812108-99/14.11.2017 г
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция № 28 Наименование: преводач с персийски език/дари по проект BGAMNP001-2.004 „Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица, търсещи или получили международна закрила“ договор №812108-99/14.11.2017 г
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция № 29 Наименование: преводач с пащу по проект BGAMNP001-2.004 „Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица, търсещи или получили международна закрила“ договор №812108-99/14.11.2017 г
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция № 30 Наименование: преводач с урду по проект BGAMNP001-2.004 „Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица, търсещи или получили международна закрила“ договор №812108-99/14.11.2017 г
 • Обособена позиция 6: Обособена позиция № 31 Наименование: преводач с панджаби по проект BGAMNP001-2.004 „Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица, търсещи или получили международна закрила“ договор №812108-99/14.11.2017 г
Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали II, Стойност: 3 680.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на общи услуги – почистване, Стойност: 540.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на общи услуги – охрана, Стойност: 540.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на общи услуги – комуникационни разходи, Стойност: 1 620.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на общи услуги –вода, Стойност: 270.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на общи услуги – куриерски, Стойност: 270.00
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на гориво за транспорт със служебни автомобили , Стойност: 4 780.00
Предмет на предвидената процедура: Наемане на Експерт в мобилен екип - предоставяне на специализирани консултации за административно-правна подкрепа, Стойност: 51 633.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за длъжността експерт в мобилен екип - предоставяне на специализирани консултации за административно-правна подкрепа по проект BG65AMNP001-2.004-0005-C01“ Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица търсещи или получили международна закрила”
Предмет на предвидената процедура: Външен одит, Стойност: 5 860.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 6 Външен одит по проект BGAMNP001-2.004-0005-С01 „Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица, търсещи или получили международна закрила“ по договор № 812108-99/14.11.2017 г.
Предмет на предвидената процедура: Наемане на експерт - лингвист/и III, Стойност: 3 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 26 Наименование: преводач с пащу по проект BGAMNP001-2.004 „Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица, търсещи или получили международна закрила“ договор №812108-99/14.11.2017 г
Предмет на предвидената процедура: Външен одит, Стойност: 5 860.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 6 Външен одит по проект BGAMNP001-2.004-0005-С01 „Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица, търсещи или получили международна закрила“ по договор № 812108-99/14.11.2017 г.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.