English

Оперативна програма: Наука и образование за интелигентен растеж

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M2OP001-1.001-0008-C03
Национален център по мехатроника и чисти технологии
ЕФРР ==> Наука и образование за интелигентен растеж
28.02.2018
28.02.2018
31.12.2023
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София
 • България, Северна и югоизточна България (BG3), Североизточен (BG33), Варна (BG331), Варна, гр.Варна
 • България, Северна и югоизточна България (BG3), Северен централен (BG32), Габрово (BG322), Габрово, гр.Габрово
 • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), Пловдив (BG421), Пловдив, гр.Пловдив

Описание

ЦВП „Мехатроника и чисти технологии“ е обединение от национални университети и институти,, включващо 12 института на БАН, Софийски университет и Технически университет – София. 
Обединяването на водещи учени от тези звена в един Център за върхови постижения, целящ максимално покриване на тематичната област на ИСИС „Мехатроника и чисти технологии“ и притежаващ единна изследователска програма, ще допринесе както за засилване и интензифициране на научно-изследователската дейност, технологичното развитие и иновациите, така и до създаването на институция, която ще е водеща в тази област за страната и региона.
 По-специално дейността ще бъде фокусирена върху следните области: 
1. Виртуално инженерство и дигитални производства
2. Био-мехатроника, Микро/нано инженеринг за мехатронни технологии, елементи и системи
3. Вибрационни и акустични мехатронни технологии 
4. Транспортен инженеринг и реинженеринг
5. Оптични мехатронни технологии
6. Компоненти на интелигентни системи за мехатронни устройства 
7. Технологии за чиста и безопасна енергия 
8. Зелени технологии
9. Адитивни технологии, функционални покрития и нови материали
10. Роботизирани системи и мехатронни технологии
11. Моделиране.
В съответствие с програмата ще се изградят модерни и конкурентни научни комплекси на най-високо ниво, оборудвани с уникална за страната и концентрирана в определени места научна апаратура. Тези комплекси ще предоставят възможности за провеждане на висококачествени научни изследвания в съответствие с най-добрите стандарти и практики
Предвижда се основните дейности да се осъществяват в тясно взаимодействие с Центровете по компетентност в областта мехатроника и чисти технологии, както и с ЦВП в областта информационни и комуникационни технологии. 
За високото ниво на научната дейност ще съдействат като асоциирани партньори чуждестранни научни институции. За по-добри връзки с бизнеса ще се разчита на асоциираните партньори – представители на българския бизнес/индустрия.
Дейности
 • Организация и управление на проекта: Дейността по организация и управление на проекта е в съответствие със структурата на обеденението, съставено от 17 изследователски организации и скрепено с Договор за партньорство. Целта на тази дейност е ефективното и координирано управление на всички дейности по проекта, като се следи за изпълнението на времевата и финансова рамка на проекта и постигане на поставените индикатори. Цялостната дейност обхваща различни поддейности, свързани с етапите на изграждане на научната инфраструктура и развитието на Центъра, като: подпомагане и координиране на подготовка и провеждане на открити процедури по ЗОП за извършване на СМР и доставка на планираното оборудване, организиране на равноправно ползване на създадената научна инфраструктура от всички участници в обединението почти изключително за извършването на научно-изследователска и развойна дейност, като извършваната стопанска дейност следва да има допълващ характер, контролиране на дейностите по публичност и визуализация, представяне на обединението пред други организации и заинтересовани страни от съвместни инициативи, управление на човешките ресурси и спазване на принципите, залегнали в Правилника за прилагане на Европейската харта на учените и на Кодекса за назначаване на изследователи, както и Правилата за разпределение на интелектуалната собственост между членовете на обединението с или без участие на трети страни; синхронизиране на дейностите по подготовка на междинните и крайни технически и финансови отчети, взаимодействие с Управлявашия орган на ОП. От особено значение е създаването на стройна система и дисциплина на документооборота на проекта и функционирането на Центъра.
 • Изграждане и модернизиране на специализирана инфраструктура: Същността на дейността е изграждане и модернизиране на специализирана инфраструктура с висок капацитет за осъществяване на пазарно-ориентирани изследвания в областта на мехатрониката и чистите технологии на международно ниво и реализиране на върхови постижения. Дейността обхваща следните основни поддейности: (1) модернизиране на сградната инфраструктура, с необходимите комуникации, съоръжения и ресурси, които ще позволят инсталирането и правилното функциониране на специализираното научно оборудване и апаратура, за да може инфраструктурата да отговори на изискванията за „научноизследователска инфраструктура“ по т. 15, буква вв) -от Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации. За целта са предвидени подготвителни дейности, като изработване на инвестиционен проект (технически и работен проект с работни чертежи и детайли); строително-монтажни работи, свързани с преусройство и модернизиране на сгради или части от сгради на партньорите в обединението, изграждане на необходимите системи, инсталации, далекосъобщителни мрежи, техническа инфраструктура и др.; строителен надзор и оценка на съответствието; инвеститорски контрол/консултант по време на строителството и въвеждане на строежа в експлоатация (2) закупуване на специализирано научно оборудване необходимо за реализиране на научноизследователските програми на Центъра за върхови постижения. (3) модернизиране на съществуващата научноизследователска инфраструктура (4) придобиване на нематериални активи Дейностите от (2( до (4) ще се извършат на етапи: Д0 - подготвителни дейности на изготвяне на подробни технически задания, както и тържната документация Д1. Провеждане на публичен търг; Д2. Избор на доставчик и сключване на договор за доставка на оборудването Д3. Доставка, монтаж и обучение на технически екипи от фирмите доставчици. Д4. Пускане в действие На основата на вида оборудване и планираните НИРД се предвижда изграждане на лаборатории, разпределени главно в три кампуса: на БАН (Г. Милев), СУ (Лозенец) и ТУ-София (Студентски град). В трите кампуса са определени съществуващи масивни сгради, подлежащи на основен ремонт и реконструкция за да отговорят на изискванията (технически и функционални) на научната инфраструктура, предвидена за изграждане по проекта. В кампусите на Бан и на ТУ-София ще бъдат изградени по 18 нови лаборатории, а на територията на СУ (Лозенец) ще се създадат 10 изследователски лаборатории. Дейностите по модернизиране на инфраструктурата включват разширяването на функционалността и възможностите на 15 лаборатории на институти на БАН. С цел да се осигури ефективно включване на партньорите, които не са разположени в тези кампуси, предвижда се също модернизация на определени части от съответните сградни фондове: в Пловдив, Варна, Габрово и 8-ми километър - София. Тази дейност ще се изпълнява с активното участие на всички партньори за изграждане на планираните лаборатории, организиране на инсталиране на оборудването и неговата експлоатация.
 • Провеждане на Научно-изследователска и развойна дейност: Целта на тази дейност е чрез мобилизиране на научно-изследователския потенциал на партньорските организации да се постигне качествено ново ниво на познанието в няколко взаимно припокриващи се икономически сегменти: мехатроника, и чисти технологии. За реализирането на тази цел се планира развитието на специфични научни методи и инструменти за постигане на интелигентен дизайн, планиране и експлоатация на материалните ресурси, енергийните системи и мехатронни компоненти. Научно-изследователската дейност е структурирана в рамките на четири работни пакета (РП), като всеки от тях е тематично-ориентиран в синхрон с приоритетните направления на ИСИС: РП1. Компютърно моделиране и развитие на технологии и нови материали за инженеринг и реинженеринг РП2. Електронни, оптични, сензорни и био-мехатронни системи и технологии РП3. Мехатронни системи и технологии РП4. Чиста енергия и зелени технологии Всеки един от работните пакети включва тематики, по които се извършват интензивни фундаментални и приложни изследвания в повече от една научни групи от институтите и факултетите участващи в Консорциума. Силно застъпено е също сътрудничеството между научните групи от различни институции, отразено в немалък брой съвместни научни публикации. Предложените тематики/ изследователски задачи имат солидна предистория и потенциал за развитие през следващите поне 10 години. Провеждането на научно-изследователски дейности в тези области е необходимо за да се постави научния фундамент в България за въвеждане на високотехнологично и ресурсно ефективно производство, както и за извършване на преход към нисковъглеродна икономика - стратегическа цел на България, дефинирана в приоритетната област „Мехатроника и чисти технологии”. Дейностите включват: (а) провеждане на висококачествена научно-изследователска дейност. За тази цел ще бъдат сформирани работни колективи така, че да се създаде критична маса от учени по дадената тематика; (а) организиране и координиране на научно-изследователските дейности по темите: поставяне началото на научно-изследователската дейност в Центъра, актуализиране на програмата след 3-та и 6-та години от съществуването на Центъра, което ще осигури неоговото устойчиво развитие във времето; (б) извършване на развойна дейност, която не е повлияна от икономическите интереси на индивидуални предприятия; (в) разпространение на резултатите от НИРД, предимно посредством публикуването им в реномирани международни списания и осигуряване на свободен достъп (open-access опция) до публикациите в топ 10 % от списанията; представянето им на международни научни форуми и едновременното им публикуване минимум на сайта на ЦВП; публикуване на сайта на ЦВП на бази данни и преподаване; (г) образователна и преподавателска дейност с цел повишаване на квалификацията. В съответствие със съдебната практика и практиката от решения на Комисията, и Известието относно понятието за държавна помощ и Съобщението за УОИИ, общественото образование, организирано в рамките на националната образователна система, което е предимно или изцяло финансирано и контролирано от държавата, се счита за дейност с нестопанска цел; (д) привличане на изтъкнати български учени от чужбина: увеличаване на авторитета на българската наука. Предвидените дейности в рамките на Центъра имат огромен потенциал за постигане на върхови постижения в областта „Мехатроника и чисти технологии”.
 • Разпространение и трансфер на научни резултати, закрила на интелектуалната собственост: Предвидените за решаване в ЦВП научни и научно-приложни задачи покриват целия диапазон от предизвикателствата в приоритетното направление Mamp;CT съгласно описанието на ИСИС. В този смисъл основната цел на дейностите свързани с разпространение и трансфер на научните резултати е да се осигури максимално бърз и ефективен начин, по който генерираните в ЦВП знания и научни разработки да достигнат до потенциалните ползватели, а техните изисквания за допълнителни изследвания да достигат до научните екипи, работещи в центъра. Дефинирани са пет групи от потенциални ползватели, както следва: • представители на научните среди от страната и чужбина; • производители на различни материали или компоненти в областта на Mamp;CT • новоизградените (вероятно два) центъра по компетентност в областта Mamp;CT • обществото като цяло, като специално внимание ще се обърне на различни групи обучаеми посредством образователната програма на центъра, вкл. обучение на докторанти. • държавни институции, например в областта на разработка на научни стратегии, планировка и др. В хода на изпълнение на дейностите по проекта се предвижда непрекъснато актуализиране на списък с потенциалните ползватели, като много важни за устойчивостта на центъра са партньорите от индустрията, имащи интерес към използване на научните и научно-приложните резулатати от изследванията по проекта. Потенциалните партньори следва да покрият критерии за иновативност и постигане на добавена стойност. Привличането на индустриални партньори ще позволи постигането на съответствие с целите на настоящата процедура, а именно иновацията, генерирана на базата на научните изследвания да се превърне в катализатор на обществения прогрес и за растежа на икономиката. Науката е основен фактор, изтласкващ напред границите на технологичното развитие. Научните изследвания и развитие ще генерират нови продукти и технологии, както и възможности за специфични бизнес модели чрез успешното приложение на новото знание. Комерсиализацията на резултатите от научните изследвания е гаранция за пълноценно реализиран потенциал на държавната система за научни изследвания. Трансферът на знания е двупосочен – моделът на „активно предлагане” се отнася до комерсиално приложение на знанието, придобито от научни изследвания, посредством спазване на правилата за интелектуалната собственост, технологичен трансфер и т.нар. spin-off дружества, а моделът на „активно търсене” е при случаите, когато компаниите получават подкрепа от изследователите чрез сключване на договори за съдействие/партньорство при решаване на конкретни проблеми с практически или приложен характер. Знанието, генерирано от научно-изследователските лаборатории на ЦВП ще се разпространява по различни канали, като: • мобилност на академичния състав, включително индустриални специализации, • публикации в специализирани научни списания, • участия в конференции и мероприятия, • изследвания по договори с индустрията, • патентоване на открития и изобретения и последващото им предлагане на заинтересованите партньори. За постигане на тези цели е необходимо мотивиране и атрактивно привличане на партньорите, включително чрез популяризиране на резултатите от изследвания, извършени в рамките на проекта, които биха могли да послужат за разрешаване на индустриални задачи, за разработване на нови продукти или усъвършенстване на съществуващи продукти, както и академичен опит и високо профилиран капацитет за научни изследвания в области, релевантни за технологичните и пазарните интереси на бизнеса. Благодарение на това ще се установят значителен брой контакти с потенциални партньори за осъществяване на предвидените подзадачи в работния план, свързани с апробиране на разработените нови методи и подходи.
 • Информиране и публичност: Целта на дейността е да се осигури максимална прозрачност на процеса при изпълнение на проекта, както и да се създаде благоприятна среда за информираност на интересуващата се българска общественост относно формите и начините за изпълнение на работната програма на проекта, съответно ефективността на използване на средствата от европейския фонд за регионално развитие и постигане целите на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Информацията и комуникацията между участниците в проекта и заинтересованите страни ще се изпълнява при спазването на основните принципи, дефинирани в Националната комуникационна стратегия, а именно: равнопоставеност, навременност, адаптивност, партньорство, прозрачност. Дейностите по информираност са насочени към следните целеви групи: научната и академична общност, бизнес средите в областта на чистите химически технологии, широката общественост, администрацията на фондовете на ЕС в България, медиите. Комуникационните средства са структурирани според специфичните послания отправени към всяка една от обществени групи. За да достигнат посланията ни до обществените групи ще използваме следните комуникационни канали: електронни, печатни и онлайн медии, директна комуникация чрез срещи, семинари и обучения, външна реклама включващи плакати и брошури. - Интернет страница на проекта: създадената и поддържана на интернет страница ще дава възможности за виртуално разпространение на информацията към различните обществени групи. - Интернет кампании и комуникации чрез използване на социалните мрежи за бързо анонсиране и представяне на проведените мероприятия пред по-широка аудитория. - Информационни събития като форми на провеждане на директна комуникация с целеви групи и обществето като цяло. - Изготвяне и разпространение на брошури, информационни материали, печатни материали и постери. Чрез успешното изпълнение на задачите проектът ще допринесе за поддържане на високо обществено доверие към ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020.
 • Независим външен одит: Независим одит на цялостното изпълнение на работната програма и финансовата рамка на проекта.

Партньори

Партньори Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Публични разходи за научноизследователска и развойна дейност (GOVERD плюс HERD) финансирани от предприятията като % от БВП, Целева стойност: 0.03, Достигната стойност: 0.00
Новопостроени инфраструктурни комплекси в ЦВП и ЦК, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 0.00
Научни изследвания, иновации: Брой изследователи, работещи в подобрени инфраструктурни обекти за научни изследвания, Целева стойност: 35.00, Достигната стойност: 0.00
Научни публикации сред първите 10 % от най-цитирани по приоритетните области на ИСИС, Целева стойност: 4.00, Достигната стойност: 0.00
Съвместни научноизследователски проекти, разработени между центровете (ЦВП и ЦК) и бизнеса, Целева стойност: 0.00, Достигната стойност: 0.00
Научни изследвания, иновации: Брой нови изследователи в подпомогнатите субекти, Целева стойност: 24.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

69 184 529.81 BGN
69 184 529.81 BGN
14 804 699.57 BGN
85.00 %
 • [1] Инфраструктура за научни изследвания и иновации (публична)
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 58 806 850.34 10 377 679.47 0.00 69 184 529.81
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 58 806 850.34 10 377 679.47 0.00 69 184 529.81

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „ИЗБОР НА ВЪНШЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ УСЛУГИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008 ”НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ”, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” (ОП НОИР)", Стойност: 3 265 640.93
 • Обособена позиция 1: „ИЗБОР НА ВЪНШЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ УСЛУГИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008 ”НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ”, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” (ОП НОИР)"
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител и реализиране на мерки за информация и публичност по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, Стойност: 102 229.34
 • Обособена позиция 1: Изготвяне и поддържане на уеб сайт
 • Обособена позиция 2: Изготвяне на печатни, информационни и промоционални материали по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“
 • Обособена позиция 3: Логистика и услуги за провеждане на семинари, работни срещи/информационни дни, кръгли маси, церемонии „Първа копка“, „Рязане на лента“ и закриване на проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“
Предмет на предвидената процедура: Проектиране, СМР и осъществяване на авторски контрол на сграда бл. 29 на БАН., Стойност: 4 316 635.55
 • Обособена позиция 1: Проектиране, СМР и осъществяване на авторски контрол на сграда бл. 29 на БАН.
Предмет на предвидената процедура: Доставка и инсталиране на сървър и интернет мрежа за нуждите на Център за върхови постижения и софтуер за Институт по обща и неорганична химия, Стойност: 59 360.00
 • Обособена позиция 1: Сървър и интернет мрежа за бл. 29 и Водеща организация
 • Обособена позиция 2: софтуер за Институт по обща и неорганична химия
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж / инсталиране, поддръжка на специализирано технологично оборудване за лаборатория по електрохимични технологии за нуждите на Институт по електрохимия и енергийни системи, Институт по обща и неорганична химия и Институт по физикохимия, Стойност: 774 287.93
 • Обособена позиция 1: Бипотенциостат с ротиращ дисков електрод( RDE) и ротиращ ринг-дисков електрод (RRDE)
 • Обособена позиция 2: Система потенциостат/ галваностат с импедансметър и кварцова микровезна
 • Обособена позиция 3: Фотоелектрохимична станция
 • Обособена позиция 4: Апаратура за синтез - Високотемпературна пещ (1700оС) работеща в редукционна среда
 • Обособена позиция 5: Многоканална изследователска станция
 • Обособена позиция 6: Сух бокс (glove-box)
 • Обособена позиция 7: Оборудване за спектроелектрохимични измервания
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж / инсталиране, поддръжка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Институт по катализ., Стойност: 37 500.00
 • Обособена позиция 1: Клетка за insitu измервания за Мьосбауерова (гама резонансна) спектроскопия
 • Обособена позиция 2: Бързо сканиращ мобилен спектрофотометър (напр.USB2000+VIS+NIRES )
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж / инсталиране, поддръжка на специализирано технологично оборудване за структурни, механични и физикохимични изследвания на метални материали за нуждите на Институт по металознание, съоръжения и технологии и център по хидродинамика., Стойност: 1 788 082.00
 • Обособена позиция 1: Експериментален комплекс за прецизни термични анализи
 • Обособена позиция 2: Машина за шлифоване /полиране и полуавтоматично устройство за придвижване на образци
 • Обособена позиция 3: Комплекс за корозионни изследвания
 • Обособена позиция 4: Оптичен емисионен спектометър
 • Обособена позиция 5: Комплекс за структурни изследвания на метали, сплави и композити
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж / инсталиране, поддръжка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Института по механика „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на дооборудване на наличен наноиндентор G200 (снабден с XP глава) с модул за динамична наноиндентация (т.нар. динамичен контактен модул), работещ с ултра ниски натоварвания", Стойност: 125 000.00
 • Обособена позиция 1: доставка на апаратура - приставка за наноизмерване към наноиндентор
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж / инсталиране, поддръжка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Института по механика Доставка, инсталиране, пускане в действие и обучение на специализирана апаратура за нуждите на ИМех по проект BG05M2OP001-1.001-0008-C02 "Национален център по мехатроника и чисти технологии" (ЦВП по мехатроника и чисти технологии) по обособени позиции, Стойност: 300 000.00
 • Обособена позиция 1: Апаратура за изследване на топлопроводимост – за филми и малки образци, с висока чувствителност и широк обхват на измерване
 • Обособена позиция 2: Специализирани модули за трибология, лубрикантни изследвания и наноразмерна визуализация на повърхности
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж / инсталиране, поддръжка на специализирано технологично оборудване - Монокристален дифрактометър за нуждите на Институт по минералогия и кристалография и Факултет по химия и фармация, Стойност: 640 675.00
 • Обособена позиция 1: доставка на Монокристален дифрактометър с възможности за провеждане на експеримент при високо налягане
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж / инсталиране, поддръжка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Институт по оптически материали и технологии., Стойност: 863 143.25
 • Обособена позиция 1: Система за отлагане на нанослоеве от халкогениди на преходни метали (2D материали)
 • Обособена позиция 2: Нано CVD система за отлагане на графен с реактор със студени стени и нагревателна повърхност с малка термична маса за бързо нагряване и охлаждане
 • Обособена позиция 3: Система за подготовка на образци за нанасяне на нано покрития. Включва: химична камина, процесор за центрофужно отлагане на слоеве
 • Обособена позиция 4: Система за оптични измервания. Включва оптичен микроскоп, лазерен източник на лъчение с дължина навълната 1060-1070 нм, лазерен източник на лъчение с дължина на вълната 530-535 нм
 • Обособена позиция 5: Bиброустойчиви оптични маси -2 броя
 • Обособена позиция 6: Система за оптична кохерентна томография
 • Обособена позиция 7: Система за охарактеризиране на оптично лъчение. Включва: 1. Измервател на мощност на оптично лъчение + сензор 2. Спектрометър + сонда за измерване при отражение + софтуер + Източник на бяла светлина
 • Обособена позиция 8: Система за сепариране на частици и разтвори и отлагане на тънки слоеве Включва: 1. Високо скоростна сепарираща центрофуга 2. Центрофуга за нанасяне на тънки слоеве
 • Обособена позиция 9: Сплайсер за оптични влакна
Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на научната апаратура за анализиране на ценни химични продукти, получени чрез чисти технологии в 2 (две) обособени позиции във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-1.001-0008 за създаване на Център за върхови постижения "Мехатроника и чисти технологии" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, Стойност: 295 700.00
 • Обособена позиция 1: 1. Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на 4 бр. газови хроматографи
 • Обособена позиция 2: 2. Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на 1 бр. течно хроматографска система с детектор с диодна матрица
Предмет на предвидената процедура: Доставка, инсталиране/въвеждане в експлоатация и поддръжка на специализирана апаратура за нуждите на Институт по полимери-БАН за изпълнение на проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, Стойност: 150 834.00
 • Обособена позиция 1: Моторизиран апликатор за филми
 • Обособена позиция 2: Реометър
 • Обособена позиция 3: Центрофуга с температурен контрол
Предмет на предвидената процедура: Проектиране, авторски надзор и изпълнение на основен ремонт и преустройство на част от съществуваща едноетажна сграда с идентификатор 68134.4083.606.51, представляващо помещение с РЗП 180 кв.м., находяща се в НК2-БАН“ по Проект BG05M2OP001-1.001-0008 «Национален Център по мехатроника и чисти технологии», финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, Стойност: 184 500.00
 • Обособена позиция 1: Проектиране, авторски надзор и изпълнение на основен ремонт и преустройство на част от съществуваща едноетажна сграда с идентификатор 68134.4083.606.51, представляващо помещение с РЗП 180 кв.м., находяща се в НК2-БАН“ по Проект BG05M2OP001-1.001-0008 «Национален Център по мехатроника и чисти технологии», финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020
Предмет на предвидената процедура: Избор на външни изпълнители, които да извършат доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на оптично - микроскопско, електронно и корозионно-изпитателно оборудване, разделено в седем позиции на Институт по физикохимия, Стойност: 342 500.00
 • Обособена позиция 1: поз.1-Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение,гаранц.поддръжка на обърнат микроскоп за отразена светлина
 • Обособена позиция 2: поз.2-Доставка, монтаж,въвеждане в експлоатация, обучение,гаранц.поддръжка на импедансен честотен анализатор
 • Обособена позиция 3: поз.3-Доставка, монтаж,въвеждане в експлоатация, обучение,гаранц.поддръжка на прав оптичен микроскоп за изследване на материали
 • Обособена позиция 4: поз.4-Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация,обучение,гаранц. поддръжка на високоволтов усилвател за изследване на микрочастици в електрично поле
 • Обособена позиция 5: поз.5-Доставка,монтаж,въвеждане в експлоатация,обучение,гаранц.поддръжка на двуканален осцилоскоп
 • Обособена позиция 6: поз 6-Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация, обучение,гаранц.поддръжка на центрофуга за получаване и фракциониране на микрочастици
 • Обособена позиция 7: поз.7-монтаж,въвеждане в експлоатация, обучение,гаранц.поддръжка на на камера за солена мъгла с възможност за изследване в динамичен режим
Предмет на предвидената процедура: Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на научната апаратура, във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ по проект BG05M2OP001-1.001-0008, по две обособени позиции., Стойност: 300 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на специализирано технологично оборудване - Държач за криогенна трансмисионна електронна микроскопия (крио-ТЕМ), снабден със станция за крио-трансфер и помпа за поддържане на вакуума на държача
 • Обособена позиция 2: Доставка на специализирано технологично оборудване - Ултра-микротом
Предмет на предвидената процедура: Доставка на Система за плазмено отлагане на наноструктури и третиране на флуиди, във Физически факултет към Софийски у-тет „Св. Климент Охридски“, две обособени позиции., Стойност: 415 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на система за плазмено отлагане на наноструктури
 • Обособена позиция 2: Доставка на система за плазмено третиране на флуиди
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж / инсталиране, поддръжка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски, Стойност: 87 500.00
 • Обособена позиция 1: Диференциален сканиращ калориметър (DSC)
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж / инсталиране, поддръжка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски, Стойност: 158 500.00
 • Обособена позиция 1: Аргонов лазер
 • Обособена позиция 2: Моторизирана X-Y масичка за микроскоп с автоматичен автофокус
 • Обособена позиция 3: Оптична клетка за високо налягане (с диамантени прозорчета)
 • Обособена позиция 4: Оптичен микрокриостат (охлаждане с течен азот, и необходимата за него вакуумна и криогенна техника)
Предмет на предвидената процедура: Услуга за изготвяне на документация за проектиране и изграждане на лабораторен комплекс кампус "Лозенец" ., Стойност: 74 474.09
 • Обособена позиция 1: Услуга за изготвяне на документация за проектиране и изграждане на лабораторен комплекс кампус "Лозенец" .
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж / инсталиране, поддръжка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Стойност: 100 000.00
 • Обособена позиция 1: Обществена поръчка за апаратура: Потенциостат / импедансен анализатор
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж / инсталиране, поддръжка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Стойност: 310 000.00
 • Обособена позиция 1: Aтомно-силов микроскоп с приставка за нано-литография
 • Обособена позиция 2: Тенсиометър с пълен комплект допълнителни модули
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж / инсталиране, поддръжка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Стойност: 500 000.00
 • Обособена позиция 1: Апаратура за определяне на размера и на концентрацията на частици със субмикронни, микронни и милиметрови размери
 • Обособена позиция 2: Апаратура за определяне на стабилността на материали (метали, дърво, строителни материали, стъкло, пластмаса, влакна, композити и др.) при опън
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж / инсталиране, поддръжка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски"., Стойност: 50 000.00
 • Обособена позиция 1: Апаратура за електрокинетичен потенциал
Предмет на предвидената процедура: Инженернинг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и авторски надзор) и изграждане на системна интеграция (сградни инсталации) на кампус „Студентски град“ в бл.8 – ниско тяло, собственост на TУ-София, по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. , Стойност: 3 495 714.93
 • Обособена позиция 1: Инженернинг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и авторски надзор) на кампус „Студентски град“ в бл.8 – ниско тяло, собственост на TУ-София, по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020
 • Обособена позиция 2: Изграждане на системна интеграция (сградни инсталации) на кампус „Студентски град“ в бл.8 – ниско тяло, собственост на TУ-София, по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020
Предмет на предвидената процедура: Извършване на дейности по преместване на налично технологично оборудване в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008-С01 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Стойност: 13 000.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на дейности по преместване на налично технологично оборудване в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008-С01 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
Предмет на предвидената процедура: Изработване на двумерна документация на основата на 3D сканиране на блок 8 комплекс „ниско“ тяло за преместване и преинсталиране на налично технологично оборудване в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008-С01 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Стойност: 5 000.00
 • Обособена позиция 1: Изработване на двумерна документация на основата на 3D сканиране на блок 8 комплекс „ниско“ тяло за преместване и преинсталиране на налично технологично оборудване в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008-С01 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
Предмет на предвидената процедура: Доставка на специализиран софтуер за нуждите на Технически университет – София, Стойност: 59 660.00
 • Обособена позиция 1: Специализиран софтуер за нуждите на L2S1 по приложена техническа спецификация, включваща лицензи и инсталации
 • Обособена позиция 2: Специализиран софтуер за нуждите на L4S2 - Софтуерни инструменти за симулационно моделиране и оптимизация
Предмет на предвидената процедура: Доставка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Технически университет – София, Стойност: 245 047.94
 • Обособена позиция 1: Специализирано технологично оборудване
 • Обособена позиция 2: Система вентилаторна за генериране на въздушен поток
 • Обособена позиция 3: Електро-хидравличен стенд
 • Обособена позиция 4: Комплекс /стендове, софтуер и хардуер/ за симулация и изследване на възли и агрегати на жп обекти
 • Обособена позиция 5: Доставка на специализирано работно място
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол на сградата на бл.8 – ниско тяло, собственост на TУ-София, по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“, Стойност: 54 000.00
 • Обособена позиция 1: Оценка на съответствието на инвестиционният проект и осъществяване на строителен надзор при реконструиране на съществуващо хале на Бл. 8 на ТУ-София - ниска част
 • Обособена позиция 2: Инвеститорски контрол при реконструиране на съществуващо хале на Бл. 8 на ТУ-София - ниска част
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж / инсталиране, поддръжка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Стойност: 550 000.00
 • Обособена позиция 1: Сървърен клъстер за изчисления от ново поколение
 • Обособена позиция 2: Устройство за поддържане на непрекъснато токозахранване (UPS)
 • Обособена позиция 3: Специализиран софтуер
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж / инсталиране, поддръжка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Стойност: 120 000.00
 • Обособена позиция 1: Обществена поръчка за апаратура: Флуориметър
Предмет на предвидената процедура: СМР и системна интеграция за ремонт на научноизследователски лаборатории, собственост на Tехнически университет – Варна, по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. , Стойност: 99 801.58
 • Обособена позиция 1: СМР и системна интеграция за ремонт на научноизследователски лаборатории, собственост на Tехнически университет – Варна, по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж / инсталиране на специализирано технологично оборудване за нуждите на Технически университет – Варна., Стойност: 246 192.00
 • Обособена позиция 1: Апаратура за тестване на подводни компоненти и съоръжения (барокамера) - 1бр.
 • Обособена позиция 2: Захранващ блок симулиращ батерия – 1 бр.
 • Обособена позиция 3: Комплекс за изследване на електрически задвижвания в електрически автомобили – комплект
 • Обособена позиция 4: Функционален генератор – 2 бр.
 • Обособена позиция 5: Изпитвателна станция за повишено напрежение АC, DC тип 5-70kV – 1 бр.
 • Обособена позиция 6: Химичен сензор – 1 бр.
 • Обособена позиция 7: Скенер на изображение (imaging scanner) – 1 бр.
 • Обособена позиция 8: Система за изграждане на интелигентен подводен робот – 1 бр.
 • Обособена позиция 9: Дистанционно управляем подводен робот – 1 бр
 • Обособена позиция 10: Сонар – 1 бр.
 • Обособена позиция 11: Система за подводна локация и позициониране. – 1 бр
 • Обособена позиция 12: Електронен товар - 1бр.
 • Обособена позиция 13: Комплекс за изследване на зарядни устройства и BMS за електрически автомобили – комплект
Предмет на предвидената процедура: ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, ЗАЕДНО С АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА (ВИЛА №1) В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО, Стойност: 285 874.93
 • Обособена позиция 1: ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, ЗАЕДНО С АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА (ВИЛА №1) В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
Предмет на предвидената процедура: Доставка на оборудване за нуждите на Технически университет – Габрово, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, Процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент „Мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”, по три обособени позиции, Стойност: 359 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на Мехатронна система с шест степени на свобода за изследване на динамични характеристики
 • Обособена позиция 2: Доставка на Система за калибриране в статичен и динамичен режим
 • Обособена позиция 3: Доставка на Интелигентна система за машинно зрение и визуална динамична инспекция
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за Доставка на компютърно оборудване и офис техника за нуждите на Технически университет – Габрово по договор № BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“,, по две обособени позиции, Стойност: 12 834.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на работни станции и компютръни конфигурации
 • Обособена позиция 2: Доставка на офис техника
Предмет на предвидената процедура: Доставка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Химикотехнологичен и Металургичен Университет– София., Стойност: 24 000.00
 • Обособена позиция 1: 1.Потенциостат/Галваностат, съгласно техническа спецификация, предназначена за сравнение между биосензор на основата на кварцово-кристална микровеза с електрохимичен биосензор в съотвествие с неговите параметри (линеен диапазон, праг на чувствителност и време живот)
Предмет на предвидената процедура: Проектиране, СМР и осъществяване на авторски контрол за ремонт и разширяване на Чиста стая в Централна лаборатория по приложна физика с обща квадратура 410 м2, Стойност: 277 775.00
 • Обособена позиция 1: Проектиране, СМР и осъществяване на авторски контрол за ремонт и разширяване на Чиста стая в Централна лаборатория по приложна физика с обща квадратура 410 м2
Предмет на предвидената процедура: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“, Стойност: 509 000.00
 • Обособена позиция 1: Система за навигиране и планиране на поставяне на импланти
 • Обособена позиция 2: Био Принтер за костни и тъканни елементи
Предмет на предвидената процедура: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“, Стойност: 322 054.38
 • Обособена позиция 1: Роботизирана система за изследване и демонстрация на процесна оптимизация
 • Обособена позиция 2: Процесна камера за изграждане на покрития
Предмет на предвидената процедура: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“, Стойност: 439 300.00
 • Обособена позиция 1: Специализиран мобилен шумомер със софтуер и калибратори
 • Обособена позиция 2: Специализирана многоканална цифрова измервателна система с аксесоари 2
 • Обособена позиция 3: Електродинамична система за вибрационни изследвания
 • Обособена позиция 4: Специализирана многоканална цифрова измервателна система с аксесоари 1
 • Обособена позиция 5: Комплекс за физическо валидиране на мехатронни и триботехнически системи, подложени на въздействия на работната среда
Предмет на предвидената процедура: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“, Стойност: 265 957.00
 • Обособена позиция 1: Специализиран измервателен комплект за оценка на топлинния комфорт
 • Обособена позиция 2: Топлинен манекен за оценка на топлинния комфорт
Предмет на предвидената процедура: Проектиране, СМР и осъществяване на авторски контрол на сграда кампус „Лозенец" ., Стойност: 150 000.00
 • Обособена позиция 1: ремонт на съществуващи лаборатории за част от новозакупената техника
Предмет на предвидената процедура: "Упражняване на строителен надзор за обект: Преустройство на съществуваща сграда (вила №1) в научно-изследователски комплекс на технически университет - Габрово", Стойност: 1 254.91
 • Обособена позиция 1: "Упражняване на строителен надзор за обект: Преустройство на съществуваща сграда (вила №1) в научно-изследователски комплекс на технически университет - Габрово"
Предмет на предвидената процедура: Доставка на специализиран софтуер за нуждите на Технически университет – София, Институт по механика – БАН и Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски” – БАН, по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“, Стойност: 495 061.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на специализирана роботизирана система за изследване и демонстрация на процесна оптимизация за нуждите на Технически университет – София, по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“, Стойност: 334 000.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на специализирана система за измерване на параметрите на флуидни потоци със софтуерно обезпечаване за нуждите на Технически университет – София, по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“, Стойност: 215 297.83
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж / инсталиране, поддръжка на Рентгенофлуорисцентен спектрометър и оборудване за Лаборатория по Неорганичен синтез за нуждите на Институт по обща и неорганична химия, Стойност: 415 833.33
 • Обособена позиция 1: Рентгенофлуорисцентен спектрометър с пълно вътрешно отражение
 • Обособена позиция 2: Оборудване за Лаборатория Неорганичен синтез: (апаратура за утаяване при постоянно pH; хидротермален синтез;термопрограмируеми пещи (тръбна, муфелна)
Предмет на предвидената процедура: Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор за обекти, предмет на интервенция по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, Стойност: 126 352.24
 • Обособена позиция 1: Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор за обекти, предмет на интервенция по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“
Предмет на предвидената процедура: Организиране на пътувания и нощувки в страната и чужбина, и научни конференции и семинари по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ за нуждите на Институт по обща и неорганична химия, Институт по органична химия с Център по фитохимия, Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Е. Будевски", Институт по минералогия и кристалография, Институт по полимери, Институт по катализ, Институт по механика, Институт по физика на твърдото тяло, Институт по металознание, съоръжения и технологии и център по хидродинамика, Институт по физикохимия, Институт по оптически материали и технологии и Централна лаборатория по приложна физика., Стойност: 264 885.00
 • Обособена позиция 1: Организиране на пътувания в страната и чужбина по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“
 • Обособена позиция 2: Организиране на нощувки в страната и чужбина по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“,
 • Обособена позиция 3: Организиране на научни конференции и семинари по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“
Предмет на предвидената процедура: „ИЗБОР НА ВЪНШЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ УСЛУГИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008 ”НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ”, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” (ОП НОИР)", Стойност: 400 000.00
 • Обособена позиция 1: „ИЗБОР НА ВЪНШЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ УСЛУГИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008 ”НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ”, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” (ОП НОИР)"
Предмет на предвидената процедура: Доставка на компютърна техника за нуждите на Институт по металознание, съоръжения и технологии и център по хидро и аеродинамика., Стойност: 58 333.33
 • Обособена позиция 1: Доставка на компютърна техника за нуждите на Институт по металознание, съоръжения и технологии и център по хидродинамика.
Предмет на предвидената процедура: Доставка инсталиране на специализиран софтуер за нуждите на Институт по металознание, съоръжения и технологии и център по хидродинамика., Стойност: 205 833.67
 • Обособена позиция 1: Доставка и инсталиране на специализиран софтуер за числени симулации и хидродинамика
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на специализиран софтуер за целите на развойната дейност за нуждите на Институт по механика, Стойност: 49 000.00
 • Обособена позиция 1: Лицензи за ABAQUS/SIMULIA до 5 работни места
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж / инсталиране и поддръжка на специализирано технологично оборудване за определяне на механични характеристики и пукнатиноустойчивост за нуждите на Института по механика и Институт по металознание, съоръжения и технологии, Стойност: 677 900.00
 • Обособена позиция 1: Комплекс за определяне на механични характеристики и пукнатиноустойчивост в статичен и динамичен режим в широк температурен диапазон
Предмет на предвидената процедура: Проектиране и изпълнение на основен ремонт на лабораторно помещение за нуждите на Институт по механика, Стойност: 20 000.00
 • Обособена позиция 1: Изпълнение на основен ремонт на лабораторно помещение за инсталиране на специализирано оборудване в Институт по механика.
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж / инсталиране на специализирано технологично оборудване Прът на Хопкинсон за нуждите на Институт по Механика., Стойност: 179 800.00
 • Обособена позиция 1: Доставка и монтаж / инсталиране на специализирано технологично оборудване Прът на Хопкинсон
Предмет на предвидената процедура: Доставка на материали и консумативи за нуждите на Център за върхови постижения за Институт по минералогия и кристалография, Стойност: 54 642.97
 • Обособена позиция 1: Доставка на материали и консумативи ( газове, течен азот, разтворители, химикали за синтез, други консумативи (лабораторни без химикали), други консумативи ( абразиви), LaB6 катод) за за нуждите на Център за върхови постижения за Институт по минералогия и кристалография
Предмет на предвидената процедура: Доставка на компютърно оборудване за нуждите на ИОМТ-БАН по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“., Стойност: 22 467.25
 • Обособена позиция 1: Специализирана компютърна конфигурация с SSD памет и възможност за интегриране на външни платки – 4 бр.
 • Обособена позиция 2: Компютърна конфигурация + поне два монитора, единият с размер не по-малък от 65" - за работни дискусии на групата – 1 бр.
 • Обособена позиция 3: Компютърна конфигурация + монитор + диапроектор - за презентация на резултати - 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на научна апаратура и компютърна техника за характеризиране на материали, използвани за разработка на чисти и мехатронни технологии, Стойност: 322 711.67
 • Обособена позиция 1: Позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на научна апаратура за измерване на адсорбирани газове и работа под вакуум - определяне на специфична повърхност, обем, разпределение и размер на пори
 • Обособена позиция 2: Позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на научна апаратура за термогравиметричен анализ
 • Обособена позиция 3: Позиция 3: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на изчислителна система от автономни сървърни нодове – 1 брой GPU базиран сървър (с графична карта от ново поколение)
 • Обособена позиция 4: Позиция 4: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на изчислителна система от автономни сървърни нодове – СPU сървъри – 3 броя
 • Обособена позиция 5: Позиция 5: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на работна станция под Windows
 • Обособена позиция 6: Позиция 6: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърна техника, периферна техника и консумативите за нуждите на Институт по механика – БАН
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж / инсталиране, поддръжка на ЯМР оборудване за дифузионни измервания и измервания в твърда фаза за нуждите на Институт по органична химия с Център по фитохимия., Стойност: 375 000.00
 • Обособена позиция 1: ЯМР оборудване – Набор от три нови измервателни глави за дифузионни измервания и измервания в твърда фаза
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж / инсталиране, поддръжка на специализирано спектрално оборудване за нуждите на Институт по полимери, Стойност: 108 333.33
 • Обособена позиция 1: Флуоресцентен спектрофотометър
 • Обособена позиция 2: UV/VIS спектрофотометър с температурен контрол
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж / инсталиране, поддръжка на автоматизирана апаратура за изследване на сензорни свойства за нуждите на Институт по електрохимия и енергийни сиситеми и Институт по физика на твърдото тяло, Стойност: 398 826.97
 • Обособена позиция 1: Доставка на Автоматизирана апаратура за изследване на сензорни свойства на базата на резистивно детектиране на химични агенти в проточен режим
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж / инсталиране, поддръжка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Институт по физика на твърдото тяло., Стойност: 218 333.00
 • Обособена позиция 1: Детектор: CCD камерата
 • Обособена позиция 2: Допълнителни устройства (Lock-In amplifier; Динамичен сигнал-анализатор; Спектрален анализатор; Цифров сигнален генератор и пр.)
 • Обособена позиция 3: 3D оптичен микроскоп за контрол с необходимото програмно обезпечаване
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж / инсталиране, поддръжка на електронен микроскоп с полева емисия на електрони за нуждите на Център за върхови постижения "Мехатроника и чисти технологии", Стойност: 1 897 097.00
 • Обособена позиция 1: Доставка и монтаж / инсталиране, поддръжка на електронен микроскоп с полева емисия на електрони за нуждите на Център за върхови постижения "Мехатроника и чисти технологии"
Предмет на предвидената процедура: Проектиране, СМР и осъществяване на авторски контрол на сграда кампус „Лозенец", Стойност: 746 875.00
 • Обособена позиция 1: Ремонт и реконструкция на сграда, вкл. изграждане и интегриране със съществуващите електрическа и интернет мрежи
 • Обособена позиция 2: Разходи за инвестиционен проект и осъществяване на авторски надзор по време на строителството
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж / инсталиране, поддръжка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Стойност: 50 000.00
 • Обособена позиция 1: Планетарна топкова мелница с възможност за работа в различни газови атмосфери (интертна, редукционна)
 • Обособена позиция 2: Програмируема пещ за работа в контролирана атмосфера (инертна, редукционна)
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж / инсталиране, поддръжка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Стойност: 265 000.00
 • Обособена позиция 1: Уред за измерване на топлопроводимост
 • Обособена позиция 2: Компютъризирана работна станция
 • Обособена позиция 3: Тестер за пени
 • Обособена позиция 4: Динамичен анлизатор на пени
 • Обособена позиция 5: Дигитален хомогенизатор
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж / инсталиране, поддръжка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Стойност: 1 035 000.00
 • Обособена позиция 1: Прахов рентгенов дифрактометър (XRD)
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж / инсталиране, поддръжка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ , Стойност: 720 000.00
 • Обособена позиция 1: Апаратура за контактни ъгли и омокряне
 • Обособена позиция 2: Лангмюирова вана и БАМ
 • Обособена позиция 3: Апаратура за омокряне на гранулирани препарати
 • Обособена позиция 4: Апаратура за повърхностно напрежение (равновесно и динамично)
Предмет на предвидената процедура: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“, Стойност: 345 347.17
 • Обособена позиция 1: Специализирана акустична камера за заснемане разпределението на нивото на звуково налягане
 • Обособена позиция 2: Специализирана ситема за безконтактно измерване на вибрации
 • Обособена позиция 3: Сканираща система за фабрични конструкции и помещения
 • Обособена позиция 4: Високоскоростна камера
 • Обособена позиция 5: Комплекс за физическо валидиране на мехатронни системи, подложени на механични въздействия
Предмет на предвидената процедура: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“, Стойност: 478 000.00
 • Обособена позиция 1: Полуавтоматична станция за разполагане на мирочипове
 • Обособена позиция 2: Полуавтоматична станция за опроводяване на микрокристали
Предмет на предвидената процедура: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. , Стойност: 238 800.00
 • Обособена позиция 1: Сива кутия за пробинг станция
 • Обособена позиция 2: Микропозиционер
 • Обособена позиция 3: Тестер за шириколентови радио комуникации CMW
 • Обособена позиция 4: Мрежов анализатор
 • Обособена позиция 5: Механичен комплект за калибриране
 • Обособена позиция 6: UV-NIR микроскопска камера
 • Обособена позиция 7: Персонализиран бенч за ламинарен поток
 • Обособена позиция 8: CCD цветна цифрова камера с Vis филтри
Предмет на предвидената процедура: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. , Стойност: 62 855.00
 • Обособена позиция 1: Цифров осцилоскоп 1Ghz, 4 канала, sample rate 5 Gs/s, спектрален анализатор
 • Обособена позиция 2: Спектрален анализатор 9KHz-6.2GHz, честотна лента 40 MHz
 • Обособена позиция 3: Логически анализатор за разнотипни интерфейсни шини;
 • Обособена позиция 4: Компактна цифрова станция за запояване
 • Обособена позиция 5: Станция с горещ въздух
 • Обособена позиция 6: Инфрачервена станция за подгряване на платки
 • Обособена позиция 7: Манекен за сърдечна стимулация + CPR монитор и аксесоари
Предмет на предвидената процедура: Доставка на специализирано научноизследователско оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. , Стойност: 378 000.00
 • Обособена позиция 1: Тестер за пулсиране на предавателни линии (TLP)
 • Обособена позиция 2: Принтер за отлагане на тънки слоеве от материали (Inkjet 3D printer for materials deposition and and MEMS fabrication processes)
 • Обособена позиция 3: Електродинамична система за вибрационни изследвания
Предмет на предвидената процедура: Доставка на специализиран софтуер по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. , Стойност: 141 900.00
 • Обособена позиция 1: Специализиран софтуер за моделиране на електронни схеми
 • Обособена позиция 2: Специализиран софтуер за събиране и обработка на данни и дистанционно управление на експерименти
 • Обособена позиция 3: Специализиран софтуер за проектиране и синтез на алгоритми за управление
 • Обособена позиция 4: Софтуерни инструменти за симулационно моделиране на излъчването и разпространението на акустични потоци 4
 • Обособена позиция 5: Специализиран софтуер за мултифизични анализи
 • Обособена позиция 6: Visual Studio Professional (+ 2г. Лиценз)
 • Обособена позиция 7: Матлаб + 2г. Лиценз
 • Обособена позиция 8: Симулинк
 • Обособена позиция 9: Матлаб Signal Processing Toolbox
Предмет на предвидената процедура: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. , Стойност: 228 540.67
 • Обособена позиция 1: Ротиращ дисков електрод с аксесоари
 • Обособена позиция 2: Дебеломер с външна сонда за покрития върху феромагнитна и неферомагнитна основа с USB и захранващ адаптер, специализиран софтуер
 • Обособена позиция 3: Мощно високоволтово захранване с компютърен интерфейс и софтуер за управление
 • Обособена позиция 4: Модулна система за електрохимичен синтез
 • Обособена позиция 5: Мултимер с компютърен интерфейс и софтуер за снемане и запис на данните
 • Обособена позиция 6: Лазерна режеща машина за диагностика
 • Обособена позиция 7: Специализирана изследователска апаратура за измерване на повърхностна температура
 • Обособена позиция 8: Система за калибриране на термоанемометри
 • Обособена позиция 9: Специализиран измервателен комплект за оценка на качеството на въздуха
 • Обособена позиция 10: Инструменти за вентилационни измервания
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж / инсталиране на измервателно оборудване за нуждите на Технически университет – Варна., Стойност: 234 382.00
 • Обособена позиция 1: Токова сонда – 1 бр.
 • Обособена позиция 2: Мултиметър с термокамера – 1 бр.
 • Обособена позиция 3: Осцилоскоп – комплект
 • Обособена позиция 4: Анализатор на мощност – 1 бр.
 • Обособена позиция 5: Осцилоскоп – 4 бр.
 • Обособена позиция 6: Спектрален анализатор – 2 бр.
 • Обособена позиция 7: Трифазен мултимер – 1 бр.
 • Обособена позиция 8: Логически анализатор – 1 бр.
 • Обособена позиция 9: Трифазен анализатор с токови сонди – 1бр.
 • Обособена позиция 10: Осцилоскоп - 2 бр.
 • Обособена позиция 11: Токова сонда 30А – 3 бр.
 • Обособена позиция 12: Токова сонда 150А – 3 бр.
 • Обособена позиция 13: RLC Mост – 2 бр.
 • Обособена позиция 14: Комбиниран анализатор генератор 1.35kW – 3 бр.
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж / инсталиране на специализирано технологично оборудване за нуждите на Технически университет – Варна., Стойност: 253 496.00
 • Обособена позиция 1: Акустични модеми – 2 бр.
 • Обособена позиция 2: Самодвижеща се надводна платформа. – 1 бр.
 • Обособена позиция 3: Функционален генератор – комплект
 • Обособена позиция 4: 3-канално прецизно лабораторно захранване – 1 бр.
 • Обособена позиция 5: Инверторен блок IGBT 12 елементен – 1 бр.
 • Обособена позиция 6: Инверторен блок IGBT – 2 бр.
 • Обособена позиция 7: Трифазен тиристорен блок – 2 бр.
 • Обособена позиция 8: IGBT H-мост – 5 бр.
 • Обособена позиция 9: Трансформатор Ле Бланк с табло управление – 1 бр.
 • Обособена позиция 10: Трансформатор Скот с табло управление – 1 бр.
 • Обособена позиция 11: Трансформатор тягов с табло управление – 1 бр.
 • Обособена позиция 12: Комплекс за изследване на електрообзавеждането на електрически пропулсивни уредби – 1 бр.
 • Обособена позиция 13: Дистанционно управляем подводен робот – 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж / инсталиране на компютърно оборудване и специализиран софтуер за нуждите на Технически университет – Варна., Стойност: 75 841.00
 • Обособена позиция 1: Специализирани компютри (морско изпълнение) – 3 бр.
 • Обособена позиция 2: Персонални компютри – 3 бр.
 • Обособена позиция 3: Работни станции за организиране на datacenter – 5 бр.
 • Обособена позиция 4: Сървър за управление и съхранение на информацията – 1 бр.
 • Обособена позиция 5: Работна станция – сървър – 1 бр.
 • Обособена позиция 6: Работа станция - персонален компютър – 10 бр.
 • Обособена позиция 7: Софтуер за управление на data center – 1 бр.
 • Обособена позиция 8: Софтуер за обработка на информацията от роботизирания комплекс– 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж / инсталиране, поддръжка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Централна лаборатория по приложна физика., Стойност: 421 196.30
 • Обособена позиция 1: Прецизен многофункционален трибометър за микромеханични изследвания на триене и износване в широк температурен диапазон
 • Обособена позиция 2: Калотестер за измерване на дебелина на покрития
Предмет на предвидената процедура: Доставка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро и аеродинамика "Акад. А. Балевски"-БАН, Стойност: 83 360.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на Комплекс за корозионни изследвания за нуждите на Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро и аеродинамика "Акад. А. Балевски"-БАН
Предмет на предвидената процедура: Доставка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро и аеродинамика "Акад. А. Балевски"-БАН, Стойност: 16 667.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на Машина за шлифоване /полиране и полуавтоматично устройство за придвижване на образци за нуждите на Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро и аеродинамика "Акад. А. Балевски"-БАН

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.