English

Оперативна програма: Наука и образование за интелигентен растеж

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M2OP001-1.001-0004-C03
Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)
ЕФРР ==> Наука и образование за интелигентен растеж
28.02.2018
28.02.2018
31.12.2023
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София
 • България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Русе, Русе, гр.Русе
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Шумен, Шумен, гр.Шумен
 • България, Северна и югоизточна България, Югоизточен, Бургас, Бургас, гр.Бургас

Описание

I) Цели на проекта: 
- изграждане и развитие на ЦВП от тип разпределена изследователска инфраструктура (РИИ) УНИТе като конкурентен и международно признат научно-изследователски комплекс, отговарящ на изискванията за модерна инфраструктура и за високо ниво на научните изследвания в приоритетната област на ИСИС - Информатика и ИКТ;
- подобряване на възможностите на изследователите и академичните кадри от различни географски райони в България (Бургас, Русе, София, Шумен) да си сътрудничат помежду си и с партньори от Европа и целия свят чрез достъп до и работа в ЦВП УНИТе
- улесняване и подобряване на комуникационните и информационните потоци между участващите организации, които използват компютърно осигурени комуникационни системи като начин за въвеждане на нов тип организация на работата, която ще преобладава през десетилетието 2020-2030 г.
 
II) Научно-изследователските дейности в ЦВП УНИТе са обособени в девет работни пакета. За всеки пакет има определена институция-координатор, а всички партньори допринасят за изпълнението: Инфраструктура за Big Data като услуга; Софтуерни услуги за Big Data; Иновативни математически методи и модели в дигиталния свят; Системи за анализ и виртуализация на BIg Data в реално време; Визуализация, дигитализация и прототипиране; Интелигентни кибер-физични системи; Интелигентни и устойчиви градове; Фабрики на бъдещето; Big Data в природните науки.

III) Мерки за постигане на заложените резултати: съвместни дейности и ефективно сътрудничество с водещи европейски научноизследователски центрове в областта и партньорство с ИКТ бизнеса – декларации за асоциирано партньорство и за проявен интерес към използване на инфраструктурата на ЦВП УНИТе.
Дейности
 • Организация и управление на проекта: Настоящата дейност е част от Фаза 1 “Организация и изпълнение” от етапите за изпълнение на проекта. Дейността по организация и управление ще се изпълнява от екип от 45 човека, в 4 организационни нива и включващи: 1. Управителен съвет - ръководно тяло на проекта, заето от представители на петте партньора в консорциума. Осигурява цялостно ръководство, мониторинг и спазване на стратегическата посока за развитие на ЦВП УНИТе, взима стратегически решения и определя политики свързани с развитието на ЦВП. Състав на УС (Председател и 6 члена). Подпомага се от Научен и Консултативен съвет. 2. Съвет на директорите - това е главното изпълнително тяло на ЦВП УНИТе. Ръководи се от изпълнителен директор и включва директори, отговарящи за различни групи дейности – инфраструктура, бизнес развитие, наука, администрация, оборудване, ИКТ и трансфер на знания. Осъществява контрола и управлението на дейностите и задачите в проекта. В бъдеще се очаква този екип да поеме висшето управление на ЦВП УНИТе. Изпълнителен директор – 1, Административен директор – 1, Директор научна дейност – 1, Директор оборудване, информационно осигуряване и сигурност – 1, Директор проектна дейност и обмен на знания – 1, Директор строителство и бизнес развитие – 1. 3. Главен експертен екип - формиран е от позиции, покриващи всички експертни сфери за успешното изпълнение и отчитане на проекта. В бъдеще, част от този екип ще поеме средното ниво на мениджмънт в ЦВП. Включва области като право, строително-монтажни работи (СМР), управление на проекти, финанси и счетоводство, администрация, информатика и ИКТ. Главен финансово-счетоводен експерт – 1, Главен секретар -1, Главен експерт архитектура, строителство – 1, Главен експерт юрист – 1, Главен експерт информатика и ИКТ – 1, Главен експерт управление и изпълнение на проект – 1, Главен експерт мониторинг и контрол на управление и изпълнение на проект – 1, 4. Изпълнителен експертен екип - включва експерти-изпълнители на конкретни задачи, както и технически лица, от експертните области описани по-горе. Счетоводител проект – 5, Технически сътрудник проект – 5, Други експерти (ЗОП, ЧР, Инвеститорски контрол и др.) – 15. В секция 9. Екип от Формуляра са описани само длъжностите на членовете на Екипа за организация управление съгласно отговора на въпрос № 6 с дата на постъпване 16.10.2016 г. от чл. кор. проф. дхн Константин Хаджииванов от Института по обща и неорганична химия - БАН от “Въпросите и отговорите” по настоящата процедура. Дейността включва подготовката на старта на проекта, назначаване на пълен екип, управление, мониторинг и контрол на процедурите за възлагане и резултатите от тях, подсигуряване на изпълнението на останалите дейности съгласно плана на проекта и заложения бюджет и срокове, постоянни дейности по мониторинг, контрол и отчитане изпълнението на проекта, контрол на качеството и мониторинг на риска, постигане на заложените резултати, докладване изпълнението на индикаторите. Етапи при изпълнението на дейността: 1. Осъществяване на кореспонденция, комуникация и координация с Управляващия орган (УО)и Партньорите по проекта 2. Събиране и подготовка на документи, показващи изпълнението на дейностите по проекта (договори, протоколи, документи свързани с целевата група, документи свързани със СМР, доставката на оборудване и обзавеждане, документи свързани НИРД, с осигуряването на публичност и др.) 3. Изготвяне на месечни отчети и справки, съдържащи информация за изпълнението на проекта 4. Подготовка на документи за междинни и финално отчитане и подготовка на искания за плащане 5. Участие в проверки на място от страна на УО 6. Изготвяне на финансови отчети за дейностите по проекта
 • Информиране и публичност: Целта на дейността е да бъдат спазени отговорностите от задължителен характер за бенефициентите по ОП НОИР 2014-2020 г., за информиране и публичност на изпълняваните дейности в рамките на настоящото проектно предложение. При стартиране и изпълнение на проекта ще бъдат стриктно спазвани насоките от “Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.” (Единния наръчник), в частите отнасящи се до настоящото проектно предложение, за да се постигнат целите на тази дейност. Всички партньори по проекта са отговорни за изпълнението на част от дейността и разполагат с необходимия бюджет за това. По-долу за краткост ще бъдат наричани Кандидатът. Настоящата дейност е част от Фаза 1 “Организация и изпълнение” от етапите за изпълнение на проекта. Кандидатът е длъжен, в съответните срокове, да постави постоянна обяснителна табела и билборд с големи размери (мин. 4х3 м). При закупуване на машини, обзавеждане или оборудване, кандидатът е длъжен да постави информационни стикери. Кандидатът е длъжен да публикува на подходящо място в своята Интернет страница, когато такава съществува, подробна информация за одобрения за финансиране проект, съгласно т. 3.1, 3.2, 3.3, 3.10 и 3.12 от Единния наръчник, за да бъдат информирани участниците и обществеността за ролята на Европейския съюз и държавата в реализацията на настоящия проект. Освен задължителните дейности, кандидатът е предвидил и включването на допълнителни дейности като: - Изработване на Уебстраница на проекта – ЦВП УНИТе - Изработване на Банери и рекламни пана - Създаване и разпространение на Промоционални материали (химикалки, конферентни чанти, чадър, чаши, флаш памет, значки и др.) - Създаване и разпространение на Печатни информационни материали (брошури, дипляни, листовки, информационни бюлетини, плакати, дипломи и сертификати, покани, папки, тефтери и др.) - Провеждане на Официални церемонии – първа копка (За СМР на СУ), откриване (за всички обекти) - Създаване и разпространение на Промоционални филми - Осъществяване и последващо разпространение на Публични изказвания, презентации и интервюта - Излъчване на Платени публикации и излъчвания - Създаване и разпространение на ПР публикации - Участие и провеждане на Публични събития - Допълнителни дейности Бенефициентът е длъжен да отчита мерките по информация и комуникация, чрез необходимите доказателствени материали съгласно т. 4 от Единния наръчник и да спазва изискванията за визуализиране на логото, наименованието и слогана на финансиращата програма, съгласно Раздел 6 на Единния наръчник. Настоящата дейност ще се извърши на следните етапи: 1. В срок до два дни от сключването на договор стартиране изпълнението на дейностите от задължителен характери 2. До шестия месец проекта стартиране на изпълнението на допълнителните дейности по информиране и публичност. 3. Събиране и предоставяне на УО на доказателствени материали за предприетите мерки по информация и комуникация.
 • Независим външен одит: Целта на настоящата дейност е извършване на независим финансов одит - независима проверка на годишните и междинни финансови отчети по проекта и представяне на резултатите от нея в одиторски доклад чрез изразяване на одиторско мнение. Независимият финансов одит в Закона за независимия финансов одит се определя като съвкупност от Международните одиторски стандарти, въз основа на които се изразява независимо финансово мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите разходи, изготвени в съответствие с българското национално законодателство. В дейността се включват основно три компонента: проверка на годишни и междинни финансови данни и отчети; установяване и представяне на резултатите от проверката в одиторския доклад; изразяване на одиторско мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети. Независимия финансов одит изразява независимо одиторско мнение за достоверността на годишните финансови отчет по дейностите по проекта за периода на изпълнението му и относно: финансовото състояние на ЦВП; резултатите от дейността за текущия период; паричните потоци и промените в тях и собствения капитал и промените в него. Дейността ще се изпълнява на следните етапи: 1. Провеждане на процедура за избор на изпълнител и възлагане 2. Ежегодни дейности по независим финансов одит 3. Приемане на одиторския доклад и мнение.
 • Изграждане на нови и значително модернизиране на съществуващи специализирани научноизследователски инфраструктури, вкл. подготвителни дейности: Основната цел на тази дейност е да се изгради една изцяло нова специализирана научноизследователска инфратруктура и да се модернизират още четири съществуващи такива. Концепцията на ЦВП УНИТе е ориентирана около дистрибутираната (разпределена) инфраструктура, което означава, че всеки един от партньорите ще изгради и поддържа собствена инфраструктура на място при него, а всички инфраструктури ще бъдат свързани в мрежа чрез общата научна програма и съвременните ИКТ. Така планираната разпределена инфраструктура ще обхваща градовете София, Бургас, Русе, Шумен. Целта е използване на капацитета на учените в по-голяма част от страната и по-равномерно разпределение на инвестициите в научноизследователски инфраструктури и дейности. Полето на действие, в което ЦВП УНИТе ще изпълнява своята НИРД програма, позволява използването на дистрибутирания подход, тъй като се отнася до Информатика и ИКТ. В изпълнението на Дейността се включват и задължителените подготвителни дейности за успешното осъществяване на СМР. Настоящата дейност е част от Фаза 2 „Инфраструктури“ от етапите на изпълнение на проекта. В настоящата дейност се включва само изграждането и модернизирането на сградите за осъществяване на НИРД дейности. Закупуването на обзавеждане, оборудване и ДНА са обект на Дейност 5. Новоизграденият Научно-изследователски лабораторен корпус в кампус Лозенец ще представлява сграда с висок клас на енергийна ефективност, климатизирана, с изградена цялостна комуникационна инфраструктура (окабеляване, високоскоростна мрежа, безжични комуникации, мощен централизиран комуникационен възел и възможност за експерименти с нови комуникационни мрежи и протоколи и др.) и друга специфична инфраструктура (включително система за видеонаблюдение и съвременни методи на контролиран достъп, достъп на хора с увреждания), осигуряване на резервно електрозахранване и широко прилагане на иновативни енергоспестяващи технологии, който ще включва три гъвкави модулни изследователски лаборатории: Open Data services for citizens, Internet of Things in Smart cities и Data Science и Високотехнологично интегриращо инфраструктурно звено, осигуряващо мрежи за съхранениe на данни (SAN), разпределени изчисления и технологични услуги. В партньорските университети (Технически Университет - София, Шуменски университет, Русенски Университет, Бургаски Университет) е предвидена модернизация на съществуващи сгради . Във всички инфраструктури са предвидени изследователски пространства за научна дейност, експериментални пространства за валидиране на хипотези, компютърни зали за обработка на данни, технологични зали за визуализиране на данни, работни пространства за изтъкнати учени и иноватори от партньорските екипи, обслужващи пространства за поддържане, контрол и сигурност на лабораториите. Подробното описание на инфраструктурите и тяхното приложение е описано в Раздел 6.1 от Проектната обосновка. За успешното изпълнение на дейността е предвиден достатъчен финансов ресурс, отразяващ нуждите от модернизация, СМР и ново изграждане, както и подготвителните дейности. Тъй като всички членове на консорциума са възложители по смисъла на ЗОП, всички възлагания свързани с настоящата дейност ще се изпълняват съгласно ЗОП. Етапи на реализация: 1. Предварителни дейности и възлагане 2. Инвестиционно проектиране и разрешение на строежите 3. СМР 4. Съпътстващи дейности – надзор, съответствие, инвест. контрол 5. Въвеждане в експлоатация 6. Отчитане – текущо (междинно и финално)
 • Закупуване и модернизиране на оборудване, необходимо за реализиране на научноизследователските програми: Целта на дейността е да се оборудва Инфраструктурния обект на ЦВП УНИТе с най-модерното и необходимо оборудване, обзавеждане и ДНА за изпълнение на научноизследователската си програма. Настоящата дейност е част от Фаза 2 "Инфраструктури" от етапите на изпълнение на проекта. Предвидена е да стартира по време на изпълнение на Дейност 4, за да не се забавя излишно пускането в експлоатация на цялостната научноизследователска инфраструктура. Дейността включва закупуване на оборудване, обзавеждане и ДНА за целите на научноизследователската дейност на ЦВП УНИТе по предвидената научна програма за върхови изследвания. Избрано е модерно оборудване на световно ниво, съответстващо на развитието на ИКТ сектора в следващите 10-20 години. Предвиденото за закупуване обзавеждане и оборудване е подробно описано в Проектната обосновка и в приложение към Финансовата обосновка на проекта и включва 402 позиции включващи много голям брой артикули. За всяка една позиция е представена извадка от интернет или оферта, обосноваваща избора на най-добра пазарна цена, описано е подробно, вкл. технически спецификации, където е приложимо и са планирани подходящите количества предвид структурата на ЦВП УНИТе, научната програма и броя изследователи, които ще работят с него. Поради изключително бързо променящите се модели и технически характеристики на предвиденото оборудване в бюджета са заложени примерни марки и модели на ДМА и ДНА, актуални към момента и имащи пряко отношение към научната програма на ЦВП УНИТе. Над 80% от заложеното към момента оборудване и ДНА няма да е актуално и няма да се предлага на пазара към датата на предвиденото начало на изпълнение на проекта. До тогава ще са изминали най-малко 2 години. Етапи за изпълнение на дейността са: 1. Актуализиране и прецизиране на предвидените за закупуване активи (оборудване, обзавеждане и нематериални активи) 2. Подготовка и провеждане на процедури за външно възлагане. 3. Доставка , инсталиране и пускане в експлоатация на оборудване, обзавеждане и ДНА за целите на научната програма на ЦВП УНИТе. 4. Отчитане на дейността и разходите – текущо (междинно и финално).
 • Дейности, свързани с широко разпространение на резултатите от научните изследвания сред академичната общност и бизнеса на международно и национално ниво: Целта на Дейност 6 е резултатите от научните изследвания от програмата на ЦВП УНИТе да бъдат разпространени ширoко сред академичната общност и бизнеса на национално и международно ниво, за да се постигне въздействащ принос в развитието на науката и частното предприемачество. Специфична цел на тази дейност е създаването на предпоставки за успешен трансфер на знания с цел постигане на финансова устойчивост на дейността на ЦВП УНИТе. Настоящата дейност е част от Фаза 3 "НИРД и трансфер на знания" от етапите на изпълнение на проекта. Предвидена е да стартира от самото начало на проекта, а пълен капацитет ще достигне след пускането в експлоатация на цялостната научноизследователска инфраструктура. Дейността включва: организиране на семинари и конференции, разпространение на резултатите от изследователската на програма на ЦВП и са пряко свързани с проекта, към това се включват още и дейностите по публикуване на научни статии в специализирани научни издания. Втората група дейности в рамките на Дейност 6 са свързани и със изпълнението на специфичната цел на дейността, а именно защита и поддържане на интелектуалната собственост и създаване и пускане в действие на работеща структура за трансфер на знания и технологии във връзка с експлоатация и комерсиализация на резултатите от научните изследвания. По-подробно, асоциираните с тази дейност задачи са описани в 6.4 на Проектната обосновка към проектното предложение. Етапите на изпълнение на дейността са: 1. Публикуване на научни статии 2. Текущо организиране на семинари и конференции 3. Защита и поддържане на интелектуална собственост, резултат от НИРД на ЦВП 4. Създаване и пускане в действие на структура за трансфер на знания 5. Текущ мониторинг и отчитане на свършената работа
 • Провеждане на научни изследвания на най-високо международно ниво, въвеждане на нови методи за научни изследвания, обучителни и образователни методи и привличане на водещи изследователи и специалисти в приоритетната област „Информатика и ИКТ“: Целта на настоящата дейност е успешното изпълнение на научната програма на ЦВП УНИТЕ с цел провеждане на научни изследвания на най-високо международно ниво. В рамките на изпълнението на тази основна цел за проекта ще се цели и въвежда на нови методи за обучение, образование и научноизследователска дейност, както и привличането на водещи изследователи и специалист в областта на информатиката и ИКТ. Настоящата дейност е част от Фаза 3 "НИРД и трансфер на знания" от етапите на изпълнение на проекта. Предвидена е да стартира от самото начало на проекта, а пълен капацитет ще достигне след пускането в експлоатация на цялостната научноизследователска инфраструктура. Програмата за върхови научни изследвания на ЦВП УНИТе в областта на Информатиката и ИКТ включва общо 9 работни пакета, с отговорните партньори и главни изследователи: WP 1. Инфраструктурата като услуга за Big Data, с координатор ШУ, проф. Теодоси Теодосиев; WP 2. Софтуерни услуги за Big Data,с координатор СУ, ФМИ, проф. Силвия Илиева; WP 3. Иновативни математически методи и модели в дигиталния свят, с координатор СУ, ФМИ, доц. Трифон Трифонов; WP 4. Анализ на Big Data в реално време и виртуализация на системи, с координатор БУ, доц. Станислав Симеонов; WP 5. Визуално търсене, разпознаване на изображения и 3D принтиране, с координатор РУ, проф. Георги Кръстев; WP 6. Кибер­физични интелигентни системи, с координатор ТУ, проф. Владимир Пулков; WP 7. Интелигентни и устойчиви градове, с координатор ТУ, проф. Милена Лазарова; WP 8. Фабрики на бъдещето, с координатор ТУ, доц. Георги Ангелов; WP 9. Big Data в естествените науки, с координатор СУ, проф. Ана Пройкова. Тематиката на 9-те работни пакета обхваща най-актуалните и с потенциал за бъдещо развитие области на знанието и технологиите в информатиката и ИКТ и се очаква да движат прогреса на човечеството в следващите 10-30 години. За изпълнението на програмата, консорциумът е предложил и включил в научния си екип 175 специалиста, от които от 1 ръководител на научен екип, 9 главни изследователи - ръководители на научни пакети и 147 изследователи (описани във файла) и 18 бр. експертен персонал с техническа експертиза и поддръжка (всички тези хора са подробно описани в точка 10.2 от проектната обосновка). В секция 9. Екип от Формуляра за кандидатстване са описани четирите позиции по-горе, които изследователите и поддържащия персонал ще заемат в изпълнението на тази дейност по проекта. Целият научен екип е зает само с изпълнението на тази дейност и няма пресичане с функции по организация и управление на проекта. Организацията на изпълнението на научните пакети ще се извършва на проектен принцип, по научни пакети, и заетостта на отделните изследователи и персонал в тях ще е на база временна заетост, с определен количество часове работа, в зависимост от плана на конкретния НИРД проект. В секция 9. Екип от Формуляра са описани само длъжностите на членовете на Научния екип, съгласно отговора на въпрос № 6 с дата на постъпване 16.10.2016 г. от чл. кор. проф. дхн Константин Хаджииванов от Института по обща и неорганична химия - БАН от “Въпросите и отговорите” по настоящата процедура. Етапите за изпълнението на дейността са: 1. Актуализиране и приемане на програмата за НИРД 2. Изпълнение на заложените дейности по всички научни пакети 3. Мониторинг и отчитане на резултатите.
 • Развитие на устойчиви условия на работа, източници на финансиране и партньорства, вкл. провеждане на съвместни проекти с бизнеса и частни инвеститори.: Целта на дейността е да подсигури устойчивостта на ЦВП УНИТе чрез създаване на условия и предпоставки за разширяване и диверсифициране на източниците на финансиране и по този начин да допринесе за развитието на устойчиви условия на работа за учените. Специфични цели са провеждането на съвместни проект с бизнеса и частни инвеститори под условията на ефективно сътрудничество и партньорството в областта на науката с други научноизследователски организации. Дейността включва и търсене на по-тесни форми на сътрудничество с центрове за технологичен трансфер, технологични паркове (SOFIA Tech Park), технологични инкубатори в България и региона, инвеститори и технологични предприемачи. Настоящата дейност е част от Фаза 3 "НИРД и трансфер на знания" от етапите на изпълнение на проекта. Предвидена е да стартира през втората година от началото на проекта и да се реализира на два етапа до края на четвъртата година. Ефектите от изпълнението на дейността ще се проявяват през цялото време на съществуване на ЦВП. Дейността включва основно три задачи, това са: Усъвършенстване на Политиката и правилника за интелектуалната собственост на ЦВП УНИТе, Създаване на политика и структура за експлоатация и комерсиализация на резултатите от научните изследвания на ЦВП УНИТе и Създаване на правилници за институционално прилагане на Европейската харта на учените (The European Charter for Researchers) и на Кодекса за назначаване на изследователи (The Code of Conduct for Recruitment) на ЕК на ЦВП УНИТе. Изпълнението на първите две задачи ще бъде на две фази – включващи втори етап на усъвършенстване след добиване на допълнителни данни и информация за начина на функциониране на политиките и правилата. Резултатите от първите две задачи имат пряко отношение към разширяване и диверсифициране на източниците на финансиране и постигане на финансова устойчивост на ЦВП УНИТе. Към момента ЦВП УНИТе разполага с политика за интелектуалната собственост, а предвидените мерки в настоящата дейност целят подобряването и развитието и на база на научените уроци и опит в резултат на осъществяването на НИРД дейности в ЦВП. Политиката и структурата за експлоатация и комерсиализация на резултатите от научните изследвания ще определи оптималните условия за реализиране на проекти за ефективно сътрудничество с бизнеса и частни инвеститори и има пряко отношение към създаването на устойчиви условия на работа. Правилниците за институционално прилагане на Европейската харта на учените и на Кодекса за назначаване на изследователи ще спомогнат за реализирането на ползотворни научни партньорства и изследвания и отново имат положителен ефект върху устойчивостта на условията на работа. Към тази дейност допринасят и резултатите от другите дейности. Етапите на изпълнение на дейността са: 1. Събиране и подготовка на данни и изисквания за разработване на политики и правила 2. Подготовка и осъществяване на процедури за избор на изпълнител 3. Изпълнение, мониторинг и отчитане на дейността 4. Имплементация на резултатите в работата на ЦВП
 • Изграждане на стратегически партньорства, съвместни научноизследователски програми с водещи европейски научноизследователски центрове и участие в международни и транснационални изследователски мрежи, програми и партньорства за гарантиране на високо ниво на международна видимост и научна свързаност.: Целта на настоящата дейност е, чрез обединяването на водещите институции за научни изследвания в областта на ИКТ в страната в ЦВП УНИТе, да се допринесе за преодоляване на фрагментацията и подобряване на координацията на ресурси, повишаване на комуникацията и достигане на високо ниво на международна видимост и научна свързаност. Постигането на тази цел ще бъде активно подпомагана, още от самото създаване на ЦВП, и от партньорите на консорциума от България и чужбина Качеството на научните изследвания, провеждани в ЦВП, надеждността на ЦВП като конкурентен партньор по проекти с утвърден научен и приложен капацитет, както и разпознаването на ЦВП като желано място за работа и научна кариера в Европа от признати учени и млади изследователи в областта на ИКТ е също главна цел на проекта и специфична за настоящата дейност. Настоящата дейност е част от Фаза 3 "НИРД и трансфер на знания" от етапите на изпълнение на проекта. Предвидена е да стартира от самото начало на проекта и да продължи текущо до края му. В изпълнението на настоящата дейност ЦВП ще обезпечава участието на членове на научния си колектив, под формата на командировки) в реномирани национални и международни конференции и форуми в областта „Информатика и ИКТ“, на които те да докладват научните си постижения и публикации. Предвидените изследователски дейности ще се извършват в тясно сътрудничество с учени от водещи университети и научни центрове в ЕС, с много от които вече съществуват утвърдени партньорства и дългогодишна успешна практика (виж раздел 6.3 от Проектната обосновка). Предвижда се и участие в международни научни мрежи, като например действия по програма COST, програми ERANET и двустранни проекти, свързани с темите, които ще бъдат изследвани в рамките на научната програма. На база на множество контакти и проектни дейности са идентифицирани над 45 конкретни партньорства. Изрично внимание ще бъде обърнато на учени-изследователи от български произход, които работят във водещи научни центрове и ще бъдат привлечени по-активно в редица дейности по научната програма. Екипите в ЦВП поддържат връзки и тесни контакти с водещи университети в Англия, Испания, Германия, Португалия, Румъния, Йордания с възможности за партньорство, обмен на персонал и съвместни разработки по научни проекти. Много от работните задачи ще се осъществят в близко партньорство с екипи от University of Barcelona, of Cambridge, RWTH-Aachen, Juelich Supercomupter Center и др. В групата университети влизат и Catholic University of Budapest Hungary, National Technical University of Athens Greece, Technical University Ilmenau Germany, Technical University – Dresden, Germany, University of Pavia, Italy, University of Delft, Netherlands, University of Belgrade, Serbia, Универзитет за информатички науки и технологии г. Охрид, Македония и др. Партньорите в ЦВП работят съвместно са Европейски оперативен сервиз за ГНСС данни към EUMETNET, Европейски средиземноморски център за климатична промяна, European Commission Joint Research Center , Helmholz Zentrum Geesthacht (www.hzg.de) и Helmholtz-Zentrum Potsdam (www.gfz-potsdam.de) и др. Някои от международни научни и професионални мрежи, в които ще се включат активно членовете на ЦВП са: IEEE Collabratec™ – интегрирано онлайн общество за IEEE специалисти в областта на информационните технологии по целия свят. European Factories of the Future Research Association (EFFRA) – партньорство и мрежи в направлението "Factories of the Future" (FOF). European patterns community – паневропейска мрежа за развитие на модели на езици за програмиране; ORCID – мрежа, за цифрова идентификация на изследователи. Етапите на изпълнение на дейността са: 1. Текущо изграждане и поддържане на стратегически партньорства 2. Мониториг, управление и отчитане на дейността
 • Осигуряване и провеждане на специализации, обмен и мобилност за участващите изследователи, във водещи научни центрове в чужбина: Мобилността на учените е всеобщо призната като важен инструмент за трансфер на знания между държавите и секторите. В тази връзка, целта на настоящата дейност е да съдейства за укрепване на сътрудничеството в изследванията в избраните научни области, както между отделните учени, така и между институциите им, а и между техните държави. Освен това целта на тази дейност е и да допринася за развитие на интердисциплинарни умения на учените и засилване на сътрудничеството и съвместните дейности между университетите и индустрията. Ще се предприемат мобилности, обмени и специализации за подпомагане на предвидените дейности при изграждане на допълнителни компетенции, и по-конкретно: • обучение за управление на иновации и интелектуална собственост; • обучение за управление на проекти и привличане на финансиране; • обучение за комуникиране на наука и сътрудничество с индустрията. Предвидени мобилности, обмен и специализации са обособени в следните типове: • Мобилност/специализация на изследователите от ЦВП: изпращане в чужбина на учени от ЦВП за специализация или за провеждането на специфични научни дейности, дефинирани съвместно от партньорските организации. Командировките ще варират по продължителност в съответствие с планираните съвместни дейности с партньори от ЕС в рамките на проекта. • Мобилност на партньори от ЕС в ЦВП: Изследователите от страни на ЕС ще съдействат за изпълнението на съвместните научни дейности, както и за научни семинари и обучения на младите учени в ЦВП. За тази цел ще бъдат организирани няколко визити с продължителност една или две седмици и насочени към провеждането на съвместни научни изследвания, работни семинари и др. • Мобилност/специализация на научно-технически кадри: Специално внимание ще се обърне на подобряването на интердисциплинарните умения на екипа на ЦВП, разширяване на капацитета му за иновации, както и към задълбочаване на сътрудничеството бизнес-университет. Мобилностите и специализациите на персонала ще бъдат с продължителност до 2 седмици като при избора на членове на екипите за международна мобилност ще се обръща особено внимание на младите изследователи и докторантите и Плановете им за кариерно развитие. Стремежът е по всеки научен пакет да се предприемат по 3-4 двустранни мобилности в рамките на проекта според потребностите на екипите от обмен на знания. Това предполага включване на водещи международни учени в научната програма с цел трансфер на знания, обсъждане на постигнатите научни резултати и на възможности за дългосрочно сътрудничество и съвместни проекти на база на постигнатото. За международна мобилност ще се използват изградените мрежи на партньорите, както и нови форми на партньорство и комуникация, създадени по време на изпълнението на проекта. Етапите за провеждане на дейността са: 1. Провеждане на мобилности, обмен и специализации 2. Отчитане на резултатите

Партньори

Партньори Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Научни изследвания, иновации: Брой изследователи, работещи в подобрени инфраструктурни обекти за научни изследвания, Целева стойност: 35.00, Достигната стойност: 0.00
Научни публикации сред първите 10 % от най-цитирани по приоритетните области на ИСИС, Целева стойност: 8.28, Достигната стойност: 0.00
Публични разходи за научноизследователска и развойна дейност (GOVERD плюс HERD) финансирани от предприятията като % от БВП, Целева стойност: 0.03, Достигната стойност: 0.00
Научни изследвания, иновации: Брой нови изследователи в подпомогнатите субекти, Целева стойност: 23.00, Достигната стойност: 0.50
Съвместни научноизследователски проекти, разработени между центровете (ЦВП и ЦК) и бизнеса, Целева стойност: 10.00, Достигната стойност: 0.00
Новопостроени инфраструктурни комплекси в ЦВП и ЦК, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

29 781 882.42 BGN
29 781 882.42 BGN
5 998 338.48 BGN
85.00 %
 • [1] Инфраструктура за научни изследвания и иновации (публична)
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 25 314 600.06 4 467 282.36 0.00 29 781 882.42
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 25 314 600.06 4 467 282.36 0.00 29 781 882.42

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Процедура № 01–01 „Доставка и гаранционна поддръжка на оборудване (компютърна техника, непрекъсваеми токозахранващи устройства, мрежово оборудване и сървъри) за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“ по 4 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника - 25 800 лв. Обособена позиция № 2: Доставка и гаранционна поддръжка на непрекъсваеми токозахранващи устройства - 24 000 лв. Обособена позиция № 3: Доставка и гаранционна поддръжка на мрежово оборудване - 31 900 лв. Обособена позиция № 4: Доставка и гаранционна поддръжка на сървъри - 388 740 лв. Възложител: СУ „Св. Климент Охридски“ * Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта , Стойност: 470 440.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1: Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника;
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2: Доставка и гаранционна поддръжка на непрекъсваеми токозахранващи устройства;
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция № 3: Доставка и гаранционна поддръжка на мрежово оборудване;
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция № 4: Доставка и гаранционна поддръжка на сървъри.
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 01–02 Доставка на мебели за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител: СУ „Св. Климент Охридски“ * Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта , Стойност: 359 783.33
 • Обособена позиция 1: Процедура № 01–02 Доставка на мебели за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител: СУ „Св. Климент Охридски“ * Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 01–03 Доставка на оборудване по обособени позиции за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител: СУ „Св. Климент Охридски“ * Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта , Стойност: 1 614 311.40
 • Обособена позиция 1: Процедура № 01–03 Доставка на оборудване по обособени позиции за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител: СУ „Св. Климент Охридски“ * Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 01–04 Доставка на оборудване по обособени позиции за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител: ШУ „Епископ Константин Преславски“ *Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта , Стойност: 948 041.67
 • Обособена позиция 1: Процедура № 01–04 Доставка на оборудване по обособени позиции за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител: ШУ „Епископ Константин Преславски“ *Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 01–05 Обзавеждане на специализирана научно-изследователска инфраструктура в Хале 12 на учебен блок 7 на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 Възложител : ТУ-София *Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта , Стойност: 258 333.33
 • Обособена позиция 1: Процедура № 01–05 Обзавеждане на специализирана научно-изследователска инфраструктура в Хале 12 на учебен блок 7 на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 Възложител : ТУ-София *Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 01–06 Доставка на Безехова камера и измервателни антени на Технически университет - София по проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 УНИТе(Университети за Наука, Информатика и Технологии в е¬обществото), със следните обособени позиции: 1. Доставка на Безехова камера по проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 УНИТе“ 2. Доставка на измервателни антени по проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 УНИТе“ Възложител : ТУ-София *Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта , Стойност: 480 000.00
 • Обособена позиция 1: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - Доставка на Безехова камера по проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 УНИТе“- 450 000
 • Обособена позиция 2: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Доставка на измервателни антени по проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 УНИТе“ - 30 000
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 01–07 Доставка, инсталиране и конфигуриране на център за данни и мрежово оборудване на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 Възложител : ТУ-София *Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта , Стойност: 907 709.31
 • Обособена позиция 1: Процедура № 01–07 Доставка, инсталиране и конфигуриране на център за данни и мрежово оборудване на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 Възложител : ТУ-София *Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 01–08 - ETAП 1 - Доставка на векторен и спектрален анализатор за Технически Университет - София по проект BG05M2ОP001-1.001-0004 УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е¬обществото) със следните обособени позиции: 1. Доставка и гаранционна поддръжка на Векторен анализатор 2. Доставка и гаранционна поддръжка на Спектрален анализатор Възложител : ТУ-София *Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта , Стойност: 310 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 - Доставка и гаранционна поддръжка на Векторен анализатор - 207 500 лв.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2 - Доставка и гаранционна поддръжка на Спектрален анализатор - 102 500 лв.
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 01-09 Доставка, инсталиране и конфигуриране на роботизирани компоненти за изследователска инфраструктура на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 Възложител : ТУ-София *Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта , Стойност: 222 325.00
 • Обособена позиция 1: Процедура № 01–09 Доставка, инсталиране и конфигуриране на роботизирани компоненти Възложител : ТУ-София *Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 01–10 - ЕТАП 1 - Доставка на оборудване и нематериални активи по обособени позиции за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител : УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. БУРГАС *Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта , Стойност: 25 000.00
 • Обособена позиция 1: Процедура № 01–10 Доставка на оборудване и нематериални активи Възложител : УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. БУРГАС *Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 01–11 Доставка на оборудване и нематериални активи по обособени позиции за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител : Русенски Университет *Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта , Стойност: 937 000.00
 • Обособена позиция 1: Процедура № 01–11 Доставка на оборудване и нематериални активи по обособени позиции за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител : Русенски Университет *Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 02-01 Доставка на нематериални активи за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител: СУ „Св. Климент Охридски“ *Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта , Стойност: 266 737.94
 • Обособена позиция 1: Процедура № 02-01 Доставка на нематериални активи за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител: СУ „Св. Климент Охридски“ *Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 02–02 Доставка на оборудване по обособени позиции за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител: ШУ „Епископ Константин Преславски“ * Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта , Стойност: 277 263.20
 • Обособена позиция 1: Процедура № 02–02 Доставка на оборудване по обособени позиции за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) * Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 02–03 Закупуване на специализиран софтуер за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 Възложител: ТУ-София * Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта , Стойност: 273 950.17
 • Обособена позиция 1: Процедура № 02–03 Закупуване на специализиран софтуер за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004* Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 02–04 Закупуване на специализиран софтуер за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 Възложител : ТУ-София * Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта , Стойност: 562 716.67
 • Обособена позиция 1: Процедура № 02–04 Закупуване на специализиран софтуер за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 Възложител : ТУ-София * Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 03–01 Подготвителни дейности, изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството. Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител: СУ „Св. Климент Охридски“ *Отнася се до изпълнението на дейност 4 на проекта , Стойност: 166 660.00
 • Обособена позиция 1: Процедура № 03–01 Подготвителни дейности, изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството. Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител: СУ „Св. Климент Охридски“ *Отнася се до изпълнението на дейност 4 на проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 03–02 Изготвяне на документация по ЗОП – обект Бургас за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител: УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. БУРГАС * Отнася се до изпълнението на дейност 4 на проекта , Стойност: 833.34
 • Обособена позиция 1: Процедура № 03–02 Изготвяне на документация по ЗОП – обект Бургас за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител: УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. БУРГАС * Отнася се до изпълнението на дейност 4 на проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 04–01 „Изготвяне на технически и инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на сграда на ЦВП в град Бургас“ за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител: УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. БУРГАС *Отнася се до изпълнението на дейност 4 на проекта , Стойност: 17 383.34
 • Обособена позиция 1: Процедура № 04–01 „Изготвяне на технически и инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на сграда на ЦВП в град Бургас“ за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител: УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. БУРГАС *Отнася се до изпълнението на дейност 4 на проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 05–01 Изпълнение на строително-монтажни работи ( съгласно изготвеният и одобрен инвестиционен проект) за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител: СУ „Св. Климент Охридски“ * Отнася се до изпълнението на дейност 4 на проекта , Стойност: 3 166 660.00
 • Обособена позиция 1: Процедура № 05–01 Изпълнение на строително-монтажни работи ( съгласно изготвеният и одобрен инвестиционен проект) за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 05–02 „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ИНФРАСТРУКТУРА, ЧРЕЗ ПРЕУСТРОЙСТВО, МОДЕРНИЗАЦИЯ, РАЗШИРЕНИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ В СГРАДА „ВИВАРИУМ“ С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.664.514.13 И СГРАДА „ОРАНЖЕРИЯ“ С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.664.514.14, ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ – УНИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0004″, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ“ Възложител: ШУ „Епископ Константин Преславски“ * Отнася се до изпълнението на дейност 4 на проекта , Стойност: 599 850.00
 • Обособена позиция 1: Процедура № 05–02 „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ИНФРАСТРУКТУРА, ЧРЕЗ ПРЕУСТРОЙСТВО, МОДЕРНИЗАЦИЯ, РАЗШИРЕНИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ В СГРАДА „ВИВАРИУМ“ С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.664.514.13 И СГРАДА „ОРАНЖЕРИЯ“ С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.664.514.14, ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ – УНИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0004″, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ“
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 05–03 „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана научно-изследователска инфраструктура в Хале 12 на учебен блок 7 на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“ Възложител : ТУ-София *Отнася се до изпълнението на дейност 4 на проекта , Стойност: 2 542 500.00
 • Обособена позиция 1: Процедура № 05–03 „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана научно-изследователска инфраструктура в Хале 12 на учебен блок 7 на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“ Възложител : ТУ-София *Отнася се до изпълнението на дейност 4 на проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 05–04 СМР НА ОБЕКТА В ГРАД БУРГАС за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител:УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. БУРГАС *Отнася се до изпълнението на дейност 4 на проекта , Стойност: 629 640.00
 • Обособена позиция 1: Процедура № 05–04 СМР НА ОБЕКТА В ГРАД БУРГАС за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител:УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. БУРГАС *Отнася се до изпълнението на дейност 4 на проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 05–05 „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на Център за върхови постижения - Русе за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“ Възложител: Русенски Университет * Отнася се до изпълнението на дейност 4 на проекта , Стойност: 611 333.33
 • Обособена позиция 1: Процедура № 05–05 Инженеринг за обект на центъра в Русе,РУ Възложител: Русенски Университет * Отнася се до изпълнението на дейност 4 на проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 06–01 Строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект – за строителните дейности по проекта в София, СУ за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител: СУ „Св. Климент Охридски“ Отнася се до изпълнението на дейност 4 на проекта , Стойност: 35 995.00
 • Обособена позиция 1: Процедура № 06–01 Строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект – за строителните дейности по проекта в София, СУ за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител: СУ „Св. Климент Охридски“ Отнася се до изпълнението на дейност 4 на проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 06–02 „Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорт на обект: "Създаване на специализирана научно-изследователска инфраструктура в Хале 12 на учебен блок 7 на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“ Възложител: ТУ-София *Отнася се до изпълнението на дейност 4 на проекта , Стойност: 52 083.33
 • Обособена позиция 1: „Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорт на обект: "Създаване на специализирана научно-изследователска инфраструктура в Хале 12 на учебен блок 7 на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 06–03 „Упражняване на строителен надзор по време на строителството и изготвяне на оценка за съответствие“- за строежа в гр.Бургас за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител:УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. БУРГАС *Отнася се до изпълнението на дейност 4 на проекта , Стойност: 4 583.34
 • Обособена позиция 1: Процедура № 06–03 „Упражняване на строителен надзор по време на строителството и изготвяне на оценка за съответствие“- за строежа в гр.Бургас за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител:УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. БУРГАС *Отнася се до изпълнението на дейност 4 на проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 06–04 Избор на консултант за оценка съответствието на инвестиционните проекти, строителен надзор и инвеститорски контрол на обект сграда на Център за Върхови Постижения – УНИТе в Русенския университет „Ангел Кънчев“ за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител: Русенски Университет *Отнася се до изпълнението на дейност 4 на проекта , Стойност: 54 500.00
 • Обособена позиция 1: Процедура № 06–04 Строителен надзор и инвеститорски контрол на обект Изнесен център – РУ Възложител: Русенски Университет *Отнася се до изпълнението на дейност 4 на проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 07–01 Инвеститорски контрол за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител:СУ „Св. Климент Охридски“ *Отнася се до изпълнението на дейност 4 на проекта , Стойност: 35 509.17
 • Обособена позиция 1: Процедура № 07–01 Инвеститорски контрол за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител:СУ „Св. Климент Охридски“ *Отнася се до изпълнението на дейност 4 на проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 08–01 Разработване и приемане на документи за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител: ТУ-София * Отнася се до изпълнението на дейност 8 на проекта , Стойност: 23 466.67
 • Обособена позиция 1: Процедура № 08–01 Разработване и приемане на документи за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител: ТУ-София (съвместно ТУ и СУ) * Отнася се до изпълнението на дейност 8 на проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 09–01 Публикуване на томове с научни статии за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител : СУ-София (обща за всички партньори) *Отнася се до изпълнението на дейност 6 на проекта , Стойност: 50 000.00
 • Обособена позиция 1: Процедура № 09–01 Публикуване на томове с научни статии за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител : СУ-София (обща за всички партньори) *Отнася се до изпълнението на дейност 6 на проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 10–01 Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител: СУ „Св. Климент Охридски“ * Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта , Стойност: 30 208.34
 • Обособена позиция 1: Процедура № 10–01 Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител: СУ „Св. Климент Охридски“ * Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 10–02 Предоставяне на застрахователни услуги за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 Възложител : ТУ-София * Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта , Стойност: 18 611.13
 • Обособена позиция 1: Процедура № 10–02 Предоставяне на застрахователни услуги за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 Възложител : ТУ-София * Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 10–03 Застраховки на придобитите в резултат на дейността дълготрайни материални активи за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител:УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. БУРГАС *Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта , Стойност: 8 055.56
 • Обособена позиция 1: Процедура № 10–03 Застраховки на придобитите в резултат на дейността дълготрайни материални активи за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител:УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. БУРГАС *Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 11–01 Текуща поддръжка за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител:СУ „Св. Климент Охридски“- ще бъде включена в рамково споразумение на СУ * отнася се до изпълнението на дейност 7 на проекта , Стойност: 68 000.00
 • Обособена позиция 1: Процедура № 11–01 Текуща поддръжка за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител:СУ „Св. Климент Охридски“- ще бъде включена в рамково споразумение на СУ * отнася се до изпълнението на дейност 7 на проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 11–02 Текуща поддръжка за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) отнася се Възложител:ТУ-София *Отнася се до изпълнението на дейност 4/5 на проекта , Стойност: 4 833.34
 • Обособена позиция 1: Процедура № 11–02 Текуща поддръжка за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) отнася се Възложител:ТУ-София *Отнася се до изпълнението на дейност 4/5 на проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 12–01 Осигуряване на материали за публичност и информация за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“ по 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Осигуряване на материали за визуализация Обособена позиция № 2: Осигуряване на промоционални материали Обособена позиция № 3: Осигуряване на печатни информационни и промоционални материали Прогнозната стойност на поръчката е 48 610.00 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и десет) лева без ДДС, разпределена по обособени позиции, както следва: За обособена позиция № 1: 10 354.00 (десет хиляди триста петдесет и четири) лева без ДДС За обособена позиция № 2: 12 161.00 (дванадесет хиляди сто шестдесет и един) лева без ДДС За обособена позиция № 3: 26 095.00 (двадесет и шест хиляди и деветдесет и пет) лева без ДДС Възложител : СУ „Св. Климент Охридски“ (съвместно за всички партньори) *Отнася се до изпълнението на дейност 2 на проекта , Стойност: 50 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1: Осигуряване на материали за визуализация
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2: Осигуряване на промоционални материали
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция № 3: Осигуряване на печатни информационни и промоционални материали
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 13–01 Одит за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) ШУ „Епископ Константин Преславски“ *Отнася се до изпълнението на дейност 3 на проекта , Стойност: 101 600.00
 • Обособена позиция 1: Процедура № 13–01 Одит ШУ „Епископ Константин Преславски“ *Отнася се до изпълнението на дейност 3 на проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 14–01 Доставка на материали за текуща поддръжка за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител:СУ „Св. Климент Охридски“- ще бъде включена в съответното рамково споразумение на СУ * Отнася се до изпълнението на дейност 7 на проекта , Стойност: 12 083.34
 • Обособена позиция 1: Процедура № 14–01 Доставка на материали за текуща поддръжка за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) за текуща поддръжка Възложител:СУ „Св. Климент Охридски“- ще бъде включена в съответното рамково споразумение на СУ * Отнася се до изпълнението на дейност 7 на проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 14–02 Доставка на материали за текущата поддръжка за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 Възложител : ТУ-София * Отнася се до изпълнението на дейност 7 на проекта , Стойност: 12 083.34
 • Обособена позиция 1: Процедура № 14–02 Доставка на материали за текущата поддръжка за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 Възложител : ТУ-София * Отнася се до изпълнението на дейност 7 на проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 15–01 Доставка на канцеларски материали и консумативи за управление на проекта за СУ за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител:СУ „Св. Климент Охридски“ * Отнася се до изпълнението на дейност 1 , Стойност: 21 800.00
 • Обособена позиция 1: Процедура № 15–01 Доставка на канцеларски материали и консумативи за управление на проекта за СУ за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител:СУ „Св. Климент Охридски“ * Отнася се до изпълнението на дейност 1
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 15–02 Доставка на консумативи и канцеларски материали за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 Възложител : ТУ-София *Отнася се до изпълнението на дейност 1 на проекта , Стойност: 19 388.89
 • Обособена позиция 1: Процедура № 15–02 Доставка на консумативи и канцеларски материали за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 Възложител : ТУ-София *Отнася се до изпълнението на дейност 1 на проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 15-03 Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител: Русенски Университет *Отнася се до изпълнението на дейност 1 на проекта, Стойност: 4 166.67
 • Обособена позиция 1: Процедура № 15-03 Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител: Русенски Университет *Отнася се до изпълнението на дейност 1 на проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 15–04 Доставка на консумативи и материали, свързани с управлението на проекта за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител: УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. БУРГАС *Отнася се до изпълнението на дейност 1 на проекта, Стойност: 8 101.85
 • Обособена позиция 1: роцедура № 15–04 Доставка на консумативи и материали, свързани с управлението на проекта за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител: УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. БУРГАС *Отнася се до изпълнението на дейност 1 на проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 16–01 Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в страната и до държави-членки на Европейския съюз за нуждите на проект „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе), ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0004“ по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания до държави-членки на Европейския съюз. Обособена позиция № 2: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в границите на Република България. Възложител: СУ (съвместно с другите партньори) *Има отношение към няколко различни дейности по проекта 8/9/10, Стойност: 134 000.00
 • Обособена позиция 1: За обособена позиция № 1: 130 000 (сто и тридесет хиляди) лева без ДДС
 • Обособена позиция 2: За обособена позиция № 2: 4 000 (четири хиляди) лева без ДДС.
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 01–12 Доставка на ДНА за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе), по обособени позиции Възложител: СУ „Св. Климент Охридски“ Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта , Стойност: 300 000.00
 • Обособена позиция 1: Процедура № 01–12 Доставка на ДНА за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе), по обособени позиции Възложител: СУ „Св. Климент Охридски“ Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 01–13 Доставка на оборудване по обособени позиции за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител: РУ Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта , Стойност: 279 666.67
 • Обособена позиция 1: Процедура № 01–13 Доставка на оборудване по обособени позиции за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител: РУ Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 01–14 Доставка на оборудване и нематериални активи по обособени позиции за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител: БУ Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта , Стойност: 288 666.67
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 01–10 - ЕТАП 2 - Доставка на оборудване и нематериални активи по обособени позиции за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител : УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. БУРГАС *Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта , Стойност: 975 000.00
 • Обособена позиция 1: Процедура № 01–10 - ЕТАП 1 - Доставка на оборудване и нематериални активи по обособени позиции за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Възложител : УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. БУРГАС *Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 17–01 Организиране и провеждане на семинари и конференции за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 Възложител: ТУ *Отнася се до изпълнението на дейност 6, Стойност: 16 111.11
 • Обособена позиция 1: Процедура № 17–01 Организиране и провеждане на семинари и конференции за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 Възложител: ТУ *Отнася се до изпълнението на дейност 6
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 01–08 - ETAП 2 Доставка, инсталиране и конфигуриране на кибер-физична изследователска инфраструктура на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 Възложител: ТУ-София * Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта , Стойност: 1 024 207.36
 • Обособена позиция 1: Процедура № 01–08 - ETAП 2 Доставка, инсталиране и конфигуриране на кибер-физична изследователска инфраструктура на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004
Предмет на предвидената процедура: Процедура № 01–15 Доставка на “Софтуерно дефинирано радио платформи” за Технически Университет - София по проект BG05M2ОP001-1.001-0004 УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е¬обществото)“ със следните обособени позиции: 1. Доставка на КИТ - Платформа Софтуерно дефинирано радио; 2. Доставка на Софтуерно дефинирано радио за външен монтаж; 3. Доставка на Софтуерно дефинирано радио; 4. Доставка на Платка за софтуерно дефинирано радио с термостатиран генератор, синхронизиран с GPS – GPSDO; 5. Доставка на КИТ за софтуерно дефинирано радио с термостатиран генератор, синхронизиран с GPS – GPSDO; 6. Рак за монтиране на софтуерно дефинирано радио; 7. Доставка на Радио платки за вграждане в софтуерно радио – комплект. Възложител: ТУ-София * Отнася се до изпълнението на дейност 5 на проекта , Стойност: 66 000.00
 • Обособена позиция 1: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Доставка на КИТ - Платформа Софтуерно дефинирано радио - 13 333,33
 • Обособена позиция 2: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Доставка на Софтуерно дефинирано радио за външен монтаж;-- 25 933,33
 • Обособена позиция 3: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 - Доставка на Софтуерно дефинирано радио; - 15 466,68
 • Обособена позиция 4: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 - Доставка на Платка за софтуерно дефинирано радио с термостатиран генератор, синхронизиран с GPS – GPSDO; - 1100
 • Обособена позиция 5: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 - Доставка на КИТ за софтуерно дефинирано радио с термостатиран генератор, синхронизиран с GPS – GPSDO;- 1 333,33
 • Обособена позиция 6: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 - Рак за монтиране на софтуерно дефинирано радио; - 500
 • Обособена позиция 7: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7 - Доставка на Радио платки за вграждане в софтуерно радио – комплект - 8 333,33

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.