English

Оперативна програма: Наука и образование за интелигентен растеж

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05SFOP001-1.005-0001-C02
Надграждане и развитие на Държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление
ЕСФ ==> Добро управление
25.10.2018
01.10.2017
31.12.2021
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Надграждането на Държавния хибриден частен облак (ДХЧО) и поетапното увеличаване на неговия капаци-тет е от ключово значение за изграждане на средата за електронно управление в България. Той е част от споделените ресурси и технологична основа и среда за разполагане и функциониране на голяма част от съ-ществуващите и новоизграждащите се елементи на информационния слой на електронното управление. Основните дейности по проекта са в изпълнение на Концепцията за надграждане и развитие на държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление в република България, одобрена от Пред-седателя на ДАЕУ на 05.07.2018 г.

Надграждането и развитието на ДХЧО ще позволи на по-малките и ще улесни по-големите администрации при осигуряване на необходимата ИКИ за реализиране на електронните услуги, които те предоставят на гражданите и бизнеса. Предвижда се ДХЧО да се изг-ради на база 4 центъра за данни – центрове за обработ-ка на данни 1 и 2 (ЦДЕУ1 и ЦДЕУ2), Център за възс-тановяване (ЦВ) и Контролно-технически център на електронното правителство (КТЦЕП). За да може да осигури оптималното функциониране на ДХЧО, включващо предлагането на всички видове облачни услуги, по проекта ще бъде извършено следното:
-	Проектиране и изграждане на инженерна инфраструктура на ЦДЕУ2 и осигуряване на резервна свързаност с ЦДЕУ1;
-	Проектиране и изграждане на инженерна инф-раструктура на ЦВ и обособяване на резервно хранилище;
-	Разработване на архитектурата на ДХЧО;
-	Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на споделена облачна инфраструктура за предоставяне на облачни услуги;
-	Организиране и провеждане на обучения за служители на ДАЕУ и на администрации, пре-доставящи услуги чрез ДХЧО;
-	Разширяване капацитета на Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) за целите на ДХЧО и изграждане на Защитен интернет център.
Дейности
 • 1. Проектиране и изграждане на инженерна инфраструктура на ЦДЕУ2 и осигуряване на резервна свързаност с ЦДЕУ1: За да се гарантира непрекъснатостта на процесите, свързани с електронното управление, ще бъде изграден резервен център за обработка на данни (ЦДЕУ2), като по този начин ще се осигури постоянна репликация на данните между основния (ЦДЕУ1) и резервния център. Ще бъде осигурена резервираност на всички нива – както на ниво системи за съхранение на данни, така и на ниво мрежи и изчислителни ресурси. ЦДЕУ2 ще дублира работата на ЦДЕУ1 и в този смисъл те ще са взаимозаменяеми. При отпадане на един от тях поради инцидент или профилактика, другият ще продължи работа. Бенефициентът разполага с подходяща сграда, в която да бъде обособен ЦДЕУ2, но са необходими строително-монтажни работи, които да осигурят необходимите условия за работа на такъв център, в т.ч. осигуряване на оптимално енергопотребление, охлаждане и сигурност, в съответствие с международните стандарти и изискванията, заложени в Единните държавни изисквания към изграждането и сертифицирането на центрове за съхранение на особено чувствителна информация за нуждите на централна държавна администрация. За целта, в рамките на дейността ще бъдат извършени СМР за изграждането и въвеждането в експлоатация на инженерната инфраструктура на ЦДЕУ2, както следва: - Проектиране и изграждане на една основна и две допълнителни зали, покрива-щи Единните държавни изисквания към изграждането и сертифицирането на центрове за съхранение на особено чувствителна информация (ЦСОЧИ) . В ос-новната зала ще се доставят и монтират 32 броя комуникационни шкафа с номинална трифазна инсталирана мощност до 6kW; - Проектиране и изграждане на система за структурно окабеляване; - Проектиране и изграждане на система за мониторинг и управление на спомагателната инфраструктура (климатизация, електрозахранване и физическа сигур-ност); - Проектиране и изграждане на системи за физическа сигурност – за контрол на достъпа, за видеонаблюдение, за пожароизвестяване (включващо и датчици за ранна детекция на вода), за пожарогасене и алармена система против проникване. Центровете за обработка на данни следва да бъдат свързани по между си с оптически кабелни линии, способни да осигурят репликация на данни с необходимата скорост. В момента между КТЦЕП, ЦДЕУ1 и ЦДЕУ2 се осъществява обмен със скорост до 1 Gbps. В рамките на дейността ще бъде изградено ново оптично трасе, което ще служи като резервно на съществуващите комуникации между ЦДЕУ1 и ЦДЕУ2 и ще повиши тяхната надеждност. За целта ще бъде изградено кабелни отклонения (13,3 км и 25,6 км) от оптична кабелна линия (ОКЛ) Враца – София към комуникационни възли на ДАЕУ и МО. С изграждането на новата оптична кабелна линия ще се осигури независима физическа свързаност между ЦДЕУ1 и ЦДЕУ2 и по този начин ще се изпълнят Единните държавни изисквания към изграждането и функционирането на ЦСОЧИ.
 • 2. Проектиране и изграждане на инженерна инфраструктура на ЦВ: Центърът за възстановяване е вид център за данни, служещ за възстановяване на критична информация при внезапен срив на другите два центъра. Бенефициентът разполага с подходяща сграда, в която да бъде обособен ЦВ, като в рамките на дейността ще бъдат извършени строително-монтажни работи, които да осигурят необходимите условия за работа на центъра, в съответствие с Единните държавни изисквания към изграждането и сертифицирането на ЦСОЧИ. Дейността включва изграждане и въвеждане в експлоатация на инженерната инфраструктура на ЦВ, както следва: - Проектиране и изграждане на помещения: две компютърни зали с общо 14 усилени, сеизмично устойчиви комуникационни шкафове, 1 комуникационна зала и 1 зала за мониторинг и управление, както и административна и техническа зони; - Проектиране и изграждане на система за структурно окабеляване; - Проектиране и изграждане на система за мониторинг и управление на спомагателната инфраструктура; - Проектиране и изграждане на системи за физическа сигурност – за контрол на достъпа, за видеонаблюдение, за пожароизвестяване (включващо и датчици за ранна детекция на вода) , за пожарогасене, алармена система против проникване, външна полоса за охрана и ПП защита; - Проектиране и изграждане на системи за основно, резервно и непрекъсваемо електрозахранване; - Проектиране и изграждане на системи за отопление, вентилация и климатизация; - Проектиране и изграждане на системи за водоснабдяване, канализация и горивно-смазочни материали.
 • 3. Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на споделена облачна инфраструктура за предоставяне на облачни услуги: Дейността вкл. сл. поддейности: 3.1. Изготвяне на идеен проект на архитектурата на ДХЧО В рамките на тази поддейност ще се изготви схема на текущ. съст. на наличните ресурси (помещения, хардуер, софтуер, свързаност, защита, необх. персонал и пр.), които ще бъдат използвани за изгр. и функц. на ДХЧО и идеен проект на архитектурата на ДХЧО. Идейният проект на архитектурата на ДХЧО ще бъде одобрен от Вътрешноведомствения експертен съвет. 3.2. Проектиране, доставка и пускане в експл. на споделената облачна инфраструктура На базата на одобрения идеен проект по поддейност 3.1. ще се изготви детайлен проект, съдържащ следните елементи за: - Физич. параметри (разполож. на сървърното оборудване по шкафове, разполож. на отделните компоненти във физическите шасита [когато е прилож.] физически връзки между отделните елементи); - Логическо проектиране (наименование, адресация, карта на логическите връзки); - Защитен интернет център (начини за постигане на висока отказоустойчивост, използване протоколи, постигане на DDoS защита, модел за наблюд. и управл. на трафика, изгр. на DNS сервиз, защита на DNS/WEB услуги, шаблонни конфиг. за надгр.); - Преносна мрежа (начини за постигане на висока отказоустойчивост, използване протоколи, карта с използваните „ламди“, модел на управл. и набл., шаблонни конфигурации за надграждане); - Мреж. инфраструктура и защита на центровете (начини за постигане на висока отказоустойчивост, използване протоколи, сегментация, осигуряване на високо ниво на сигурност, модел на управление и наблюдение, шаблонни конфигурации за надгр.); - Управл. на архиви и рез. копия. - Осигуряване на сигурност и защита на услугите и данните, чрез набл. и анализ на работата база данни и приложения, анализ и корелация на журнални събития и трафични потоци, и анализ и откриване на уязвимости. (Допълнително описание на поддейност 3.2 е представено като приложение към Формуляра за кандидатстване) 3.3. Организ. и пров. на обуч. за служ. на ДАЕУ и на адм., предоставящи услуги чрез ДХЧО В рамките на д-стта са предвидени и обучения, които да допринесат за по-ефект. и ефикасно изпълн. на служ. ангажименти на служ. от ДАЕУ, ангажирани с функц. на ДХЧО, както и на администрациите, предоставящи услуги чрез ДХЧО. Ще се орг. и проведе обучение на администратори, технически експерти и оператори от ДАЕУ за работа с изгр./надгр. системи и на потребители на облачни услуги от ведомства - ползватели на ДХЧО, както следва: Обуч. ще бъдат пров. в сградата на ДАЕУ на сл. групи: - 10 бр. администратори (служ. на ДАЕУ) в рамките на 10 раб. дни; - 10 бр. оператори (служ. на ДАЕУ) в рамките на 10 раб. дни; - 10 бр .техн. експерти (служ. на ДАЕУ) в рамките на 5 раб. дни; - 2 групи по 10 бр. ползватели на ДХЧО по 5 раб. дни. 3.4. Доставка на сървърна техника за нуждите на МЗХГ за включването й в споделената облачна инфрастр-ра за предоставяне на обла. услуги Тази поддейност включва: - доставка на сърв. техника, инстал. и свързване към съществ. мрежа на МЗХГ и изгр. на оптична свързаност между две сърв. помещ. за реализ. на SAN среда, съгл. сключен дог № ОД 51-16/16.2.18 г.; - доставка, инстал и свързв. към съществ. мрежа на МЗХГ на blade сървъри, дискови масиви, комутатори, с.ма за архив. и клъстериране, осигур. на необх. окабеляване и шкаф за съхр., съгласно дог № РД 51-32/23.10.17 г. 3.5. Доставка на сърв. оборудв. и софтуер във връзка с обнов. на комуник. и изчисл инфраструктура на АВ и включването и в споделената облачна инфраструктура за предост. на обл. услуги Тази подд. предвижда разш на капацитета на масиви за съхр. на данни, надгр. на сървъри и доставка на лентови библиотеки за архив. на данни, обслужващи инф. с-ми на регистрите на АВ, съгласно дог. № 93-00-141/14.12.17 г. ДАЕУ ще извърши необх конфигуриране и администриране на закупения хардуер и софтуер от партньорите в рамките на подд. 3.4 и 3.5, с оглед включването им в споделената обл. инфраструктура за предост. на обл. услуги.
 • 4. Разширяване капацитета на Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) за целите на ДХЧО и изграждане на Защитен интернет център: С цел осигуряване на интернет достъп от следващо поколение до услугите на електронното управление, предоставяни чрез ДХЧО, ще бъде разширен капацитета на ЕЕСМ и ще бъде изграден Защитен интернет център в локациите на ДХЧО и центровете за терминиране на интернет трафик (намиращи се в сградите на ДАЕУ и МС), който ще осигури високо ниво на киберустойчивост на екосистемата на електронното управление и услуга за защита от DDoS атаки от международен доставчик. Разширяване на покритието и увеличаване капацитета на ЕЕСМ за целите на ДХЧО ще бъде извършено чрез изграждане на отклонения на съществуващата мрежа до нови потребители – местни администрации, чрез доставка на необходимото активно оборудване и приложим софтуер за осъществяване на свързаност между центровете за данни на ДХЧО и между тях и отделни ведомства, както и чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на комуникационно оборудване, което да увеличи преносния й капацитет от 1 Gbps на 10 Gbps и да гарантира безпроблемно функциониране на ЕЕСМ. Предвижда се проектиране и изграждане на оптични кабелни линии от областните градове, в които има изградени опорни възли, до 50 общини, които се намират в близост до ЕЕСМ, съгласно сключени договори от ДАЕУ №79/17.10.18 г. и № 80/17.10.2018 г. За целта ще бъде изготвена пълна проектна документация, съгласно ЗУТ и след получаване на необходимите разрешителни за строеж ще се пристъпи към изграждане на съответните отклонения. Едновременно с това ще бъде извършена доставка, монтаж, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на комуникационно оборудване за увеличаване на преносния капацитет по направлението: София - Перник –Кюстендил – Благоевград – Разлог – Велинград – Пазарджик –Пловдив, обособяване на опорен и агрегиращ слой на мрежата в градовете Перник, Кюстендил, Благоевград, Хасково и Смолян, доставка, монтаж, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на допълнително комуникационно оборудване, включително комутатори за достъп и за управление и наблюдение на ЕЕСМ, както и изграждане на DC захранване в опорни възли, съгласно сключени договори от ДАЕУ №№ 92/13.11.2018 г. и 93/13.11.2018 г. Ще бъде обособен опорен и агрегиращ слой на мрежата в град Кърджали, подменени комутатори за достъп в градовете Хасково, Кърджали и Смолян. За изграждането на Защитен интернет център в локациите на ДХЧО и центровете за терминиране на интернет трафик (намиращи се в сградите на ДАЕУ и МС), в рамките на тази дейност ще бъде доставено, тествано и въведено в експлоатация активно оборудване (опорни Интернет маршрутизатори, рефлектори, сървъри за интернет услуги и приложим софтуер, както и необходимите хардуерни защити и др.). За да се осъществи свързаност между центровете за данни на ДХЧО, както и между тях и отделни ведомства, които експлоатират и поддържат собствена комуникационна инфраструктура, ще се достави необходимото активно оборудване и приложим софтуер, които да гарантират разширен капацитет на ЕЕСМ във връзка с функциите на ДХЧО.
 • 5. Обособяване на резервно хранилище в ЦДЕУ1: Дейност 5 е насочена към защита и съхранение на данни на критичните системи и регистри в Република България. За целта се създава хранилище за резервни копия на данни от критични системи и регистри за електронно управление, разположено в ЦДЕУ1, чрез изпълнение на следното: Ще бъде изградено и въведено в експлоатация на Хранилище за резервни копия с цел осигуряване на използваемо дисково пространство, с размер не по-малко от 800 TB за съхранение и технология за пренос на данни, в т.ч. чрез: - доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на техническо решение (устройства) за съхранение на данни от критични системи и регистри, заедно с приложимия софтуер; - доставка, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на техническо решение (устройства) за физическо пренасяне на данни от критични системи и регистри, при срив на комуникационната свързаност, заедно със приложимия софтуер. Ще бъдат проведени тестови изпитания на инсталираното оборудване и хранилището като цялостно решение, проверка на конфигурациите и сценариите на използване, и ще бъдат обучени 6 специалисти от ДАЕУ за работа с инсталираното оборудване и софтуер. В рамките на дейността ще се реализира тестово прехвърляне на предварително архивирани и криптирани данни на система/регистър на административна структура към резервното хранилище. Резервното хранилище ще бъде обособено в ЦДЕУ1 и след въвеждането му в експлоатация ще осигури надеждна защита и съхранение на данни, свързани с електронното управление. То ще служи и като резервен вариант в случай на прекъсвания от различно естество на дейността на Центъра за възстановяване

Индикатори

Проекти за развитие на държавен ХЧО, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

54 079 495.33 BGN
54 079 495.33 BGN
14 423 368.97 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии и на тяхното използване и качество
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 8 111 924.30 0.00 45 967 571.03 54 079 495.33
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 8 111 924.30 0.00 45 967 571.03 54 079 495.33

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Изграждане на резервен център за данни на електронното управление, Стойност: 3 463 200.00
 • Обособена позиция 1: Изграждане на резервен център за данни
Предмет на предвидената процедура: Оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект "Резервен център за данни на електронното управление", Стойност: 60 960.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект "Резервен център за данни на електронното управление".
Предмет на предвидената процедура: Проектиране и изграждане на инженерна инфраструктура на Център за възстановяване, Стойност: 3 489 000.00
 • Обособена позиция 1: Проектиране и изграждане на инженерна инфраструктура на Център за възстановяване
Предмет на предвидената процедура: Оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект "Център за възстановяване", Стойност: 60 960.00
 • Обособена позиция 1: Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект " Център за възстановяване "
Предмет на предвидената процедура: Доставка на оборудване за Резервно хранилище, Стойност: 960 000.00
 • Обособена позиция 1: Изграждане и пускане в експлоатация на хранилище за резервни копия на данни от критични системи и регистри на електронното управление
Предмет на предвидената процедура: Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на споделена облачна инфраструктура, осигуряваща предоставянето на инфраструктура като услуга и разширяване капацитета на Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) за целите на ДХЧО и изграждане на Защитен интернет център, Стойност: 34 380 580.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на комуникационно оборудване, Стойност: 2 333 333.00
 • Обособена позиция 1: Увеличаване на преносния капацитет по направлението София-Перник-Кюстендил--Благоевград-Разлог-Велинград-Пазарджик-Пловдив от 1 Gbps на 10 Gbps. Обособяване на опорен и агрегиращ слой на мрежата в градовете Перник, Кюстендил, Благоевград, Хасково и Смолян. Доставка, монтаж, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на комуникационно оборудване. Преконфигурация и включване в опорния слой на мрежата на съществуващи маршрутизатори Cisco ASR 9006. Подмяна на 56 броя комутатори за достъп и 2 броя комутатори за управление и наблюдение на ЕЕСМ. Изграждане на DC захранване в опорни възли
 • Обособена позиция 2: „Обособяване на опорен и агрегиращ слой на мрежата в град Кърджали. Подмяна на комутатори за достъп в градовете Хасково, Кърджали и Смолян“. Доставка, монтаж, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на комуникационно оборудване.
Предмет на предвидената процедура: Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством Единна електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) за общински администрации, Стойност: 2 004 000.00
 • Обособена позиция 1: Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации на територията на Северна България
 • Обособена позиция 2: Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации на територията на Южна България
Предмет на предвидената процедура: Доставка на сървърна техника за нуждите на МЗХГ, Стойност: 273 794.90
 • Обособена позиция 1: Доставка на сървърна техника за нуждите на МЗХГ
Предмет на предвидената процедура: Разширяване на капацитета на масиви за съхранение на данни, надграждане на сървъри и доставка на лентови библиотеки за архивиране на данни, обслужващи информационните системи на регистрите на Агенция по вписванията, Стойност: 3 080 000.00
 • Обособена позиция 1: Разширяване на капацитета на масиви за съхранение на данни, надграждане на сървъри и доставка на лентови библиотеки за архивиране на данни, обслужващи информационните системи на регистрите на Агенция по вписванията

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.