English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
831661388 Министерство на регионалното развитие и благоустройството България, гр.София, 1202, ул. "Св. Св. Кирил и Методий 17-19"
 • България
Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони 2 500 924.00 2 500 924.00 0.00 250 092.00 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
831661388 Министерство на регионалното развитие и благоустройството - дирекция "Водоснабдяване и канализация" България, гр.София, 1202, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №17-19
 • България
Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК 15 378 161.00 15 378 161.00 0.00 5 638 608.94 100 В изпълнение (от дата на стартиране)
000818086 ОБЩИНА ЧИРПАН България, гр.Чирпан, 6200, пл. СЪЕДИНЕНИЕ № 1
 • гр.Чирпан
Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан 15 020 421.58 10 950 556.06 4 069 865.52 1 895 998.72 47 В изпълнение (от дата на стартиране)
000056764 ОБЩИНА АЙТОС България, гр.Айтос, 8500, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 3
 • гр.Айтос
„Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос“ 18 262 282.82 13 545 140.04 4 717 142.78 7 625 364.23 47 В изпълнение (от дата на стартиране)
000471059 ОБЩИНА АСЕНОВГРАД България, гр.Асеновград, 4230, пл. акад. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ № 9
 • Асеновград
"Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград, България" 106 072 089.50 80 033 191.56 26 038 897.94 72 029 872.40 93 В изпълнение (от дата на стартиране)
000471059 ОБЩИНА АСЕНОВГРАД България, гр.Асеновград, 4230, пл. акад. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ № 9
 • Асеновград
Актуализация на общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух в община Асеновград 131 629.31 131 629.31 0.00 130 337.58 21 Приключен (към датата на приключване)
000471059 ОБЩИНА АСЕНОВГРАД България, гр.Асеновград, 4230, пл. акад. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ № 9
 • Асеновград
 • Куклен
 • Лъки
 • Първомай
 • Садово
"Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по ос 2 на ОПОС 2014-2020 на РСУО - регион Асеновград 13 245 456.73 9 835 581.15 3 409 875.58 380 405.69 25 В изпълнение (от дата на стартиране)
000024663 ОБЩИНА БАНСКО България, гр.Банско, 2770, пл. НИКОЛА ВАПЦАРОВ № 1
 • гр.Банско
Втора фаза на проект "Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Банско с изграждане на ПСОВ" 33 170 034.99 25 925 510.62 7 244 524.37 22 182 511.10 27 Приключен (към датата на приключване)
000320559 Община Берковица България, гр.Берковица, 3500, площад „Йордан Радичков“ 4
 • Берковица
 • Вършец
Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биoразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец 3 732 873.03 2 793 352.70 939 520.33 172 589.89 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
000024695 ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД България, гр.Благоевград, 2700, пл. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ-МАКЕДОНЧЕТО № 1
 • Благоевград
Актуализация на програмата за качеството на атмосферния въздух на територията на Община Благоевград 98 140.00 98 140.00 0.00 87 518.99 18 Приключен (към датата на приключване)
000024695 ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД България, гр.Благоевград, 2700, пл. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ-МАКЕДОНЧЕТО № 1
 • Благоевград
 • Бобошево
 • Кочериново
 • Рила
 • Симитли
Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/ за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево 11 945 990.08 8 982 862.96 2 963 127.12 2 276 948.57 35 В изпълнение (от дата на стартиране)
000024695 ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД България, гр.Благоевград, 2700, пл. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ-МАКЕДОНЧЕТО № 1
 • Благоевград
 • Бобошево
 • Кочериново
 • Рила
 • Симитли
Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците на Регион Благоевград 36 444 472.00 30 150 205.53 6 294 266.47 516 192.16 46 В изпълнение (от дата на стартиране)
000776089 ОБЩИНА БОТЕВГРАД България, гр.Ботевград, 2140, пл. ОСВОБОЖДЕНИЕ № 13
 • Ботевград
 • Етрополе
 • Правец
Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-Регион Ботевград 9 600 617.51 7 240 028.40 2 360 589.11 123 715.72 35 В изпълнение (от дата на стартиране)
000056814 ОБЩИНА БУРГАС България, гр.Бургас, 8000, ул. АЛЕКСАНДРОВСКА № 26
 • Бургас
 • Несебър
 • Поморие
Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас 37 446 755.74 29 393 779.29 8 052 976.45 293 937.79 53 В изпълнение (от дата на стартиране)
000056814 ОБЩИНА БУРГАС България, гр.Бургас, 8000, ул. АЛЕКСАНДРОВСКА № 26
 • Бургас
Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас 12 965 829.11 12 965 829.11 0.00 129 658.29 59 В изпълнение (от дата на стартиране)
000093442 ОБЩИНА ВАРНА България, гр.Варна, 9000, бул. ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК № 43
 • Варна
Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. "Златни пясъци", Община Варна 37 150 155.07 28 658 890.06 8 491 265.01 17 058 168.59 96 В изпълнение (от дата на стартиране)
000093442 ОБЩИНА ВАРНА България, гр.Варна, 9000, бул. ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК № 43
 • Варна
Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Варна - Фаза 1 232 288.00 232 288.00 0.00 192 105.80 26 Приключен (към датата на приключване)
000133634 ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО България, гр.Велико Търново, 5000, пл. МАЙКА БЪЛГАРИЯ № 2
 • Велико Търново
Актуализация на Програмата за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух в община Велико Търново 179 268.75 179 268.75 0.00 0.00 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
000351580 община Велинград България, гр.Велинград, 4600, бул. "Хан Аспарух" № 35
 • Велинград
 • Ракитово
Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово 9 673 936.00 7 152 754.56 2 521 181.44 146 295.78 35 В изпълнение (от дата на стартиране)
000159508 ОБЩИНА ВИДИН България, гр.Видин, 3700, пл. БДИНЦИ № 2
 • Видин
"Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - гр.Видин - Втора фаза" 19 505 984.15 15 632 301.53 3 873 682.62 13 407 434.63 95 В изпълнение (от дата на стартиране)
000159508 ОБЩИНА ВИДИН България, гр.Видин, 3700, пл. БДИНЦИ № 2
 • Видин
Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин 12 453 598.83 12 453 598.83 0.00 0.00 57 В изпълнение (от дата на стартиране)
000193115 Община Враца България, гр.Враца, 3000, ул. Стефанаки Савов № 6
 • Враца
Интегриран проект за воден цикъл на град Враца - II-ра фаза 114 506 125.63 78 246 103.33 36 260 022.30 26 705 278.13 93 В изпълнение (от дата на стартиране)
000193115 ОБЩИНА ВРАЦА България, гр.Враца, 3000, ул.СТЕФАНАКИ САВОВ № 6
 • Враца
Актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух в Община Враца 112 416.00 112 416.00 0.00 101 342.57 25 Приключен (към датата на приключване)
000193115 ОБЩИНА ВРАЦА България, гр.Враца, 3000, ул.СТЕФАНАКИ САВОВ № 6
 • Враца
 • Мездра
Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца 5 845 347.29 4 400 662.69 1 444 684.60 877 735.96 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
000320648 ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ България, гр.Вълчедръм, 3650, ул. БЪЛГАРИЯ № 20
 • Вълчедръм
 • Якимово
Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово 3 285 654.56 2 447 593.45 838 061.11 483 463.97 25 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (3/7):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.