English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
831601932 Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет България, гр.София, 1233, бул. "Княгиня Мария Луиза" 114 Б

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
"Подобряване на инфраструктурата и условията за живот в териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет" 13.10.2015 825 347.60 825 347.60 0.00 742 812.84 48 В изпълнение (от дата на стартиране)
"Трансфер и преместване" 25.08.2017 3 819 677.40 3 819 677.40 0.00 176 022.00 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
"Презаселване" 13.09.2017 645 414.00 645 414.00 0.00 205 359.00 26 В изпълнение (от дата на стартиране)
Подобряване на инфраструктурата за настаняване на лицата, търсещи международна закрила 05.10.2017 645 414.00 645 414.00 0.00 258 165.60 27 В изпълнение (от дата на стартиране)
Подобряване на инфраструктурата и условията за живот в териториалните поделения на ДАБ 21.02.2019 1 951 888.00 1 951 888.00 0.00 780 755.20 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
Развитие на административния капацитет на ДАБ 26.07.2017 196 105.01 196 105.01 0.00 49 026.25 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
Превод и консултиране по време на производството за международна закрила 26.07.2017 780 000.00 780 000.00 0.00 0.00 21 В изпълнение (от дата на стартиране)
Подобряване на процедурите за предоставяне на международна закрила чрез обучение 05.10.2017 156 464.00 156 464.00 0.00 80 585.60 24 В изпълнение (от дата на стартиране)

Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
"Нов шанс за успех" 21.09.2016 41 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.