English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
831601932 ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ България, гр.София, 1233, 1233 СОФИЯ, БУЛ. "КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА" 114Б

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
"Подобряване на инфраструктурата и условията за живот в териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет" 13.10.2015 825 347.60 825 347.60 0.00 742 812.84 48 В изпълнение (от дата на стартиране)
"Трансфер и преместване" 25.08.2017 3 819 677.40 3 819 677.40 0.00 176 022.00 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
"Презаселване" 13.09.2017 645 414.00 645 414.00 0.00 205 359.00 26 В изпълнение (от дата на стартиране)
Подобряване на инфраструктурата за настаняване на лицата, търсещи международна закрила 05.10.2017 645 414.00 645 414.00 0.00 258 165.60 27 В изпълнение (от дата на стартиране)
Подобряване на инфраструктурата и условията за живот в териториалните поделения на ДАБ 21.02.2019 1 951 888.00 1 951 888.00 0.00 780 755.20 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
Развитие на административния капацитет на ДАБ 26.07.2017 196 105.01 196 105.01 0.00 49 026.25 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
Превод и консултиране по време на производството за международна закрила 26.07.2017 780 000.00 780 000.00 0.00 0.00 21 В изпълнение (от дата на стартиране)
Подобряване на процедурите за предоставяне на международна закрила чрез обучение 05.10.2017 156 464.00 156 464.00 0.00 80 585.60 24 В изпълнение (от дата на стартиране)

Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
"Нов шанс за успех" 21.09.2016 36 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.