English

Оперативна програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG65AMNP001-1.007-0001-C01
Подобряване на инфраструктурата и условията за живот в териториалните поделения на ДАБ
==> Фонд "Убежище, миграция и интеграция"
21.02.2019
21.02.2019
21.04.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Дейности по реконструкция на помещения и основен ремонт на вътрешната електрическа,пожароизвестителна, вентилационна и ВиК инсталация в сгради за настаняване на търсещи закрила граждани на трети страни на територията на РПЦ Харманли. Свързване на тези инсталации към външни мрежи. 
Осигуряване на квалифицирани охранителни услуги за териториалните поделения на ДАБ при МС за настаняване на търсещи закрила граждани на трети страни.
Дейности
 • Управление и организация на проекта: Целта на тази дейност е да се гарантира ефективно управление, организация и координация на дейностите и да се създадат условия за планиране на дейностите и успешно организационно, документално и финансово финализиране на проекта. Предвид спецификата и обема на дейностите, екипът за управление и изпълнение на проекта ще се състои от: - Рководител - ръководство и контрол на осъществяваните дейности, поддържане на контакт с финансиращия орган и управление на работата на екипа на проекта; - Координатор - координира изпълнението на планираните дейности; - Счетоводител - отговаря за изготвяне на финансови доклади, текущ мониторинг на средствата, осчетоводяване на първични счетоводни документи, проверка и контрол на движението на разходите по бюджетните пера; - Технически сътрудник - води цялостната документация и кореспонденция по проекта, събира, класира и отговаря за съхранението на документацията; Допълнително, служител на ДАБ ще бъде определен на длъжност Експерт по обществени поръчки, който ще има общо 450 часа в рамките на проекта и ще отговаря за провеждането на процедури за избор на изпълнители за предвидените по проекта дейности, в съответствие със Закона за обществените поръчки. Експертът ще участва в срещите на екипа и в изпълнението на всички дейности, като ще участва в изготвянето на необходима документация за обявяване на процедури по ЗОП.
 • Реконструкция и подмяна на вътрешни инсталации и ремонтни работи по АС част на сграда с идентификатор 77181.6.495.4 в РПЦ – Харманли: Сградния фонд на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет в Регистрационно-приемателен център гр. Харманли бе подложен на голямо натоварване в резултат от големия миграционен натиск, започнал през 2013 г., което съответно доведе до по-бързото износване на материалната база и инсталациите. Сграда с идентификатор 77181.6.495.4 (вътрешно название - Корпус №4) е предназначена за настаняване на семейства с деца и представители на уязвими групи и по тази причина е от критична важност инфраструктурата там да отговаря на всички изисквания за настаняване на търсещи закрила и редовно да се поддържа, реновира и усъвършенства. Сградата е със застроена площ 228 м2 и се състои от четири етажа. Ползва се от Регистрационно – приемателния център (РПЦ), гр. Харманли – териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет за настаняване на лица, търсещи международна закрила. Конструкцията на сградата е стоманобетонна, изпълнена монолитно. Покривът е плосък, тип „студен“. В сградата има съществуващи инсталации - електро, отоплителна и ВиК, които са амортизирани и е необходимо да бъдат подменени. Преди стартирането на строително-ремонтните работи, се предвижда изпълнението на следните дейности: 1. Проучване на съществуващото състояние на канализационната и водопроводна инсталация в сградата и връзката с външните ВиК мрежи и даване на становище (препоръки) относно необходимостта от подмяна на съществуващите инсталации, ремонт и реконструкция в сградата; 2. Изготвяне на инвестиционен проект в „Работна фаза“ за реконструкция и основен ремонт на вътрешните инсталации в сградата и включването им към външните мрежи и ремонтни дейности по архитектурно – строителната част на сградата; 3. Авторски надзор по време на строителството. За тези три дейности ДАБ вече е провела процедура по ЗОП за избор на изпълнител и има сключен договор. Тяхното изпълнение ще бъде финансирано от бюджета на Агенцията, като по такъв начин за сметка на фондовете, предоставяни от ЕС ще бъдат само СМР и строителен надзор. Строежът е четвърта категория съгласно чл. 137 от ЗУТ и чл. 8, ал. 2, т. 3 от Наредба №1 / 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
 • Осигуряване на квалифицирани охранителни услуги за центровете на ДАБ за настаняване на търсещи закрила граждани на трети страни: За осигуряване на сигурни условия на работа на служителите си, както и за осигуряване на безопасността на търсещите закрила граждани на трети страни, настанени в териториалните поделения, ДАБ има нужда от квалифицирани охранителни услуги. За всяко териториално поделение се предвижда осигуряването на охранителни услуги, предоставяни от подизпълнител, с който е сключен договор. В рамките на процедурата е предвидена и обособена позиция за охранителни услуги в централната административна сграда на Агенцията но средствата за нея ще бъдат за сметка на бюджета на ДАБ Охранителни услуги ще бъдат осигурени, чрез избор на изпълнител в съответствие със Закона за обществените поръчки, за всички териториални поделения на ДАБ. На 30.11.2018 г. ДАБ при МС е обявила открита процедура за избор на изпълнител съгласно чл. 114 от Закона за обществените поръчки, чрез обявяване на източници за финансиране за изпълняваната дейност „под въпрос“ и с продължителност на изпълняваните дейности 24 месеца. Общата сума на процедурата е в размер на 3 530 160,00 лв. без ДДС или 4 236 192,00 лв. с ДДС. Тъй, като охраната на централната административна сграда (92 160,00 лв. без ДДС) е за сметка на бюджета, сумата оставаща за териториалните поделения е 3 438 000,00 лв. без ДДС или 4 125 600,00 лв. с ДДС. Заложената за 24 месеца сума за охрана всеки месец е в размер на 143 250,00 лв. без ДДС или 171 900,00 лв. с ДДС. Сумата финансираща изпълнението на дейността по линия на това споразумение е в размер на 1 621 702,83 лв. с ДДС, което при прогнозен месечен разход от 171 900,00 лв. с ДДС ще е позволи осигуряване на охранителни услуги за период от 9,4 месеца. Възможно е заложените средства да са достатъчни за по-дълъг период, тъй като се очаква кандидатите, подали оферти по обществената поръчка да предложат по-ниски стойности от максимално предвидените.
 • Предоставяне на информация и публичност: Дейността се осъществява в съответствие с чл. 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 1048/2014 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1049/2014 на Комисията. Основна цел на дейността е обществеността да бъде информирана за произхода на средствата, с които ДАБ изпълнява дейностите по ремонт, реновиране и осигуряване на охранителни услуги.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Изграден капацитет (брой места) на нова инфраструктура в местата за настаняване в съответствие с минималните изисквания на условията за настаняване съгласно европейското законодателство и подобряване на съществуващата инфраструктура в съответствие със същите изисквания, в резултат на финансиране на проекти подкрепени от ФУМИ, Целева стойност: 150.00, Достигната стойност: 0.00
Процент от целия изграден капацитет за настаняване, Целева стойност: 2.89, Достигната стойност: 0.00
Подобрена инфраструктура - минимум 150 места за настаняване в териториалните поделения на ДАБ при МС, съобразно минималните условия за прием и настаняване, установени в Европейското законодателство, Целева стойност: 150.00, Достигната стойност: 0.00
Брой охранявани териториални поделения на ДАБ при МС, Целева стойност: 6.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

1 951 888.00 BGN
1 951 888.00 BGN
780 755.20 BGN
75.00 %
 • [1] Не се прилага
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ФУМИ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 487 971.99 0.00 1 463 916.01 1 951 888.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 487 971.99 0.00 1 463 916.01 1 951 888.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Осъществяване на денонощна, физическа, невъоръжена охрана в административната сграда и териториалните поделения на ДАБ при МС, Стойност: 1 621 702.83
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 2: Отдел „Производство за международна закрила“, кв. „Враждебна“
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 3: Регистрационно-приемателен център – с. Баня, общ. Нова Загора
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция № 4: Отдел „Производство за международна закрила“, кв. „Военна рампа“
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция № 5: Регистрационно-приемателен център – гр. София, кв. „Овча купел“
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция № 6: Регистрационно-приемателен център – гр. Харманли
 • Обособена позиция 6: Обособена позиция № 7: Транзитен център – с. Пъстрогор, общ. Свиленград
Предмет на предвидената процедура: Строителен надзор на обекти, собственост на ДАБ при МС по две обособени позиции, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Строителен надзор на обект:Реконструкция и подмяна на вътрешни инсталации и ремонтни работи по АС част на сграда с идентификатор 77181.6495.4 в РПЦ-Харманли
 • Обособена позиция 2: Строителен надзор на обект: Изграждане на медицински изолатор в РПЦ-София, кв. Враждебна

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.